235/2016 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

235
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 27. júna 2016,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 40 ods. 2 písm. a), b), e) až g) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písmeno g) znie:
„g)
ročným vyúčtovaním za dodávku pitnej vody alebo za odvádzanie odpadovej vody:
1.
fakturovaná suma bez dane z pridanej hodnoty za množstvo dodanej pitnej vody do odberného miesta alebo odvedenej odpadovej vody z odberného miesta za predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov od posledného fakturačného obdobia pred prvým dňom porušenia štandardu kvality,
2.
fakturovaná suma bez dane z pridanej hodnoty za množstvo dodanej pitnej vody do odberného miesta alebo odvedenej odpadovej vody z odberného miesta v období, v ktorom odberateľ alebo producent zmluvne odoberal pitnú vodu alebo odvádzal odpadovú vodu prepočítaná na 12 kalendárnych mesiacov pri odberateľovi, ktorý pred prvým dňom porušenia štandardu kvality neodoberal pitnú vodu alebo neodvádzal odpadovú vodu, alebo
3.
množstvo dodanej pitnej vody verejným vodovodom alebo množstvo odvedenej odpadovej vody určené podľa smerných čísel spotreby vody ustanovených osobitným predpisom,6) ak ide o nového odberateľa alebo producenta.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6) Príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody v znení vyhlášky č. 209/2013 Z. z.“.
2.
V § 2 ods. 1 písm. h) sa slová „a), b) alebo písmena d)“ nahrádzajú slovami „a), b), d) alebo písmena f)“.
3.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
oznámenie termínu obmedzenia alebo prerušenia dodávky pitnej vody podľa osobitného predpisu16a) miestne obvyklým spôsobom a zverejnením na webovom sídle.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a) § 32 ods. 7 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení zákona č. 230/2005 Z. z.“.
4.
V § 3 ods. 1 písm. g) sa slová „a) alebo písmena c)“ nahrádzajú slovami „a), c) alebo písmena e)“.
5.
V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
oznámenie termínu obmedzenia alebo prerušenia odvádzania odpadových vôd podľa osobitného predpisu16a) miestne obvyklým spôsobom a zverejnením na svojom webovom sídle.“.
6.
V § 5 ods. 1 písm. a) a b) sa číslo „86 %“ nahrádza číslom „95 %“.
7.
V § 6 odsek 5 znie:
„(5)
Za opakované oznámenia o nedodržaní štandardov kvality, ktoré sú v priamej príčinnej súvislosti a časovej súvislosti s jedným poruchovým dejom, ktorý toto nedodržanie štandardov kvality vyvolal, a za nedodržanie viacerých štandardov kvality, ktoré sú v priamej príčinnej a časovej súvislosti s jedným poruchovým dejom, ktorý tento súbeh vyvolal, sa odberateľovi alebo producentovi uhradí len jedna kompenzačná platba s najvyššou ustanovenou alebo vypočítanou hodnotou; to neplatí pri nedodržaní štandardu kvality podľa § 2 ods. 1 písm. m) alebo § 3 ods. 1 písm. k).“.
8.
V § 7 ods. 3 veličine A3 sa suma „5 eur“ nahrádza sumou „15 eur“.
9.
V § 7 ods. 4 sa slová „písm. l)“ nahrádzajú slovami „písm. h) alebo písm. l)“.
10.
V § 7 ods. 6 sa slová „odsekov 1 až 5 je 10 %“ nahrádzajú slovami „odsekov 1, 2 a 5 je 50 %“.
11.
V § 8 ods. 2 sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“.
12.
V § 8 ods. 3 veličine A3 sa suma „5 eur“ nahrádza sumou „15 eur“.
13.
V § 8 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 ods. 1 písm. g), výška kompenzačnej platby v eurách za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality sa vypočíta podľa vzorca
KPV5 = A5 + B5 × (D – 10),
kde
KPV5 je kompenzačná platba v eurách,
A5 je 5 eur,
D je počet dní nedodržania štandardu kvality; ak D ≤ 10, tak B5 = 0 a ak D > 10, tak
B5 = 0,25 eura.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
14.
V § 8 ods. 6 sa slová „odsekov 1 až 4 je 10 %“ nahrádzajú slovami „odsekov 1, 2 a 4 je 50 %“.
15.
V § 9 ods. 6 sa slová „§ 7 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 3“.
16.
Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2017
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2016 a vyplatenie kompenzačných platieb za rok 2016 sa vykoná podľa právneho predpisu účinného do 31. decembra 2016.“.
17.
Prílohy č. 1 až 4 znejú:
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
Jozef Holjenčík v. r.