240/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017 do 14.05.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

240
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 21. marca 2016,
ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 6 a § 18 ods. 11 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a)
teplotu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode,
b)
pravidlá rozpočítavania množstva tepla.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
indikovaným údajom údaj pomerového rozdeľovača tepla zohľadňujúci výkon vykurovacieho telesa alebo určeného meradla1) na meranie množstva dodaného tepla na vykurovanie alebo na prípravu teplej úžitkovej vody, alebo určeného meradla na meranie množstva dodanej teplej úžitkovej vody, ktorý sa vypočíta ako rozdiel odčítaných údajov na konci a na začiatku zúčtovacieho obdobia,
b)
rozpočítavaním množstva dodaného tepla rozpočítavanie nákladov za dodané teplo na vykurovanie alebo na prípravu teplej úžitkovej vody odberateľovi alebo konečnému spotrebiteľovi,
c)
objektom rozpočítavania budova alebo časť budovy s jedným odberným miestom alebo viac budov, ktoré majú jedno odberné miesto so spoločným meraním dodaného množstva tepla, alebo budova s viacerými odbernými miestami, pričom jej spotreba tepla je daná súčtom indikovaných údajov určených meradiel na odberných miestach; objektom rozpočítavania je aj budova s centrálnym zdrojom tepla podľa § 2 písm. v) zákona,
d)
podlahovou plochou bytu alebo nebytového priestoru celková plocha všetkých miestností bytu a miestností, ktoré tvoria príslušenstvo bytu, alebo miestností nebytového priestoru nachádzajúcich sa za vonkajšími vstupnými dverami bytu, alebo nebytového priestoru a iných vykurovaných priestorov umiestnených mimo bytu bez plochy balkónov, lodžií, terás a nevykurovaných priestorov umiestnených mimo bytu alebo nebytového priestoru okrem tých prípadov, keď sa stavebnou úpravou tieto priestory spojili s miestnosťami bytu alebo s nebytovým priestorom,
e)
spoločnými priestormi v objekte rozpočítavania miestnosti alebo súbor miestností objektu, ktoré sú vybavené vykurovacími telesami a sú určené na spoločné užívanie konečnými spotrebiteľmi, najmä práčovne, sušiarne, kočikárne, chodby, schodištia a podobne,
f)
obostavaným objemom bytu alebo nebytového priestoru súčin podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru a konštrukčnej výšky miestností.
§ 3
Teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste
Dodávateľ teplej úžitkovej vody zabezpečí teplotu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste v takej výške, aby teplota teplej úžitkovej vody na výtoku u konečného spotrebiteľa dosiahla najmenej 45 °C a najviac 55 °C pri dodržaní podmienok podľa osobitného predpisu.2)
§ 4
Rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie a množstva tepla na prípravu
teplej úžitkovej vody
(1)
Rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie a množstva tepla na prípravu teplej úžitkovej vody sa vykoná a doručí konečnému spotrebiteľovi za zúčtovacie obdobie, ktorým je jeden kalendárny rok, najneskôr do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.
(2)
Náklady na dodané teplo sa určia na základe
a)
údaja určeného meradla na meranie množstva dodaného tepla na vykurovanie na odbernom mieste,
b)
údaja určeného meradla na meranie množstva dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody v mieste jej prípravy,
c)
regulačného príkonu na vykurovanie na odbernom mieste a regulačného príkonu na teplo v teplej úžitkovej vode na odbernom mieste,
d)
ceny tepla určenej podľa osobitného predpisu.3)
(3)
Pri rozpočítavaní množstva dodaného tepla v budove s centrálnym zdrojom tepla podľa § 2 písm. v) zákona sa náklady na dodané teplo určia na základe
a)
údaja o množstve tepla na vykurovanie,
b)
údaja o množstve tepla na prípravu teplej úžitkovej vody,
c)
