221/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

221
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 7. júla 2016,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje
a)
požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia (ďalej len „množiteľský materiál a ovocná drevina“) na trh; množiteľským materiálom sa rozumie osivo, časť rastliny a iný rastlinný materiál vrátane podpníka, ktoré sú určené na množenie a výrobu ovocných drevín, a ovocnou drevinou sa rozumie drevina určená na výsadbu alebo presádzanie po uvedení na trh,
b)
rody, druhy a ich hybridy, na ktoré sa požiadavky uplatňujú.
(2)
Požiadavky podľa odseku 1 písm. a) sa vzťahujú aj na podpníky a iné časti rastlín iných rodov, druhov alebo ich hybridov, ak sa na ne navrúbľoval alebo sa má navrúbľovať materiál vymedzených rodov, druhov alebo ich hybridov.
(3)
Požiadavky podľa odseku 1 písm. a) sa neuplatňujú, ak množiteľský materiál a ovocné dreviny sú preukázateľne určené na vývoz do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie, a sú riadne označené a uchovávajú sa dostatočne izolované.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
škodcom organizmus uvedený v prílohách č. 1 až 3,
b)
materiálom bez škodcov množiteľský materiál alebo ovocné dreviny, na ktorých je rozsah prítomnosti škodcov dostatočne nízky na to, aby bola zabezpečená prijateľná kvalita a úžitkovosť množiteľského materiálu a ovocných drevín,
c)
materiálom bez poškodení množiteľský materiál alebo ovocné dreviny s poškodeniami, ktoré by mohli narušiť ich kvalitu a úžitkovosť len na rovnakej alebo nižšej úrovni, aká má byť výsledkom správnych postupov pestovania a zaobchádzania,
d)
vizuálnou prehliadkou skúmanie rastliny alebo časti rastliny voľným okom, pomocou lupy, stereoskopu alebo mikroskopu,
e)
testom iné skúmanie ako vizuálna prehliadka rastliny alebo jej časti,
f)
laboratóriom zariadenie určené na testovanie množiteľského materiálu a ovocných drevín.
§ 3
Uvádzanie na trh
(1)
Množiteľský materiál a ovocné dreviny rodov a druhov uvedených v prílohe č. 4 možno uvádzať na trh, ak
a)
je uznaný1) Ústredným skúšobným a kontrolným ústavom poľnohospodárskym (ďalej len „kontrolný ústav“) alebo orgánom zriadeným alebo vymenovaným iným členským štátom Európskej únie (ďalej len „iný orgán“) ako predzákladný materiál, základný materiál, certifikovaný materiál alebo spĺňa podmienky na označenie ako konformný materiál,
b)
sú ovocné dreviny uznané kontrolným ústavom alebo iným orgánom ako certifikovaný materiál alebo spĺňajú podmienky na označenie ako konformný materiál.
(2)
Množiteľský materiál a ovocné dreviny, ktoré pozostávajú z geneticky modifikovaného organizmu, možno uviesť na trh, len ak je tento geneticky modifikovaný organizmus povolený podľa osobitných predpisov.2)
(3)
Ak sa plody ovocných drevín podľa odseku 2 majú použiť v potravinách alebo krmovinách alebo ako potravina alebo krmovina, môže sa množiteľský materiál a ovocné dreviny uviesť na trh, len ak sú potraviny alebo krmivo pochádzajúce z tohto materiálu povolené podľa osobitného predpisu.3)
(4)
Množiteľský materiál a ovocné dreviny rodov a druhov uvedených v prílohe č. 4 spĺňajú počas výroby a uvedenia na trh požiadavky, ak ide o
a)
predzákladný materiál podľa § 4 až 15,
b)
základný materiál podľa § 16 až 20,
c)
certifikovaný materiál podľa § 21 až 23 a
d)
konformný materiál podľa § 24 až 28.
(5)
Kontrolný ústav môže udeliť výnimku4) na uvedenie na trh primeraného množstva množiteľského materiálu a ovocných drevín určených na
a)
pokusy alebo vedecké účely,
b)
šľachtiteľskú činnosť alebo
c)
zachovanie genetickej diverzity.
