245/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

245
NARIADENIE VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 17. augusta 2016,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu
spotreby mlieka a mliečnych výrobkov
pre deti v materských školách, pre žiakov na základných
školách a pre žiakov na stredných školách v znení
neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 348/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 275/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 237/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 208/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 14/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 200/2014 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 166/2015 Z. z. sa mení takto:
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 339/2008 Z. z.
ZOZNAM MLIEČNYCH VÝROBKOV PODĽA § 2 ods. 2
P. Č. Názov výrobku Kategória podľa prílohy I
nariade-
nia Komi-
sie (ES) č. 966/2009
Druh a veľkosť balenia Množ-
stvo na žiaka a deň
Podpora
zo zdrojov
EÚ s DPH
v eurách
Podpora z národ-
ných zdrojov s DPH v eurách
Najvyššia úhrada platená žiakom s DPH v eurách
1. plnotučné mlieko neochutené,
ultravysokotepelne
ohriate (UHT)
I kartón 1 l 250 ml 0,04674 0,0953 0,05
2. plnotučné mlieko neochutené,
pasterizované alebo
vysokopasterizo-vané
I kartón/vrecko/fľaša 1 l 250 ml 0,04674 0,0953 0,04
3. plnotučné mlieko neochutené s vitamínmi,
ultravysokotepelne
ohriate (UHT)
I kartón 1 l 250 ml 0,04674 0,1010 0,07
4. polotučné mlieko neochutené,
ultravysokotepelne
ohriate (UHT)
I kartón/fľaša 1 l 250 ml 0,04674 0,0953 0,04
5. polotučné mlieko neochutené,
pasterizované
alebo
vysokopasterizo-vané
I kartón/vrecko/fľaša 1 l 250 ml 0,04674 0,0953 0,04
6. polotučné mlieko ochutené s vitamínmi,
ultravysokotepelne
ohriate (UHT)
I kartón 1 l 250 ml 0,04674 0,1178 0,10
7. polotučné mlieko neochutené s vitamínmi,
ultravysokotepelne
ohriate (UHT)
I kartón 1 l 250 ml 0,04674 0,1010 0,05
8. polotučné mlieko bezlaktózové,
ultravysokotepelne
ohriate (UHT)
I kartón 1 l 250 ml 0,04674 0,1122 0,05
9. polotučné mlieko bezlaktózové,
ultravysokotepelne
ohriate (UHT)
I kartón 250 ml 250 ml 0,04674 0,1216 0,20
10. polotučné mlieko neochutené s vitamínmi,
ultravysokotepelne
ohriate (UHT)
I kartón 250 ml 250 ml 0,04674 0,1256 0,16
11. polotučné mlieko neochutené s vitamínmi,
ultravysokotepelne
ohriate (UHT)
I téglik 200 ml 200 ml 0,03739 0,1234 0,17
12. polotučné mlieko neochutené,
ultravysokotepelne
ohriate (UHT)
I kartón 250 ml 250 ml 0,04674 0,1216 0,17
13. polotučné mlieko ochutené,
ultravysokotepelne
ohriate (UHT)
I kartón 250 ml 250 ml 0,04674 0,1234 0,28
14. polotučné mlieko neochutené,
ultravysokotepelne
ohriate (UHT)
I téglik 200 ml 200 ml 0,03739 0,0942 0,16
15. polotučné mlieko
ochutené s vitamínmi
I téglik 200 ml 200 ml 0,03739 0,1234 0,29
16. zakysané mlieko I téglik 200 ml 200 ml 0,03739 0,0915 0,19
17. zakysané mlieko I téglik 200 g 200 g 0,03630 0,0942 0,17
18. zakysané mlieko I téglik 250 g 250 g 0,04538 0,1198 0,21
19. acidofilné mlieko I téglik 230 ml 230 ml 0,04300 0,1135 0,16
20. acidofilné mlieko I téglik 250 ml 250 ml 0,04674 0,1178 0,16
21. acidofilné mlieko I téglik 200 g 200 g 0,03630 0,1002 0,16
22. acidofilné mlieko I téglik 250 g 250 g 0,04538 0,1143 0,16
23. acidofilné mlieko ochutené I téglik 250 g 250 g 0,04538 0,1143 0,16
24. bifidový cmar neochutený I téglik 250 g 250 g 0,04538 0,1143 0,17
25. jogurt biely I téglik 125 g 125 g 0,02269 0,0626 0,18
26. jogurt biely I téglik 135 g 135 g 0,02450 0,0676 0,23
27. jogurt biely I téglik 145 g 145 g 0,02632 0,0726 0,24
28. jogurt biely I téglik 150 g 150 g 0,02723 0,0751 0,26
29. tvarohový dezert I téglik 80 g 80 g 0,01452 0,0453 0,33
30. jogurt ochutený II téglik 125 g 125 g 0,02043 0,0637 0,23
31. jogurt ochutený II téglik 135 g 135 g 0,02206 0,0688 0,25
32. jogurt ochutený II téglik 145 g 145 g 0,02369 0,0739 0,28
33. jogurt ochutený II téglik 150 g 150 g 0,02451 0,0765 0,27
34. jogurt ochutený II téglik 150 ml 150 ml 0,02525 0,0788 0,27
35. jogurtové mlieko II téglik 200 ml 200 ml 0,03366 0,1050 0,23
36. bifidový cmar ochutený II téglik 250 g 250 g 0,04085 0,1275 0,22
37. tvaroh hrudkovitý III fólia 200 g 85 g 0,04628 0,0944 0,12
38. tvaroh hrudkovitý III téglik, fólia 250 g 85 g 0,04628 0,0944 0,12
39. tvaroh hrudkovitý III fólia, vedro
1 000 – 5 000 g
85 g 0,04628 0,0944 0,12
40. tvaroh termizovaný III téglik 250 g 85 g 0,04628 0,0944 0,12
41. mäkký čerstvý nízkotučný syr III téglik 180 g 85 g 0,04628 0,0944 0,12
42. polomäkký nezrejúci parený neúdený syr III fólia 800 –
1 700 g
30 g 0,04628 0,0889 0,10
43. polotvrdý zrejúci stredne tučný syr 30 % V fólia 1 000 –
2 800 g
30 g 0,04166 0,0850 0,05
44. polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 % V fólia 1 000 –
2 800 g
30 g 0,04166 0,0900 0,10
45. polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 %, plátky V tácka 100 g 30 g 0,04166 0,0900 0,10
46. polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 %, plátky V fólia 30 g 30 g 0,04166 0,0900 0,10
47. nátierka termizovaná neochutená I téglik 200 g 200 g 0,03630 0,1133 0,45“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2016.
Robert Fico v. r.