262/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.01.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

262
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. septembra 2016
o vybavení námorných lodí
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Základné ustanovenia
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády upravuje
a)
požiadavky na vybavenie námornej lode, ktoré je určeným výrobkom1) (ďalej len „vybavenie námornej lode“),
b)
postupy posudzovania zhody,2)
c)
práva a povinnosti výrobcu,3) splnomocneného zástupcu,4) dovozcu5) a distribútora6) vybavenia námornej lode,
d)
autorizáciu a notifikáciu orgánu posudzovania zhody,7)
e)
práva a povinnosti notifikovanej osoby.8)
(2)
Ak sa spĺňajú požiadavky na vybavenie námornej lode podľa tohto nariadenia vlády uvedené v odseku 1, považujú sa za splnené aj požiadavky podľa osobitných predpisov.9)
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády je
a)
vybavením námornej lode vybavenie, ktoré sa umiestňuje alebo ktoré sa má umiestniť na palubu námornej lode členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“), pre ktoré sa na základe medzinárodných nástrojov vyžaduje schválenie orgánom štátu, pod ktorého vlajkou námorná loď pláva, ak je alebo nie je námorná loď v čase umiestnenia vybavenia námornej lode na palube na území členského štátu,
b)
námornou loďou členského štátu námorná loď, ktorá pláva pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky alebo vlajkou iného členského štátu, na ktorú sa vzťahujú medzinárodné dohovory (ďalej len „loď členského štátu“),
c)
medzinárodnými dohovormi dohovory10) spolu s ich povinne uplatňovanými protokolmi a kódexmi prijaté Medzinárodnou námornou organizáciou, ktoré nadobudli platnosť a ktorými sa ustanovujú špecifické požiadavky na schvaľovanie vybavenia námornej lode štátu, pod ktorého vlajkou námorná loď pláva,
d)
technickou normou o skúšaní vybavenia námornej lode technická norma o skúšaní vybavenia námornej lode ustanovená Medzinárodnou námornou organizáciou, Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO),11) Medzinárodnou elektrotechnickou komisiou (IEC),11) Európskou komisiou pre normalizáciu (CEN),12) Európskou komisiou pre elektrotechnickú normalizáciu (Cenelec),12) Medzinárodnou telekomunikačnou úniou (ITU),11) alebo Európskym inštitútom pre normalizáciu v telekomunikáciách (ETSI),12)
e)
medzinárodnými nástrojmi medzinárodné dohovory spolu s rezolúciami a obežníkmi Medzinárodnej námornej organizácie, ktorými sa tieto dohovory v aktuálnej verzii uvádzajú do platnosti, a technická norma o skúšaní vybavenia námornej lode,
f)
značkou zhody značka ustanovená v § 7 alebo podľa vhodnosti elektronický štítok ustanovený v § 8.
§ 3
Požiadavky na vybavenie námornej lode
(1)
Vybavenie námornej lode je možné umiestniť na námornú loď členského štátu, ak spĺňa požiadavky medzinárodných nástrojov na návrh, konštrukciu a výkonnosť vybavenia námornej lode, ktoré sú základnými požiadavkami podľa osobitného predpisu,12a) účinné ku dňu jeho umiestnenia na palube tak, aby bol dodržaný postup kontroly zhody podľa osobitného predpisu.13)
(2)
Splnenie požiadaviek podľa odseku 1 sa preukazuje postupmi podľa technickej normy o skúšaní vybavenia námornej lode a postupmi posudzovania zhody ustanovenými v § 14.
§ 4
(1)
Klasifikačná spoločnosť14) pri vydávaní osvedčenia o bezpečnostnom vybavení,15) schvaľovaní osvedčenia o bezpečnostnom vybavení alebo predlžovaní platnosti osvedčenia o bezpečnostnom vybavení námornej lode, ktorá pláva pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky, zabezpečí, aby vybavenie námornej lode spĺňalo požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Klasifikačná spoločnosť prijme opatrenie, aby vybavenie námornej lode umiestnené na palube námornej lode, ktorá pláva pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky, spĺňalo požiadavky medzinárodných nástrojov, ktoré sa vzťahujú na vybavenie námornej lode.
§ 5
Ak vybavenie námornej lode spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, nesmie sa brániť jeho uvedeniu na trh ani umiestneniu na palubu lode členského štátu ani sa nesmie odmietnuť vydať alebo predĺžiť platnosť osvedčenia o bezpečnostnom vybavení pre uvedené vybavenie námornej lode, ktorá pláva pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky.
§ 6
Prevod námornej lode pod vlajku Slovenskej republiky
(1)
Klasifikačná spoločnosť na námornej lodi, ktorá nie je registrovaná v členskom štáte, ale má byť prevedená do námorného registra Slovenskej republiky, vykoná pri prevode tejto námornej lode inšpekciu, aby overila, že skutočný stav vybavenia námornej lode zodpovedá jeho osvedčeniu o bezpečnostnom vybavení a či vybavenie námornej lode spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády a je označené značkou zhody alebo je zabezpečená zhoda vybavenia námornej lode rovnocenným spôsobom s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Ak nie je známy dátum umiestnenia vybavenia námornej lode na palubu námornej lode, môže klasifikačná spoločnosť pri zohľadnení príslušných medzinárodných nástrojov určiť požiadavky na dosiahnutie ich rovnocennosti.
(3)
Ak vybavenie námornej lode nie je označené značkou zhody alebo ak nie je klasifikačnou spoločnosťou považované za rovnocenné, musí sa vybavenie námornej lode vymeniť.
(4)
Na vybavenie námornej lode, ktoré je považované za rovnocenné podľa odsekov 1 a 2, vydá klasifikačná spoločnosť osvedčenie, ktoré je vždy spolu s vybavením námornej lode. Klasifikačná spoločnosť môže týmto osvedčením uložiť obmedzenie k používaniu vybavenia námornej lode alebo môže určiť opatrenie k používaniu vybavenia námornej lode; toto osvedčenie umožňuje členskému štátu, pod ktorého vlajkou námorná loď pláva, umiestniť toto vybavenie námornej lode na palubu.
§ 7
Značka zhody
(1)
Vybavenie námornej lode, ktorého zhoda s požiadavkami ustanovenými týmto nariadením vlády bola preukázaná podľa príslušných postupov posudzovania zhody, sa označí značkou zhody.
(2)
Značka zhody sa nesmie umiestniť na žiadny iný výrobok.
(3)
Značka zhody je uvedená v prílohe č. 1.
(4)
Značka zhody sa na vybavenie námornej lode alebo na štítok vybavenia námornej lode umiestni podľa všeobecných zásad ustanovených osobitným predpisom16) viditeľne, čitateľne a nezmazateľne na konci výrobnej fázy. Značka zhody sa zároveň začlení do softvéru, ak je softvér súčasťou vybavenia námornej lode. Ak nie je možné značku zhody umiestniť na vybavenie námornej lode podľa prvej vety, značka zhody sa umiestni na obale a v sprievodnej dokumentácii vybavenia námornej lode.
(5)
Značka zhody sa doplní identifikačným číslom notifikovanej osoby, ak je zapojená do fázy kontroly výroby, a rokom, v ktorom bola značka zhody umiestnená. Identifikačné číslo notifikovanej osoby umiestňuje na vybavenie námornej lode notifikovaná osoba alebo na základe jej pokynov výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca.
§ 8
Elektronický štítok
Značka zhody môže byť nahradená elektronickým štítkom, ak sú splnené podmienky podľa osobitných predpisov;16a) pri umiestňovaní elektronického štítku sa primerane postupuje podľa § 7.