(6)
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
uvádzaním na trh predaj, skladovanie s úmyslom predaja, ponuky na predaj a nakladanie, dodávanie alebo transfer na účely komerčného využitia množiteľského materiálu alebo ovocných drevín tretím stranám za úplatu alebo bezodplatne,
b)
predzákladným materiálom množiteľský materiál, ktorý
1.
je vyrobený podľa všeobecne zaužívaných spôsobov šľachtenia na uchovanie pravosti odrody vrátane dôležitých pomologických vlastností a požiadaviek na zdravotný stav,
2.
je určený na výrobu základného materiálu alebo certifikovaného materiálu iného ako ovocná drevina,
3.
spĺňa osobitné požiadavky ustanovené pre predzákladný materiál podľa odsekov 1 až 5 a
4.
podľa úradnej kontroly spĺňa podmienky podľa bodov 1 až 3,
c)
základným materiálom množiteľský materiál, ktorý
1.
je vyrobený priamo alebo počas známeho počtu generácií vegetatívnym spôsobom množenia z predzákladného materiálu, podľa všeobecne zaužívaných metód na uchovanie pravosti odrody vrátane dôležitých pomologických vlastností a požiadaviek na zdravotný stav,
2.
je určený na výrobu certifikovaného materiálu,
3.
spĺňa osobitné požiadavky na základný materiál podľa odsekov 1 až 5 a
4.
podľa úradnej kontroly spĺňa podmienky podľa bodov 1 až 3,
d)
certifikovaným materiálom
1.
množiteľský materiál, ktorý
1.1.
je vyrobený priamo vegetatívnym spôsobom množenia z predzákladného materiálu alebo základného materiálu, alebo ak je určený na výrobu podpníka, pri certifikovaných semenách zo základného materiálu alebo certifikovaného materiálu podpníka,
1.2.
je určený na výrobu ovocnej dreviny,
1.3.
spĺňa osobitné požiadavky na certifikovaný materiál podľa odsekov 1 až 5,
1.4.
podľa úradnej kontroly spĺňa podmienky podľa bodov 1.1. až 1.3.
2.
ovocná drevina, ktorá
2.1.
je vyrobená priamo z certifikovaného predzákladného materiálu alebo z certifikovaného základného materiálu,
2.2.
je určená na výrobu ovocia,
2.3.
spĺňa osobitné požiadavky na certifikovaný materiál podľa odsekov 1 až 5,
2.4.
podľa úradnej kontroly spĺňa podmienky podľa bodov 2.1. až 2.3.,
e)
konformným materiálom (materiál CAC) množiteľský materiál a ovocné dreviny, ktoré
1.
sú odrodovo pravé a majú dostatočnú odrodovú čistotu,
2.
sú určené na výrobu
2.1.
množiteľského materiálu,
2.2.
ovocnej dreviny alebo
2.3.
ovocia,
3.
spĺňajú osobitné podmienky na konformný materiál podľa odsekov 1 až 5,
f)
úradnou kontrolou kontrola vykonaná kontrolným ústavom alebo iným orgánom,
g)
odrodou skupina rastlín jedného botanického triedenia najnižšieho známeho radu, ktorá
1.
je definovaná výskytom vlastností vyplývajúcich z daného genotypu alebo kombinácie genotypov,
2.
sa odlišuje od ostatných skupín rastlín výskytom najmenej jednej z vlastností uvedených v bode 1,
3.
sa považuje za jeden celok vzhľadom na jej schopnosť množenia v nezmenenom stave.
§ 4
Certifikácia predzákladného materiálu
(1)
Množiteľský materiál, ktorý nie je materskou rastlinou ani podpníkom a nepatrí k odrode, sa úradne certifikuje ako predzákladný materiál, ak
a)
je priamo namnožený z materskej rastliny, ktorá je uznaná podľa § 6, je získaná rozmnožovaním podľa § 14 alebo je získaná mikropropagáciou podľa § 15,
b)
zodpovedá opisu príslušnej odrody a táto skutočnosť je overená podľa § 8,
c)
uchováva sa podľa § 9,
d)
spĺňa požiadavky podľa § 11,
e)
pôda spĺňa požiadavky podľa § 12, ak má udelenú výnimku podľa § 9 ods. 4, a
f)
poškodenia spĺňajú požiadavky podľa § 13.
