236/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

236
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 27. júna 2016,
ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny
a dodávky elektriny
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 40 ods. 2 zákona č. 250/2012
Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ustanovuje:
§ 1
Základné pojmy
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
poruchou neplánované prerušenie alebo obmedzenie prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny do odovzdávacieho miesta1) na čas dlhší ako tri minúty, ktoré vzniklo následkom narušenia alebo poškodenia zariadenia prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy, okrem prerušenia prenosu alebo distribúcie elektriny istiacim prvkom koncového odberateľa elektriny; následná porucha bez príčinnej súvislosti s predchádzajúcou poruchou sa považuje za novú poruchu,
b)
obmedzením prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny stav, keď prenos elektriny alebo distribúcia elektriny nie sú úplne prerušené, ale nie sú uskutočňované podľa technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy2) (ďalej len „technické podmienky“) prevádzkovateľa sústavy,
c)
plánovaným prerušením alebo obmedzením prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny do miesta pripojenia prerušenie alebo obmedzenie prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny na čas dlhší ako tri minúty pri uskutočňovaní plánovaných prác na zariadeniach prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme; za plánované prerušenie alebo obmedzenie distribúcie elektriny sa nepovažuje prerušenie distribúcie elektriny počas výmeny meradla alebo prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu vykonávania nevyhnutných prevádzkových úkonov na úrovni nízkeho napätia, pri ktorých prerušenie alebo obmedzenie distribúcie elektriny neprekročí 20 minút počas 24 hodín,
d)
obnovením prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny
1.
obnovenie schopnosti prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy trvale prenášať alebo distribuovať elektrinu do odovzdávacieho miesta v množstve a kvalite dohodnutej v zmluve o pripojení do prenosovej sústavy, zmluve o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, zmluve o pripojení do distribučnej sústavy, zmluve o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, zmluve o dodávke elektriny alebo zmluve o združenej dodávke elektriny, alebo v kvalite určenej v technických podmienkach prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
2.
obnovenie prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny formou náhradného zapojenia odberného miesta vrátane dočasného obmedzenia rezervovanej kapacity, ktoré je dohodnuté v zmluve o pripojení do prenosovej sústavy, zmluve o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, zmluve o pripojení do distribučnej sústavy, zmluve o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, zmluve o dodávke elektriny alebo zmluve o združenej dodávke elektriny; obnovením prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny nie je krátkodobá obnova prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny pri vykonávaní manipulácií na účely určenia miesta poruchy,
3.
obnovenie prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny po lokalizácii poruchového miesta a počas opravy poruchy, pričom prenos elektriny alebo distribúcia elektriny nie sú obmedzené následkom opravy poruchového miesta; opätovné prerušenie prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny pri uvádzaní poruchového miesta pod napätie, pri ktorých prerušenie alebo obmedzenie prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny neprekročí 20 minút počas 24 hodín, sú považované za vykonávanie nevyhnutných prevádzkových úkonov podľa písmena c),
e)
udalosťou skutočnosť, ktorá je predmetom štandardu kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny a je regulovaným subjektom zistená prostredníctvom podania alebo iným spôsobom, pričom z podania musí byť zrejmé, že sa vzťahuje na štandard kvality podľa § 2 až 4,
f)
podaním doručenie písomnej žiadosti alebo písomnej reklamácie koncového odberateľa elektriny,3) ktoré sa vzťahujú na štandardy kvality podľa § 2 až 4; za podanie sa považuje aj žiadosť alebo reklamácia, ktorú koncový odberateľ elektriny vykoná podľa obchodných podmienok alebo technických podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy, distribučnej sústavy alebo dodávateľa elektriny, s ktorým má uzatvorený zmluvný vzťah,
g)
normálnymi prevádzkovými podmienkami na účely hodnotenia kvality napätia stav elektrizačnej sústavy, v ktorom sú parametre kvality napätia a spoľahlivosť dodávky uskutočňované v zmysle technických podmienok prevádzkovateľa sústavy; za takýto stav sa nepovažuje najmä stav dočasného usporiadania napájania z dôvodu plánovaného alebo neplánovaného prerušenia prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny, neplnenia technických podmienok pripojenia užívateľom sústavy, alebo stav podľa § 5 písm. a) až f),
h)
nadradenou sústavou
1.
prenosová sústava vo vzťahu k distribučnej sústave, ktorá je do nej pripojená,
2.
regionálna distribučná sústava vo vzťahu k miestnej distribučnej sústave, ktorá je do príslušnej regionálnej distribučnej sústavy pripojená,
3.
miestna distribučná sústava vo vzťahu k inej miestnej distribučnej sústave, ktorá je do príslušnej nadradenej miestnej distribučnej sústavy pripojená, pričom ročný objem toku elektriny je väčší z nadradenej miestnej distribučnej sústavy do inej miestnej distribučnej sústavy,
i)
podradenou sústavou
1.
distribučná sústava vo vzťahu k prenosovej sústave, do ktorej je pripojená,
2.
miestna distribučná sústava vo vzťahu k regionálnej distribučnej sústave, do ktorej je pripojená,
3.
miestna distribučná sústava vo vzťahu k nadradenej miestnej distribučnej sústave, do ktorej je pripojená, pričom ročný objem toku elektriny je menší z podradenej miestnej distribučnej sústavy do nadradenej miestnej distribučnej sústavy,
j)
rokom t kalendárny rok, v ktorom regulovaný subjekt predkladá úradu vyhodnotenie štandardov kvality za rok t-1,
k)
rokom t-1 kalendárny rok predchádzajúci roku t.
§ 2
Štandardy kvality prenosu elektriny
Štandardmi kvality prenosu elektriny sú:
a)
dodržanie kvality napätia
1.
dohodnutej v zmluve o pripojení do prenosovej sústavy, alebo
2.
určenej v technických podmienkach prevádzkovateľa prenosovej sústavy, ak kvalita napätia nie je dohodnutá v zmluve o pripojení do prenosovej sústavy,
b)
dodržanie lehoty 30 dní na odoslanie písomného stanoviska k podaniu prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo koncového odberateľa elektriny priamo pripojeného do prenosovej sústavy alebo dodávateľa elektriny týkajúceho sa kvality napätia, pričom obsahom stanoviska je informácia, či je podanie oprávnené, alebo nie; ak je podanie oprávnené, obsahom stanoviska je aj určenie spôsobu a termínu odstránenia príčiny zníženej kvality napätia,
c)
uskutočnenie prenosu elektriny do odovzdávacieho miesta koncového odberateľa elektriny v termíne podľa uzatvorenej zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, ak sú k tomuto termínu splnené technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa prenosovej sústavy,
d)
obnovenie prenosu elektriny po prerušení prenosu elektriny4) do odovzdávacieho miesta koncového odberateľa elektriny pripojeného do prenosovej sústavy v lehote dvoch pracovných dní,
1.
odkedy je dlžná suma vrátane nákladov spojených s prerušením a obnovením prenosu elektriny pripísaná na účet prevádzkovateľa prenosovej sústavy, ak prerušenie prenosu elektriny je z dôvodu omeškania s úhradou platieb za prenos elektriny, pričom sú splnené technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa prenosovej sústavy, alebo
2.
