246/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.08.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

246
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
vo vyhláške Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
č. 232/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva
Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách


V novelizačnom bode č. 16 v písmene I prílohy k vyhláške č. 322/2008 Z. z. položka 10 správne znie:

10. 6497 G pedikúra – manikúra 6497 2
“.