(2)
Ak predzákladná materská rastlina alebo predzákladný materiál nespĺňa požiadavky podľa
§ 8 až 13, dodávateľ, ktorým sa rozumie fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva množenie, výrobu, uchovávanie, ošetrovanie, dovoz alebo uvádzanie na trh množiteľského materiálu a ovocných drevín,
a)
odstráni takú predzákladnú materskú rastlinu alebo predzákladný materiál z blízkosti ostatných predzákladných materských rastlín a predzákladného materiálu, alebo
b)
prijme opatrenia na zabezpečenie, aby takáto predzákladná materská rastlina alebo predzákladný materiál spĺňali požiadavky podľa § 8 až 13.
(3)
Predzákladnú materskú rastlinu alebo predzákladný materiál odstránený podľa odseku 2 písm. a) možno použiť ako základný materiál, certifikovaný materiál alebo konformný materiál, ak spĺňa požiadavky na príslušnú kategóriu, ktorou sa rozumie predzákladný materiál, základný materiál, certifikovaný materiál alebo konformný materiál.
(4)
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
materskou rastlinou identifikovaná rastlina určená na množenie,
b)
predzákladnou materskou rastlinou materská rastlina určená na výrobu predzákladného materiálu,
c)
základnou materskou rastlinou materská rastlina určená na výrobu základného materiálu,
d)
certifikovanou materskou rastlinou materská rastlina určená na výrobu certifikovaného materiálu,
e)
plodiacou rastlinou rastlina namnožená z materskej rastliny a vypestovaná na výrobu ovocia na účely overenia odrodovej pravosti danej materskej rastliny,
f)
obnovou materskej rastliny nahradenie materskej rastliny rastlinou, ktorá z nej bola získaná vegetatívnym spôsobom.
§ 5
Certifikácia podpníka, ktorý nepatrí k odrode, ako predzákladného materiálu
(1)
Podpník, ktorý nepatrí k odrode, sa úradne certifikuje ako predzákladný materiál, ak
a)
je priamo namnožený vegetatívnym rozmnožovaním alebo pohlavným rozmnožovaním z materskej rastliny, ktorá je uznaná podľa § 7, získaná rozmnožovaním podľa § 14 alebo získaná mikropropagáciou podľa § 15; ak ide o pohlavné rozmnožovanie, opeľujúci strom musí byť priamo vyrobený vegetatívnym rozmnožovaním z materskej rastliny,
b)
zodpovedá opisu svojho druhu,
c)
sa uchováva podľa § 9,
d)
spĺňa požiadavky podľa § 11,
e)
pôda spĺňa požiadavky podľa § 12, ak má udelenú výnimku podľa § 9 ods. 4, a
f)
poškodenia spĺňajú požiadavky podľa § 13.
(2)
Ak podpník, ktorý je predzákladnou materskou rastlinou alebo predzákladným materiálom, nespĺňa požiadavky podľa § 9 až 13, dodávateľ
a)
odstráni podpník z blízkosti ostatných predzákladných materských rastlín a predzákladného materiálu alebo
b)
prijme opatrenia na zabezpečenie, aby podpník spĺňal požiadavky podľa § 9 až 13.
(3)
Podpník odstránený podľa odseku 2 písm. a) možno použiť ako základný materiál, certifikovaný materiál alebo konformný materiál, ak spĺňa požiadavky na príslušnú kategóriu.
§ 6
Uznanie predzákladnej materskej rastliny
(1)
Kontrolný ústav uzná1) na žiadosť dodávateľa rastlinu ako predzákladnú materskú rastlinu postupom podľa § 38 ods. 4 až 6, ak zistí, že táto rastlina spĺňa požiadavky podľa § 8 až 13 a zodpovedá opisu odrody.