odkedy je na účet prevádzkovateľa prenosovej sústavy pripísaná prvá splátka dlžnej sumy vrátane nákladov spojených s prerušením a obnovením prenosu elektriny a je uzatvorená dohoda o splátkach, ak k prerušenie prenosu elektriny došlo z dôvodu omeškania s úhradou platieb za prenos elektriny, pričom sú splnené technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa prenosovej sústavy,
e)
obnovenie prenosu elektriny po prerušení prenosu elektriny v lehote dvoch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti dodávateľa elektriny o obnovenie prenosu elektriny do odovzdávacieho miesta koncového odberateľa elektriny pripojeného do prenosovej sústavy, ak je prenos elektriny prerušený na základe žiadosti dodávateľa elektriny, pričom sú splnené technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa prenosovej sústavy,
f)
obnovenie prenosu elektriny do odovzdávacieho miesta koncového odberateľa elektriny pripojeného do prenosovej sústavy po poruche v prenosovej sústave v lehote 12 hodín, odkedy sa prevádzkovateľ prenosovej sústavy o poruche dozvedel, za dodržania prevádzkovej bezpečnosti prenosovej sústavy, ak nie je dohodnutá iná lehota,
g)
zabezpečenie preskúšania určeného meradla5) v lehote podľa osobitného predpisu,6)
h)
overenie správnosti vyúčtovania platby za prenos elektriny do odovzdávacieho miesta koncového odberateľa elektriny priamo pripojeného do prenosovej sústavy a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania a odoslanie oznámenia, či je podanie oprávnené, alebo nie, v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania platby za prenos elektriny; ak je podanie oprávnené, obsahom stanoviska je aj informácia o zistených nedostatkoch a spôsobe vyrovnania rozdielu v platbách,
i)
dodržiavanie plynulosti prenosu elektriny tak, že
1.
priemerný čas prerušenia prenosu elektriny z dôvodu vzniku poruchy v prenosovej sústave počas kalendárneho roka je najviac päť minút,
2.
priemerný počet neplánovaných prerušení prenosu elektriny z dôvodu vzniku poruchy v prenosovej sústave vzťahujúci sa na jeden transformátor okrem väzbových transformátorov 400/220 kV a záložných transformátorov 400/110 kV a 220/110 kV je na napäťovej úrovni 400 kV najviac 0,46 a na napäťovej úrovni 220 kV najviac 0,50.
§ 3
Štandardy kvality distribúcie elektriny
Štandardmi kvality distribúcie elektriny sú:
a)
dodržanie kvality napätia
1.
dohodnutej v zmluve o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, alebo
2.
tak, aby v odovzdávacom mieste koncového odberateľa elektriny boli pri normálnych prevádzkových podmienkach dodržané charakteristiky napájacieho napätia podľa technickej normy7) v rozsahu parametrov, ktorými sú frekvencia, odchýlka od normalizovanej hodnoty, asymetria a úroveň harmonického napätia vyjadrená činiteľom celkového harmonického skreslenia; štandard kvality sa považuje za dodržaný, ak zníženú kvalitu napätia spôsobila tretia osoba pripojením zariadenia do distribučnej sústavy v rozpore s technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy a bez jeho vedomia, ktoré negatívne vplývajú na kvalitu napätia, pričom táto skutočnosť je potvrdená meraním charakteristík napätia v distribučnej sústave,
b)
odoslanie písomného stanoviska k podaniu koncového odberateľa elektriny alebo dodávateľa elektriny týkajúceho sa kvality napätia v lehote 30 dní odo dňa doručenia podania, pričom obsahom stanoviska je informácia, či je podanie oprávnené, alebo nie, alebo akým spôsobom a kedy má byť oprávnenosť podania overená; ak je podanie oprávnené, obsahom stanoviska je aj určenie spôsobu a termínu odstránenia príčiny zníženej kvality napätia podľa lehôt uvedených v písmene c),
c)
odstránenie príčiny zníženej kvality napätia zistenej meraním charakteristík napätia podľa technickej normy7) v odovzdávacom mieste koncového odberateľa elektriny v lehote
1.
10 pracovných dní odo dňa odoslania oznámenia koncovému odberateľovi elektriny, že podanie o zníženej kvalite napätia je oprávnené, alebo odo dňa zistenia vlastnou činnosťou, ak je príčina odstrániteľná jednoduchým prevádzkovým opatrením,
2.
6 mesiacov odo dňa odoslania oznámenia koncovému odberateľovi elektriny, že podanie o zníženej kvalite napätia je oprávnené, alebo odo dňa zistenia vlastnou činnosťou, ak je príčina odstrániteľná stavebno-technickým opatrením, na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby,8) pričom sa do tejto lehoty nezapočítava čas konania štátnych a samosprávnych orgánov nevyhnutný na uskutočnenie opatrení, ktorými sa odstránia príčiny zníženej kvality napätia; ak sa počas odstraňovania zníženej kvality napätia vyskytne skutočnosť, následkom ktorej má byť na odstránenie zníženej kvality napätia potrebné stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby, potom sa na daný prípad vzťahuje lehota podľa tretieho bodu, alebo
3.
12 mesiacov od právoplatnosti stavebného povolenia alebo ohlásenia drobnej stavby, ak je príčina nekvality napätia zistená na základe podania koncového odberateľa elektriny alebo vlastnou činnosťou odstrániteľná stavebno-technickým opatrením, na ktoré sa vyžaduje stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby; ak je v čase odoslania oznámenia koncovému odberateľovi elektriny, že podanie o zníženej kvalite napätia je oprávnené, vydané právoplatné stavebné povolenie pre lokalitu so zaznamenanou nekvalitou napätia, ktorého realizáciou sa vyrieši aj nekvalita napätia podľa podania, lehota 12 mesiacov začne plynúť od dátumu odoslania oznámenia, že podanie je oprávnené; ak prevádzkovateľ sústavy nepodá návrh na vydanie územného rozhodnutia, nepožiada o vydanie stavebného povolenia alebo neohlási drobnú stavbu podľa osobitného predpisu9) v lehote 180 dní odo dňa odoslania oznámenia koncovému odberateľovi elektriny, že podanie o zníženej kvalite napätia je oprávnené a príčina nekvality napätia je odstrániteľná stavebno-technickým opatrením, lehota podľa tretieho bodu začne plynúť po uplynutí 180 dní odo dňa odoslania oznámenia koncovému odberateľovi elektriny, že podanie o zníženej kvalite napätia bolo oprávnené; podmienka podania žiadosti o vydanie stavebného povolenia alebo ohlásenia drobnej stavby sa považuje za splnenú aj vtedy, ak nie sú k podaniu priložené podklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby, a lehoty podľa prvého až tretieho bodu sa považujú za dodržané, ak nedôjde k odstráneniu príčiny zníženej kvality napätia z dôvodu, ktorý nespôsobil prevádzkovateľ distribučnej sústavy,
d)
uskutočnenie distribúcie elektriny do odovzdávacieho miesta koncového odberateľa elektriny, ak sú splnené technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy
1.
v termíne podľa uzatvorenej zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny,
2.
do piatich pracovných dní odo dňa, keď je prevádzkovateľovi distribučnej sústavy doručená požiadavka o uskutočnenie distribúcie elektriny od dodávateľa elektriny v súlade s technickou špecifikáciou pre výmenu dát prevádzkovateľa distribučnej sústavy,10)
e)
obnovenie distribúcie elektriny po prerušení distribúcie elektriny11) do odovzdávacieho miesta koncového odberateľa elektriny, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s prevádzkovateľom distribučnej sústavy v lehote jedného pracovného dňa nasledujúceho po dni
1.