§ 9
Povinnosti výrobcu
(1)
Výrobca sa umiestnením značky zhody zaručuje, že vybavenie námornej lode je navrhnuté a vyrobené podľa technických špecifikácií a technických noriem podľa osobitného predpisu.16b)
(2)
Výrobca je okrem povinností podľa § 5 ods. 1 písm. a) až d), j) a k) zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) povinný pred uvedením vybavenia námornej lode na trh16c)
a)
vypracovať technickú dokumentáciu,
b)
zabezpečiť posúdenie zhody podľa § 14,
c)
vydať EÚ vyhlásenie o zhode podľa § 15.
(3)
V súlade s § 5 ods. 1 písm. r) zákona sa ustanovuje, že je výrobca povinný
a)
umiestniť značku zhody podľa § 7,
b)
uchovávať EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu počas očakávanej životnosti vybavenia námornej lode, najmenej počas desiatich rokov od umiestnenia značky zhody na vybavenie námornej lode, a na požiadanie ich sprístupniť orgánu dohľadu,
c)
zaviesť postupy na zachovanie zhody sériovej výroby s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády a zohľadniť zmeny návrhu vybavenia námornej lode alebo vlastností vybavenia námornej lode alebo zmeny požiadaviek v medzinárodných nástrojoch, na základe ktorých sa poskytuje EÚ vyhlásenie o zhode vybavenia námornej lode; ak je to potrebné, vykonajú výrobcovia podľa prílohy č. 2 nové posúdenie zhody,
d)
priložiť k vybaveniu námornej lode návod na použitie a bezpečnostné pokyny spolu s ostatnou dokumentáciou požadovanou medzinárodnými nástrojmi a technickou normou o skúšaní vybavenia námornej lode v štátnom jazyku, ktoré sú jednoznačné a zrozumiteľné pre konečného používateľa,
e)
bezodkladne prijať nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť zhodu vybavenia námornej lode, ak sa dôvodne domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že vybavenie námornej lode nespĺňa požiadavky na návrh, konštrukciu a výkonnosť a nie je v zhode s technickou normou o skúšaní vybavenia námornej lode, a ak je to potrebné, vybavenie námornej lode stiahnuť z trhu17) alebo prevziať späť,
f)
bezodkladne informovať príslušný orgán dohľadu o tom, že vybavenie námornej lode predstavuje riziko a uviesť podrobnosti najmä o nezhode vybavenia námornej lode s týmto nariadením vlády a o prijatom nápravnom opatrení podľa písmena h),
g)
bezodkladne poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu všetky informácie a dokumentáciu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v štátnom jazyku potrebné na preukázanie zhody vybavenia námornej lode, poskytnúť prístup do svojich priestorov a vzorky alebo prístup k vzorkám vybavenia námornej lode na vlastné náklady a poskytnúť súčinnosť orgánu dohľadu pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziko, ktoré predstavuje vybavenie námornej lode, ktoré uviedol na trh,
h)
bezodkladne sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorému vybavenie námornej lode dodal alebo ktorý výrobcovi vybavenie námornej lode dodal, počas očakávanej životnosti vybavenia námornej lode, najmenej počas desiatich rokov od umiestnenia značky zhody na vybavenie námornej lode.
§ 10
Povinnosti splnomocneného zástupcu výrobcu
(1)
Výrobca, ktorý nie je usadený na území členského štátu, je povinný písomným splnomocnením určiť splnomocneného zástupcu výrobcu, v ktorom uvedie meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu splnomocneného zástupcu výrobcu, ktorý je fyzickou osobou, alebo obchodné meno a sídlo splnomocneného zástupcu výrobcu, ktorý je právnickou osobou.
(2)
Splnomocnený zástupca výrobcu je povinný plniť povinnosti výrobcu v rozsahu uvedenom v splnomocnení. Obsahom splnomocnenia musí byť najmenej povinnosť podľa § 6 ods. 2 písm. b) a c) zákona a povinnosť uchovávať pre orgán dohľadu EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu počas očakávanej životnosti vybavenia námornej lode, najmenej počas desiatich rokov od umiestnenia značky zhody na vybavenie námornej lode, a na požiadanie ich sprístupniť orgánu dohľadu.
(3)
Splnomocnený zástupca výrobcu je povinný bezodkladne sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorý mu vybavenie námornej lode dodal alebo ktorému vybavenie námornej lode dodal, počas očakávanej životnosti vybavenia námornej lode, najmenej počas desiatich rokov od umiestnenia značky zhody na vybavenie námornej lode.
(4)
Splnomocnený zástupca nevykonáva povinnosti podľa § 9 ods. 1 a ods. 2 písm. a).
(5)
V súlade s § 6 ods. 5 zákona sa ustanovuje, že povinnosť splnomocneného zástupcu výrobcu podľa § 6 ods. 2 písm. a), ods. 3 a 4 zákona sa na splnomocneného zástupcu výrobcu podľa tohto nariadenia vlády nevzťahuje.
§ 11
Povinnosti dovozcu
Dovozca je okrem povinnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a) a i) zákona a v súlade s § 7 ods. 2 písm. l) zákona povinný
a)
prijať nevyhnutné nápravné opatrenie na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu s cieľom dosiahnuť zhodu vybavenia námornej lode, ak vybavenie námornej lode nespĺňa požiadavky na návrh, konštrukciu a výkonnosť a nie je v zhode s technickou normou o skúšaní vybavenia námornej lode alebo s inou obdobnou technickou špecifikáciou s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami, alebo vybavenie námornej lode stiahnuť z trhu alebo prevziať späť,
b)
sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorému vybavenie námornej lode dodal alebo ktorý mu vybavenie námornej lode dodal, počas očakávanej životnosti vybavenia námornej lode, najmenej počas desiatich rokov od umiestnenia značky zhody na vybavenie námornej lode.
§ 12
Povinnosti distribútora
Distribútor je okrem povinnosti podľa § 8 ods. 2 písm. d) zákona v súlade s § 8 ods. 2 písm. g) povinný
a)
prijať nevyhnutné nápravné opatrenie na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu s cieľom dosiahnuť zhodu vybavenia námornej lode, ak vybavenie námornej lode nespĺňa požiadavky na návrh, konštrukciu a výkonnosť a nie je v zhode s technickou normou o skúšaní vybavenia námornej lode alebo s inou obdobnou technickou špecifikáciou s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami, alebo vybavenie námornej lode stiahnuť z trhu alebo prevziať späť,
b)
sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorému vybavenie námornej lode dodal alebo ktorý mu vybavenie námornej lode dodal, počas očakávanej životnosti vybavenia námornej lode, najmenej počas desiatich rokov od umiestnenia značky zhody na vybavenie námornej lode.
§ 13
Rozšírenie povinností výrobcu na dovozcu alebo na distribútora
Ak dovozca alebo distribútor uvedie vybavenie námornej lode na trh alebo ho umiestňuje na palubu lode členského štátu pod svojím obchodným menom alebo pod svojou ochrannou známkou alebo vybavenie námornej lode už uvedené na trh upraví spôsobom, ktorý môže ovplyvniť zhodu vybavenia námornej lode s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, vzťahujú sa na neho povinnosti výrobcu podľa § 9.
§ 14
Postupy posudzovania zhody
(1)
Postupy posudzovania zhody sú uvedené v prílohe č. 2.