(2)
Pri uznávaní skúma kontrolný ústav výskyt vlastností odrody na predzákladnej materskej rastline, či zodpovedajú opisu odrody podľa
a)
úradného opisu pri odrodách zaregistrovaných v niektorom z vnútroštátnych registrov alebo odrodách právne chránených,
b)
úradného popisu,5) ak je odroda takto zaregistrovaná vo vnútroštátnom registri, alebo
c)
opisu priloženého k žiadosti o registráciu odrody alebo k žiadosti o registráciu právne chránenej odrody a správy vypracovanej kontrolným ústavom alebo iným orgánom, ktorou sa potvrdzuje, že príslušná odroda je odlišná, vyrovnaná a stála.6)
(3)
Pred ukončením registrácie odrody možno uznanú materskú rastlinu a množiteľský materiál, ktorý je z nej vyrobený, použiť len na výrobu základného materiálu alebo certifikovaného materiálu a nemožno ich uvádzať na trh ako predzákladný materiál, základný materiál alebo certifikovaný materiál.
(4)
Ak zistenie, že predzákladná materská rastlina a materiál zodpovedá opisu odrody, je možné len na základe vlastností plodiacej rastliny, skúmanie sa vykonáva na plodoch plodiacej rastliny namnoženej z predzákladnej materskej rastliny, ktorá sa uchováva oddelene od predzákladnej materskej rastliny a predzákladného materiálu; vizuálna prehliadka plodiacej rastliny sa vykonáva v najvhodnejších obdobiach roka, pričom sa zohľadňujú klimatické a rastové podmienky rastliny dotknutého rodu a druhu.
§ 7
Uznávanie podpníka, ktorý nepatrí k odrode
Podpník, ktorý nepatrí k odrode, kontrolný ústav na žiadosť dodávateľa uzná1) ako predzákladnú materskú rastlinu, ak zodpovedá opisu druhu a ak spĺňa požiadavky podľa § 9 až 13, čo preverí postupom podľa § 38 ods. 4 až 6.
§ 8
Overovanie zhody predzákladnej materskej rastliny a predzákladného materiálu s opisom odrody
Zhodu predzákladnej materskej rastliny a predzákladného materiálu s opisom odrody podľa § 6 ods. 2 overuje kontrolný ústav a dodávateľ pravidelne v závislosti od danej odrody a použitého spôsobu rozmnožovania; pri obnove materskej rastliny sa overuje zhoda každej predzákladnej materskej rastliny, ktorá je výsledkom obnovy.
§ 9
Uchovávanie predzákladnej materskej rastliny a predzákladného materiálu
(1)
Predzákladná materská rastlina a predzákladný materiál sa počas pestovateľského procesu uchovávajú
a)
v zariadení, ktoré
1.
je určené pre daný rod alebo druh rastliny,
2.
je zabezpečené proti hmyzu a
3.
poskytuje ochranu pred infekciou prostredníctvom vzdušných vektorov alebo iných zdrojov a
b)
tak, že je zabezpečená ich individuálna identifikácia.
(2)
Kandidátska predzákladná materská rastlina sa uchováva tak, že je zabezpečená proti hmyzu a fyzicky izolovaná od predzákladných materských rastlín v zariadení uvedenom v odseku 1 písm. a) až do ukončenia testov podľa § 10 ods. 1 a 2; kandidátskou predzákladnou materskou rastlinou sa rozumie materská rastlina, ktorá je predmetom uznávania ako predzákladná materská rastlina.
(3)
Predzákladná materská rastlina a predzákladný materiál sa pestujú alebo vyrábajú izolovane od pôdy, v črepníkoch bez pôdy alebo v črepníkoch so sterilizovanými rastovými médiami a označujú sa náveskou, ktorá zabezpečuje ich vysledovateľnosť.
(4)
Na základe výnimky a za podmienky, že je zabezpečené prijatie opatrení s cieľom zabrániť infekcii rastliny z vektorov prenášaných vzduchom, kontaktu s koreňmi, prenosu infekcie strojmi, nástrojmi na štepenie a z ďalších možných zdrojov, odchylne od odsekov 1 až 3, je možné povoliť výrobu predzákladnej materskej rastliny a predzákladného materiálu na poli, ktoré nie je zabezpečené proti hmyzu, pre osobitný rod alebo druh. Takýto materiál sa označuje náveskou na zabezpečenie jeho vysledovateľnosti.
