269/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

269
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 19. septembra 2016
o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2017
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 65a ods. 3 zákona
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 252/2012 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Dôchodkový vek sa zvyšuje o 76 dní.
§ 2
Dôchodkový vek na kalendárny rok 2017 je 62 rokov a 76 dní.
§ 3
Referenčný vek na kalendárny rok 2017 je 62 rokov.
§ 4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
Ján Richter v. r.