údajov o ekonomicky oprávnených nákladoch vynaložených fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou činnosť podľa § 1 ods. 3 písm. c) zákona, najmä o nákladoch na obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku používaného na činnosť podľa § 1 ods. 3 písm. c) zákona, nákladoch na palivo, elektrinu, technologickú vodu, technologické hmoty, osobných nákladoch zamestnancov vykonávajúcich opravu a údržbu centrálneho zdroja tepla podľa § 2 písm. v) zákona, nákladoch na poistenie, revízie, zákonné prehliadky, poplatky za znečistenie, údržbu a opravy a nákladoch na splácanie úveru vrátane úrokov; pri určení ekonomicky oprávnených nákladov sa postupuje primerane podľa osobitného predpisu.4)
(4)
Ak si koneční spotrebitelia v objekte rozpočítavania pripravujú teplú úžitkovú vodu z tepla meraného určeným meradlom na vstupe do bytu alebo nebytového priestoru a nemajú uzatvorenú zmluvu o dodávke a odbere tepla podľa § 19 zákona, celkové náklady za namerané teplo na prípravu teplej úžitkovej vody v miestach prípravy teplej úžitkovej vody u konečných spotrebiteľov sa rozpočítavajú konečným spotrebiteľom podľa § 9. Ak nie sú v miestach prípravy teplej úžitkovej vody nainštalované určené meradlá na meranie množstva tepla na prípravu teplej úžitkovej vody, množstvo tepla na prípravu teplej úžitkovej vody sa vypočíta z nameranej spotreby teplej úžitkovej vody a mernej spotreby na jej výrobu, ktorá je určená hodnotou 75 kWh/m3. Náklady na vykurovanie, ktoré sa vypočítajú ako rozdiel množstva tepla na odbernom mieste odberateľa tepla a súčtu množstva tepla použitého na prípravu teplej úžitkovej vody nameranej v miestach prípravy teplej úžitkovej vody a ceny tepla, sa rozpočítavajú konečným spotrebiteľom podľa § 7.
§ 5
Rozpočítavanie množstva dodaného tepla za dodávku tepla na vykurovanie podľa
podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru
(1)
Ak v objekte rozpočítavania nie sú zapojené pomerové rozdeľovače tepla ani určené meradlá na meranie tepla u konečných spotrebiteľov podľa § 18 ods. 4 písm. a) zákona, náklady na dodané teplo na vykurovanie sa rozpočítavajú konečným spotrebiteľom podľa vzorca
kde
Nks sú náklady pre konečného spotrebiteľa vyjadrené v eurách,
N sú náklady na dodané teplo na vykurovanie za objekt rozpočítavania vyjadrené v eurách,
S je celková podlahová plocha bytov, vykurovaných nebytových priestorov a spoločných priestorov vyjadrená v metroch štvorcových,
Sks je podlahová plocha bytu, vykurovaného nebytového priestoru a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch konečného spotrebiteľa vyjadrená v metroch štvorcových.
(2)
Ak sú v objekte rozpočítavania aj byty alebo nebytové priestory s individuálnym vykurovaním, cez ktoré prechádzajú spoločné rozvody vykurovacej sústavy centrálneho zásobovania teplom, náklady za dodané teplo na vykurovanie sa rozdelia na základnú zložku a spotrebnú zložku, pričom základná zložka tvorí 30 % a spotrebná zložka 70 % z celkových nákladov. Obidve zložky sa rozpočítavajú konečným spotrebiteľom v pomere podlahovej plochy bytu, nebytových priestorov a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch konečného spotrebiteľa k celkovej podlahovej ploche všetkých bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov v objekte rozpočítavania, pričom základná zložka nákladov sa rozpočítava aj medzi užívateľov bytov a nebytových priestorov s individuálnym vykurovaním okrem prípadov, keď byt alebo nebytový priestor s individuálnym vykurovaním má polohu podľa § 7 ods. 3 písm. a).
(3)
Náklady na dodané teplo do spoločných priestorov sa rozpočítavajú konečným spotrebiteľom podľa spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch podľa odseku 1.
(4)
Ak sa spoločné priestory využívajú inak ako na účel, na ktorý sa zriadili, a nevyužívajú sa v prospech všetkých konečných spotrebiteľov, náklady na dodané teplo do týchto priestorov sa rozpočítavajú podľa podlahovej plochy bytu a nebytových priestorov tým konečným spotrebiteľom, ktorí spoločné priestory užívajú.
(5)
Ak počas zúčtovacieho obdobia došlo k zmene konečného spotrebiteľa, náklady na dodané teplo na vykurovanie a na prípravu teplej úžitkovej vody podľa § 4 ods. 2 sa konečnému spotrebiteľovi rozpočítavajú v pomere nákladov na dodané teplo podľa jednotlivých mesiacov k celkovým nákladom na dodané teplo za zúčtovacie obdobie podľa prílohy č. 1 alebo v pomere počtu dennostupňov v jednotlivých mesiacoch k celkovému počtu dennostupňov za zúčtovacie obdobie, ak sa dotknutí koneční spotrebitelia nedohodnú inak.