pripísania dlžnej sumy vrátane nákladov spojených s prerušením a obnovením distribúcie elektriny na účet prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ak je distribúcia elektriny prerušená z dôvodu omeškania s úhradou platieb za distribúciu elektriny, pričom sú splnené technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy, alebo
2.
pripísania prvej splátky dlžnej sumy vrátane nákladov spojených s prerušením a obnovením distribúcie elektriny podľa uzatvorenej dohody o splátkach na účet prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ak je distribúcia elektriny prerušená z dôvodu omeškania s úhradou platieb za distribúciu elektriny do odberného miesta, pričom sú splnené technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
f)
obnovenie distribúcie elektriny po prerušení distribúcie elektriny v lehote jedného pracovného dňa odo dňa doručenia žiadosti dodávateľa elektriny o obnovenie distribúcie elektriny do odovzdávacieho miesta koncového odberateľa elektriny pripojeného do distribučnej sústavy, ak je distribúcia elektriny prerušená na základe žiadosti dodávateľa elektriny,12) pričom sú splnené technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
g)
obnovenie distribúcie elektriny po neplánovanom prerušení distribúcie elektriny z dôvodu vzniku poruchy v distribučnej sústave
1.
do odovzdávacích miest pripojených do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni nad 1 kV a do odberných miest zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu13) v lehote
1.1.
3 hodín, odkedy sa prevádzkovateľ distribučnej sústavy o poruche dozvedel, ak nie je na obnovenie distribúcie elektriny potrebná oprava alebo výmena poškodeného zariadenia distribučnej sústavy,
1.2.
9 hodín, odkedy sa prevádzkovateľ distribučnej sústavy o poruche dozvedel, ak je na obnovenie distribúcie elektriny potrebná oprava alebo výmena poškodeného zariadenia distribučnej sústavy s výnimkou podzemného vedenia mimo zalesneného územia,
1.3.
11 hodín, ak je na obnovenie distribúcie elektriny potrebná oprava alebo výmena poškodeného zariadenia distribučnej sústavy s výnimkou podzemného vedenia v zalesnenom území,
1.4.
17 hodín, ak je na obnovenie distribúcie elektriny potrebná oprava alebo výmena podzemného vedenia;
lehoty podľa bodov 1.1. až 1.4. sa vzťahujú na odberné miesto zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti pripojené do sústavy s napäťovou úrovňou do 1 kV vtedy, ak prevádzkovateľ daného zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti oznámil prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, že je pripojený do jeho sústavy s napäťovou úrovňou do 1 kV,
2.
do odovzdávacích miest pripojených do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni do 1 kV v lehote
2.1.
4 hodín, odkedy sa prevádzkovateľ distribučnej sústavy o poruche dozvedel, ak nie je na obnovenie distribúcie elektriny potrebná oprava alebo výmena poškodeného zariadenia distribučnej sústavy,
2.2.
10 hodín, odkedy sa prevádzkovateľ distribučnej sústavy o poruche dozvedel, ak je na obnovenie distribúcie elektriny potrebná oprava alebo výmena poškodeného zariadenia distribučnej sústavy s výnimkou podzemného vedenia mimo zalesneného územia,
2.3.
12 hodín, ak je na obnovenie distribúcie elektriny potrebná oprava alebo výmena poškodeného zariadenia distribučnej sústavy s výnimkou podzemného vedenia v zalesnenom území,
2.4.
18 hodín, ak je na obnovenie distribúcie elektriny potrebná oprava alebo výmena podzemného vedenia,
h)
oznámenie termínu začiatku a ukončenia plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny spôsobom a v lehote podľa osobitného predpisu,14) alebo spôsobom definovaným v obchodných podmienkach prevádzkového poriadku regulovaného subjektu, ak je to nad rámec spôsobu podľa uvedeného osobitného predpisu; ak je plánované prerušenie alebo obmedzenie distribúcie oznámené prevádzkovateľovi sústavy pripojenej do nadradenej distribučnej sústavy, prevádzkovateľom sústavy pripojenej do nadradenej sústavy sa oznámi termín plánovaného prerušenia alebo obmedzenia distribúcie elektriny užívateľom dotknutých odberných miest pripojených do jeho distribučnej sústavy v lehote jedného pracovného dňa, odkedy sa o plánovanom prerušení alebo obmedzení distribúcie elektriny z nadradenej sústavy dozvedel; oznámenie sa nevyžaduje, ak sa prevádzkovateľ sústavy a užívatelia sústavy, ktorých sa obmedzenie alebo prerušenie distribúcie elektriny dotýka, preukázateľným spôsobom dohodli na termíne začiatku a ukončenia plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny alebo vtedy, ak užívateľ sústavy preukázateľným spôsobom požiada prevádzkovateľa sústavy o dočasné prerušenie distribúcie do svojho odberného miesta alebo odberných miest, pričom nie je obmedzená distribúcia elektriny ostatným užívateľom sústavy,
i)
dodržanie oznámeného termínu začiatku a ukončenia plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny; termín sa považuje za dodržaný aj vtedy, ak
1.
je distribúcia elektriny obmedzená alebo prerušená v lehote podľa oznámeného termínu, ale v skutočnosti dôjde ku skráteniu tejto lehoty a prevádzkovateľ sústavy túto skutočnosť oznámi dotknutým účastníkom trhu s elektrinou,
2.
sa plánované obmedzenie alebo prerušenie distribúcie elektriny neuskutoční z dôvodov na strane prevádzkovateľa sústavy a prevádzkovateľ sústavy oznámi túto skutočnosť dotknutým účastníkom trhu s elektrinou najneskôr päť dní pred pôvodne oznámeným termínom začiatku obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny,
3.
sa plánované obmedzenie alebo prerušenie distribúcie elektriny neuskutoční z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré znemožnia vykonať plánované práce v dobe plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie a ktoré nastanú v lehote kratšej ako päť dní pred oznámeným začiatkom plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny, a prevádzkovateľ sústavy oznámi túto skutočnosť dotknutým účastníkom trhu s elektrinou do 24 hodín, odkedy zistil nemožnosť vykonania plánovaných prác, najneskôr však v deň oznámeného začiatku plánovaného prerušenia alebo obmedzenia distribúcie elektriny,
4.
sa plánované obmedzenie alebo prerušenie distribúcie elektriny uskutoční po vzájomnej dohode prevádzkovateľa sústavy s dotknutými odberateľmi elektriny v inom termíne, ako bol oznámený,
5.
je oznámené opakované plánované obmedzenie alebo prerušenie distribúcie na určitú časť dňa počas dvoch a viac dní a v skutočnosti sa počet dní opakovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny zníži, alebo
6.
