233/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

233
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 27. júna 2016,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 40 ods. 2 písm. a),b), e) až g) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 písm. l) prvom bode sa slová „15 hodín“ nahrádzajú slovami „10 hodín“.
2.
V § 4 písm. l) druhom bode sa slovo „päť“ nahrádza slovom „tri“.
3.
§ 5 vrátane nadpisu znie:
㤠5
Štandardy kvality dodávky plynu
Štandardmi kvality dodávky plynu sú:
a)
uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke plynu s každým odberateľom plynu, ktorý o to požiada, do desiatich dní odo dňa splnenia obchodných podmienok dodávateľa plynu,
b)
zabezpečenie obnovenia dodávky plynu odberateľovi plynu po prerušení alebo obmedzení dodávky plynu z dôvodu omeškania platby za dodávku plynu zo strany odberateľa plynu prostredníctvom zaslania žiadosti o obnovenie prepravy plynu alebo distribúcie plynu prevádzkovateľovi prepravnej siete alebo prevádzkovateľovi distribučnej siete nasledujúci pracovný deň po dni oznámenia o úhrade dlžnej čiastky zo strany odberateľa plynu a zistenia, že odberateľ plynu dlžnú čiastku dodávateľovi plynu uhradil alebo s dodávateľom plynu uzatvoril dohodu o úhrade dlhu,
c)
písomné oznámenie dodávateľa plynu odberateľovi plynu o stave preverovania kvality plynu do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia prevádzkovateľa prepravnej siete alebo prevádzkovateľa distribučnej siete o stave preverovania kvality plynu,
d)
písomné oznámenie dodávateľa plynu odberateľovi plynu o spôsobe a termíne odstránenia príčiny zníženej kvality plynu v prípade zistenia zníženej kvality plynu prevádzkovateľom prepravnej siete alebo distribučnej siete v lehote podľa písmena c),
e)
overenie správnosti vyúčtovania platby za dodávku plynu a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania platby za dodávku plynu; ak je pre overenie správnosti vyúčtovania platby za dodaný plyn potrebná súčinnosť tretích osôb, táto lehota sa predlžuje o päť dní,
f)
úhrada opravného účtovného dokladu, ktorý je v prospech odberateľa plynu podľa písmena e), alebo preplatku z vyúčtovacej faktúry odberateľovi plynu v lehote 14 dní odo dňa vystavenia opravného účtovného dokladu alebo vyúčtovacej faktúry, alebo v lehote podľa platobných podmienok dohodnutých v zmluve o dodávke plynu, alebo v lehote podľa podmienok dohodnutých v zmluve o platobnom styku prostredníctvom služby sústredeného inkasa platieb obyvateľstva (SIPO), a to spôsobom podľa zmluvne dohodnutého typu platby, ak sa dodávateľ plynu nedohodne s odberateľom plynu na tom, že preplatok má byť započítaný voči najbližšie splatnej preddavkovej platbe alebo nedôjde k započítaniu preplatku voči inej pohľadávke dodávateľa plynu súvisiacej výlučne s dodávkou a distribúciou plynu voči odberateľovi plynu v zmysle zmluvy a obchodných podmienok,
g)
odoslanie
1.
žiadosti odberateľa plynu prevádzkovateľovi prepravnej siete alebo prevádzkovateľovi distribučnej siete do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia tejto žiadosti, ak tento odberateľ plynu nemá s prevádzkovateľom prepravnej siete alebo prevádzkovateľom distribučnej siete uzatvorenú zmluvu o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu alebo zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu; pri podaní týkajúcom sa overenia správnosti vyúčtovania platby sa uplatňujú lehoty podľa písmena e),
2.
stanoviska prevádzkovateľa prepravnej siete alebo prevádzkovateľa distribučnej siete odberateľovi plynu k jeho žiadosti do dvoch pracovných dní od doručenia tohto stanoviska, pri podaní týkajúcom sa overenia správnosti vyúčtovania platby sa uplatňujú lehoty podľa písmena e),
h)
odoslanie kompenzačnej platby a oznámenia o kompenzačnej platbe účastníkovi trhu s plynom do piatich pracovných dní, odkedy je kompenzačná platba, ktorá patrí účastníkovi trhu s plynom, od prevádzkovateľa siete pripísaná na účet dodávateľa plynu a je doručené oznámenie o kompenzačnej platbe.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.
4.
V § 7 odsek 1 znie:
„(1)
Požadovaná úroveň štandardov kvality je najmenej
a)
94,75 % pre uskladňovanie plynu,
b)
94,25 % pre prepravu plynu,
c)
94,40 % pre distribúciu plynu,
d)
94,75 % pre dodávku plynu.“.
5.
V § 11 písmená b) a c) znejú:
„b)
§ 4 písm. c) prvého bodu za každú aj začatú hodinu nedodržania štandardu kvality vo výške 10 eur, najviac 150 eur,
c)
§ 4 písm. c) druhého bodu za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality vo výške 10 eur, najviac 400 eur,“.
6.
V § 12 písm. a) prvý bod a druhý bod znejú:
„1.
odberateľovi plynu v domácnosti a malom podniku 5 eur, najviac 50 eur,
2.
odberateľovi plynu mimo domácnosti okrem malého podniku 20 eur, najviac 400 eur,“.
7.
V § 12 písm. c) sa slová „§ 5 písm. d) a e)“ nahrádzajú slovami „§ 5 písm. c) a d)“.
8.
V § 12 písm. d) sa slová „§ 5 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 5 písm. e)“.
9.
V § 12 písmená e) a f) znejú:
„e)
§ 5 písm. f) za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality pri odberateľovi plynu
1.
v domácnosti a malom podniku 3 eurá, najviac 20 eur,
2.
mimo domácnosti okrem malého podniku 15 eur, najviac 500 eur,
f)
§ 5 písm. g) prvého bodu a druhého bodu za každý aj začatý pracovný deň nedodržania štandardu kvality pri odberateľovi plynu
1.
v domácnosti a malom podniku 3 eurá, najviac 50 eur,
2.
mimo domácnosti okrem malého podniku 15 eur, najviac 500 eur,“.
10.
V § 12 písm. g) sa slová „§ 5 písm. i)“ nahrádzajú slovami „§ 5 písm. h)“.
11.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2017
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2016 a vyplatenie kompenzačných platieb za rok 2016 sa vykoná podľa právneho predpisu účinného do 31. decembra 2016.“.
12.
V prílohe č. 1 vysvetlivky k tabuľke č. 1 znejú:
„Vysvetlivky k tabuľke č. 1: Počet udalostí celkom = Počet udalostí v limite + Počet udalostí mimo limitu.“.
13.
V prílohe č. 2 vysvetlivky k tabuľke č. 1 znejú:
„Vysvetlivky k tabuľke č. 1: Počet udalostí celkom = Počet udalostí v limite + Počet udalostí mimo limitu.“.
14.
V prílohe č. 3 vysvetlivky k tabuľke č. 1 znejú:
„Vysvetlivky k tabuľke č. 1: Počet udalostí celkom = Počet udalostí v limite + Počet udalostí mimo limitu.“.
15.
Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:
16.
Príloha č. 8 vrátane nadpisu znie:
17.
Príloha č. 9 vrátane nadpisu znie:
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
Jozef Holjenčík v. r.