231/2016 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

231
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 1. augusta 2016,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 47 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 4 časti A sa za písmeno D vkladá nové písmeno E, ktoré znie:
„E. 25 INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE
1. 2561 M informačné a sieťové technológie 2694 M 2)“.
Doterajšie písmená E až X sa označujú ako písmená F až Y.
2.
V prílohe č. 4 časti A písmene F sa vypúšťa riadok 2.
3.
V prílohe č. 4 časti A sa písmeno W dopĺňa riadkom 6, ktorý znie:
„6. 7670 M pedagogický asistent 2), 4)“.
4.
V prílohe č. 4 časti A písmene X sa za riadok 42 vkladá nový riadok 43, ktorý znie:
„43. 8284 M dizajn a tvarovanie skla 2), 3)“.
Doterajšie riadky 43 až 59 sa označujú ako riadky 44 až 60.
5.
V prílohe č. 4 časti A sa písmeno Y dopĺňa riadkom 10, ktorý znie:
„10. 9245 M ochrana osôb a majetku 2)“.
6.
V prílohe č. 4 časti C sa písmeno B dopĺňa riadkom 8, ktorý znie:
„8. 2493 L predaj a servis vozidiel“.
7.
V prílohe č. 5 sa za písmeno A vkladá nové písmeno B, ktoré znie:
„B. 25 INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE
1. 2563 Q počítačové systémy 2695 Q 2)“.
Doterajšie písmená B až J sa označujú ako písmená C až K.
8.
V prílohe č. 5 písmene C sa vypúšťa riadok 2.
9.
V prílohe č. 5 sa za písmeno C vkladá nové písmeno D, ktoré znie:
„D. 28 TECHNICKÁ A APLIKOVANÁ CHÉMIA
1. 2839 Q manažérstvo kvality v chemickom labratóriu 1)“.
Doterajšie písmená D až K sa označujú ako písmená E až L.
10.
V prílohe č. 5 písmeno F znie:
„F. 37 DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
1. 3764 Q logistika a manažment v cestnej preprave 3764 Q 2)“.
11.
V prílohe č. 5 sa za písmeno F vkladá nové písmeno G, ktoré znie:
„G. 39 ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ ODBORY
1. 3963 Q požiarna ochrana 3963Q 1), 3)“.
Doterajšie písmená G až L sa označujú ako písmená H až M.
12.
V prílohe č. 5 písmene M sa za riadok 9 vkladajú nové riadky 10 a 11, ktoré znejú:
„10. 8258 Q filmová a mediálna tvorba 2), 4)
11. 8259 Q animovaná tvorba 2), 4)“.
Doterajšie riadky 10 až 13 sa označujú ako riadky 12 až 15.
13.
V prílohe č. 5 písmene M sa za riadok 12 vkladá nový riadok 13, ktorý znie:
„13. 8275 Q interiérový dizajn 2), 4)“.
Doterajšie riadky 13 až 15 sa označujú ako riadky 14 až 16.
14.
V prílohe č. 7 riadok 3 znie:
„3. 22 Hutníctvo Republiková únia zamestnávateľov Asociácia zamestnávateľských zväzov
a združení Slovenskej
republiky a Slovenská obchodná
a priemyselná komora“.
15.
V prílohe č. 7 sa za riadok 5 vkladá nový riadok 6, ktorý znie:
„6. 25 Informačné a komunikačné
technológie
Republiková únia zamestnávateľov Slovenská obchodná a priemyselná komora a Asociácia zamestnávateľských
zväzov a združení Slovenskej
republiky“.
Doterajšie riadky 6 až 30 sa označujú ako riadky 7 až 31.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2016 okrem čl. I prvého bodu, druhého bodu, siedmeho bodu, ôsmeho bodu a pätnásteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2016.
Peter Plavčan v. r.