(6)
Ak vlastníci bytov a nebytových priestorov rozhodnú podľa osobitného predpisu5) inak, rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie podľa odsekov 3 až 5 sa neuplatňuje.
§ 6
Rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie podľa obostavaného objemu
bytu a nebytového priestoru
Ak v objekte rozpočítavania nie sú nainštalované pomerové rozdeľovače tepla ani určené meradlá na meranie tepla u konečných spotrebiteľov podľa § 18 ods. 4 písm. a) zákona a jednotlivé byty a nebytové priestory majú rozdielnu konštrukčnú výšku jednotlivých miestností, náklady na dodané teplo sa konečným spotrebiteľom rozpočítavajú v pomere obostavaného objemu bytu a nebytových priestorov konečného spotrebiteľa k celkovému obostavanému objemu všetkých bytov a nebytových priestorov v objekte rozpočítavania, pričom sa pri rozpočítaní postupuje podľa § 5.
§ 7
Rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie podľa pomerových
rozdeľovačov tepla alebo určených meradiel na meranie tepla
(1)
Ak sú v objekte rozpočítavania zapojené pomerové rozdeľovače tepla rovnakého typu alebo určené meradlá1) na meranie tepla rovnakej triedy presnosti na meranie množstva tepla u konečných spotrebiteľov, náklady na množstvo dodaného tepla na vykurovanie sa rozdelia na základnú zložku a spotrebnú zložku. Základná zložka tvorí 60 % a spotrebná zložka tvorí 40 % z celkových nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, ak sa vlastníci bytov a nebytových priestorov nedohodnú inak.
(2)
Základná zložka sa rozpočítava konečným spotrebiteľom podľa vzorca
kde je
ZZks základná zložka pre konečného spotrebiteľa vyjadrená v eurách,
ZZ základná zložka vyjadrená v eurách,
S celková podlahová plocha bytov, vykurovaných nebytových priestorov a spoločných priestorov upravená podľa odseku 3, vyjadrená v metroch štvorcových,
Sks podlahová plocha bytu, vykurovaného nebytového priestoru a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch konečného spotrebiteľa upravená podľa odseku 3, vyjadrená v metroch štvorcových.
(3)
Základná zložka na dodané teplo podľa odseku 2 sa rozpočítava aj medzi užívateľov bytov a nebytových priestorov, ktorí majú individuálne vykurovanie, pričom podlahová plocha bytu alebo nebytového priestoru s individuálnym vykurovaním sa vynásobí koeficientom
a)
0,0 pri bytoch a nebytových priestoroch v nadstavbách a vstavbách do podkrovia, pri bytoch a nebytových priestoroch alebo ich častiach, ktoré sa nachádzajú na prízemí alebo na najvyššom podlaží alebo nad priestormi, ktoré nie sú vykurované, alebo v tých bytoch a nebytových priestoroch s individuálnym vykurovaním, cez ktoré neprechádzajú spoločné rozvody vykurovacej sústavy centrálneho zásobovania teplom,
b)
0,50 pri ostatných bytoch a nebytových priestoroch s individuálnym vykurovaním.
(4)
Konečnému spotrebiteľovi, ktorý neumožnil zapojiť pomerové rozdeľovače tepla alebo určené meradlo1) na meranie tepla alebo neumožnil ich odčítanie, alebo neoprávnene do nich zasahoval, čím spôsobil ich nesprávnu funkciu, alebo ich poškodil, sa určí spotrebná zložka podľa vzorca
kde je
SZnks spotrebná zložka pre konečného spotrebiteľa určená náhradným výpočtom vyjadrená v eurách,
SZ spotrebná zložka vyjadrená v eurách,
S celková podlahová plocha vykurovaných bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov vyjadrená v metroch štvorcových,
Sks podlahová plocha vykurovaného bytu, nebytového priestoru a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch konečného spotrebiteľa vyjadrená v metroch štvorcových.
