222/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.07.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

222
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov bol na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 8. júla 2016 uložený dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzatvorenej na roky 2014 – 2016 z 20. decembra 2013 uzatvorený 31. mája 2016 medzi Slovenskou bankovou asociáciou

a


Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva.