Predpis bol zrušený predpisom 312/2022 Z. z.

248/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.08.2021 do 31.12.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

248
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 24. augusta 2016,
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 40 ods. 1 písm. a) až i) a l) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Základné pojmy
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
regulačným obdobím obdobie od roku 2017 do roku 2022,
b)
regulačným rokom kalendárny rok,
c)
rokom t regulačný rok, na ktorý sa určuje cena alebo platí cena,
d)
rokom t-n n-tý rok predchádzajúci roku t,
e)
variabilnými nákladmi náklady, ktoré sú úplne alebo čiastočne priamo ovplyvnené množstvom vyrobeného tepla,
f)
fixnými nákladmi náklady, ktoré nie sú ovplyvnené množstvom vyrobeného tepla,
g)
regulačným príkonom príkon odberného zariadenia vypočítaný podľa § 6 ods. 3 až 6,
h)
tepelným rozvodom časť zariadenia na rozvod tepla, ktorá slúži na prepravu tepla zo zariadenia na výrobu tepla do odberného zariadenia tepla,
i)
primárnym rozvodom tepla časť zariadenia na rozvod tepla, ktorá slúži na prepravu tepla zo zariadenia na výrobu tepla alebo z odovzdávacej stanice tepla do odovzdávacej stanice tepla,
j)
sekundárnym rozvodom tepla časť zariadenia na rozvod tepla, ktorá slúži na prepravu tepla z odovzdávacej stanice tepla do odberného zariadenia tepla,
k)
odovzdávacou stanicou tepla časť zariadenia na rozvod tepla, v ktorej sa upravujú parametre teplonosnej látky na hodnoty potrebné na ďalšiu prepravu tepla,
l)
objednaným množstvom tepla množstvo tepla v kilowatthodinách dohodnuté v zmluve o dodávke a odbere tepla1) podľa skutočnej spotreby tepla v roku t-2, ak sa v zmluve o dodávke a odbere tepla nedohodne inak, technologická spotreba tepla vo vlastných výrobných procesoch v neregulovaných činnostiach, teplo spotrebované vo vlastných objektoch dodávateľa, ktoré nesúvisia s regulovanou činnosťou, alebo teplo spotrebované v objektoch, v ktorých množstvo tepla dodávateľ rozpočítava konečným spotrebiteľom; do objednaného množstva tepla sa nezaráta vlastná spotreba tepla pri výrobe tepla, ktorá je súčasťou ukazovateľa energetickej účinnosti,2)
m)
plánovanou generálnou opravou pravidelná komplexná obnova projektovanej funkčnosti zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla.
§ 2
Rozsah cenovej regulácie
Cenová regulácia v tepelnej energetike podľa tejto vyhlášky sa vzťahuje na
a)
výrobu a dodávku tepla,
b)
výrobu, distribúciu a dodávku tepla,
c)
distribúciu a dodávku tepla.
§ 3
Spôsob vykonávania cenovej regulácie
Cenová regulácia v tepelnej energetike podľa tejto vyhlášky sa vykonáva
a)
určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny za výrobu a dodávku tepla,
b)
určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla,
c)
určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny za distribúciu a dodávku tepla.
§ 4
Rozsah, štruktúra a výška ekonomicky oprávnených nákladov
(1)
Ekonomicky oprávnenými nákladmi sú:
a)
primeraná výška nákladov na zabezpečenie potrebného množstva priameho materiálu, ktorý slúži na výrobu tepla, alebo potrebného množstva nakupovaného tepla, pričom v návrhu ceny je maximálna výška nákladov určená podľa ukazovateľov energetickej účinnosti určených pri poslednom overovaní hospodárnosti prevádzky sústav tepelných zariadení3) pred podaním návrhu ceny, výhrevnosti paliva a ceny paliva alebo nakupovaného tepla; pri výrobe tepla z obnoviteľných zdrojov energie sa za primeranú výšku nákladov považuje maximálna cena za jednotkový energetický obsah v palive v eurách /kWh v cene tepla určenej alebo schválenej,
b)
primeraná výška nákladov na elektrinu, dopravu paliva, technologické hmoty a technologickú vodu, na palivo na vlastnú spotrebu tepla vykazovanú v rámci overovania hospodárnosti prevádzky sústav tepelných zariadení3) na výrobu tepla súvisiacu s výrobou tepla, ktorá nie je súčasťou ukazovateľa energetickej účinnosti,2)
c)
osobné náklady,4) ktorých maximálna výška na účely kalkulácie ekonomicky oprávnených nákladov je ustanovená podľa odseku 10 písm. a),
d)
náklady na plnenie povinností podľa osobitných predpisov;5) pri poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia len poplatky za znečisťujúce látky vypustené do ovzdušia pri dodržaní podmienok a požiadaviek podľa osobitného zákona6) a pri skleníkových plynoch náklady vypočítané ako množstvo spotrebovaných ton CO2 maximálne do výšky vypočítanej podľa odsekov 7 a 8 vynásobené cenou určenou ako aritmetický priemer denných uzatváracích cien (settlement price) oficiálneho kurzového lístka zverejneného burzou EEX (European Energy Exchange) na jej webovom sídle, za produkt EU Emission Allowances - Spot Market v eurách na tony CO2 za kalendárny mesiac, v ktorom sa nákup emisných kvót realizoval,
e)
náklady na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení po odberné miesto v termínoch podľa osobitného predpisu3) a náklady na vykonanie energetického auditu v termíne podľa osobitného predpisu,7)
f)
odpisy obstaraného nového hmotného majetku a nehmotného majetku,8) pričom pri hmotnom majetku sa za ekonomicky oprávnené náklady považujú odpisy najviac do výšky rovnomerných odpisov hmotného majetku,9)
g)
odpisy obstaraného už prevádzkovaného hmotného majetku a nehmotného majetku8) vo výške rovnomerných odpisov9) z jeho kúpnej ceny maximálne do výšky rovnomerných odpisov zo všeobecnej hodnoty hmotného majetku určenej znaleckým posudkom pre hmotný majetok a nehmotný majetok zaradený do účtovníctva regulovaného subjektu po 15. júli 2011,
h)
odpisy obstaraného už prevádzkovaného hmotného majetku a nehmotného majetku,8) pričom pri hmotnom majetku sa považujú za ekonomicky oprávnené náklady odpisy najviac do výšky rovnomerných odpisov hmotného majetku9) zaradeného do účtovníctva regulovaného subjektu pred 15. júlom 2011,
i)
náklady na obstaranie hmotného majetku, ktorý má samostatné prevádzkové určenie, dobu použiteľnosti dlhšiu ako jeden rok, jeho obstarávacia cena je nižšia ako vstupná cena podľa osobitného predpisu10) a je používaný výhradne na regulovanú činnosť,
j)
nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku, o ktorom vlastník účtuje a ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť, najviac do výšky 28 eur/kW regulačného príkonu z prenajatého zariadenia na výrobu a rozvod tepla,
k)
nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej je na podlahovej ploche umiestnené tepelné zariadenie vo vlastníctve alebo v nájme regulovaného subjektu, ktoré sa používa výhradne na regulovanú činnosť, najviac vo výške 35 eur/m2 podlahovej plochy/rok; nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo jej časti súvisiacej s výrobou a dodávkou tepla a ostatných priestorov alebo plôch na skládku paliva a nespálených zvyškov paliva a produktov odsírenia najviac vo výške 15 eur/m2 plochy/rok,
l)
náklady na opravy a údržbu tepelných zariadení vrátane osobných nákladov4) zamestnancov vykonávajúcich opravy a údržbu tepelných zariadení okrem nákladov na technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku podľa osobitného predpisu;11) náklady na plánované generálne opravy môžu byť rozložené rovnomerne počas nasledujúcich piatich rokov, ak to regulovaný subjekt uvedie v návrhu ceny tepla,
m)
úrok z úveru poskytnutého bankou alebo pobočkou zahraničnej banky12) na nákup hmotného majetku alebo nehmotného majetku, ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť, alebo z prevádzkového úveru na refinancovanie nákladov na nákup paliva,
n)
úrok z úveru poskytnutého inou právnickou osobou ako bankou alebo pobočkou zahraničnej banky12) na nákup hmotného majetku alebo nehmotného majetku, ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť, alebo z prevádzkového úveru na refinancovanie nákladov na nákup paliva maximálne vo výške 2,5 % ročne,
o)
náklady na poistenie hmotného majetku regulovaného subjektu, ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť.
(2)
Ekonomicky oprávnenými nákladmi nie sú
a)
sankcie,
b)
náklady spojené s nevyužitými výrobnými kapacitami; nevyužitými výrobnými kapacitami sú zariadenia na výrobu tepla, ktoré nie je potrebné prevádzkovať na zabezpečenie zmluvne dohodnutého ročného množstva tepla dodávaného z iného zariadenia na výrobu tepla v tej istej sústave tepelných zariadení,
c)
odpisy nevyužívaného dlhodobého hmotného majetku, odpisy „goodwill“ a odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku vylúčeného z odpisovania,13)
d)
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku,8) ak doba od termínu nadobudnutia tohto majetku regulovaným subjektom je dlhšia ako doba životnosti hmotného a nehmotného majetku podľa prílohy č. 1,
e)
odmeny členov štatutárnych orgánov a iných orgánov regulovaného subjektu za výkon funkcie, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu s regulovaným subjektom,
f)
platby poistného za poistenie zodpovednosti za škody spôsobené členmi štatutárnych orgánov a členmi iných orgánov regulovaného subjektu,
g)
príspevky na životné poistenie a príspevky na účelové sporenie zamestnanca,
h)
odstupné a odchodné presahujúce výšku ustanovenú osobitným predpisom,15)
i)
príspevky na stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,16)
j)
cestovné náhrady nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,17)
k)
tvorba sociálneho fondu nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,18)
l)
náklady na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,19)
m)
dobrovoľné poistenie osôb,
n)
manká a škody na majetku vrátane škody zo zníženia cien nevyužiteľných zásob a likvidácie zásob,
o)
náklady vyplývajúce z chýb vo výpočtoch, v kalkulačných prepočtoch alebo v účtovníctve, duplicitne účtované náklady,
p)
náklady na reprezentáciu a dary,
q)
odmeny a dary pri životných jubileách a pri odchode do dôchodku,
r)
náklady na starostlivosť o zdravie zamestnancov a na vlastné zdravotnícke zariadenia nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,20)
s)
príspevky a náklady na rekreačné, regeneračné, rekondičné a ozdravné pobyty, ak povinnosť ich uhrádzania neustanovuje osobitný predpis,21)
t)
náklady na údržbu a prevádzku školiacich a rekreačných zariadení a iných zariadení, ktoré nesúvisia s regulovanou činnosťou,
u)
daň z nehnuteľnosti platená za školiace a rekreačné zariadenia,
v)
štipendiá poskytnuté študentom a žiakom stredných odborných škôl,
w)
odpis nedobytnej pohľadávky,
x)
tvorba rezerv nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,22)
y)
rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad,23)
z)
tvorba opravných položiek,
aa)
náklady vynaložené na odstránenie nedostatkov zistených pri kolaudačnom konaní,
ab)
náklady spojené s prípravou a zabezpečením nerealizovanej investičnej výstavby,
ac)
straty z predaja dlhodobého majetku a zásob,
ad)
zostatková cena predaného alebo vyradeného hmotného majetku a nehmotného majetku,
ae)
náklady na reklamu alebo propagáciu uskutočňovanú formou podpory športových, kultúrnych a zábavných podujatí a iných činností,
af)
spotreba pohonných látok nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,24)
ag)
náklady na palivo a nakupované teplo súvisiace s nehospodárnou výrobou a rozvodom tepla z dôvodu nedodržania normatívnych ročných účinností, ktoré boli východiskom na určenie alebo schválenie maximálnej ceny tepla,
ah)
odpisy z časti obstarávacej hodnoty hmotného majetku, ktorá bola obstaraná z prostriedkov Európskej únie, zo štátneho rozpočtu, bezodplatným prevodom hmotného majetku alebo investíciou v rámci projektu verejno-súkromného partnerstva,
ai)
nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku obstaraného finančným prenájmom,
aj)
nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku odpredaného a následne prenajatého pôvodnému vlastníkovi alebo za opätovný prenájom prenajatého hmotného majetku a nehmotného majetku,
ak)
náklady na výkon regulovanej činnosti, ktoré sú vyššie ako náklady zistené na základe overovania primeranosti nákladov podľa § 31 ods. 3 písm. d) zákona,
al)
náklady na investíciu na obnovu tepelných zariadení, vynaložením ktorých sa nezabezpečí udržanie alebo zlepšenie energetickej efektívnosti,25)
am)
ostatné náklady, ktoré nie sú uvedené v odseku 1.
(3)
Ekonomicky oprávnené variabilné náklady sú
a)
náklady na nákup paliva a variabilné náklady na nákup tepla do maximálnej výšky určenej podľa ukazovateľov energetickej účinnosti určených pri poslednom overovaní hospodárnosti prevádzky sústav tepelných zariadení3) staršom ako 30 dní pred podaním návrhu ceny, výhrevnosti paliva a ceny paliva alebo nakupovaného tepla v roku t a vypočítajú sa podľa vzorca
NEOP = NU + 0,5 x (NN - NU),
ak NN < NU, potom NEOP = NN,
kde
NEOP sú ročné ekonomicky oprávnené náklady v skutočnej variabilnej cene tepla,
NU sú ročné náklady fakturované dodávateľom paliva alebo tepla,
NN sú ročné náklady na nákup paliva alebo na nákup tepla určené podľa ukazovateľov energetickej účinnosti určených pri poslednom overovaní hospodárnosti sústav tepelných zariadení3) staršom ako 30 dní pred podaním návrhu ceny, výhrevnosti paliva a ceny paliva alebo nakupovaného tepla,
b)
ostatné variabilné náklady, ktoré zahŕňajú náklady v primeranej výške na dopravu paliva, náklady na elektrinu, technologickú vodu alebo geotermálnu vodu, technologické hmoty, náklady na odvoz a likvidáciu nespálených zvyškov paliva a produktov odsírenia, poplatky za znečisťovanie ovzdušia podľa odseku 1 písm. d) a náklady na nákup emisných kvót podľa odseku 1 písm. d).
(4)
Maximálna výška ceny
a)
zemného plynu bez nákladov na prepravu, distribúciu a uskladňovanie zemného plynu a bez spotrebnej dane zo zemného plynu na rok t v eurách/kWh sa vypočíta podľa vzorca
CZPt = 1,15 × CENCGt × kp,
kde
CENCGt je aritmetický priemer denných cien zverejnených burzou EEX (European Energy Exchange) na webovom sídle www.powernext.com/futures-market-data v časti All contracts, Settlement prices on Seasons and Calendars, produktu NCG Calendar + 1 v eurách na megawatthodinu za obdobie od 1. januára roku t-1 do 30. júna roku t-1,
kp je korekčný koeficient, ktorého hodnota nie je menšia ako 1,
b)
dendromasy na rok t v eurách/kWh sa vypočíta podľa vzorca
Cdendromasa = 0,019 × ka,
kde
ka je korekčný koeficient,
c)
peliet na rok t v eurách/kWh sa vypočíta podľa vzorca
Cpelety = 0,038 × kb,
kde
kb je korekčný koeficient,
d)
poľnohospodárskej biomasy na rok t v eurách/kWh sa vypočíta podľa vzorca
Cpoľnohospodárska biomasa = 0,023 × kc,
kde
kc je korekčný koeficient,
e)
skládkového plynu alebo plynu z čističiek odpadových vôd na rok t v eurách/kWh sa vypočíta podľa vzorca
CČOVplyn = 0,022 × kd,
kde
kd je korekčný koeficient,
f)
bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou na rok t v eurách/kWh sa vypočíta podľa vzorca
Cbioplyn = 0,035 × ke,
kde
ke je korekčný koeficient,
g)
hnedého uhlia na rok t v eurách/kWh sa vypočíta podľa vzorca
Chnedé uhlie = 0,020 × kf,
kde
kf je korekčný koeficient,
h)
čierneho uhlia na rok t v eurách/kWh sa vypočíta podľa vzorca
Cčierne uhlie = 0,017 × kg,
kde
kg je korekčný koeficient.
(5)
Hodnoty korekčných koeficientov kp, ka, kb, kc, kd, ke, kf a kg na rok t a ich zmeny sú uverejnené na webovom sídle úradu.
(6)
Ekonomicky oprávneným nákladom je náklad na palivo so zmluvne dohodnutou cenou vo výške podľa odseku 4 pre rok t počas celého trvania platnosti zmluvnej ceny.
(7)
Ekonomicky oprávnené náklady na nákup emisných kvót sa určia ako rozdiel nákladov na emisné kvóty vypočítané z výroby tepla s najlepšou dostupnou technológiou (BAT) a bezodplatne pridelených emisných kvót. Emisné kvóty s technológiou BAT sa vypočítajú z vyrobeného tepla, emisných faktorov pre palivá, výhrevnosti použitých palív a účinnosti použitých technológií, ktorá je
a)
0,85 pre kotol spaľujúci uhlie,
b)
0,80 pre kotol spaľujúci ťažký vykurovací olej,
c)
0,90 pre kotol spaľujúci zemný plyn,
d)
0,70 pre kotol spaľujúci biomasu,
e)
0,75 pre spaľovací motor a plynovú turbínu.
(8)
Ak sa teplo vyrába rôznymi technológiami, ekonomicky oprávnené náklady na emisné kvóty s technológiou BAT sú súčtom nákladov vypočítaných z vyrobeného tepla podľa spotreby jednotlivých palív, emisných faktorov pre palivá, výhrevnosti použitých palív a účinností pre jednotlivé technológie podľa odseku 7.
(9)
Pri výrobe tepla zo slnečnej energie, geotermálnej energie a aerotermálnej energie alebo z elektriny vyrobenej zo slnečnej energie sa do variabilných nákladov zahrnie najmenej 30 % z ekonomicky oprávnených celkových nákladov a ostatné náklady tvoria fixné náklady.