nie je dodržaný oznámený termín plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny z dôvodu obnovovania distribúcie elektriny prerušenej následkom živelnej pohromy15) a prevádzkovateľ sústavy túto skutočnosť oznámi dotknutým účastníkom trhu s elektrinou v lehote 12 hodín po oznámenom začiatku plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny, alebo 24 hodín pred oznámeným ukončením plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny,
j)
zabezpečenie preskúšania určeného meradla5) na základe písomnej žiadosti odberateľa elektriny v lehote podľa osobitného predpisu,6)
k)
overenie správnosti vyúčtovania platby za distribuovanú elektrinu za každé odberné miesto, odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania a odoslanie oznámenia, či podanie je oprávnené, alebo nie, v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania platby za distribúciu elektriny koncového odberateľa elektriny, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, alebo dodávateľa elektriny; ak je podanie oprávnené, obsahom stanoviska je aj informácia o zistených nedostatkoch a spôsobe vyrovnania rozdielu v platbách,
l)
dodržanie lehoty 30 dní na odoslanie písomného stanoviska k žiadosti koncového odberateľa elektriny o pripojenie do distribučnej sústavy alebo zmenu maximálnej rezervovanej kapacity na odbernom mieste,
m)
obnovenie distribúcie elektriny do odovzdávacích miest pripojených do sústavy po prerušení distribúcie elektriny z dôvodu vzniku udalosti v nadradenej sústave, do ktorej je distribučná sústava pripojená, v lehote štyroch hodín po obnovení distribúcie alebo prenosu elektriny z nadradenej sústavy vtedy, ak nedošlo k poškodeniu elektroenergetického zariadenia v podradenej sústave,
n)
výmena nefunkčného meradla v lehote piatich pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia koncového odberateľa elektriny o nefunkčnosti alebo poškodení určeného meradla, ak je zistené a overené fyzické poškodenie meradla v takom rozsahu, že je ovplyvnená jeho riadna funkčnosť,
o)
dodržiavanie plynulosti distribúcie elektriny tak, že
1.
priemerný čas neplánovaných prerušení distribúcie elektriny z dôvodu vzniku poruchy v distribučnej sústave na jedno odberné miesto (ďalej len „SAIDIN“) počas kalendárneho roka je najviac
1.1.
62 minút u prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy s počtom odberných miest koncových odberateľov viac ako 1 000 000,
1.2.
77 minút u prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy s počtom odberných miest koncových odberateľov viac ako 700 000 do 1 000 000,
1.3.
140 minút u prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy s počtom odberných miest koncových odberateľov do 700 000,
1.4.
92 minút u prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy,
2.
priemerný počet neplánovaných prerušení distribúcie elektriny z dôvodu vzniku poruchy v distribučnej sústave na jedno odberné miesto (ďalej len „SAIFIN“) počas kalendárneho roka je najviac
2.1.
1,50 u prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy s počtom odberných miest koncových odberateľov viac ako 1 000 000,
2.2.
1,70 u prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy s počtom odberných miest koncových odberateľov viac ako 700 000 do 1 000 000,
2.3.
2,00 u prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy s počtom odberných miest koncových odberateľov do 700 000,
2.4.
1,75 u prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy,
3.
pomer množstva elektriny nedodanej odberateľom elektriny z dôvodu neplánovaných prerušení distribúcie elektriny z dôvodu vzniku poruchy v distribučnej sústave k celkovému množstvu dodanej elektriny odberateľom elektriny (ďalej len „ISS“) počas kalendárneho roka je u každého prevádzkovateľa distribučnej sústavy najviac 0,0005.
§ 4
Štandardy kvality dodávky elektriny
(1)
Štandardmi kvality dodávky elektriny sú:
a)
overenie správnosti vyúčtovania platby za dodanú elektrinu a odoslanie oznámenia, či je podanie oprávnené, alebo nie, v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti koncového odberateľa elektriny o overenie vyúčtovania platby za dodávku elektriny; ak je na overenie správnosti vyúčtovania platby za dodanú elektrinu potrebná súčinnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy, lehota sa predlžuje o 5 pracovných dní; ak je podanie oprávnené, obsahom stanoviska je aj informácia o zistených nedostatkoch a spôsobe vyrovnania rozdielu v platbách,
b)
odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní podľa odseku 1 písm. a) a vystavenie opravného účtovného dokladu v lehote
1.
30 dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania platby za dodávku elektriny, ak na odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní nie je potrebná súčinnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou; ak je na odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní potrebná súčinnosť prevádzkovateľa sústavy, lehota sa predlžuje o 5 pracovných dní, alebo
2.
5 pracovných dní odo dňa doručenia opravených údajov od organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, ak je na odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní potrebná súčinnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
c)
odoslanie platby podľa opravného účtovného dokladu, ktorý je v prospech odberateľa elektriny podľa písmena b), alebo preplatku z vyúčtovacej faktúry odberateľovi elektriny v lehote 14 dní odo dňa vystavenia opravného účtovného dokladu alebo vyúčtovacej faktúry, alebo v lehote podľa platobných podmienok dohodnutých v zmluve o dodávke elektriny, alebo v lehote podľa podmienok dohodnutých v zmluve o platobnom styku prostredníctvom služby sústredeného inkasa platieb obyvateľstva (SIPO), a to spôsobom podľa zmluvne dohodnutého typu platby, ak sa dodávateľ elektriny nedohodne s odberateľom elektriny na tom, že preplatok má byť započítaný voči pohľadávke za dodávku elektriny, združenú dodávku elektriny alebo voči najbližšie splatnej preddavkovej platbe,
d)
požiadanie prevádzkovateľa distribučnej sústavy o obnovenie distribúcie elektriny najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni, keď dodávateľ elektriny zaregistroval uhradenie dlžnej sumy za dodávku elektriny a nákladov spojených s prerušením a obnovením distribúcie elektriny, ak je dodávka elektriny prerušená z dôvodu omeškania úhrady platieb koncového odberateľa elektriny za odobratú elektrinu; ak je dodávateľ elektriny súčasne prevádzkovateľom distribučnej sústavy, do ktorej je odberné miesto pripojené, lehota 1 pracovného dňa sa vzťahuje na obnovenie dodávky elektriny do odberného miesta,
e)
odoslanie podania koncového odberateľa elektriny týkajúceho sa štandardu kvality prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy alebo stanoviska prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy koncovému odberateľovi elektriny v lehote dvoch pracovných dní od prijatia podania alebo stanoviska; ak je dodávateľ elektriny zároveň prevádzkovateľom distribučnej sústavy, do ktorej je pripojené odberné miesto koncového odberateľa elektriny, lehota na odoslanie stanoviska koncovému odberateľovi k podaniu týkajúcemu sa kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb súvisiacich s distribúciou elektriny je 30 dní odo dňa doručenia podania; pri podaní týkajúceho sa overenia správnosti vyúčtovania platby sa uplatňujú lehoty podľa písmena a),
f)
uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny s každým odberateľom elektriny v domácnosti, ktorý o to požiada, v lehote 3 pracovných dní odo dňa splnenia obchodných podmienok dodávateľa elektriny,
g)
odoslanie kompenzačnej platby a oznámenia o kompenzačnej platbe koncovému odberateľovi elektriny v lehote piatich pracovných dní, odkedy je kompenzačná platba, ktorá prináleží danému koncovému odberateľovi elektriny od prevádzkovateľa sústavy, pripísaná na účet dodávateľa elektriny a je doručené oznámenie o kompenzačnej platbe, pričom sa kompenzačná platba uhradí spôsobom dohodnutým v zmluve o dodávke elektriny alebo združenej dodávke elektriny,
h)
oznámenie alebo odoslanie stanoviska k podaniu týkajúcemu sa výšky zálohových platieb alebo zmeny sadzby odberu elektriny v lehote 30 dní odo dňa doručenia podania.
(2)
Ak sa úhrada dobropisu alebo preplatku z vyúčtovacej faktúry podľa odseku 1 písm. c) vykoná bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, keď je platba odpísaná z účtu dodávateľa elektriny. Ak sa úhrada dobropisu alebo preplatku podľa odseku 1 písm. c) vykoná poštovým peňažným poukazom, za deň platby sa považuje deň odoslania poštového poukazu na výplatu v hotovosti slovenskej pošte alebo deň, keď pošta hotovosť prijala. Ak sa úhrada dobropisu alebo preplatku vykoná prostredníctvom služby sústredeného inkasa platieb obyvateľstva (SIPO), za deň platby sa považuje deň odoslania sumy dobropisu alebo preplatku na účet slovenskej pošty.
(3)
Úhradou dlžnej sumy podľa odseku 1 písm. d) za dodávku elektriny a nákladov spojených s prerušením a obnovením distribúcie elektriny sa rozumie pripísanie dlžnej sumy na účet dodávateľa elektriny na základe platobného príkazu so správnymi identifikátormi platby alebo na základe zaslania dlžnej sumy poštovým poukazom so správnymi identifikátormi platby.
(4)
Ak dodávateľ elektriny na základe zmluvy poskytuje koncovému odberateľovi elektriny súčasne dodávku elektriny a distribúciu elektriny do odberného miesta, dlžnou sumou za dodávku elektriny a platbou za odobratú elektrinu podľa odseku 1 písm. d) sa rozumie aj dlžná suma za distribúciu elektriny a prístup do distribučnej sústavy a platba za distribúciu elektriny a prístup do distribučnej sústavy.
(5)
Štandardy kvality dodávky elektriny podľa odsekov 1 až 4 sa vzťahujú na činnosť dodávateľa elektriny,16) ktorý dodáva elektrinu koncovým odberateľom elektriny.
§ 5
Za nedodržanie štandardu kvality sa nepovažuje skutočnosť, ak regulovaný subjekt nedodržal štandard kvality z dôvodu
a)
stavu núdze v elektroenergetike,17)
b)
živelnej pohromy15) a odstraňovania jej následkov,
c)
poškodenia zariadení prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy treťou osobou, ktoré spôsobí vznik poruchy v sústave,
d)
odstraňovania príčiny udalostí, ktoré bezprostredne ohrozujú život alebo zdravie osôb alebo môžu spôsobiť rozsiahle škody na majetku,
e)
ak po vzniku poruchy v prenosovej sústave alebo distribučnej sústave je znemožnený prístup k miestu poruchy spôsobený poveternostnými podmienkami lokálneho charakteru alebo ak by bol pri odstraňovaní poruchy ohrozený život alebo zdravie osôb alebo porušené predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prevádzkovateľa sústavy,
f)
vzniku udalosti, ktorá nastala nezávisle od vôle regulovaného subjektu a spôsobila nemožnosť dodržať štandardy kvality (najmä vojna, teroristický útok, epidémia, štrajk, sabotáž alebo rozhodnutia orgánov štátnej alebo verejnej správy),
g)
ak sa dotknutý účastník trhu dokázateľným spôsobom dohodne s prevádzkovateľom sústavy alebo dodávateľom elektriny na inom termíne alebo lehote, ako sú termíny a lehoty ustanovené v § 2 písm. d) a e), § 3 písm. e) až i) a § 4 ods. 1 písm. f),
h)
ak dotknutý účastník trhu s elektrinou v zmluve o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny alebo zmluve o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny alebo v zmluve o združenej dodávke elektriny neuviedol o sebe správne identifikačné údaje alebo po uzatvorení zmluvy o pripojení, zmluvy o prenose alebo distribúcii elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny v rozpore s touto zmluvou nenahlásil zmenu identifikačných údajov, následkom čoho nie je možné dodržať štandard kvality, alebo
i)
ak dotknutý koncový odberateľ elektriny alebo tretia strana neposkytne regulovanému subjektu súčinnosť nevyhnutnú na dodržanie štandardu kvality.
§ 6
Požadovaná úroveň štandardov kvality
(1)
Požadovaná úroveň štandardov kvality, ktoré sa evidujú a vyhodnocujú podľa príloh č. 1 až 10, je
a)
XP ≥ 94,70 % pre prenos elektriny,
b)
XD ≥ 93,40 % pre distribúciu elektriny,
c)
XDO ≥ 95,90 % pre dodávku elektriny.
(2)
Regulovaným subjektom dosiahnutá úroveň štandardov kvality sa vypočíta pre
a)
prenos elektriny podľa prílohy č. 3,
b)
distribúciu elektriny podľa prílohy č. 6,
c)
dodávku elektriny podľa prílohy č. 9.
(3)
Ak regulovaný subjekt nevykonával prenos elektriny alebo distribúciu elektriny po celý rok t-1, odseky 1 a 2 sa na neho nevzťahujú.
§ 7
Spôsob a podmienky vyplatenia kompenzačnej platby
(1)
Kompenzačná platba sa uhradí regulovaným subjektom účastníkovi trhu s elektrinou, na ktorého odberné miesto sa nedodržanie štandardu kvality vzťahuje, alebo žiadateľovi podľa § 3 písm. l) alebo § 4 ods. 1 písm. f) (ďalej len „oprávnená osoba“) vo výške podľa § 8 až 10. Podmienkou na vyplatenie kompenzačnej platby nie je podanie žiadosti oprávnenou osobou o jej vyplatenie.
(2)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) alebo i), uhradí sa kompenzačná platba podľa odseku 1 koncovému odberateľovi elektriny za každé odberné miesto, ktoré je dotknuté nedodržaním štandardu kvality.
(3)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. c), g), alebo i) v odovzdávacom mieste koncového odberateľa pripojeného do sústavy z dôvodu, že došlo k nedodržaniu štandardu kvality prevádzkovateľom nadradenej sústavy, kompenzačná platba koncovému odberateľovi elektriny, na ktorého odberné miesto sa nedodržanie štandardu kvality vzťahuje, sa uhradí prevádzkovateľom sústavy, do ktorej je koncový odberateľ pripojený.
(4)
Náklady na kompenzačné platby podľa odseku 3 sa uhradia prevádzkovateľom nadradenej sústavy prevádzkovateľovi sústavy, ktorý kompenzačné platby uhradil, na základe faktúry doručenej v lehote 90 dní od vyplatenie kompenzačnej platby podľa odseku 3. K faktúre sa prikladá príloha, ktorá obsahuje
a)
označenie štandardu kvality, za ktorého nedodržanie je kompenzačná platba vyplatená,
b)
dátum a čas vzniku udalosti v nadradenej sústave, následkom ktorej došlo k nedodržaniu štandardu kvality v sústave k nej pripojenej,
c)
dátum a čas nedodržania štandardu kvality a dátum a čas odstránenia príčiny nedodržania štandardu kvality v nadradenej sústave podľa evidencie prevádzkovateľa sústavy k nej pripojenej,
d)
výšku a spôsob výpočtu kompenzačných platieb.
(5)
Kompenzačná platba podľa odsekov 1 až 3 sa oprávnenej osobe uhradí jednorazovo do 60 dní po odstránení príčiny nedodržania štandardu kvality, ak je známa oprávnená osoba v čase odstránenia príčiny nedodržania štandardu kvality, alebo do 60 dní po identifikácii oprávnenej osoby, ak jej identita nie je známa v čase odstránenia príčiny nedodržania štandardu kvality, a to
a)
prevodom na účet oprávnenej osoby,
b)
poštovou poukážkou alebo
c)
podľa dohody medzi oprávnenou osobou a regulovaným subjektom.