(2)
Notifikovaná osoba vykoná posúdenie zhody jednotlivého vybavenia námornej lode jedným z postupov posudzovania zhody:
a)
pri ES skúške typu (modul B) musí byť pre jednotlivé vybavenie námornej lode pred uvedením na trh vykonané posudzovanie zhody:
1.
zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výroby (modul D),
2.
zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobku (modul E) alebo
3.
zhoda s typom založená na overovaní výrobku (modul F), alebo
b)
postup posudzovania zhody založený na overovaní jednotlivého výrobku (modul G) pre vybavenie námornej lode vyrábanom v sade alebo v súprave jednotlivo alebo v malých množstvách.
§ 15
EÚ vyhlásenie o zhode
(1)
Výrobca vydá EÚ vyhlásenie o zhode podľa § 23 zákona.
(2)
Rozsah EÚ vyhlásenia o zhode ustanovuje osobitný predpis.18) EÚ vyhlásenie o zhode pre vybavenie námornej lode, ktoré bolo uvedené na trh alebo sprístupnené na trhu v Slovenskej republike, obsahuje náležitosti uvedené v postupoch posudzovania zhody podľa prílohy č. 2.
(3)
Ak je vybavenie námornej lode umiestnené na palube lode členského štátu, kópia EÚ vyhlásenia o zhode, ktoré sa vzťahuje na príslušné vybavenie, je na lodi členského štátu a uchováva sa na palube, pokým sa uvedené vybavenie z lode členského štátu neodstráni.
(4)
EÚ vyhlásenie o zhode sa vyhotovuje zároveň v anglickom jazyku. Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa poskytne prevádzkovateľovi námornej lode, na ktorej je alebo má byť príslušné vybavenie námornej lode umiestnené, a notifikovanej osobe, ktorá vykonala posudzovanie zhody.
(5)
Vydaním EÚ vyhlásenia o zhode výrobca preberá zodpovednosť za zhodu vybavenia námornej lode s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády a za dodržanie povinnosti podľa § 9 ods. 1.
Obmedzenia
§ 16
(1)
Klasifikačná spoločnosť môže povoliť umiestniť na palubu lode členského štátu vybavenie námornej lode, ktoré je výsledkom technických inovácií a ktoré nespĺňa požiadavky postupu posudzovania zhody, ak sa preukáže, že takéto vybavenie námornej lode je rovnako účinné ako vybavenie námornej lode, ktoré spĺňa požiadavky tohto nariadenia vlády.
(2)
Klasifikačná spoločnosť nesmie robiť rozdiely pri posudzovaní zhody vybavenia námornej lode podľa odseku 1 medzi vybavením námornej lode vyrobeným v Slovenskej republike alebo vybavením námornej lode vyrobeným v inom štáte.
(3)
Na vybavenie námornej lode podľa odseku 1 vydá klasifikačná spoločnosť osvedčenie, ktoré je súčasťou sprievodnej dokumentácie vybavenia námornej lode a ktoré umožňuje umiestniť vybavenie námornej lode na palubu a je možné v ňom uložiť obmedzenie alebo určiť opatrenie, ktoré sa týka používania vybavenia námornej lode.
(4)
Ak klasifikačná spoločnosť povolí umiestnenie vybavenia námornej lode podľa odseku 1 na palube lode členského štátu, ihneď oznámi Európskej komisii a členským štátom podrobnosti o umiestnení vybavenia námornej lode spolu so správami o výsledkoch všetkých skúšok, hodnotení a postupoch posudzovania zhody.
(5)
Ak je vybavenie námornej lode na palube námornej lode podľa odseku 1 odovzdané Slovenskej republike z iného členského štátu, môže klasifikačná spoločnosť vykonať nevyhnutné opatrenia, ktoré zahŕňajú skúšky a praktické ukážky, aby sa preukázalo, či vybavenie námornej lode je rovnocenné ako vybavenie námornej lode, ktoré spĺňa požiadavky postupu posudzovania zhody.
§ 17
Klasifikačná spoločnosť môže povoliť umiestniť vybavenie námornej lode, ktoré nespĺňa požiadavky postupu posudzovania zhody alebo na ktoré sa nevzťahuje § 16, na palube lode členského štátu len na účely skúšania vybavenia námornej lode alebo hodnotenia vybavenia námornej lode, ak vybavenie námornej lode
a)
má osvedčenie vydané klasifikačnou spoločnosťou, ktoré je súčasťou sprievodnej dokumentácie vybavenia námornej lode a ktoré povoľuje členskému štátu, pod ktorého vlajkou námorná loď pláva, umiestniť toto vybavenie námornej lode na palubu lode členského štátu a ukladá obmedzenie alebo určuje opatrenie, ktoré sa týka používania vybavenia námornej lode,
b)
má osvedčenie vydané na čas, ktorý je nevyhnutne potrebný na vykonanie skúšania,
c)
sa nepoužíva namiesto vybavenia námornej lode, ktoré spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, a nenahrádza vybavenie námornej lode, ktoré sa ponechá na palube lode členského štátu v prevádzkyschopnom stave a je pripravené na okamžité použitie.
§ 18
(1)
Klasifikačná spoločnosť za mimoriadnych odôvodnených okolností, ak hrozí zvýšenie nákladov z dôvodu omeškania alebo iné zvýšenie nákladov, môže umožniť v prístave mimo územia členského štátu vymeniť vybavenie námornej lode označené značkou zhody za iné vybavenie námornej lode, ku ktorému je priložená dokumentácia vydaná príslušným orgánom členského štátu Medzinárodnej námornej organizácie, ktorá preukazuje zhodu s požiadavkami Medzinárodnej námornej organizácie, pričom klasifikačná spoločnosť je o tom bezodkladne informovaná, a zabezpečí, aby vybavenie námornej lode a dokumentácia o vykonaných skúškach vybavenia námornej lode spĺňali príslušné požiadavky medzinárodných nástrojov a požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Ak sa preukáže, že vybavenie námornej lode označené značkou zhody nie je dostupné na trhu, klasifikačná spoločnosť povolí umiestnenie iného vybavenia námornej lode na palubu námornej lode, ak
a)
vybavenie námornej lode v čo najväčšej miere spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády a technickú normu o skúšaní vybavenia námornej lode a
b)
sa k vybaveniu námornej lode pripojí dočasné osvedčenie o schválení vydané klasifikačnou spoločnosťou alebo príslušným orgánom iného členského štátu s uvedením informácií o
1.
vybavení námornej lode označenom značkou zhody, ktoré má byť nahradené vybavením námornej lode, ktorému bolo udelené dočasné osvedčenie o schválení,
2.
okolnostiach, za akých bolo vydané dočasné osvedčenie o schválení, a informáciách o dôvodoch nedostupnosti vybavenia námornej lode označeného značkou zhody na trhu,
3.
požiadavkách na návrh, konštrukciu a výkonnosť vybavenia námornej lode, podľa ktorých klasifikačná spoločnosť vybavenie námornej lode schválila,
4.
technickej norme o skúšaní vybavenia námornej lode, ak bola použitá v príslušných schvaľovacích postupoch.
(3)
Klasifikačná spoločnosť, ktorá vydala dočasné osvedčenie o schválení, o tom bezodkladne informuje Európsku komisiu.
§ 20
Autorizácia a notifikácia
Na autorizáciu a notifikáciu orgánu posudzovania zhody sa vzťahujú § 10 až 20 zákona.
§ 21
Práva a povinnosti notifikovanej osoby
(1)
Notifikovaná osoba okrem povinností podľa § 21 zákona je povinná
a)
vykonávať posudzovanie zhody podľa postupov posudzovania zhody ustanovených v § 14,
b)
mať finančné prostriedky potrebné na plnenie technických úloh a administratívnych úloh spojených s činnosťami náležitého posudzovania zhody.