(10)
Ekonomicky oprávnené fixné náklady sú
a)
náklady regulovanej zložky fixných nákladov, ktoré sa pre každý návrh ceny určia v rozsahu podľa prílohy č. 2 podľa celkového regulačného príkonu všetkých odberných zariadení v kilowattoch
1.
do 300 kW vrátane, maximálne 16 800 eur,
2.
nad 300 kW do 3 500 kW vrátane, maximálne 56 eur/kW,
3.
nad 3 500 kW do 5 200 kW vrátane, maximálne 196 000 eur + 41 eur/kW za každý ďalší kilowatt nad 3 500 kW,
4.
nad 5 200 kW do 13 000 kW vrátane, maximálne 265 700 eur + 40 eur/kW za každý ďalší kilowatt nad 5 200 kW,
5.
nad 13 000 kW do 21 000 kW vrátane, maximálne 577 700 eur + 34 eur/kW za každý ďalší kilowatt nad 13 000 kW,
6.
nad 21 000 kW, maximálne 849 700 eur + 28 eur/kW za každý ďalší kilowatt nad 21 000 kW,
b)
ostatné fixné náklady v primeranej výške nevyhnutné na vykonávanie regulovanej činnosti, ktoré zahŕňajú fixné náklady na nákup tepla, poistenie majetku, dane, nájomné, revízie a na zákonné prehliadky, náklady na overenie účtovnej závierky audítorom, odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku priamo súvisiaceho s výrobou a rozvodom tepla, náklady na údržbu a opravy priamo súvisiace s výrobou a rozvodom tepla, úroky z investičného úveru a prevádzkového úveru.
(11)
Maximálna výška celkových ekonomicky oprávnených fixných nákladov v návrhu ceny regulovaného subjektu na rok t sa vypočíta podľa vzorca
ak RAt-n/RAt > 1, na výpočet maximálnej výšky ekonomicky oprávnených fixných nákladov sa použije hodnota RAt-n/RAt = 1,
ak RAt-n=RAt, na výpočet maximálnej výšky ekonomicky oprávnených fixných nákladov sa použije hodnota (JPI – X × RAt-n/RAt) = 0,
ak (JPI – X × RAt-n/RAt) < 0, na výpočet maximálnej výšky ekonomicky oprávnených fixných nákladov sa použije hodnota (JPI – X × RAt-n/RAt) = 0,
kde
MFNt je maximálna výška ekonomicky oprávnených fixných nákladov okrem nákladov na nákup tepla v eurách za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na rok t bez primeraného zisku,
MFNt-n je výška fixných nákladov okrem nákladov na nákup tepla v eurách za výrobu, distribúciu a dodávku tepla schválená alebo určená v cenovom rozhodnutí na rok t-n bez primeraného zisku,
KFN je koeficient fixných nákladov; na rok 2019 sa KFN ustanovuje vo výške 1,02 a na roky 2020 až 2022 sa KFN ustanovuje vo výške 1,
JPI je aritmetický priemer hodnôt jadrovej inflácie za obdobie od júla roku t-2 do júna roku t-1 zverejnených Štatistickým úradom Slovenskej republiky v percentách,
X je faktor efektivity využívania nákladov na výrobu, distribúciu a dodávku tepla v percentách, ktorého hodnota na regulačné obdobie sa ustanovuje vo výške 3,50 %,
RAt je predpokladaná výška neobežných aktív súvisiacich s regulovanou činnosťou v roku t,
RAt-n sú neobežné aktíva súvisiace s regulovanou činnosťou v roku t-n, ktoré boli uplatnené v schválenej alebo určenej cene v cenovom rozhodnutí na rok t-n,
RRPt je údaj, ktorý predstavuje kladný rozdiel regulačného príkonu odberných zariadení, ktoré boli pripojené do sústavy tepelných zariadení a regulačného príkonu odberných zariadení, ktoré boli odpojené zo sústavy tepelných zariadení v období od roku t-n, v ktorom bola schválená alebo určená cena cenovým rozhodnutím,
CFZt-n je schválená alebo určená cena fixnej zložky ceny tepla bez primeraného zisku v roku t-n,
Y je faktor investičného rozvoja v tepelnej energetike, ktorý zohľadňuje náklady v roku t na modernizáciu, rekonštrukciu a výstavbu nového tepelného zariadenia na základe predloženého stavebného povolenia alebo ohlásenia stavebnému úradu,26) ak ich cieľom bude zvýšenie energetickej účinnosti tepelných zariadení alebo zníženie prevádzkových nákladov pri výrobe tepla alebo distribúcii tepla, a náklady na ekologizáciu zariadenia na výrobu tepla, ktorý sa vypočíta podľa vzorca
kde
INav sú náklady na modernizáciu, rekonštrukciu, ekologizáciu a výstavbu zariadenia na výrobu tepla po odčítaní príspevku poskytnutého z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie; pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla sa náklady INav vypočítajú z celkových nákladov na modernizáciu, rekonštrukciu alebo výstavbu zariadenia na výrobu elektriny a tepla vynásobených koeficientom delenia nákladov βq,
INad sú náklady na modernizáciu, rekonštrukciu a výstavbu zariadenia na distribúciu tepla po odčítaní príspevku poskytnutého z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie.
(12)
Ak regulovaný subjekt prevzal zariadenia na výrobu a rozvod tepla od spoločnosti, ktorá mu dodávala teplo a bude ich prevádzkovať v nasledovnom období, maximálna výška celkových ekonomicky oprávnených fixných nákladov sa vypočíta podľa odseku 11, ku ktorej sa pripočítajú náklady vo výške fixných nákladov za nakupované teplo z predchádzajúceho schváleného návrhu ceny tepla.
(13)
Faktor investičného rozvoja Y podľa odseku 11 zahŕňa aj náklady vlastníka na modernizáciu, rekonštrukciu a výstavbu zariadenia na výrobu alebo distribúciu tepla na prenajatom tepelnom zariadení.
(14)
Ak sa opatrenia súvisiace s faktorom investičného rozvoja Y uplatneného v cene tepla na rok t nerealizovali, platí pre výpočet výšky maximálnych ekonomicky oprávnených fixných nákladov MFNt podľa odseku 11 hodnota Y = 0.
