232/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

232
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 1.augusta 2016,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 102 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 17 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 16“.
2.
V § 2 sa vypúšťajú odseky 18 až 23.
Doterajšie odseky 24 až 27 sa označujú ako odseky 18 až 21.
3.
V § 2 ods. 18 písm. a) a b) sa slová „§ 5 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 6“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2) § 21 ods. 8 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení zákona č. 61/2015 Z. z.“.
5.
V § 5 ods. 2 písm. e) a f ) prvom bode sa slovo „piaty“ nahrádza slovom „štvrtý“.
6.
V § 5 ods. 2 písm. e) a f ) druhom bode sa slovo „šiesty“ nahrádza slovom „piaty“.
7.
V § 5 ods. 2 písm. i) sa vypúšťajú slová „v škole pri zdravotníckom zariadení“.
8.
V § 5 odsek 6 znie:
„(6)
Trieda s rôznymi ročníkmi má najvyšší počet žiakov ustanovený podľa najnižšieho ročníka, ktorý sa v triede vyučuje. Do triedy s rôznymi ročníkmi sa zaraďujú prednostne žiaci najbližšieho ročníka. Ďalšiu triedu s rôznymi ročníkmi je možné zriadiť, ak zriadená trieda s rôznymi ročníkmi má najvyšší ustanovený počet žiakov.“.
9.
V § 6 odsek 2 znie:
„(2)
Špeciálna základná škola variant B má prípravný ročník a desať ročníkov; variant C má prípravný ročník a desať ročníkov a vzdelávanie sa uskutočňuje podľa individuálneho vzdelávacieho programu.“.
10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3) § 38 ods. 2 písm. c) prvý bod zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
11.
V § 6 ods. 9 sa vypúšťa slovo „záujmovej“.
12.
V § 6 ods. 12 sa vypúšťa slovo „záujmovú“.
13.
V § 7 odsek 3 znie:
„(3)
Dieťa so zdravotným znevýhodnením alebo žiak so zdravotným znevýhodnením sa prijíma na základe jeho zdravotného znevýhodnenia zaznamenaného v dokumentácii podľa § 11 ods. 9 písm. a) a b) zákona.“.
14.
V § 8 odsek 3 znie:
„(3)
Po prijatí žiaka so zdravotným znevýhodnením do odborného učilišťa, praktickej školy alebo strednej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením základná škola odošle riaditeľovi školy, do ktorej bol žiak prijatý, kópiu dokumentácie podľa § 11 ods. 9 písm. a) a b) zákona a ďalšiu dokumentáciu bezprostredne súvisiacu s osobitosťami výchovy a vzdelávania žiaka.“.
15.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9a
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. septembra 2016
(1)
Najvyšší počet žiakov v triede s rôznymi ročníkmi určený podľa predpisov účinných do 31. augusta 2016 sa zachová do ukončenia výchovy a vzdelávania týchto žiakov.
(2)
Delenie žiakov na skupiny pri výchove a vzdelávaní podľa štátnych vzdelávacích programov schválených pred 31. augustom 2016 sa zachová do ukončenia výchovy a vzdelávania týchto žiakov.“.
16.
Príloha vrátane nadpisu znie:
„Príloha k vyhláške č. 322/2008 Z. z.
SÚSTAVA UČEBNÝCH ODBOROV A ZAMERANÍ UČEBNÝCH ODBOROV
V ODBORNÝCH UČILIŠTIACH
Kód SKUPINA UČEBNÝCH ODBOROV
učebný odbor
učebný odbor
zameranie
Nadväznosť podľa
doterajších
právnych
predpisov
A. 24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II
1. 2478 G strojárska výroba 2478 2
2. 2478 G 04 strojárska výroba – ručné spracúvanie kovov
2478 2 04B. 27 TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
1. 2781 G keramická výroba 2781 2
2. 2781 G 02 keramická výroba – výrobky sanitnej keramiky
2781 2 02


C. 29 POTRAVINÁRSTVO
1. 2982 G potravinárska výroba 2982 2
2. 2982 G 02 potravinárska výroba – pekárenská výroba
2982 2 02
3. 2982 G 04 potravinárska výroba – výroba trvanlivého pečiva
2982 2 04
4. 2985 G cukrárska výroba 2985 2


D. 31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO
1. 3178 G výroba konfekcie 3178 2
2. 3178 G 01 výroba konfekcie – šitie odevov v odevnej konfekcii
3178 2 01
3. 3178 G 03 výroba konfekcie – šitie bielizne a ručné techniky
3178 2 03
4. 3179 G textilná výroba 3179 2
5. 3179 G 09 textilná výroba – tkáč
3179 2 09
6. 3179 G 10 textilná výroba – ľudovoumelecká tvorba
3179 2 10
7. 3185 G krajčírka 3185 2
8. 3185 G 01 krajčírka – odevná konfekcia a bielizeň
3185 2 01


E. 32 SPRACÚVANIE KOŽE, KOŽUŠÍN A VÝROBA OBUVI
1. 3291 G kožiarska výroba 3291 2
2. 3291 G 01 kožiarska výroba – výroba remenárskeho tovaru
3291 2 01
3. 3291 G 04 kožiarska výroba – obuvnícka montáž
3291 2 04
4. 3291 G 06 kožiarska výroba – oprava obuvi
3291 2 06


F. 33 SPRACÚVANIE DREVA
1. 3382 G košikárska výroba 3382 2 00
2. 3383 G spracúvanie dreva 3383 2
3. 3383 G 02 spracúvanie dreva – stolárska výroba
3383 2 02
4. 3383 G 06 spracúvanie dreva – čalúnenie nábytku
3383 2 06
5. 3383 G 08 spracúvanie dreva – výroba úžitkových a umeleckých predmetov
3383 2 08


G. 36 STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
1. 3686 G stavebná výroba 3686 2
2. 3686 G 01 stavebná výroba – podlahárske práce
3686 2 01
3. 3686 G 03 stavebná výroba – murárske práce
3686 2 03
4. 3686 G 06 stavebná výroba – stavebné zámočníctvo
3686 2 06
5. 3686 G 08 stavebná výroba – stavebné tesárstvo
3686 2 08
6. 3686 G 10 stavebná výroba – maliarske a natieračské práce
3686 2 10
7. 3686 G 11 stavebná výroba – stavebné stolárstvo
3686 2 11


H. 45 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA II
1. 4572 G poľnohospodárska výroba 4572 2
2. 4572 G 02 poľnohospodárska výroba – záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, ovocinár
4572 2 02
3. 4572 G 06 poľnohospodárska výroba – oprava poľnohospodárskych strojov
4572 2 06
4. 4572 G 09 poľnohospodárska výroba – záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník
4572 2 09


I. 64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY II
1. 6452 G fotograf 6452 2 00
2. 6479 G pomocné práce v administratíve a službách 6479 2 00
3. 6485 G opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti 6486 2
4. 6491 G obchodná prevádzka 6491 2
5. 6491 G 01 obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál
6491 2 01
6. 6491 G 02 obchodná prevádzka – príprava, skladovanie a predaj tovaru 6491 2 02
7. 6494 G služby a domáce práce 6494 2
8. 6495 G polygrafická výroba 6495 2
9. 6495 G 01 polygrafická výroba – knihárne a kartonáž
6495 2 01
10. 6497 G pedikúra – manikúra
6497 2
“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2016 okrem čl. I šestnásteho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. októbra 2016.
Peter Plavčan v. r.