(2)
Ak notifikovaná osoba zistí, že výrobca nesplnil povinnosti ustanovené v § 9, vyzve výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenie, a nevydá certifikát podľa tohto nariadenia vlády.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 22
Dohľad nad trhom pre vybavenie námornej lode ustanovuje § 26 písm. g), § 27 až 29 zákona. Pri výkone dohľadu nad trhom sa zohľadňujú osobitné vlastnosti vybavenia námornej lode a povinnosti, ktoré vyplývajú z medzinárodných dohovorov štátu, pod ktorého vlajkou námorná loď pláva.
§ 23
Požiadavky a technické normy o skúšaní vybavenia námornej lode uplatniteľné na vybavenie námornej lode, ktoré spĺňa požiadavky právnych predpisov účinných do 17. septembra 2016, sa uplatňujú aj po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia vlády až do nadobudnutia účinnosti priamo účinných právnych predpisov Európskej únie, ktoré upravujú požiadavky na návrh, konštrukciu a umiestnenie vybavenia námornej lode a technické normy o skúšaní vybavenia námornej lode.
§ 24
Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.
§ 25
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov.
§ 26
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 262/2016 Z. z.
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 262/2016 Z. z.
POSTUPY POSUDZOVANIA ZHODY
I.MODUL B: ES SKÚŠKA TYPU
1.
ES skúška typu je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou notifikovaná osoba preskúmava technický návrh vybavenia námornej lode a overuje a potvrdzuje, že technický návrh vybavenia námornej lode spĺňa príslušné požiadavky.
2.
ES skúšku typu je možné vykonať
a)
preskúmaním vzorky úplného vybavenia námornej lode, ktoré je reprezentatívne pre plánovanú výrobu (výrobný typ) alebo
b)
preskúmaním technického návrhu vybavenia námornej lode posúdením technickej dokumentácie a podporných dôkazov uvedených v treťom bode a preskúmaním vzoriek jednej rozhodujúcej časti alebo viacerých rozhodujúcich častí vybavenia námornej lode, ktoré sú reprezentatívne pre plánovanú výrobu (kombinácia výrobného typu a typu návrhu).
3.
Výrobca predloží žiadosť o ES skúšku typu notifikovanej osobe, ktorú si vyberie.
Žiadosť obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu, a ak žiadosť predkladá splnomocnený zástupca výrobcu aj jeho obchodné meno alebo názov a sídlo alebo miesto podnikania,
b)
písomné vyhlásenie o tom, že rovnaká žiadosť nebola predložená inej notifikovanej osobe,
c)
technickú dokumentáciu, ktorá umožňuje posúdenie zhody vybavenia námornej lode s príslušnými požiadavkami medzinárodných nástrojov, zahŕňa primeranú analýzu a hodnotenie rizika, uplatniteľné požiadavky na návrh, výrobu, použitie vybavenia námornej lode, ak je to uplatniteľné z hľadiska posudzovania zhody,
Technická dokumentácia obsahuje vždy, ak je to uplatniteľné, najmenej tieto časti:
ca)
všeobecný opis vybavenia námornej lode,
cb)
návrh koncepčného riešenia, výrobné výkresy a náčrty alebo schémy súčiastok, podzostáv, obvodov a ďalšie uplatniteľné údaje,
cc)
opis a výklad potrebný na pochopenie informácií uvedených vo výrobných výkresoch, schémach a o funkčnosti vybavenia námornej lode,
cd)
zoznam požiadaviek a technických noriem o skúšaní vybavenia námornej lode, ktoré sa vzťahujú na príslušné vybavenie námornej lode podľa tohto nariadenia vlády, spolu s opisom riešení prijatých na splnenie uvedených požiadaviek
ce)
výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, vykonaných skúšok a iné záznamy,
cf)
protokoly o skúškach,
d)
reprezentatívne vzorky plánovanej výroby; notifikovaná osoba môže vyžadovať ďalšie vzorky, ak sú potrebné na vykonanie skúšobného programu,
e)
podporné dôkazy o vhodnosti riešenia technického návrhu, v ktorých musia byť odkazy na všetky použité dokumenty, a ak je to potrebné, podporné dôkazy musia zahŕňať výsledky skúšok, ktoré vykonalo podľa iných príslušných technických špecifikácií vhodné laboratórium výrobcu alebo iné skúšobné laboratórium v jeho mene a na jeho zodpovednosť.
4.
Notifikovaná osoba
a)
preskúma technickú dokumentáciu a podporné dôkazy s cieľom posúdiť vhodnosť technického návrhu vybavenia námornej lode,
b)
overí, či vzorka alebo vzorky boli vyrobené podľa technickej dokumentácie, a určí prvky navrhnuté podľa uplatniteľných ustanovení príslušných požiadaviek a technickej normy o skúšaní vybavenia námornej lode, ako aj prvky, ktoré boli navrhnuté bez uplatnenia príslušných ustanovení tejto normy,
c)
vykoná príslušné preskúmania a skúšky podľa tohto nariadenia vlády alebo ich dá vykonať,
d)
dohodne s výrobcom miesto, kde sa vykonajú preskúmania a skúšky.
5.
Notifikovaná osoba vypracuje hodnotiacu správu, v ktorej zaznamená činnosti vykonané podľa štvrtého bodu a ich výsledky. Notifikovaná osoba môže zverejniť obsah tejto správy v plnom rozsahu alebo čiastočne len so súhlasom výrobcu tak, aby boli dodržané povinnosti notifikovanej osoby voči Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“).
6.
Ak typ vybavenia námornej lode spĺňa požiadavky osobitných medzinárodných nástrojov, ktoré sa uplatňujú na vybavenie námornej lode, notifikovaná osoba vydá výrobcovi certifikát ES skúšky typu. Certifikát ES skúšky typu obsahuje obchodné meno alebo názov a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu, výsledky skúšky, podmienky jeho platnosti a údaje potrebné na určenie schváleného typu vybavenia námornej lode. Certifikát ES skúšky typu môže mať jednu prílohu alebo viac príloh.
Certifikát ES skúšky typu a jeho prílohy obsahujú všetky príslušné informácie, ktoré umožňujú hodnotenie zhody vyrobeného vybavenia námornej lode so skúšaným typom a kontrolu v prevádzke.
Ak typ nespĺňa požiadavky medzinárodných nástrojov, notifikovaná osoba odmietne vydať certifikát ES skúšky typu a informuje o tom žiadateľa; odmietnutie podrobne odôvodní.
7.
Ak schválený typ vybavenia námornej lode nespĺňa príslušné požiadavky, notifikovaná osoba určí, že je potrebné ďalšie skúšanie alebo nový postup posudzovania zhody.
Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá uchováva technickú dokumentáciu, ktorá
sa týka certifikátu ES skúšky typu, o všetkých zmenách schváleného typu, ktoré môžu ovplyvniť zhodu vybavenia námornej lode s požiadavkami príslušných medzinárodných nástrojov alebo podmienky platnosti certifikátu ES skúšky typu. Takéto zmeny si vyžadujú dodatočné schválenie vo forme dodatku k pôvodnému certifikátu ES skúšky typu.
8.
Notifikovaná osoba informuje úrad o vydaných certifikátoch ES skúšky typu alebo odňatých certifikátoch ES skúšky typu alebo o ich dodatkoch a pravidelne alebo na požiadanie sprístupňuje úradu zoznam zamietnutých certifikátov ES skúšky typu, pozastavených certifikátov ES skúšky typu alebo inak obmedzených certifikátov ES skúšky typu alebo ich dodatkov.