(15)
Po skončení roku t sa celkový objem ekonomicky oprávnených fixných nákladov a primeraného zisku na dodávku tepla môže prerozdeliť medzi jednotlivé odberné miesta odberateľov podľa skutočne dodaného množstva tepla v roku t podľa vzorca

kde
Pn je platba odberateľa na odbernom mieste v eurách,
RPt je regulačný príkon odberného miesta odberateľa v roku t vypočítaný podľa § 6 ods. 3 v kilowattoch,
CFZ je skutočná fixná zložka ceny tepla v eurách za kilowatt do výšky schválenej ceny,
QSKn je skutočná dodávka tepla na odberné miesto odberateľa v roku t v kilowatthodinách,
z je počet odberných miest odberateľov, ktorí majú dohodnuté prerozdelenie fixných nákladov a primeraného zisku, bez odberných miest odberateľov tepla, ktorí si vyrábajú časť tepla samostatne, a odberateľov, ktorí odobrané teplo ďalej dodávajú odberateľom za schválenú alebo určenú cenu.
(16)
Ak má regulovaný subjekt dohodnutý pre výpočet regulačného príkonu podľa § 6 ods. 4 aj iný počet hodín ako 5 300, prerozdelenie ekonomicky oprávnených fixných nákladov sa vykoná pre každú skupinu odberateľov s rovnakým počtom hodín na výpočet regulačného príkonu primerane podľa odseku 15.
(17)
V zariadení na kombinovanú výrobu27) sa ekonomicky oprávnené náklady na výrobu tepla určia tak, že k osobitným nákladom na výrobu tepla v zariadení na kombinovanú výrobu z prílohy č. 3 sa pripočíta časť spoločných nákladov kombinovanej výroby z prílohy č. 4 prislúchajúca výrobe tepla podľa odseku 19, ktorá sa vypočíta vynásobením jednotlivých položiek spoločných nákladov v prílohe č. 5 koeficientom delenia. Do osobitných nákladov na výrobu tepla zariadením na kombinovanú výrobu sa zahrnú len náklady na zariadenia, ktoré by neboli inštalované, keby sa vyrábala len elektrina, napríklad čerpadlá vykurovacej vody, čerpadlá kondenzátu pary na vykurovanie, redukčné stanice.
(18)
Spoločné množstvo paliva na výrobu elektriny a tepla sa určí
a)
pri výrobe elektriny protitlakovou parnou turbínou alebo kondenzačnou parnou turbínou s odberom pary zo súčtu normatívneho množstva paliva na dodávku tepla a normatívneho množstva paliva spotrebovaného na výrobu elektriny vypočítaného z množstva vyrobenej elektriny a merného množstva tepla potrebného na výrobu elektriny (kWh/GJ),
b)
pri výrobe elektriny plynovou turbínou alebo spaľovacím motorom z účinnosti výroby elektriny a množstva vyrobenej elektriny.
(19)
Časť spoločných nákladov kombinovanej výroby elektriny a tepla prislúchajúca výrobe tepla sa určí tak, aby tieto náklady neboli vyššie ako pri delení spoločných nákladov kombinovanej výroby elektriny a tepla energetickou metódou. Spoločné náklady kombinovanej výroby elektriny a tepla nezahŕňajú náklady zariadení, ktoré by neboli inštalované, keby sa nevyrábala elektrina, napríklad generátor, parná turbína vrátane kondenzátora, čerpadlá turbínového kondenzátu, chladiace čerpadlá, chladiace veže a potrubia, vyvedenie a transformácia vyrobenej elektriny. Koeficienty delenia nákladov pripadajúce na výrobu tepla βq sa vypočítajú
a)
pri výrobe elektriny protitlakovou parnou turbínou alebo kondenzačnou parnou turbínou s odberom pary podľa vzorca

kde
Qe je teplo spotrebované na výrobu elektriny v megawatthodinách,
Qv je využiteľné teplo na dodávku tepla v megawatthodinách,
b)
pri výrobe elektriny plynovou turbínou alebo spaľovacím motorom podľa vzorca

kde
Es je svorková výroba elektriny v megawatthodinách,
Qv je využiteľné teplo v megawatthodinách.
(20)
Ak regulovaný subjekt vykonáva aj neregulovanú činnosť, do regulovanej zložky fixných nákladov sa zahrnú spoločné náklady na vykonávanie regulovanej činnosti podľa § 2 písm. c) piateho bodu zákona a neregulovanej činnosti, najviac do výšky zodpovedajúcej pomeru dosiahnutých tržieb z regulovanej činnosti k celkovým tržbám v roku t-2.
(21)
Náklady každého zdroja, množstvo vyrobeného tepla na každom zdroji, ako aj náklady súvisiace s distribúciou tepla príslušnej sústavy tepelných zariadení sa vyhodnocujú osobitne.
(22)
Ak regulovaný subjekt predkladá návrh ceny tepla pre novú lokalitu v priebehu roku t a maximálna výška ceny zemného plynu podľa odseku 4 písm. a) je nižšia v čase uzavretia zmluvy na nákup zemného plynu ako denná cena zemného plynu zverejnená burzou, ktorej webové sídlo úrad zverejní na svojom webovom sídle, maximálnou oprávnenou cenou na nákup zemného plynu je aritmetický priemer denných cien zverejnených burzou v eurách na megawatthodinu v mesiaci, v ktorom regulovaný subjekt uzavrel zmluvu na nákup zemného plynu, vynásobený číslom 1,15.
(23)
Ekonomicky oprávnenými nákladmi sú náklady, ktoré sa preukazujú účtovnými dokladmi, náklady na nákup paliva podľa odseku 3 písm. a) a náklady regulovanej zložky fixných nákladov podľa odseku 10 písm. a).
(24)
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
zariadením na výrobu tepla zariadenie na premenu rôznych foriem energie na teplo, ktoré zahŕňa stavebnú časť a technologické zariadenie v rámci stavebnej časti po primárny alebo tepelný rozvod,
b)
opravou súhrn činností, ktorými sa odstraňujú následky poškodenia, opotrebenia celku, skupín alebo dielcov na účel uvedenia zariadenia do prevádzkyschopného stavu,
c)
údržbou súhrn činností zabezpečujúcich technickú spôsobilosť a hospodárnosť prevádzky zariadenia, pri ktorých sa spomaľuje fyzické opotrebenie, predchádza sa jeho následkom a odstraňujú sa drobnejšie chyby, spravidla bez demontáže dielov a bez výmeny súčiastok,
d)
modernizáciou úprava, pri ktorej sa zvýši vybavenosť, úžitkové vlastnosti a rozšíri sa použiteľnosť zariadenia,
e)
rekonštrukciou úprava, ktorou sa zmení účel použitia, technické parametre alebo nastáva kvalitatívna zmena výkonnosti zariadenia; za zmenu technických parametrov nemožno považovať zámenu použitého materiálu pri dodržaní porovnateľných vlastností zariadenia.