(5)
Pri poruche pomerových rozdeľovačov tepla alebo určeného meradla1) na meranie tepla sa spotrebná zložka konečnému spotrebiteľovi určí podľa vzorca
kde je
SZnks spotrebná zložka pre konečného spotrebiteľa určená náhradným výpočtom vyjadrená v eurách,
SZ spotrebná zložka vyjadrená v eurách,
S celková podlahová plocha vykurovaných bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov vyjadrená v metroch štvorcových,
Sks podlahová plocha vykurovaného bytu alebo miestnosti s poruchou pomerového rozdeľovača tepla, nebytového priestoru alebo miestnosti s poruchou pomerového rozdeľovača tepla a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch konečného spotrebiteľa vyjadrená v metroch štvorcových.
(6)
Rozdiel nákladov spotrebnej zložky a nákladov určených náhradným spôsobom podľa odsekov 4 a 5 sa rozpočítava medzi konečných spotrebiteľov podľa indikovaných údajov pomerových rozdeľovačov tepla alebo určených meradiel na meranie tepla s použitím korekcií, ktoré zohľadňujú nepriaznivú polohu miestnosti bytu alebo nebytového priestoru konečného spotrebiteľa podľa prílohy č. 2, ak koneční spotrebitelia nerozhodnú podľa osobitného predpisu5) inak, alebo metódou, ktorá priamo zohľadňuje nepriaznivú polohu miestnosti. Spotrebná zložka pre jedného konečného spotrebiteľa sa určí podľa vzorca
kde je
SZks spotrebná zložka pre konečného spotrebiteľa vyjadrená v eurách,
SZ spotrebná zložka vyjadrená v eurách,
SZnks súčet nákladov na spotrebnú zložku určených náhradným spôsobom vyjadrený v eurách,
Ikk skorigované indikované údaje pomerových rozdeľovačov tepla alebo určených meradiel na meranie tepla konečného spotrebiteľa vyjadrené v kilowatthodinách,
Ikks súčet všetkých korigovaných indikovaných údajov pomerových rozdeľovačov tepla alebo určených meradiel na meranie tepla v objekte rozpočítavania vyjadrený v kilowatthodinách.
(7)
Náklady na dodané teplo do spoločných priestorov určené podľa odsekov 2 až 6 sa rozpočítavajú medzi všetkých konečných spotrebiteľov podľa spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch, ak koneční spotrebitelia nerozhodnú podľa osobitného predpisu5) inak.
(8)
Ak sa spoločné priestory využívajú inak ako na účel, na ktorý sa zriadili, a nevyužívajú sa v prospech všetkých konečných spotrebiteľov, náklady na dodané teplo do spoločných priestorov sa rozpočítavajú podľa podlahovej plochy bytu a nebytových priestorov tým konečným spotrebiteľom, ktorí spoločné priestory užívajú.
(9)
Ak sa počas kalendárneho roka zmení cena tepla, na rozpočítavanie spotrebnej zložky ku dňu účinnosti novej ceny tepla sa použijú pomerné množstvá z celoročných indikovaných údajov pomerových rozdeľovačov tepla alebo určených meradiel na meranie tepla podľa prílohy č. 1 alebo sa zabezpečí archivácia údajov alebo odčítanie pomerových rozdeľovačov tepla alebo určených meradiel na meranie tepla.
(10)
Ak počas zúčtovacieho obdobia došlo k zmene konečného spotrebiteľa, náklady na dodané teplo na vykurovanie a na prípravu teplej úžitkovej vody podľa § 4 ods. 2 sa konečnému spotrebiteľovi rozpočítavajú v pomere odčítaných indikovaných údajov pomerových rozdeľovačov tepla alebo určených meradiel na meranie tepla konečného spotrebiteľa k celkovým indikovaným údajom pomerových rozdeľovačov tepla alebo určených meradiel na meranie tepla konečného spotrebiteľa za zúčtovacie obdobie.
§ 8
Rozpočítavanie množstva dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody na odberné
miesta
(1)
Na rozpočítavanie nákladov na prípravu teplej úžitkovej vody sa využívajú určené meradlá na meranie množstva dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste a určené meradlá na meranie pretečeného množstva teplej úžitkovej vody spotrebovanej konečným spotrebiteľom.
(2)
Ak dodávateľ, ktorý dodáva teplo na prípravu teplej úžitkovej vody, meria množstvo dodanej teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, množstvo dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody pre objekt rozpočítavania sa určí podľa vzorca
kde je
Qi množstvo dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody pre i-ty objekt rozpočítavania vyjadrené v kilowatthodinách,
Q množstvo dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody v mieste jej prípravy vyjadrené v kilowatthodinách,
Ii indikovaný údaj určeného meradla na odbernom mieste i-teho objektu rozpočítavania za zúčtovacie obdobie vyjadrený v metroch kubických,
Ii súčet všetkých indikovaných údajov určených meradiel na odberných miestach v jednom okruhu zásobovania teplej úžitkovej vody za zúčtovacie obdobie vyjadrený v metroch kubických.