Notifikovaná osoba informuje ostatné notifikované osoby o certifikátoch ES skúšky typu alebo o ich dodatkoch, ktoré zamietla, odňala, pozastavila alebo inak obmedzila, a na požiadanie ich informuje o takých certifikátoch alebo ich dodatkoch, ktoré vydala.
Na požiadanie môže Európska komisia a členské štáty získať kópiu certifikátov ES skúšky typu alebo ich dodatkov, technickej dokumentácie a výsledkov skúšok, ktoré vykonala notifikovaná osoba. Notifikovaná osoba uchováva kópiu certifikátu ES skúšky typu, jeho príloh a dodatkov, technickej dokumentácie a dokumentácie, ktorú jej predložil výrobca, do skončenia platnosti certifikátu ES skúšky typu.
9.
Výrobca uchováva pre orgán dohľadu kópiu certifikátu ES skúšky typu, jeho príloh a dodatkov spolu s technickou dokumentáciou najmenej počas desiatich rokov od umiestnenia značky zhody na posledné vyrobené vybavenie námornej lode najmenej na čas, ako je očakávaná životnosť jednotlivého vybavenia námornej lode.
10.
Splnomocnený zástupca výrobcu môže predložiť žiadosť uvedenú v treťom bode a plniť povinnosti uvedené v siedmom a deviatom bode, ak sú uvedené v splnomocnení.
II.MODUL D: ZHODA S TYPOM ZALOŽENÁ NA ZABEZPEČENÍ KVALITY VÝROBY
1.
Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výroby je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti uvedené v druhom a piatom bode a na vlastnú zodpovednosť zaručuje a vyhlasuje, že príslušné vybavenie námornej lode je v zhode s typom opísaným v certifikáte ES skúšky typu a spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sa na vybavenie námornej lode vzťahujú.
2.
Výroba
Výrobca prevádzkuje schválený systém kvality pre výrobu, výstupnú kontrolu a skúšanie konečného vybavenia námornej lode podľa tretieho bodu a podlieha dohľadu podľa štvrtého bodu.
3.
Systém kvality
3.1.
Výrobca predkladá žiadosť o posúdenie systému kvality pre príslušné vybavenie námornej lode notifikovanej osobe podľa vlastného výberu.
Žiadosť obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu, a ak žiadosť predkladá splnomocnený zástupca výrobcu, aj jeho obchodné meno alebo názov a sídlo alebo miesto podnikania,
b)
písomné vyhlásenie o tom, že rovnaká žiadosť nebola predložená inej notifikovanej osobe,
c)
všetky príslušné informácie o plánovanej kategórii vybavenia námornej lode,
d)
dokumentáciu systému kvality,
e)
technickú dokumentáciu k schválenému typu a kópiu certifikátu ES skúšky typu.
3.2.
Systémom kvality sa zabezpečuje zhoda vybavenia námornej lode s typom opísaným v certifikáte ES skúšky typu a s požiadavkami medzinárodných nástrojov, ktoré sa na vybavenie námornej lode vzťahujú.
Všetky náležitosti, požiadavky a predpisy prijaté výrobcom sa zdokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom vo forme písomne vypracovaných zásad, postupov a návodov. Dokumentácia systému kvality umožňuje jednotný výklad programov kvality, plánov kvality, príručiek kvality a záznamov o kvalite.
Dokumentácia obsahuje primeraný opis
a)
cieľov kvality a organizačnej štruktúry, povinností a právomocí manažmentu vzhľadom na kvalitu vybavenia námornej lode,
b)
zodpovedajúcich výrobných postupov, riadenia kvality a techník zabezpečovania kvality, postupov a systematických činností, ktoré sa používajú,
c)
preskúmaní a skúšok, ktoré sa budú vykonávať pred výrobou, počas výroby a po výrobe, vrátane časových intervalov, v ktorých sa budú skúšky vykonávať,
d)
záznamov o kvalite, ako sú správy o kontrolách a výsledky skúšok, kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii príslušných zamestnancov a iné záznamy, a
e)
prostriedkov monitorovania dosahovania požadovanej kvality vybavenia námornej lode a účinného prevádzkovania systému kvality.
3.3.
Notifikovaná osoba posudzuje systém kvality s cieľom určiť, či spĺňa požiadavky uvedené v podbode 3.2.
Okrem skúseností so systémami riadenia kvality musí mať audítorský tím najmenej jedného člena, ktorý má skúsenosti v oblasti systémov riadenia kvality, a člena, ktorý má skúsenosti s hodnotením príslušnej výrobnej oblasti vybavenia námornej lode a príslušnej technológie vybavenia námornej lode, ako aj znalosť uplatniteľných požiadaviek medzinárodných nástrojov. Audit zahŕňa hodnotiacu návštevu priestorov výrobcu. Audítorský tím preskúma technickú dokumentáciu uvedenú v podbode 3.1. písm. e) s cieľom overiť schopnosť výrobcu určiť príslušné požiadavky medzinárodných nástrojov a vykonať potrebné preskúmanie vzhľadom na zabezpečenie zhody vybavenia námornej lode s týmito požiadavkami.
Notifikovaná osoba svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi a vydá certifikát o schválení systému kvality výroby, ktorý zahŕňa závery auditu a odôvodnené rozhodnutie o posúdení.
3.4.
Výrobca sa zaväzuje plniť povinnosti, ktoré vyplývajú zo systému kvality, ako bol schválený, a udržiavať ho tak, aby zostal primeraný a účinný.
3.5.
Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá schválila systém kvality, o každej zamýšľanej zmene systému kvality.
Notifikovaná osoba zhodnotí navrhované zmeny a rozhodne, či pozmenený systém kvality bude naďalej spĺňať požiadavky uvedené v podbode 3.2. alebo či je potrebné opätovné posúdenie.
Notifikovaná osoba svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi a vydá certifikát o schválení systému kvality výroby, ktorý zahŕňa závery preskúmania a odôvodnené rozhodnutie o posúdení.
4.
Dohľad, za ktorý je zodpovedná notifikovaná osoba
4.1.
Cieľom dohľadu je zabezpečiť, aby si výrobca riadne plnil povinnosti, ktoré vyplývajú zo schváleného systému kvality.
4.2.
Na účely posúdenia výrobca umožní notifikovanej osobe prístup do výrobných priestorov, priestorov na výkon kontrol, skúšok, ako aj skladovacích priestorov a poskytne mu všetky potrebné informácie, predovšetkým
a)
dokumentáciu systému kvality a
b)
záznamy o kvalite, ako sú správy o kontrolách a výsledky skúšok, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov a iné záznamy.
4.3.
Notifikovaná osoba vykonáva pravidelné audity s cieľom zabezpečiť, aby výrobca udržiaval a uplatňoval systém kvality, a výrobcovi odovzdáva správu o audite.
4.4.
Okrem toho môže notifikovaná osoba vykonávať u výrobcu neohlásené návštevy okrem návštev, pri ktorých sa podľa osobitného predpisu a z dôvodov obrany a bezpečnosti uplatňujú určité obmedzenia. Počas týchto návštev môže notifikovaná osoba, ak je to potrebné, vykonať skúšky vybavenia námornej lode alebo ich nechať vykonať s cieľom overiť, či systém kvality funguje správne. Notifikovaná osoba odovzdá výrobcovi správu o návšteve, a ak boli vykonané skúšky, aj protokol o skúškach.
5.
Označenie zhody a EÚ vyhlásenie o zhode
5.1.