§ 5
Spôsob určenia výšky primeraného zisku
(1)
Maximálna výška primeraného zisku sa určí ako súčet sumy 18 eur/kW celkového regulačného príkonu odberných zariadení a sumy
a)
1 euro za každý kilowatt celkového regulačného príkonu, ak pomer neobežných aktív netto súvisiacich s regulovanou činnosťou a celkového regulačného príkonu je od 65 eur/kW do 200 eur/kW vrátane,
b)
2,50 eura za každý kilowatt celkového regulačného príkonu, ak pomer neobežných aktív netto súvisiacich s regulovanou činnosťou a celkového regulačného príkonu je od 200 eur/kW do 370 eur/kW vrátane,
c)
4,00 eura za každý kilowatt celkového regulačného príkonu, ak pomer neobežných aktív netto súvisiacich s regulovanou činnosťou a celkového regulačného príkonu je väčší ako 370 eur/kW.
(2)
Odsek 1 sa nevzťahuje na regulovaný subjekt, ktorý využíva obnoviteľné zdroje energie pri výrobe tepla vo výške najmenej 20 % z celkového množstva tepla obsiahnutého v palive a ktorý predloží na rok t návrh ceny, ktorej variabilná zložka maximálnej ceny tepla bez dane z pridanej hodnoty neprekročí 0,0450 eura/kWh a súčasne fixná zložka maximálnej ceny tepla bez dane z pridanej hodnoty neprekročí 170 eur/kW.
(3)
Výška zisku v cene po zúčtovaní podľa § 8 ods. 1 nie je obmedzená, ak fakturovaná variabilná zložka ceny tepla bez dane z pridanej hodnoty sa rovná alebo je nižšia ako prepočítaná variabilná zložka ceny tepla podľa skutočnej ceny paliva maximálne do výšky podľa § 4 ods. 4 alebo skutočnej ceny nakupovaného tepla, podľa ukazovateľov energetickej účinnosti určených pri overovaní hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení3) platných na rok t a výhrevnosti paliva a neprekročila 0,0450 eura/kWh a súčasne fakturovaná fixná zložka ceny tepla bez dane z pridanej hodnoty neprekročila výšku 170 eur/kW a regulovaný subjekt pri výrobe tepla využíva obnoviteľné zdroje energie vo výške najmenej 20 % z celkového množstva tepla obsiahnutého v palive.
§ 6
Postup a podmienky uplatňovania ceny
(1)
Maximálna cena tepla sa skladá z variabilnej zložky maximálnej ceny tepla so spotrebnou daňou28) z elektriny, uhlia, zemného plynu a so spotrebnou daňou z minerálneho oleja a fixnej zložky maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom a určuje sa pre obchodný vzťah medzi dodávateľom a odberateľom.29)
(2)
Variabilná zložka maximálnej ceny tepla v eurách za kilowatthodinu sa určuje na objednané množstvo tepla a uplatňuje sa za namerané množstvo tepla. Fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom sa určí v eurách na kilowatt celkového regulačného príkonu.
(3)
Regulačný príkon odberného zariadenia so spotrebou tepla na vykurovanie a spotrebou tepla v teplej úžitkovej vode sa na rok t vypočíta ako podiel skutočne dodaného množstva tepla, osobitne pre teplo na vykurovanie a pre teplo v teplej úžitkovej vode, v kilowatthodinách v roku t-2 do odberného zariadenia, počtu hodín 5 300 a podielu dennostupňov podľa vzorca

kde
Qt-2 je skutočné množstvo dodaného tepla v roku t-2,
oDt-2 je priemerný počet dennostupňov v roku t-2, ktorý sa zverejní na webovom sídle úradu do 30. júna roku t-1 a je vypočítaný podľa vzorca

kde
x je počet vykurovacích dní v roku t-2 určených podľa osobitného predpisu,30)
tis je vnútorná teplota vykurovaných priestorov (20°C),
tes v je teplota vonkajšieho vzduchu vo v-tom dni vykurovacieho obdobia v roku t-2 určená z údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu.
(4)
Regulačný príkon odberného zariadenia na technologickú spotrebu vo výrobných procesoch sa vypočíta ako podiel skutočne dodaného množstva tepla v kilowatthodinách v roku t-2 do odberného zariadenia a počtu hodín 8 000, ak sa dodávateľ a odberateľ nedohodnú na inom počte hodín. Pri odbernom zariadení, v ktorom si časť tepla na vykurovanie a na prípravu teplej úžitkovej vody vyrába odberateľ tepla samostatne, sa na výpočet regulačného príkonu podľa odseku 3 použije počet hodín 4 000, ak sa dodávateľ s odberateľom nedohodnú inak. Regulačný príkon odberného zariadenia medzi dodávateľom a odberateľom, ktorý je súčasne aj dodávateľom, sa môže určiť aj dohodou.
(5)
Regulačný príkon nového odberného zariadenia sa vypočíta ako podiel objednaného množstva tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody alebo na technologické využitie na rok t v kilowatthodinách a počtu hodín podľa spôsobu využitia dodávky tepla podľa odsekov 3 a 4.
(6)
Celkový regulačný príkon na rok t sa vypočíta ako súčet regulačných príkonov všetkých odberných zariadení podľa vzorca

kde
RPt je celkový regulačný príkon v kilowattoch,
RPVkt je regulačný príkon odberného zariadenia so spotrebou tepla na vykurovanie a spotrebou tepla v teplej úžitkovej vode v kilowattoch,
RPTkt je regulačný príkon odberného zariadenia s technologickou spotrebou tepla vo výrobnom procese v kilowattoch,
RPDkt je regulačný príkon odberného zariadenia so spotrebou doplnkového tepla v kilowattoch,
x, y, z je počet odberných zariadení pre jednotlivé druhy odberných zariadení.
