263/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.10.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

263
Oznámenie
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. júla 2016 na základe vzájomnej dohody zmluvných strán vo forme výmeny diplomatických nót z 5. februára 2016 a 27. júla 2016 skončila vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou platnosť týchto medzinárodných zmlúv:
1.
Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávia o spolupráci na úseku veterinárnom
(Praha 21. júna 1957),
2.
Protokol medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie o prijatí spoločných veterinárno-sanitárnych opatrení proti slintavke
(Belehrad 23. marca 1965),
3.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci na úseku ochrany rastlín
(Belehrad 16. júna 1965, vyhláška č. 6/1966 Zb.).
Ukončenie platnosti uvedených medzinárodných zmlúv schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 294 zo 7. júla 2016.