230/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.08.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

230
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 29. júla 2016
o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
1. v y h l a s u j e m
podľa § 219 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 48 ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;
2. u r č u j e m
a)
podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov deň konania nových volieb uvedených v prvom bode tohto rozhodnutia na sobotu 5. novembra 2016;
b)
podľa § 48 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.
Andrej Danko v. r.
Príloha č. 1
k rozhodnutiu č. 230/2016 Z. z.
ZOZNAM OBCÍ,
v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 5. novembra 2016


Obec Volí sa Okres Kraj
Igram starosta Senec Bratislavský kraj
Nový Svet poslanec
Bodíky starosta Dunajská Streda Trnavský kraj
Radošovce poslanec Skalica
Brunovce poslanec Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky kraj
Veľká Čausa poslanec Prievidza
Mudroňovo poslanec Komárno Nitriansky kraj
Čata starosta Levice
Belá starosta Nové Zámky
Jasová starosta
Terchová starosta Žilina Žilinský kraj
Dolný Harmanec poslanec Banská Bystrica Banskobystrický kraj
Ilija starosta Banská Štiavnica
Cakov poslanci Rimavská Sobota
Figa starosta
Poproč starosta
Rimavská Seč starosta
Zlatá Baňa starosta Prešov Prešovský kraj
Nižný Slavkov starosta Sabinov
Bystrá poslanec Stropkov
Turany nad Ondavou poslanec
Merník starosta Vranov nad Topľou
Malé Trakany starosta Trebišov Košický kraj
Príloha č. 2
k rozhodnutiu č. 230/2016 Z. z.
LEHOTY
na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 5. novembra 2016


Lehota § – ods.
Úloha Zabezpečí Termín
85 dní 16 – 9
Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb obec 12. 8. 2016
65 dní 9 – 3
Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstva obecné
zastupiteľstvo
1. 9. 2016
55 dní 16 – 2
21 – 1, 2
Podanie kandidátnych listín politické strany
a nezávislí kandidáti
11. 9. 2016
55 dní 14 – 1
Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 11. 9. 2016
50 dní 14 – 3
Uskutočnenie prvého zasadania miestnej volebnej komisie miestna
volebná komisia
16. 9. 2016
45 dní 17 – 2
22 – 2
Zaregistrovanie kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a na starostu obce miestna
volebná komisia
21. 9. 2016
40 dní 10 – 2
Určenie volebných miestností starosta obce 26. 9. 2016
35 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov miestna
volebná komisia
1. 10. 2016
30 dní 13 – 3
Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej volebnej komisie obvodná
volebná komisia
6. 10. 2016
25 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania volieb obec 11. 10. 2016
20 dní 15 – 1
Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 16. 10. 2016
17 dní 30 – 1
Začiatok volebnej kampane politické strany
a nezávislí kandidáti
19. 10. 2016
15 dní 15 – 3
Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie okrsková
volebná komisia
21. 10. 2016
48 hodín 30 – 3
Ukončenie volebnej kampane politické strany
a nezávislí kandidáti
3. 11. 2016
26 – 1
Volebný deň okrsková
volebná komisia
5. 11. 2016