250/2016 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

250
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
zo 16. augusta 2016
o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 400. výročia úmrtia Juraja Turza
1.
Úvodné ustanovenia
a)
Národná banka Slovenska podľa § 17h ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a podľa § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že vydáva do obehu strieborné zberateľské euromince v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 400. výročia úmrtia Juraja Turza (ďalej len „zberateľská eurominca“).
b)
Zberateľská eurominca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
c)
Zberateľská eurominca sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi; jej hmotnosť je 18 g a priemer 34 mm. Pri razbe zberateľskej euromince je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm; povolená horná odchýlka v hmotnosti je 0,4 g a v obsahu striebra 10/1000.
2.
Vzhľad zberateľskej euromince
a)
Na líci zberateľskej euromince je vyobrazený Juraj Turzo na koni. Za ním je dobová podoba Lietavského hradu z vtáčej perspektívy. Štátny znak Slovenskej republiky je pri pravom okraji mincového poľa. Názov štátu „SLOVENSKO“ a letopočet „2016“ sú v opise pri okraji zberateľskej euromince. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“, umiestnená medzi dvoma razidlami, je v ľavej časti mincového poľa. Pod ňou sú štylizované iniciálky mena a priezviska autora zberateľskej euromince Mgr. art. Petra Valacha „PV“.
b)
Na rube zberateľskej euromince je vyobrazený portrét Juraja Turza, ktorý je v pravej časti mincového poľa doplnený výtvarnými prvkami z jeho historického erbu. Pri okraji zberateľskej euromince je v opise meno a priezvisko „JURAJ TURZO“. Pod menom je rok narodenia Juraja Turza „1567“ a pod priezviskom rok jeho úmrtia „1616“. Označenie nominálnej hodnoty zberateľskej euromince „10 EURO“ je v dvoch riadkoch v ľavej spodnej časti mincového poľa.
c)
Na hrane mince je nápis do hĺbky „• VIVIT POST FUNERA VIRTUS“.

Štát vydania: Slovenská republika
Začiatok vydávania: október 2016
Jozef Makúch v. r.