(5)
Predzákladnú materskú rastlinu a predzákladný materiál možno uchovávať kryokonzerváciou, ktorou sa rozumie uchovávanie rastlinného materiálu prostredníctvom ochladenia na mimoriadne nízku teplotu s cieľom udržania jeho životaschopnosti.
(6)
Predzákladnú materskú rastlinu je možné používať len počas obdobia stálosti danej odrody alebo podmienok prostredia, v ktorom sa pestuje, a ostatných faktorov, ktoré majú vplyv na stálosť odrody.
§ 10
Zdravie kandidátskej predzákladnej materskej rastliny a predzákladnej materskej rastliny vyrobenej obnovou
(1)
Kandidátska predzákladná materská rastlina musí byť bez škodcu uvedeného v prílohách č. 1 a 2, ak ide o dotknutý rod a druh.
(2)
Prítomnosť škodcu uvedeného v prílohe č. 1 sa zisťuje vizuálnou prehliadkou v zariadení alebo na poli; pri pochybnostiach kontrolný ústav alebo dodávateľ odoberie vzorku a vykoná test kandidátskej predzákladnej materskej rastliny.
(3)
Prítomnosť škodcu uvedeného v prílohe č. 2 sa zisťuje vizuálnou prehliadkou v zariadení a na poli a odberom vzorky a testovaním, ktoré vykonáva kontrolný ústav alebo dodávateľ, pričom odber vzorky a testy sa vykonávajú v období roka, ktoré je najvhodnejšie pre rod, druh alebo odrodu rastliny, jej klimatické a rastové podmienky a biologické vlastnosti škodcu. Ak vznikne podozrenie na prítomnosť škodcu uvedeného v prílohe č. 2, odber vzorky a testy vykonajú kontrolný ústav alebo dodávateľ aj počas roka.
(4)
Odber vzorky a testy podľa odsekov 1 až 3 vykoná kontrolný ústav alebo dodávateľ podľa protokolov Európskej a stredozemnej organizácie pre ochranu rastlín alebo iných medzinárodne uznávaných protokolov. Ak takéto protokoly neexistujú, uplatnia sa vnútroštátne protokoly,7) ktoré kontrolný ústav na požiadanie sprístupní Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) a iným orgánom. Odobratú vzorku zasiela kontrolný ústav alebo dodávateľ do úradne schváleného laboratória. Metódou testovania vírusov, viroidov, vírusom podobných chorôb a fytoplazmy, ktorá sa použije na kandidátskej predzákladnej materskej rastline, je biologická indexácia na indikačnej rastline. Inú metódu testovania možno použiť, ak sa na základe medzinárodne preskúmaného vedeckého dôkazu zistí, že sa ňou dosiahnu rovnako spoľahlivé výsledky ako biologickou indexáciou na indikačnej rastline.
(5)
Vizuálna prehliadka, odber vzorky a testovanie na prítomnosť škodcu uvedeného v prílohe
č. 2
sa zameria len na vírusy, viroidy alebo vírusom podobné choroby, ktoré sa prenášajú peľom, ak kandidátska predzákladná materská rastlina je
a)
semenáč,
b)
podľa výsledku úradnej kontroly vypestovaná zo semena vyrobeného rastlinou bez príznakov vyvolaných uvedenými vírusmi, viroidmi a vírusom podobnými chorobami a
c)
uchovávaná podľa § 9 ods. 1 písm. a) a odsekov 2 a 3.
(6)
Na predzákladnú materskú rastlinu vyrobenú obnovou sa vzťahujú odseky 1 a 3. Predzákladná materská rastlina vyrobená obnovou musí byť v závislosti od rodu alebo druhu, ku ktorému patrí, bez vírusov a viroidov uvedených v prílohe č. 2. Prítomnosť vírusov a viroidov uvedených v prílohe č. 2 sa zisťuje vizuálnou prehliadkou v zariadení, na poli alebo na pozemku.
§ 11
Požiadavky na zdravie predzákladnej materskej rastliny a predzákladného materiálu
(1)
Predzákladná materská rastlina alebo predzákladný materiál musí byť pri vizuálnej prehliadke zariadení, polí a dávok bez výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov v Európskej únii (ďalej len „regulovaný nekaranténny škodca“) ustanovených v prílohách č. 1 a 2, ktoré sa týkajú daného rodu alebo druhu rastliny; to sa nevzťahuje na predzákladné materské rastliny a predzákladný materiál v priebehu kryokonzervácie. Splnenie požiadavky podľa prvej vety zisťuje vizuálnou prehliadkou kontrolný ústav alebo dodávateľ podľa prílohy č. 5.
