229/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.08.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

229
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 26. júla 2016
o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou
Národná banka Slovenska podľa § 105 ods. 11 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1)
Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom, polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom, skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom sa predkladajú za dôchodkovú správcovskú spoločnosť prostredníctvom týchto výkazov:
a)
Dss (KL) 18-02 Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 1,
b)
Dss (HNS) 23-02 Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 2,
c)
Dss (SUV) 15-02 Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 3,
d)
Dss (VZS) 16-02 Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 4,
e)
skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom, ktorej vzor vrátane metodiky na jej vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 5.
(2)
Účtovná závierka dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 109 ods. 1 písm. b) zákona sa predkladá pod označením Dss (UZ) 30-02.
(3)
Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde a polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde sa predkladajú za príslušný dôchodkový fond, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť vytvára a spravuje prostredníctvom týchto výkazov:
a)
Dof (HNS) 28-02 Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 6,
b)
Dof (HMF) 03-02 Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 7,
c)
Dof (SP) 17-02 Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 8,
d)
Dof (PAS) 31-02 Výkaz pasív dôchodkového fondu, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 9,
e)
Dof (VVN) 32-02 Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 10,
f)
skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde a polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, ktorej vzor vrátane metodiky na jej vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 11.
(4)
Účtovná závierka dôchodkového fondu podľa § 109 ods. 1 písm. b) zákona sa predkladá pod označením Dof (UZ) 33-02.
§ 2
(1)
Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b), ods. 2, ods. 3 písm. a) až c) a ods. 4 sa predkladajú Národnej banke Slovenska v listinnej podobe a elektronicky prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál.
(2)
Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a d) a ods. 3 písm. d) a e) sa predkladajú Národnej banke Slovenska elektronicky prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál.
(3)
Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. e) a ods. 3 písm. f) sa zverejňujú v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou.
§ 3
Toto opatrenie sa po prvýkrát použije na predkladanie výkazov, ktoré sa predložia po 15. auguste 2016.
§ 4
Zrušuje sa vyhláška Národnej banky Slovenska č. 545/2009 Z. z. o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.
§ 5
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. augusta 2016.
v z. Ján Tóth v. r.