Výrobca umiestňuje značku zhody podľa § 7 a na zodpovednosť notifikovanej osoby uvedenej v podbode 3.1. identifikačné číslo tejto notifikovanej osoby na jednotlivé vybavenie námornej lode, ktoré je v zhode s typom opísaným v certifikáte ES skúšky typu a spĺňa uplatniteľné požiadavky medzinárodných nástrojov.
5.2.
Výrobca vydá pre každý model vybavenia námornej lode písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva pre orgány dohľadu najmenej počas desiatich rokov od umiestnenia značky zhody na posledné vyrobené vybavenie námornej lode. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza taký model vybavenia námornej lode, pre ktorý bolo vydané.
Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupní orgánom dohľadu.
6.
Počas desiatich rokov od umiestnenia značky zhody na posledné vyrobené vybavenie námornej lode najmenej na čas, ako je očakávaná životnosť jednotlivého vybavenia námornej lode, uchováva výrobca pre orgány dohľadu
a)
dokumentáciu uvedenú v podbode 3.1.,
b)
informácie o zmene uvedenej v podbode 3.5., ako je schválená,
c)
rozhodnutia a správy notifikovanej osoby uvedené v podbodoch 3.5., 4.3. a 4.4.
7.
Každá notifikovaná osoba informuje úrad o certifikátoch o schválení systému kvality výroby, ktoré vydala alebo odňala, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje úradu zoznam zamietnutých, pozastavených alebo inak obmedzených certifikátov o schválení systému kvality výroby.
Každá notifikovaná osoba informuje ostatné notifikované osoby o certifikátoch o schválení systému kvality výroby, ktoré zamietla schváliť, pozastavila, odňala alebo inak obmedzila, a na požiadanie informuje o certifikátoch o schválení systému kvality výroby, ktoré vydala.
8.
Splnomocnený zástupca výrobcu
Splnomocnený zástupca výrobcu môže splniť povinnosti uvedené v podbodoch 3.1., 3.5., piatom a šiestom bode, ak bol na to určený písomným splnomocnením.
III.MODUL E: ZHODA S TYPOM ZALOŽENÁ NA ZABEZPEČENÍ KVALITY VÝROBKU
1.
Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobku je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti uvedené v druhom a piatom bode a na vlastnú zodpovednosť zaručuje a vyhlasuje, že príslušné vybavenie námornej lode je v zhode s typom opísaným v certifikáte ES skúšky typu a spĺňa požiadavky medzinárodných nástrojov, ktoré sa na naň vzťahujú.
2.
Výroba
Výrobca prevádzkuje schválený systém kvality výstupnej kontroly a skúšania príslušného vybavenia námornej lode podľa tretieho bodu a vzťahuje sa naň dohľad v rozsahu uvedenom v štvrtom bode.
3.
Systém kvality
3.1.
Výrobca predkladá žiadosť o posúdenie systému kvality pre príslušné vybavenie námornej lode notifikovanej osobe podľa vlastného výberu.
Žiadosť obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu, a ak žiadosť predkladá splnomocnený zástupca výrobcu, aj jeho obchodné meno alebo názov a sídlo alebo miesto podnikania,
b)
písomné vyhlásenie o tom, že rovnaká žiadosť nebola predložená inej notifikovanej osobe,
c)
všetky príslušné informácie o plánovanej kategórii vybavenia námornej lode,
d)
dokumentáciu systému kvality a
e)
technickú dokumentáciu k schválenému typu a kópiu certifikátu ES skúšky typu.
3.2.
Systémom kvality sa zabezpečuje zhoda vybavenia námornej lode s typom opísaným v certifikáte ES skúšky typu a s uplatniteľnými požiadavkami medzinárodných nástrojov.
Všetky náležitosti, požiadavky a predpisy prijaté výrobcom sa zdokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom vo forme písomne vypracovaných zásad, postupov a návodov. Dokumentácia systému kvality umožňuje jednotný výklad programov kvality, plánov kvality, príručiek kvality a záznamov o kvalite.
Obsahuje primeraný opis
a)
cieľov kvality a organizačnej štruktúry, povinností a právomocí manažmentu vzhľadom na kvalitu vybavenia námornej lode,
b)
preskúmaní a skúšok, ktoré sa budú vykonávať po výrobe,
c)
záznamov o kvalite, ako sú správy o kontrolách a výsledky skúšok, kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii príslušných zamestnancov a iné záznamy,
d)
prostriedkov monitorovania účinného prevádzkovania systému kvality.
3.3.
Notifikovaná osoba posudzuje systém kvality s cieľom určiť, či spĺňa požiadavky uvedené v podbode 3.2.
Okrem skúseností so systémami riadenia kvality musí mať audítorský tím najmenej jedného člena so skúsenosťami v oblasti systémov riadenia kvality a člena, ktorý má skúsenosti s hodnotením príslušnej oblasti vybavenia námornej lode a príslušnej technológie vybavenia námornej lode, ako aj znalosť uplatniteľných požiadaviek medzinárodných nástrojov. Audit zahŕňa hodnotiacu návštevu priestorov výrobcu. Audítorský tím preskúma technickú dokumentáciu uvedenú v podbode 3.1. písm. e) s cieľom overiť schopnosť výrobcu určiť príslušné požiadavky medzinárodných nástrojov a vykonať potrebné preskúmania na účely zabezpečenia zhody vybavenia námornej lode s týmito požiadavkami.
Notifikovaná osoba svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi a vydá certifikát o schválení systému kvality výrobku, ktorý zahŕňa závery auditu a odôvodnené rozhodnutie o posúdení.
3.4.
Výrobca sa zaväzuje plniť povinnosti, ktoré vyplývajú zo systému kvality, ako bol schválený, a udržiavať ho tak, aby zostal primeraný a účinný.
3.5.
Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá systém kvality schválila, o každej plánovanej zmene systému kvality.
Notifikovaná osoba zhodnotí navrhované zmeny a rozhodne, či pozmenený systém kvality bude naďalej spĺňať požiadavky uvedené v podbode 3.2. alebo či je potrebné opätovné posúdenie.
Notifikovaná osoba svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi a vydá certifikát o schválení systému kvality výrobku, ktorý zahŕňa závery preskúmania a odôvodnené rozhodnutie o posúdení.
4.
Dohľad, za ktorý je zodpovedná notifikovaná osoba
4.1.
Účelom dohľadu je zabezpečiť, aby si výrobca riadne plnil povinnosti, ktoré vyplývajú zo schváleného systému kvality.
4.2.
Na účely posúdenia výrobca umožní notifikovanej osobe prístup do výrobných priestorov, priestorov na výkon kontrol, skúšok, ako aj skladovacích priestorov a poskytne mu všetky potrebné informácie, predovšetkým
a)
dokumentáciu systému kvality,
b)
záznamy o kvalite, ako sú správy o kontrolách a výsledky skúšok, kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii príslušných zamestnancov a iné záznamy.
4.3.
Notifikovaná osoba vykonáva pravidelné audity s cieľom zabezpečiť, aby výrobca udržiaval a uplatňoval systém kvality, a výrobcovi odovzdáva správu o audite.
4.4.
Okrem toho môže notifikovaná osoba vykonávať u výrobcu neohlásené návštevy okrem návštev, pri ktorých sa podľa osobitného predpisu a z dôvodov obrany a bezpečnosti uplatňujú určité obmedzenia. Počas týchto návštev môže notifikovaná osoba, ak je to potrebné, vykonať skúšky vybavenia námornej lode alebo ich nechať vykonať s cieľom overiť, či systém kvality funguje správne. Notifikovaná osoba odovzdá výrobcovi správu o návšteve, a ak boli vykonané skúšky, aj protokol o skúškach.
5.
Označenie zhody a EÚ vyhlásenie o zhode
5.1.