§ 7
Podklady návrhu ceny a spôsob predkladania návrhu ceny
(1)
Návrh ceny tepla a s ním súvisiacich regulovaných činností (ďalej len „návrh ceny“) sa predkladá v rozsahu prílohy č. 6 ako spoločná cena tepla na všetky odberné miesta v rámci obce alebo jej časti. Ak dodávku tepla zabezpečuje regulovaný subjekt vo viac ako jednej obci vo všetkých vyšších územných celkoch, možno predložiť návrh spoločnej ceny tepla pre vyšší územný celok.
(2)
Súčasťou návrhu ceny sú tieto podklady:
a)
výpočet položky 3.3 – Regulovaná zložka fixných nákladov podľa prílohy č. 2,
b)
zoznam odberateľov tepla a objednané množstvo tepla podľa prílohy č. 7,
c)
údaje o prevádzke sústavy tepelných zariadení podľa prílohy č. 8,
d)
zoznam tepelných zdrojov a odovzdávacích staníc tepla podľa prílohy č. 9,
e)
výpočet nákladov na palivo podľa prílohy č. 10,
f)
zmluva na nákup paliva na rok t,
g)
oznámenie o predložení návrhu na zmenu cenového rozhodnutia podľa § 17 zákona s cenou navrhovanou odberateľom tepla, ktorým sa teplo dodáva a ktorí sú držiteľmi povolenia na rozvod tepla,
h)
výška nákladov na investičný rozvoj, termín vykonania prác a popis rozsahu a lokalizácie stavebných prác pri uplatnení faktora investičného rozvoja Y podľa § 4 ods. 11,
i)
výpočet faktora investičného rozvoja Y pre náklady podľa § 4 ods. 11,
j)
vyhlásenie vlastníka tepelného zariadenia o výške nákladov na investície, ak ide o uplatnenie faktora investičného rozvoja Y podľa § 4 ods. 13,
k)
stavebné povolenie alebo ohlásenie stavebnému úradu24) pri výpočte faktora investičného rozvoja Y,
l)
ďalšie podklady potrebné na posúdenie návrhu ceny, ak podklady uvedené v písmenách a) až k) nie sú dostatočné na preukázanie nevyhnutnosti vynaloženia ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku.
(3)
Súčasťou návrhu ceny pre zariadenia kombinovanej výroby27) sú okrem podkladov podľa odseku 2 aj
a)
údaje o osobitných nákladoch na výrobu tepla zariadením na kombinovanú výrobu podľa prílohy č. 3,
b)
údaje o vypočítaných nákladoch na výrobu tepla zo spoločných nákladov kombinovanej výroby podľa prílohy č. 4 po delení spoločných nákladov podľa § 4 ods. 19,
c)
údaje o spoločných nákladoch na výrobu elektriny a tepla zariadením na kombinovanú výrobu podľa prílohy č. 5,
d)
údaje o nákladoch na výrobu tepla zo zdrojov bez kombinovanej výroby podľa prílohy č. 11,
e)
doplňujúce údaje o kombinovanej výrobe elektriny a tepla podľa prílohy č. 12.
(4)
Návrh ceny podľa odseku 1 a podklady podľa odseku 2 písm. a) až e) a odseku 3 sa predkladajú v elektronickej podobe v tabuľkovom editore alebo v listinnej podobe na formulároch podľa príloh č. 2 až 12. Podklady k návrhu ceny podľa odseku 2 písm. f) až l) sa predkladajú v listinnej podobe.
(5)
Pri zmene cenového rozhodnutia podľa § 17 zákona sa návrh na zmenu cenového rozhodnutia predkladá podľa odseku 1 a obsahuje podklady primerane podľa odsekov 2 a 3.
(6)
Peňažné hodnoty a jednotkové ceny sa na účely výpočtu cien matematicky zaokrúhľujú na štyri desatinné miesta.
§ 8
Termín a spôsob zúčtovania plánovaných a skutočných nákladov
započítaných do ceny tepla
(1)
Po skončení roku t sa do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka dobropisom zúčtujú náklady zahrnuté v určenej variabilnej zložke a fixnej zložke maximálnej ceny tepla na rok t na ekonomicky oprávnené náklady podľa § 4 vrátane nákladov na nákup paliva podľa § 4 ods. 3 písm. a), ktorých výška sa vypočíta so zohľadnením skutočnej ceny paliva, ktorá nemôže prekročiť maximálnu výšku podľa § 4 odseku 4, nákladov na nákup tepla podľa § 4 ods. 3 písm. a) a nákladov regulovanej zložky fixných nákladov, ktorých výška sa vypočíta podľa § 4 ods. 10 písm. a), a primeraného zisku podľa § 5; finančné prostriedky zodpovedajúce nákladom, ktoré nie sú ekonomicky oprávnenými nákladmi, sa zúčtujú s odberateľom do 15 dní od vystavenia dobropisu.
(2)
Výška skutočných nákladov na výrobu tepla, distribúciu tepla a dodávku tepla za rok t sa predkladá v elektronickej podobe v tabuľkovom editore alebo listinnej podobe na formulároch podľa príloh č. 13 až 16 a pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla aj podľa príloh č. 17 až 21 do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.
(3)
Ak dodávateľ nakupuje dodávané teplo od iného dodávateľa, zúčtovanie nákladov podľa odseku 1 sa vykoná po skončení roku t do 15. apríla nasledujúceho kalendárneho roka; finančné prostriedky sa zúčtujú s odberateľom do 15 dní od vystavenia dobropisu. Výška skutočných nákladov podľa odseku 2 sa predkladá do 15. apríla nasledujúceho kalendárneho roka. Každému ďalšiemu dodávateľovi v sústave tepelných zariadení sa čas zúčtovania plánovaných nákladov a termínu predloženia skutočných nákladov podľa odseku 2 predlžuje o 15 dní.
§ 9
Prechodné ustanovenia
(1)
Podľa tejto vyhlášky sa prvýkrát postupuje pri vykonávaní cenovej regulácie na rok 2017.
(2)
Po skončení regulačného roku 2016 sa do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka dobropisom zúčtujú náklady zahrnuté vo variabilnej zložke a fixnej zložke maximálnej ceny tepla platnej na rok 2016 na ekonomicky oprávnené náklady vrátane primeraného zisku podľa doterajšieho predpisu.
