243/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.08.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

243
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 36 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 11. augusta 2016 č. MF/017290/2016-421, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/11251/2004-42, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2004 č. 2252/2004-44 v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa aktualizujú súčasné platné limity pre štátne rozpočtové organizácie na poskytovanie vecných darov zahraničným, resp. tuzemským delegáciám. Zároveň sa z poskytovania vecných darov vynímajú vedúci rozpočtových organizácií, ktoré sú súčasne kanceláriami plniacimi úlohy spojené s organizačným, personálnym, finančným a iným zabezpečením činnosti štátneho orgánu, s tým, že oprávnenie poskytnúť vecný dar v limitoch stanovených v opatrení budú mať predstavitelia týchto štátnych orgánov.

Opatrenie s ohľadom na slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie nadobúda účinnosť
1. septembra 2016.

Opatrenie je uverejnené pod poradovým číslom 24/2016 Finančného spravodajcu, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.