249/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.09.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

249
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 245/2016 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov


V čl. I prílohe č. 1 k nariadeniu vlády č. 339/2008 Z. z.
1.
v poradových číslach 4 až 8 v štvrtom stĺpci za slovami „kartón/fľaša 1“, „kartón/vrecko/fľaša 1“ a „kartón 1“ má byť správne uvedené označenie objemovej jednotky liter „l“,
2.
v poradových číslach 45 a 46 v druhom stĺpci sa za slovo „45 %“ vkladá čiarka a slovo „plátky“.