(6)
Ak sa nedodržanie štandardu kvality v odbernom mieste zistí až po odstránení príčiny nedodržania štandardu kvality na základe podania koncového odberateľa elektriny alebo iným spôsobom, kompenzačná platba sa vyplatí do 60 dní od zistenia nedodržania štandardu kvality.
(7)
O úhrade kompenzačnej platby sa regulovaným subjektom vyhotoví oznámenie o kompenzačnej platbe, ktoré sa posiela najneskôr v deň úhrady kompenzačnej platby oprávnenej osobe alebo dodávateľovi elektriny podľa odseku 8. Oznámenie o kompenzačnej platbe obsahuje
a)
identifikačné údaje odosielateľa platby,
b)
identifikačné údaje oprávnenej osoby; to neplatí pre oznámenie, ktoré vyhotovuje prevádzkovateľ sústavy, ak kompenzačnú platbu uhrádza prevádzkovateľ sústavy prostredníctvom dodávateľa elektriny,
c)
číslo odberného miesta, na ktoré sa kompenzačná platba vzťahuje; ak ide o oprávnenú osobu, ktorou je žiadateľ podľa § 3 písm. l) alebo § 4 ods. 1 písm. f), uvedie sa dátum prijatia podania a podacie číslo, pod ktorým je žiadosť regulovaným subjektom zaevidovaná,
d)
označenie štandardu kvality, za ktorého nedodržanie je kompenzačná platba uhrádzaná podľa
§ 2 až 4,
e)
dátum nedodržania štandardu kvality,
f)
dátum odstránenia príčiny nedodržania štandardu kvality,
g)
počet hodín alebo dní vrátane začatých nedodržania štandardu kvality podľa toho, v akých jednotkách času je lehota dodržania štandardu kvality uvedená,
h)
výška kompenzačnej platby podľa § 8 až 10, dane z príjmu vyberanej zrážkou a výška kompenzačnej platby určenej na výplatu.
(8)
Ak nie je uzatvorený zmluvný vzťah medzi oprávnenou osobou a prevádzkovateľom sústavy, do ktorej je odberné miesto oprávnenej osoby pripojené, a je uzatvorený zmluvný vzťah medzi oprávnenou osobou a dodávateľom elektriny, kompenzačná platba sa prevádzkovateľom sústavy poukáže na účet dodávateľa elektriny, do ktorého bilančnej skupiny dané odberné miesto patrí spolu s číslom odberného miesta, na ktoré sa kompenzačná platba vzťahuje, a oznámením o kompenzačnej platbe podľa odseku 7. Kompenzačná platba sa následne dodávateľom elektriny poukáže oprávnenej osobe v lehote podľa § 4 ods. 1 písm. g).
(9)
Oprávnená osoba má právo odmietnuť vyplatenie kompenzačnej platby buď písomne na základe doručeného oznámenia o vyplatení kompenzačnej platby podľa odseku 7, alebo vrátením vyplatenej kompenzačnej platby odosielateľovi kompenzačnej platby. O odmietnutých kompenzačných platbách vedie regulovaný subjekt evidenciu v rozsahu podľa prílohy č. 11.
§ 8
Výška a spôsob výpočtu kompenzačnej platby za nedodržanie štandardov kvality
prenosu elektriny
(1)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 písm. a), výška kompenzačnej platby sa vypočíta podľa vzorca
kde
A je maximálna alebo minimálna výška napätia v rámci povolenej odchýlky od menovitého napätia na príslušnej napäťovej úrovni podľa technickej normy;7) ak B je väčšie ako maximálna hodnota výšky napätia podľa platnej technickej normy (Amax), uplatní sa vo výpočte hodnota Amax, ak B je menšie ako minimálna hodnota výšky napätia podľa technickej normy (Amin), uplatní sa vo výpočte hodnota Amin,
B je skutočná výška napätia v danom odovzdávacom mieste zistená meraním podľa technickej normy,
TPi je i-tá tarifa za prenos elektriny bez tarify za straty pri prenose elektriny platná pre odberné miesto oprávnenej osoby v období od dátumu, keď je podanie týkajúce sa kvality napätia vyhodnotené ako oprávnené, do dátumu odstránenia nekvality napätia,
Qi je objem distribuovanej elektriny do odberného miesta oprávnenej osobe po dobu trvania platnosti TPi v období od dátumu, keď je podanie týkajúce sa kvality napätia vyhodnotené ako oprávnené, do dátumu odstránenia nekvality napätia.
(2)
Ak nie je v deň, keď je podanie týkajúce sa kvality napätia vyhodnotené ako oprávnené, alebo v deň odstránenia nekvality napätia alebo v deň zmeny tarify za prenos elektriny vykonaný odpočet určeného meradla v dotknutom odbernom mieste, množstvo prenesenej elektriny Qi vstupujúce do výpočtu kompenzačnej platby podľa odseku 1 sa vypočíta podľa vzorca
Qi = Q × Ni,
kde
Q je priemerné denne prenesené množstvo elektriny do daného odberného miesta za posledný mesiac pred začiatkom platnosti TPi v období od dátumu, keď je podanie týkajúce sa kvality napätia vyhodnotené ako oprávnené, do dátumu odstránenia nekvality napätia,
Ni je počet dní trvania platnosti TPi v období od dátumu, keď je podanie týkajúce sa kvality napätia vyhodnotené ako oprávnené, do dátumu odstránenia nekvality napätia.
(3)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 písm. b), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca

KP=A+B ×(N – 5), ak N < 5, potom KP = A a maximálna výška kompenzačnej platby je 5 000 eur,
kde
A = 500,
B = 50,
N je počet aj začatých dní nedodržania štandardu kvality.
(4)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 písm. c), výška kompenzačnej platby je 500 eur za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality.
(5)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 písm. d) alebo písm. e), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca
KP = A + B × (N – 1),
kde
A = 5 % z vyúčtovania za prenos elektriny oprávnenej osobe za obdobie 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom nie je dodržaný termín obnovenia prenosu elektriny; ak je prenos elektriny do odberného miesta oprávnenej osoby uskutočnený pred vznikom udalosti s nedodržaným štandardom kvality kratší ako 12 mesiacov, potom A = 5 000,
B = 2 % z vyúčtovania za prenos elektriny oprávnenej osobe za obdobie 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom nie je dodržaný termín obnovenia prenosu elektriny; ak je prenos elektriny do odberného miesta oprávnenej osoby uskutočnený pred vznikom udalosti s nedodržaným štandardom kvality kratší ako 12 mesiacov, potom B = 500,
N je počet dní nedodržania štandardu kvality vrátane začatých dní.
(6)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 písm. f), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca

KP = A + B × (N – 4), ak N < 4, potom KP = A a maximálna výška kompenzačnej platby je 3 000 eur,
kde
A = 300,
B = 50,
N je počet dní nedodržania štandardu kvality vrátane začatých dní.
(7)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 písm. g) alebo písm. h), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca

KP = A + B × (N – 5), ak N < 5, potom KP = A a maximálna výška kompenzačnej platby je 1 000 eur,
kde
A = 100,
B = 20,
N je počet dní nedodržania štandardu kvality vrátane začatých dní.