(3)
Ak dodávateľ, ktorý dodáva teplo na prípravu teplej úžitkovej vody, nemeria množstvo dodanej teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, za indikovaný údaj určeného meradla na odbernom mieste sa považuje súčet indikovaných údajov určených meradiel množstva teplej úžitkovej vody spotrebovanej konečnými spotrebiteľmi v bytoch, v nebytových priestoroch a spoločných priestoroch v objekte rozpočítavania. Pri rozpočítavaní množstva dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody pre objekt rozpočítavania sa postupuje podľa odseku 2.
(4)
Súčet indikovaných údajov určených meradiel na meranie množstva dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody spotrebovanej konečnými spotrebiteľmi za kalendárny rok nahlasuje odberateľ dodávateľovi do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Ak v kalendárnom roku došlo k zmene ceny tepla určenej podľa osobitného predpisu,3) odberateľ tieto údaje nahlasuje osobitne za obdobie predchádzajúce zmene ceny tepla a osobitne za obdobie nasledujúce po zmene ceny tepla.
§ 9
Rozpočítavanie množstva dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody v objekte
rozpočítavania
(1)
Náklady na prípravu teplej úžitkovej vody na objekt rozpočítavania určené podľa § 4 ods. 2 a § 8 sa rozdelia na základnú zložku a spotrebnú zložku. Základná zložka tvorí 20 % a spotrebná zložka 80 % nákladov na prípravu teplej úžitkovej vody v objekte rozpočítavania.
(2)
Základná zložka sa rozpočítava medzi konečných spotrebiteľov rovnakým dielom na každý byt a nebytový priestor v objekte rozpočítavania, ak sú zabezpečené technické podmienky na odber teplej úžitkovej vody z centrálneho rozvodu u konečného spotrebiteľa.
(3)
Spotrebná zložka sa rozpočítava medzi konečných spotrebiteľov podľa vzorca
kde je
SZjsz spotrebná zložka tepla v teplej úžitkovej vode pre j-teho konečného spotrebiteľa vyjadrená v eurách,
SZsz spotrebná zložka tepla v teplej úžitkovej vode podľa odseku 1 vyjadrená v eurách,
Ij indikovaný údaj určeného meradla1) na meranie množstva teplej úžitkovej vody u j-teho konečného spotrebiteľa za zúčtovacie obdobie vyjadrený v metroch kubických,
Ii súčet všetkých indikovaných údajov určených meradiel na meranie množstva teplej úžitkovej vody v objekte rozpočítavania za zúčtovacie obdobie vrátane určených náhradných indikovaných údajov vyjadrený v metroch kubických.
(4)
Odpočty indikovaných údajov určených meradiel na meranie množstva teplej úžitkovej vody u konečných spotrebiteľov vykonáva dodávateľ alebo odberateľ, ktorý rozpočítava dodané teplo a množstvo tepla na prípravu teplej úžitkovej vody, najmenej raz ročne ku koncu zúčtovacieho obdobia.
(5)
Konečnému spotrebiteľovi, ktorý neumožní odpočet určeného meradla na meranie množstva teplej úžitkovej vody, sa určí náhradný indikovaný údaj vo výške 1,5-násobku priemernej hodnoty indikovaných údajov na byt a nebytový priestor v objekte rozpočítavania. Spotrebná zložka sa určí podľa odseku 3. V nasledujúcom zúčtovacom období sa indikovaný údaj na výpočet spotrebnej zložky určí ako aritmetický priemer indikovaných údajov určeného meradla odčítaných v danom roku a v poslednom roku, v ktorom bol indikovaný údaj určeného meradla odčítaný, podľa vzorca
kde je
Isz indikovaný údaj na určenie spotrebnej zložky v zúčtovacom období vyjadrený v metroch kubických,
It stav určeného meradla odčítaný v danom roku vyjadrený v metroch kubických,
It-n stav určeného meradla odčítaný v roku, v ktorom sa odčítanie určeného meradla vykonalo posledný raz, vyjadrený v metroch kubických,
n počet rokov, za ktoré je vykonaný odpočet určeného meradla.
