256/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.09.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

256
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 8. septembra 2016,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. g) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 500/2005 Z. z., vyhlášky č. 534/2008 Z. z., vyhlášky č. 33/2009 Z. z. a vyhlášky č. 107/2016 Z. z. sa mení takto:
V § 21 sa vypúšťa odsek 1.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Lucia Žitňanská v. r.