§ 9
Výška a spôsob výpočtu kompenzačnej platby za nedodržanie štandardov kvality
distribúcie elektriny
(1)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. a), výška kompenzačnej platby sa vypočíta podľa vzorca
kde
A je maximálna alebo minimálna výška napätia v rámci povolenej odchýlky od menovitého napätia na príslušnej napäťovej úrovni podľa technickej normy;7) ak B je väčšie ako maximálna hodnota výšky napätia podľa technickej normy (Amax), uplatní sa vo výpočte hodnota Amax, ak B je menšie ako minimálna hodnota výšky napätia podľa technickej normy (Amin), uplatní sa vo výpočte hodnota Amin,
B je skutočná výška napätia v danom odovzdávacom mieste zistená meraním podľa platnej technickej normy,
TDi je i-tá tarifa za distribúciu elektriny bez taríf za prenos elektriny, strát pri prenose elektriny a strát pri distribúcii platná pre odberné miesto oprávnenej osoby v období od dátumu, keď je podanie týkajúce sa kvality napätia vyhodnotené ako oprávnené, do dátumu odstránenia nekvality napätia,
Qi je objem distribuovanej elektriny do odberného miesta oprávnenej osobe po dobu trvania platnosti TDi v období od dátumu, keď je podanie týkajúce sa kvality napätia vyhodnotené ako oprávnené, do dátumu odstránenia nekvality napätia; hodnoty TDi a Qi sa v prípade uplatnenia lehoty na odstránenie príčiny zníženej kvality napätia podľa § 3 písm. c) vzťahujú na obdobie od dátumu nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia alebo ohlásenia drobnej stavby do dátumu odstránenia nekvality napätia.
(2)
Ak nie je v deň, keď je podanie týkajúce sa kvality napätia vyhodnotené ako oprávnené, alebo v deň odstránenia nekvality napätia alebo v deň zmeny tarify za distribúciu elektriny vykonaný odpočet určeného meradla v dotknutom odbernom mieste, množstvo distribuovanej elektriny Qi vstupujúce do výpočtu kompenzačnej platby podľa odseku 1 sa vypočíta podľa vzorca
Qi = Q × Ni,
kde
Q je priemerné denne distribuované množstvo elektriny do daného odberného miesta za posledný rok pred začiatkom platnosti TDi v období od dátumu, keď je podanie týkajúce sa kvality napätia vyhodnotené ako oprávnené, do dátumu odstránenia nekvality napätia,
Ni je počet dní trvania platnosti TDi v období od dátumu, keď je podanie týkajúce sa kvality napätia vyhodnotené ako oprávnené, do dátumu odstránenia nekvality napätia; hodnoty Q a Ni sa v prípade uplatnenia lehoty na odstránenie príčiny zníženej kvality napätia podľa § 3 písm. c) vzťahujú na obdobie od dátumu nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia alebo ohlásenia drobnej stavby do dátumu odstránenia nekvality napätia.
(3)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. b), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca

KP = A + B × (N – 5), ak N < 5, potom KP = A a maximálna výška kompenzačnej platby je 200 eur,
kde
A = 25,
B = 5,
N je počet dní nedodržania štandardu kvality vrátane začatých dní.
(4)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. c) prvého bodu, výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca

KP = A + B × (N – 10), ak N < 10, potom KP = A a maximálna výška kompenzačnej platby je 200 eur,
kde
A = 20,
B = 10,
N je počet dní nedodržania štandardu kvality vrátane začatých dní.
(5)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. c) druhého bodu, výška kompenzačnej platby je za každý aj začatý mesiac omeškania 50 eur.
(6)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. c) tretieho bodu, výška kompenzačnej platby je za každý aj začatý mesiac nedodržania štandardu kvality 65 eur.
(7)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. d), výška kompenzačnej platby je za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality
a)
185 eur, ak ide o distribúciu elektriny do odberného miesta pripojeného na napäťovej úrovni nad 1 kV, a maximálna výška kompenzačnej platby je 1 850 eur,
b)
25 eur, ak ide o distribúciu elektriny do odberného miesta pripojeného na napäťovej úrovni do 1 kV, a maximálna výška kompenzačnej platby je 250 eur.
(8)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. e) alebo písm. f), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca
KP = [A + B × (N – 1)] × C,
kde
A = 20,
B = 10,
N je počet dní nedodržania štandardu kvality vrátane začatých dní,
C = 1,2, pričom sa konštanta C vzťahuje na oprávnenú osobu, ktorou je odberateľ elektriny s elektrickým kúrením, ktorým je odberateľ elektriny s priamovýhrevným elektrickým vykurovaním, akumulačným elektrickým vykurovaním alebo s tepelným čerpadlom (ďalej len „odberateľ s elektrickým kúrením“) od 1. septembra do 31. mája.
(9)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. g), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca

KP = [A + B × (N – 6)] × C, ak N < 6, potom KP = A × C,
kde
A = 12,
B = 8,
N je počet aj začatých hodín nedodržania štandardu kvality okrem celých hodín, keď je zabezpečená distribúcia elektriny náhradným spôsobom,
C = 1,2, pričom sa konštanta C vzťahuje na oprávnenú osobu, ktorou je odberateľ elektriny s elektrickým kúrením od 1. septembra do 31. mája.
(10)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. h), výška kompenzačnej platby je za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality
a)
10 eur pre oprávnenú osobu pripojenú na napäťovej úrovni nad 1 kV,
b)
2,50 eura pre oprávnenú osobu pripojenú na napäťovej úrovni do 1 kV.
(11)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. i), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca

KP = [A + B × (N – 6)] × C, ak N < 6, potom KP = A × C,
kde
A = 5,
B = 3,
N je počet hodín nedodržania štandardu kvality aj začatých hodín,
C = 1,2, pričom sa konštanta C vzťahuje na oprávnenú osobu, ktorou je odberateľ elektriny s elektrickým kúrením od 1. septembra do 31. mája.
(12)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. j) alebo písm. k), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca

KP = A + B × (N – 5), ak N < 5, potom KP = A a maximálna výška kompenzačnej platby je 60 eur,
kde
A = 10,
B = 2,50,
N je počet dní nedodržania štandardu kvality vrátane začatých dní.
(13)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. l), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca

KP = [A + B × (N – 10)] × C, ak N < 10, potom KP = A × C a maximálna výška kompenzačnej platby je 140 eur pri žiadosti o pripojenie do sústavy s napäťovou úrovňou nad 1 kV a 70 eur pri žiadosti o pripojenie do sústavy s napäťovou úrovňou do 1 kV,
kde
A = 20,
B = 2,50,
N je počet dní nedodržania štandardu kvality vrátane začatých dní,
C je konštanta, ktorej hodnota je 2,0 pri žiadosti o pripojenie do sústavy s napäťovou úrovňou nad 1 kV, a 1,0 pri žiadosti o pripojenie do sústavy s napäťovou úrovňou do 1 kV.
(14)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. m), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca

KP = [A + B × (N – 2)] × C, ak N < 2, potom KP = A × C,
kde
A = 10,
B = 8,
N je počet dní nedodržania štandardu kvality vrátane začatých dní,
C = 1,2, pričom sa konštanta C vzťahuje na oprávnenú osobu, ktorou je odberateľ elektriny s elektrickým kúrením od 1. septembra do 31. mája.
(15)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. n), výška kompenzačnej platby je za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality 5 eur a maximálna výška kompenzačnej platby je 50 eur.
