255/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

255
ZÁKON
z 8. septembra 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže
v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 372/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 386/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 47 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Minister môže po dohode s predsedom Súdnej rady Slovenskej republiky poveriť zbor zabezpečovaním ochrany objektu, v ktorom sídli Súdna rada Slovenskej republiky a poriadku v ňom podľa odseku 1, odseku 2 písm. a) až c) a odsekov 3 a 4.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2016.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.