Výrobca umiestňuje značku zhody podľa § 7 a na zodpovednosť notifikovanej osoby uvedenej v podbode 3.1. identifikačné číslo tejto osoby na jednotlivé vybavenie námornej lode, ktoré je v zhode s typom opísaným v certifikáte ES skúšky typu a spĺňa uplatniteľné požiadavky medzinárodných nástrojov.
5.2.
Výrobca vydá pre každý model vybavenia námornej lode písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva pre orgány dohľadu najmenej počas desiatich rokov od umiestnenia značky zhody na posledné vyrobené vybavenie námornej lode najmenej na čas, ako je očakávaná životnosť jednotlivého vybavenia námornej lode. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza taký model vybavenia námornej lode, pre ktorý bolo vydané.
Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupní orgánom dohľadu.
6.
Počas desiatich rokov od umiestnenia značky zhody na posledné vyrobené vybavenie námornej lode najmenej na čas, ako je očakávaná životnosť jednotlivého vybavenia námornej lode, uchováva výrobca pre orgány dohľadu
a)
dokumentáciu podľa podbodu 3.1.,
b)
informácie o zmene uvedenej v podbode 3.5., ako bola schválená,
c)
rozhodnutia a správy notifikovanej osoby uvedené v podbodoch 3.5., 4.3. a 4.4.
7.
Každá notifikovaná osoba informuje úrad o certifikátoch o schválení systému kvality výrobku, ktoré vydala alebo odňala, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje úradu zoznam certifikátov o schválení systému kvality výrobku, ktoré boli zamietnuté, pozastavené alebo inak obmedzené.
Každá notifikovaná osoba informuje ostatné notifikované osoby o certifikátoch o schválení systému kvality výrobku, ktoré zamietla, pozastavila, zrušila alebo inak obmedzila, a na požiadanie informuje o certifikátoch o schválení systému kvality výrobku, ktoré vydala.
8.
Splnomocnený zástupca výrobcu
Splnomocnený zástupca výrobcu môže splniť povinnosti uvedené v podbodoch 3.1. a 3.5. a piatom a šiestom bode, ak bol na to určený písomným splnomocnením.
IV.MODUL F: ZHODA S TYPOM ZALOŽENÁ NA OVEROVANÍ VÝROBKU
1.
Zhoda s typom založená na overovaní výrobku je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti uvedené v druhom bode, podbode 5.1., piatom a šiestom bode a na vlastnú zodpovednosť zaručuje a vyhlasuje, že príslušné vybavenie námornej lode, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tretieho bodu, sú v zhode s typom opísaným v certifikáte ES skúšky typu a spĺňajú požiadavky medzinárodných nástrojov, ktoré sa na vybavenie námornej lode vzťahujú.
2.
Výroba
Výrobca je zodpovedný za to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila zhoda vyrobeného vybavenia námornej lode so schváleným typom opísaným v certifikáte ES skúšky typu a s požiadavkami medzinárodných nástrojov, ktoré sa na vybavenie námornej lode vzťahujú.
3.
Overenie
Notifikovaná osoba podľa výberu výrobcu vykonáva príslušné preskúmania a skúšky s cieľom skontrolovať zhodu vybavenia námornej lode so schváleným typom opísaným v certifikáte ES skúšky typu a s príslušnými požiadavkami medzinárodných nástrojov.
Preskúmania a skúšky na kontrolu zhody vybavenia námornej lode s príslušnými požiadavkami sa vykonajú preskúmaním a skúškou vybavenia námornej lode podľa štvrtého bodu, alebo preskúmaním a skúškou vybavenia námornej lode na štatistickom základe podľa piateho bodu.
4.
Overenie zhody preskúmaním a skúškou vybavenia námornej lode
4.1.
Všetky vybavenia námornej lode sa preskúmajú a skúšajú jednotlivo podľa tohto nariadenia vlády a s cieľom overiť ich zhodu so schváleným typom opísaným v certifikáte ES skúšky typu a s príslušnými požiadavkami medzinárodných nástrojov.
4.2.
Notifikovaná osoba vydá certifikát zhody vzhľadom na vykonané preskúmania a skúšky a umiestni svoje identifikačné číslo na schválené vybavenie námornej lode alebo ho nechá umiestniť na vlastnú zodpovednosť.
Výrobca uchováva certifikáty zhody pre potreby kontroly zo strany orgánov dohľadu najmenej počas desiatich rokov od umiestnenia značky zhody na posledné vyrobené vybavenie námornej lode najmenej na čas, ako je očakávaná životnosť jednotlivého vybavenia námornej lode.
5.
Štatistické overovanie zhody
5.1.
Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila homogénnosť každej vyrobenej série, a vo forme homogénnych sérií predkladá svoje vybavenie námornej lode na overovanie.
5.2.
Z každej série sa odoberie náhodná vzorka. Všetky vybavenia námornej lode vo vzorke sa jednotlivo preskúmajú a vyskúšajú podľa tohto nariadenia vlády, aby sa zabezpečila ich zhoda s príslušnými požiadavkami medzinárodných nástrojov a určilo, či je séria schválená, alebo zamietnutá.
5.3.
Ak sa séria schváli, všetky vybavenia námornej lode série sa považujú za schválené okrem tých vybavení námornej lode zo vzorky, o ktorých sa zistilo, že skúškam nevyhoveli.
Notifikovaná osoba vydá certifikát zhody vzhľadom na vykonané preskúmania a skúšky a umiestni svoje identifikačné číslo na schválené vybavenie námornej lode alebo ho nechá umiestniť na vlastnú zodpovednosť.
Výrobca uchováva certifikát zhody pre potreby orgánov dohľadu najmenej počas desiatich rokov od umiestnenia značky zhody na posledné vyrobené vybavenie námornej lode najmenej na čas, ako je očakávaná životnosť jednotlivého vybavenia námornej lode.
5.4.
Ak sa séria zamietne, notifikovaná osoba prijme primerané opatrenia, aby sa zabránilo uvedeniu tejto série na trh. Pri častom zamietnutí sérií môže notifikovaná osoba pozastaviť štatistické overovanie a prijať primerané opatrenia.
6.
Označenie zhody a EÚ vyhlásenie o zhode
6.1.
Výrobca umiestňuje značku zhody podľa § 7 a na zodpovednosť notifikovanej osoby uvedenej v treťom bode identifikačné číslo tejto notifikovanej osoby na vybavenie námornej lode, ktoré je v zhode so schváleným typom opísaným v certifikáte ES skúšky typu a spĺňa uplatniteľné požiadavky medzinárodných nástrojov.
6.2.
Výrobca vydá pre každý model vybavenia námornej lode písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva pre orgány dohľadu najmenej počas desiatich rokov od umiestnenia značky zhody na posledné vyrobené vybavenie námornej lode najmenej na čas, ako je očakávaná životnosť jednotlivého vybavenia námornej lode. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza model vybavenia námornej lode, pre ktorý bolo vydané.
Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupní orgánom dohľadu.
7.
Ak notifikovaná osoba súhlasí, výrobca môže počas výrobného procesu na zodpovednosť notifikovanej osoby umiestniť na vybavenie námornej lode identifikačné číslo tejto notifikovanej osoby.
8.
Splnomocnený zástupca výrobcu
Povinnosti výrobcu môže v jeho mene a na jeho zodpovednosť splniť jeho splnomocnený zástupca, pokiaľ sú uvedené v splnomocnení. Splnomocnený zástupca nesmie plniť povinnosti výrobcu uvedené v druhom bode a podbode 5.1.
