267/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.10.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

267
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 182 ods. 7 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 27. septembra 2016 č. 4/2016 o obsahu správy o výsledkoch činnosti útvaru riadenia rizík poisťovne, na ktorú sa uplatňuje osobitný režim.


Účelom predmetného opatrenia je ustanovenie štruktúry, rozsahu, obsahu a formy na vypracúvanie správy o výsledkoch činnosti útvaru riadenia rizík poisťovne, na ktorú sa uplatňuje osobitný režim.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. októbra 2016.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 26/2016 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.