(6)
Náhradný indikovaný údaj pre konečného spotrebiteľa sa môže určiť aj odborným odhadom, ak odpočet určeného meradla na meranie množstva teplej úžitkovej vody sa vykoná dodatočne najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka alebo na základe predchádzajúcich pravidelných odpočtov určeného meradla na meranie množstva teplej úžitkovej vody u konečného spotrebiteľa. Takýto postup sa primerane použije aj pri poruche určeného meradla na meranie množstva teplej úžitkovej vody.
(7)
Ak sa preukáže, že konečný spotrebiteľ ovplyvnil určené meradlo na meranie množstva teplej úžitkovej vody, zavinil, že určené meradlo na meranie množstva teplej úžitkovej vody nespĺňa podmienky určeného meradla, neumožnil určené meradlo nainštalovať, určené meradlo demontoval alebo inak znefunkčnil, určí sa tomuto konečnému spotrebiteľovi náhradný indikovaný údaj vo výške trojnásobku priemernej hodnoty indikovaných údajov určených meradiel na meranie teplej úžitkovej vody na byt a nebytový priestor v objekte rozpočítavania. Spotrebná zložka sa určí podľa odseku 3.
§ 10
Údaje uvedené v rozpočítavaní množstva dodaného tepla v teplej úžitkovej vode
a množstva dodaného tepla na vykurovanie
(1)
Pri rozpočítavaní množstva dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody a množstva dodaného tepla sa uvedú údaje podľa odsekov 2 až 6.
(2)
Údaje o objekte rozpočítavania sú:
a)
objekt zúčtovania,
b)
identifikácia zdroja tepla,
c)
podlahová plocha v metroch štvorcových alebo obostavaný objem v metroch kubických bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov v objekte rozpočítavania,
d)
skutočná merná spotreba objektu na celkovú podlahovú plochu v kilowatthodinách na meter štvorcový alebo obostavaný objem v kilowatthodinách na meter kubický bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov,
e)
variabilná zložka maximálnej ceny tepla v eurách na kilowatthodinu,
f)
fixná zložka maximálnej ceny tepla v eurách na kilowatt.
(3)
Údaje o nákladoch na dodávku tepla na vykurovanie za objekt rozpočítavania sú:
a)
regulačný príkon na vykurovanie na odbernom mieste v kilowattoch,
b)
namerané množstvo tepla na vykurovanie v kilowatthodinách,
c)
fixné náklady po ich prerozdelení podľa skutočnej spotreby v eurách,
d)
celkové náklady na dodané teplo na vykurovanie v eurách,
e)
základná zložka celkových nákladov v eurách,
f)
spotrebná zložka celkových nákladov v eurách,
g)
súčet všetkých indikovaných alebo korigovaných indikovaných údajov pomerových rozdeľovačov tepla alebo určených meradiel na meranie tepla v objekte rozpočítavania.
(4)
Údaje o nákladoch na prípravu teplej úžitkovej vody za objekt rozpočítavania sú:
a)
regulačný príkon na teplo v teplej úžitkovej vode na odbernom mieste v kilowattoch,
b)
súčet indikovaných údajov za zúčtovacie obdobie na odberných miestach v okruhu zásobovania teplej úžitkovej vody v metroch kubických, ak sa teplá úžitková voda nepripravuje v mieste jej spotreby alebo v odbernom mieste,
c)
spotreba za zúčtovacie obdobie pre objekt rozpočítavania na odbernom mieste v metroch kubických,
d)
vypočítané množstvo dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody podľa § 8 v kilowatthodinách,
e)
fixné náklady po ich prerozdelení podľa skutočnej spotreby v eurách,
f)
celkové náklady na teplo na prípravu teplej úžitkovej vody v eurách.
(5)
Údaje o rozpočítavaní množstva tepla na vykurovanie pre konečného spotrebiteľa sú:
a)
meno a priezvisko konečného spotrebiteľa,
b)
podlahová plocha alebo obostavaný objem bytu, podlahová plocha alebo obostavaný objem nebytového priestoru a spoluvlastnícky podiel na spoločných priestoroch v metroch štvorcových alebo v metroch kubických,
c)
základná zložka nákladov na dodané teplo pre konečného spotrebiteľa v eurách,
d)
indikované údaje alebo korigované indikované údaje pomerového rozdeľovača tepla alebo určeného meradla1) na meranie tepla konečného spotrebiteľa,
e)
spotrebná zložka nákladov na dodané teplo pre konečného spotrebiteľa v eurách,
f)
celkové náklady množstva tepla na vykurovanie pre konečného spotrebiteľa v eurách.