(3)
Výška zisku v schválenej alebo určenej cene tepla na rok 2016 nie je obmedzená, ak fakturovaná variabilná zložka ceny tepla bez dane z pridanej hodnoty je rovná alebo nižšia ako prepočítaná variabilná zložka ceny tepla podľa skutočnej ceny paliva v roku maximálne do výšky podľa doterajšieho predpisu a skutočnej ceny nakupovaného tepla podľa ukazovateľov energetickej účinnosti určených pri overovaní hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení3) a výhrevnosti paliva platných pre rok 2016 a neprekročila 0,0450 eura/kWh a súčasne fakturovaná fixná zložka ceny tepla bez dane z pridanej hodnoty neprekročila výšku 170 eur/kW a regulovaný subjekt pri výrobe tepla využíva obnoviteľné zdroje energie vo výške najmenej 20 % z celkového množstva tepla obsiahnutého v palive. Pre ostatné regulované subjekty výška zisku nie je obmedzená, ak fakturovaná variabilná zložka ceny tepla bez dane z pridanej hodnoty je rovná alebo nižšia ako prepočítaná variabilná zložka ceny tepla podľa skutočnej ceny paliva do maximálnej výšky podľa doterajšieho predpisu, podľa ukazovateľov energetickej účinnosti určených pri overovaní hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení3) platných pre rok 2016 a výhrevnosti paliva a neprekročila 0,0350 eura/kWh a súčasne fakturovaná fixná zložka ceny tepla bez dane z pridanej hodnoty neprekročila výšku 75 eur/kW.
(4)
Výška skutočných nákladov na výrobu, distribúciu a dodávku tepla za rok 2016 sa na účely zúčtovania predkladá v elektronickej podobe alebo listinnej podobe na formulároch podľa príloh č. 7, 13 a 14 doterajšieho predpisu a pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla aj podľa príloh č. 15 až 19 doterajšieho predpisu do 31. marca 2017.
(5)
Ak dodávateľ nakupuje dodávané teplo od iného dodávateľa, zúčtovanie podľa odsekov 2 a 3 sa vykoná po skončení roku 2016 do 30. apríla 2017 a výška skutočných nákladov podľa odseku 4 sa predkladá do 30. apríla 2017.
(6)
Ak sa cena na rok 2017 v konaní o cenovej regulácii neschváli do 31. decembra 2016, do dňa doručenia cenového rozhodnutia regulovanému subjektu sa na rok 2017 uplatní cena schválená cenovým rozhodnutím na roky 2014 až 2016; rovnako sa postupuje, ak cena nebude určená.
(7)
Ak bola cena zemného plynu zmluvne dohodnutá podľa § 4 ods. 9 písm. a) doterajšieho predpisu do 1. septembra 2016, maximálna výška ceny zemného plynu podľa § 4 ods. 4 písm. a) sa neuplatní pre schválenie alebo určenie ceny na rok 2017.
§ 9a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 20. júla 2018
Podľa úprav účinných od 20. júla 2018 sa prvýkrát postupuje pri vykonávaní cenovej regulácie na rok 2019.
§ 9b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 5. augusta 2021
(1)
Podľa úprav účinných od 5. augusta 2021 sa prvýkrát postupuje pri vykonávaní cenovej regulácie na rok 2022.
(2)
Ak v konaní o cenovej regulácii nie je schválená cena na rok 2022 do 31. decembra 2021, do dňa doručenia cenového rozhodnutia regulovanému subjektu sa na rok 2022 uplatní cena schválená cenovým rozhodnutím na roky 2017 až 2021; rovnako sa postupuje, ak cena nie je určená alebo zmenená.
§ 10
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení vyhlášky č. 190/2014 Z. z. a vyhlášky č. 144/2015 Z. z.
§ 11
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 8. septembra 2016 okrem § 10, ktorý nadobúda účinnosť
1. januára 2017.
Jozef Holjenčík v. r.
1)
§ 19 ods. 2 písm. c) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 184/2011 Z. z.
2)
§ 6 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 328/2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov.
3)
§ 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 657/2004 Z. z. v znení zákona č. 99/2007 Z. z.
4)
§ 66 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákon č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 13 ods. 3 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 4 a 5 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
7)
§ 14 ods. 1 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8)
§ 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
9)
§ 27 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
§ 22 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 60/2009 Z. z.
11)
§ 29 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
§ 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13)
§ 23 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15)
§ 76 a 76a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
16)
§ 152 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona
č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
19)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
20)
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21)
Zákon č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22)
§ 20 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23)
§ 59 ods. 13 opatrenia zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92 (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia
č. MF/26312/2009-74 (oznámenie č. 518/2009 Z. z.).
24)
§ 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26)
§ 54 a 55 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
27)
§ 2 ods. 2 písm. d) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
28)
Zákon č. 609/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
29)
§ 19 zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30)
§ 1 ods. 2 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 248/2016 Z. z.
Príloha č. 2
k vyhláške č. 248/2016 Z. z.
Príloha č. 3
k vyhláške č. 248/2016 Z. z.
Príloha č. 4
k vyhláške č. 248/2016 Z. z.
Príloha č. 5
k vyhláške č. 248/2016 Z. z.
Príloha č. 6
k vyhláške č. 248/2016 Z. z.
Príloha č. 7
k vyhláške č. 248/2016 Z. z.
Príloha č. 8
k vyhláške č. 248/2016 Z. z.
Príloha č. 9
k vyhláške č. 248/2016 Z. z.
Príloha č. 10
k vyhláške č. 248/2016 Z. z.
Príloha č. 11
k vyhláške č. 248/2016 Z. z.
Príloha č. 12
k vyhláške č. 248/2016 Z. z.
Príloha č. 13
k vyhláške č. 248/2016 Z. z.
Príloha č. 14
k vyhláške č. 248/2016 Z. z.
Príloha č. 15
k vyhláške č. 248/2016 Z. z.
Príloha č. 16
k vyhláške č. 248/2016 Z. z.
Príloha č. 17
k vyhláške č. 248/2016 Z. z.
Príloha č. 18
k vyhláške č. 248/2016 Z. z.
Príloha č. 19
k vyhláške č. 248/2016 Z. z.
Príloha č. 20
k vyhláške č. 248/2016 Z. z.
Príloha č. 21
k vyhláške č. 248/2016 Z. z.