§ 10
Výška a spôsob výpočtu kompenzačnej platby za nedodržanie štandardov kvality
dodávky elektriny
(1)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 4 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca

KP = A + B × (N – 5), ak N < 5, potom KP = A a maximálna výška kompenzačnej platby je 60 eur,
kde
A = 10,
B = 2,50,
N je počet dní nedodržania štandardu kvality vrátane začatých dní.
(2)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 4 ods. 1 písm. c), výška kompenzačnej platby je za každý aj začatý deň omeškania 0,5 % výšky preplatku. Kompenzačnú platbu je možné uhradiť spolu s dobropisom alebo preplatkom, pričom oprávnenej osobe sa poskytne informácia, akú sumu z celkovej platby tvorí dobropis alebo preplatok, kompenzačná platba a spôsob výpočtu kompenzačnej platby.
(3)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 4 ods. 1 písm. d), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca
KP = A × N × C,
kde
A = 12,
N je počet dní nedodržania štandardu kvality vrátane začatých dní,
C = 1,2, pričom sa konštanta C vzťahuje na oprávnenú osobu, ktorou je odberateľ elektriny s elektrickým kúrením od 1. septembra do 31. mája.
(4)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 4 ods. 1 písm. e) alebo písm. h), výška kompenzačnej platby sú 3 eurá za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality. Maximálna výška kompenzačnej platby je 75 eur.
(5)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 4 ods. 1 písm. f), výška kompenzačnej platby je 12 eur za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality. Maximálna výška kompenzačnej platby je 120 eur.
(6)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 4 ods. 1 písm. g), výška kompenzačnej platby je 2,50 eura za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality. Maximálna výška kompenzačnej platby je 100 % kompenzačnej platby prevádzkovateľa sústavy, ktorá nie je odoslaná oprávnenej osobe v určenej lehote.
§ 11
Sledovanie, evidovanie, vyhodnocovanie štandardov kvality, evidencia kompenzačných
platieb a zverejňovanie vyhodnotenia štandardov kvality a kompenzačných platieb
regulovaným subjektom
(1)
Štandardy kvality sa sledujú, evidujú a vyhodnocujú regulovaným subjektom na základe podaní účastníkov trhu s elektrinou a informácií zistených vlastnou činnosťou regulovaného subjektu podľa príloh č. 1 až 10 za každý kalendárny rok alebo jeho časť, počas ktorého regulovaný subjekt vykonával regulovanú činnosť. Udalosti a podania, pri ktorých lehota na vybavenie neuplynula do konca kalendárneho roka, v ktorom nastali a ani neboli v tomto roku vybavené, sa zaradia do vyhodnotenia štandardov kvality za kalendárny rok, v ktorom uplynie lehota na ich vybavenie.
(2)
Evidencia kompenzačných platieb sa vykonáva podľa prílohy č. 11.
(3)
Vyhodnotenie štandardov kvality a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách sa predkladajú úradu
a)
prevádzkovateľom prenosovej sústavy podľa
1.
prílohy č. 3 tabuliek č. 3.1 až 3.4; ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy nevykonával prenos elektriny po celý rok t-1, tabuľky č. 3.3 a 3.4 sa úradu nepredkladajú,
2.
prílohy č. 10 tabuliek č. 10.8.1 až 10.8.4,
3.
prílohy č. 11 tabuliek č. 11.1.1 a 11.1.2,
b)
prevádzkovateľom distribučnej sústavy podľa
1.
prílohy č. 6, tabuliek č. 6.1 až 6.4; ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy nevykonával distribúciu elektriny po celý rok t-1, tabuľky č. 6.3 a 6.4 sa úradu nepredkladajú,
2.
prílohy č. 10, tabuliek č. 10.8.1 až 10.8.4,
3.
prílohy č. 11 tabuliek č. 11.2.1 a 11.2.2,
c)
dodávateľom elektriny podľa
1.
prílohy č. 9 tabuliek č. 9.1 až 9.3,
2.
prílohy č. 10 tabuliek č. 10.8.4,
3.
prílohy č. 11 tabuliek č. 11.3.1 a 11.3.2.
(4)
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok t-1 podľa odseku 3 vrátane vyplnených tabuliek sa zverejňujú od konca februára roku t počas 12 mesiacov na webovom sídle regulovaného subjektu alebo iným obvyklým spôsobom, ak regulovaný subjekt nemá zriadené webové sídlo.
(5)
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok t-1 a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách podľa odseku 3 sa predkladajú úradu do konca februára roku t podľa formulára zverejneného na webovom sídle úradu prostredníctvom elektronickej podateľne úradu zriadenej na tento účel alebo v listinnej podobe, ak regulovaný subjekt nemá prístup na internet.
(6)
Ak regulovaný subjekt v roku t-1 nevykonával žiadnu z činností – prenos elektriny, distribúcia elektriny a dodávka elektriny koncovým odberateľom elektriny, oznamuje sa táto skutočnosť príslušným subjektom úradu do konca februára roku t v listinnej alebo elektronickej podobe. Takéto oznámenie sa úradu nepredkladá subjektom, ktorý nie je držiteľom povolenia na činnosť prenos elektriny alebo distribúcia elektriny alebo dodávka elektriny a v elektroenergetike vykonáva len regulovanú činnosť výroba elektriny a dodávka elektriny18) na základe úradom vydaného potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti.
(7)
Na regulované subjekty podľa odseku 6 sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 5 a vyhodnotenie štandardov kvality úradu nepredkladajú.
(8)
Údaje o štandardoch kvality podľa odsekov 1 až 3 a o dosiahnutej úrovni štandardov kvality podľa § 6 ods. 2 sa archivujú regulovaným subjektom v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Údaje o štandardoch kvality sa archivujú tak, aby nedošlo k ich zneužitiu, poškodeniu, zničeniu a neoprávneným zásahom.
(9)
Evidencia údajov súvisiacich so štandardmi kvality regulovanými subjektmi nad rámec údajov podľa odseku 1 sa nevylučuje.
§ 12
Prechodné ustanovenie
Evidovanie, vyhodnocovanie a zverejňovanie vyhodnotenia štandardov kvality za rok 2016 a vyplatenie kompenzačných platieb za rok 2016 sa vykoná podľa právneho predpisu účinného do 31. decembra 2016.
§ 13
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 275/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny.
§ 14
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
Jozef Holjenčík v. r.
1)
§ 2 písm. a) devätnásty bod vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení vyhlášky č. 423/2013 Z. z.
2)
§ 19 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
§ 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
7)
STN EN 50160 Charakteristiky napätia elektrickej energie dodávanej z verejnej elektrickej siete (33 0121).
8)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
9)
§ 5 a 8 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
13)
§ 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 653/2007 Z. z.
15)
§ 3 ods. 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 236/2016 Z. z.
Príloha č. 2
k vyhláške č. 236/2016 Z. z.
Príloha č. 3
k vyhláške č. 236/2016 Z. z.
Príloha č. 4
k vyhláške č. 236/2016 Z. z.
Príloha č. 5
k vyhláške č. 236/2016 Z. z.
Príloha č. 6
k vyhláške č. 236/2016 Z. z.
Príloha č. 7
k vyhláške č. 236/2016 Z. z.
Príloha č. 8
k vyhláške č. 236/2016 Z. z.
Príloha č. 9
k vyhláške č. 236/2016 Z. z.
Príloha č. 10
k vyhláške č. 236/2016 Z. z.
Príloha č. 11
k vyhláške č. 236/2016 Z. z.