(6)
Údaje o rozpočítavaní množstva tepla na prípravu teplej úžitkovej vody pre konečného spotrebiteľa sú:
a)
základná zložka nákladov na prípravu teplej úžitkovej vody vypočítaná na byt alebo nebytový priestor z celkových nákladov v eurách,
b)
indikovaný údaj za zúčtovacie obdobie určených meradiel na meranie množstva teplej úžitkovej vody konečného spotrebiteľa v metroch kubických,
c)
spotrebná zložka nákladov na prípravu teplej úžitkovej vody pre konečného spotrebiteľa v eurách,
d)
celkové náklady na prípravu teplej úžitkovej vody pre konečného spotrebiteľa v eurách.
(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa primerane vzťahujú aj na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá vykonáva činnosť podľa § 1 ods. 3 písm. c) zákona. Namiesto údajov podľa odseku 3 písm. e) a f) sa však uvádzajú údaje o ekonomicky oprávnených nákladoch na výkon činnosti podľa § 1 ods. 3 písm. c) zákona podľa § 4 ods. 3 písm. c) spolu s informáciou o ich úhrade z prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv6) alebo priamou úhradou konečným spotrebiteľom.
§ 11
Prechodné ustanovenie
Pri rozpočítavaní množstva dodaného tepla v teplej úžitkovej vode a množstva tepla na vykurovanie za rok 2016 sa postupuje podľa doterajších predpisov. Pri rozpočítavaní množstva dodaného tepla v teplej úžitkovej vode a množstva tepla na vykurovanie za rok 2016 vyrobeného pri činnosti podľa § 1 ods. 3 písm. c) zákona sa postupuje podľa ustanovení tejto vyhlášky.
§ 12
Záverečné ustanovenia
(1)
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.7)
(2)
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
§ 13
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla v znení vyhlášky č. 358/2009 Z. z.
§ 14
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
Peter Žiga v. r.
1)
§ 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
2)
§ 2 ods. 4 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.
§ 11 ods. 1 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
4)
§ 4 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.
5)
§ 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
7)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 240/2016 Z. z.
POMERNÉ MNOŽSTVÁ Z CELOROČNÉHO DODANÉHO TEPLA PODĽA MESIACOV
Vykurovanie

a teplá

úžitková voda

Vykurovanie

Teplá

úžitková voda

január 17,6 % 19 % 9 %
február 14,5 % 16 % 9 %
marec 14 % 15 % 8 %
apríl 9 % 9 % 8 %
máj 2 % 1 % 8 %
jún 1,6 % 0 % 8 %
júl 1,6 % 0 % 8 %
august 1,6 % 0 % 8 %
september 2 % 1 % 8 %
október 8 % 8 % 8 %
november 12 % 14 % 9 %
december 16,1 % 17 % 9 %
Príloha č. 2 k vyhláške č. 240/2016 Z. z.
KOEFICIENTY ZOHĽADŇUJÚCE NEPRIAZNIVÚ POLOHU MIESTNOSTI
(1)
Koeficienty ki zohľadňujúce nepriaznivú polohu miestnosti v objekte rozpočítavania:
a) miestnosť s dvomi vonkajšími stenami (rohová miestnosť) 0,90,
b) miestnosť s dvomi vonkajšími stenami, z ktorých jedna smeruje na sever alebo východ 0,82,
c) tretia stena susediaca s vonkajším prostredím 0,93,
d) najvyššie podlažie – plochá strecha 0,80,
e) najvyššie podlažie – pod nevykurovanou povalou 0,85,
f) najnižšie podlažie – nad terénom alebo nevykurovanou pivnicou 0,80.
(2)
Pri kombinácii nepriaznivých polôh sa výsledný koeficient zohľadňujúci nepriaznivú polohu miestnosti vypočíta podľa vzorca
kde je
k výsledný koeficient zohľadňujúci nepriaznivú polohu miestnosti,
ki koeficient zohľadňujúci jednu nepriaznivú polohu miestnosti.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 240/2016 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14. 11. 2012) v znení smernice Rady 2013/12/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 141, 28. 5. 2013).