264/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.10.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

264
Oznámenie
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót zo 17. augusta 2016 a 7. septembra 2016 bola uzavretá zmena č. 3 Protokolu medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o vykonávaní Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov vo vízovom konaní podpísaného
4. novembra 2011 v Prahe (oznámenie č. 419/2011 Z. z., oznámenie č. 302/2013 Z. z. a oznámenie č. 85/2015 Z. z.).

Zmena č. 3 protokolu nadobudne platnosť 8. októbra 2016.

Do textu zmeny č. 3 protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.