V.MODUL G: ZHODA ZALOŽENÁ NA OVEROVANÍ JEDNOTLIVÉHO VÝROBKU
1.
Zhoda založená na overovaní jednotlivého výrobku je postup posudzovania zhody, ktorým si výrobca plní povinnosti uvedené v druhom, treťom a piatom bode a na vlastnú zodpovednosť zaručuje a vyhlasuje, že jednotlivé vybavenie námornej lode, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia štvrtého bodu, je v zhode s požiadavkami medzinárodných nástrojov, ktoré sa na jednotlivé vybavenie námornej lode vzťahujú.
2.
Technická dokumentácia
Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu a sprístupní ju notifikovanej osobe uvedenej v štvrtom bode; technická dokumentácia umožňuje posúdenie zhody vybavenia námornej lode s príslušnými požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády a zahŕňa primeranú analýzu a posúdenie rizika. V technickej dokumentácii sa musia uviesť uplatniteľné požiadavky a musí zahŕňať návrh, výrobu a fungovanie vybavenia námornej lode, ak je to relevantné z hľadiska posudzovania.
Technická dokumentácia obsahuje najmenej tieto prvky:
a)
všeobecný opis vybavenia námornej lode,
b)
nákresy koncepčného riešenia, výrobné výkresy a náčrty súčiastok, podzostáv, okruhov a iné záznamy,
c)
opisy a výklad potrebný na pochopenie informácií uvedených vo výrobných výkresoch, schémach a o funkčnosti vybavenia námornej lode,
d)
zoznam požiadaviek a technických noriem o skúšaní vybavenia námornej lode, ktoré sa vzťahujú na príslušné vybavenie námornej lode podľa tohto nariadenia vlády, spolu s opisom riešení prijatých s cieľom splniť uvedené požiadavky,
e)
výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, vykonaných skúšok,
f)
protokoly o skúškach.
Výrobca uchováva technickú dokumentáciu pre potrebu orgánov dohľadu najmenej počas desiatich rokov od umiestnenia značky zhody na posledné vyrobené vybavenie námornej lode najmenej na čas, ako je očakávaná životnosť jednotlivého vybavenia námornej lode.
3.
Výroba
Výrobca je zodpovedný za to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečil súlad vyrobeného vybavenia námornej lode s uplatniteľnými požiadavkami medzinárodných nástrojov.
4.
Overovanie
Notifikovaná osoba podľa výberu výrobcu vykoná alebo nechá vykonať príslušné preskúmania a skúšky podľa tohto nariadenia vlády s cieľom overiť zhodu vybavenia námornej lode s uplatniteľnými požiadavkami medzinárodných nástrojov.
Notifikovaná osoba vydá certifikát zhody vzhľadom na vykonané preskúmania a skúšky a umiestni svoje identifikačné číslo na schválené vybavenie námornej lode alebo ho nechá umiestniť na vlastnú zodpovednosť.
Výrobca uchováva certifikáty zhody pre orgány dohľadu najmenej počas desiatich rokov od umiestnenia značky zhody na posledné vyrobené vybavenie námornej lode najmenej na čas, ako je očakávaná životnosť jednotlivého vybavenia námornej lode.
5.
Označenie zhody a EÚ vyhlásenie o zhode
5.1.
Výrobca umiestni značku zhody podľa § 7 a na zodpovednosť notifikovanej osoby uvedenej v štvrtom bode identifikačné číslo tejto osoby na vybavenie námornej lode, ktoré spĺňa uplatniteľné požiadavky medzinárodných nástrojov.
5.2.
Výrobca vydá písomné EÚ vyhlásenie o zhode a uchová ho pre orgány dohľadu najmenej počas desiatich rokov od umiestnenia značky zhody na posledné vyrobené vybavenie námornej lode najmenej na čas, ako je očakávaná životnosť jednotlivého vybavenia námornej lode. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvedie vybavenie námornej lode, pre ktoré bolo vydané.
Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupní orgánom dohľadu.
6.
Splnomocnený zástupca výrobcu
Povinnosti výrobcu uvedené v druhom a piatom bode môže plniť splnomocnený zástupca výrobcu, ak bol na to určený písomným splnomocnením.
Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 262/2016 Z. z.
POŽIADAVKY, KTORÉ MUSÍ SPĹŇAŤ ORGÁN POSUDZOVANIA ZHODY, ABY SA STAL NOTIFIKOVANOU OSOBOU
Orgán posudzovania zhody je povinný
a)
spĺňať požiadavky podľa technickej normy29) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami,
b)
zabezpečiť, aby skúšobné laboratóriá používané na účely posudzovania zhody spĺňali požiadavky podľa technickej normy30) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č. 262/2016 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH A VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV
EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/90/EÚ z 23. júla 2014 o vybavení námorných lodí a o zrušení smernice Rady 96/98/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014).
3.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2021/1206 z 30. apríla 2021, ktorou sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/90/EÚ o vybavení námorných lodí, pokiaľ ide o uplatniteľnú normu pre laboratóriá používané orgánmi posudzovania zhody pre vybavenie námorných lodí (Ú. v. EÚ L 261, 22. 7. 2021).
1)
§ 4 ods. 1 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Čl. 2 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 08. 2008).
3)
Čl. 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 765/2008.
4)
Čl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 765/2008.
5)
Čl. 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 765/2008.
6)
Čl. 2 ods. 6 nariadenia (ES) č. 765/2008.
7)
Čl. 2 ods. 13 nariadenia (ES) č. 765/2008.
8)
9)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite.
10)
Dohovor o medzinárodných pravidlách na zabránenie zrážkam na mori (Londýn 20. decembra 1972) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.).
Protokol z roku 1978 k Medzinárodnému dohovoru o zabránení znečisťovania z lodí, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí z roku 1973 (Londýn 17. februára 1978) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.).
Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori (Londýn 1. novembra 1974) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.).
11)
Čl. 2 ods. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES
(Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012) v platnom znení.
12)
Čl. 2 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012.
12a)
13)
Čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 z 5. novembra 2002, ktorým sa ustanovuje Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí (COSS) a menia a dopĺňajú sa nariadenia o námornej bezpečnosti a zabránení znečisťovania z lodí (Ú. v. ES L 324, 29.11.2002) v platnom znení.
14)
§ 2 písm. h) zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov.
15)
§ 20 ods. 1 písm. h) a i) zákona č. 435/2000 Z. z. v znení zákona č. 440/2010 Z. z.
16)
Čl. 30 ods. 1 a 3 až 6 nariadenia (ES) č. 765/2008.
16a)
Napríklad delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/414 z 9. januára 2018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/90/EÚ, pokiaľ ide o identifikáciu konkrétnych položiek vybavenia námorných lodí, ktoré môžu využiť elektronický štítok (Ú. v. EÚ L 75, 19. 3. 2018), vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/608 z 19. apríla 2018, ktorým sa stanovujú technické kritériá elektronických štítkov pre vybavenie námorných lodí (Ú. v. EÚ L 101, 20. 4. 2018).
16b)
Napríklad vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/773 z 15. mája 2018 o požiadavkách na konštrukčný návrh, konštrukciu a výkonnosť a o skúšobných normách pre vybavenie námorných lodí, ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/306 (Ú. v. EÚ L 133, 30. 5. 2018).
16c)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 765/2008.
17)
Čl. 2 ods. 15 nariadenia (ES) č. 765/2008.
18)
Príloha III k rozhodnutiu Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
29)
STN EN ISO/IEC 17065 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu výrobkov, procesov a služieb (ISO/IEC 17065: 2012) (01 5256).
30)
STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (ISO/IEC 17025) (01 5253).