(2)
Odber vzoriek a testovanie predzákladnej materskej rastliny alebo predzákladného materiálu na výskyt regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 2, ktoré sa týkajú daného rodu alebo druhu rastliny, vykonáva kontrolný ústav alebo dodávateľ podľa prílohy č. 5.
(3)
Pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1 vykoná kontrolný ústav alebo dodávateľ odber vzoriek a testovanie dotknutej predzákladnej materskej rastliny alebo predzákladného materiálu.
(4)
Vzorky odobraté podľa odsekov 2 a 3 sa zasielajú do laboratórií, ktoré sú úradne schválené kontrolným ústavom. Na odber vzoriek a testovanie podľa odsekov 2 a 3 sa uplatňujú protokoly Európskej a stredozemnej organizácie pre ochranu rastlín alebo iné medzinárodne uznávané protokoly. Ak také protokoly neexistujú, na odber vzoriek a testovanie sa uplatňujú protokoly vypracované kontrolným ústavom alebo iným orgánom. Kontrolný ústav na požiadanie sprístupní4) inému orgánu alebo Komisii protokoly vypracované kontrolným ústavom. Kontrolný ústav je oprávnený požiadať4) iný orgán o sprístupnenie protokolov vypracovaných týmto iným orgánom.
(5)
Ak sa testovaním zistí výskyt regulovaného nekaranténneho škodcu ustanoveného v prílohe č. 1 alebo v prílohe č. 2, ktorý sa týka daného rodu alebo druhu rastliny, dodávateľ odstráni napadnutú predzákladnú materskú rastlinu alebo predzákladný materiál z blízkosti ostatných predzákladných materských rastlín a predzákladného materiálu podľa § 4 ods. 2 alebo § 5 ods. 2 alebo prijme vhodné opatrenia podľa prílohy č. 5.
§ 12
Požiadavky na pôdu pre predzákladnú materskú rastlinu a predzákladný materiál
(1)
Predzákladná materská rastlina a predzákladný materiál sa môžu pestovať len v pôde bez škodcu, ktorý je uvedený v prílohe č. 3, ak ide o dotknutý rod alebo druh, a ktorý je hostiteľom vírusov nepriaznivo ovplyvňujúcich daný rod alebo druh; neprítomnosť škodcu sa určí na základe odberu vzorky a testovania. Odber vzorky a testovanie vykoná kontrolný ústav alebo dodávateľ pred výsadbou predzákladnej materskej rastliny alebo predzákladného materiálu a zopakuje sa počas rastu, ak vznikne podozrenie na prítomnosť škodcu. Odber vzorky a testovanie sa vykoná so zreteľom na klimatické podmienky a biologické vlastnosti škodcu uvedeného v prílohe č. 3 a to, ak je tento škodca relevantný pre predzákladnú materskú rastlinu alebo predzákladný materiál.
(2)
Kontrolný ústav alebo dodávateľ odber vzorky a testovanie nevykoná, ak sa v produkčnej pôde najmenej päť rokov nepestovala rastlina, ktorá je hostiteľom škodcu uvedeného v prílohe č. 3, ak ide o dotknutý rod alebo druh a ak neexistuje pochybnosť o tom, že táto pôda je bez tohto škodcu. Odber vzorky a testovanie nevykoná ani, ak sa úradnou kontrolou zistí, že pôda je bez škodcu uvedeného v prílohe č. 3, ak ide o dotknutý rod alebo druh, ktorý je hostiteľom vírusov nepriaznivo ovplyvňujúcich daný rod alebo druh.
(3)
Pri odbere vzorky a testovaní podľa odseku 1 sa uplatňujú protokoly Európskej a stredozemnej organizácie pre ochranu rastlín alebo iné medzinárodne uznávané protokoly. Ak takéto protokoly neexistujú, uplatnia sa vnútroštátne protokoly,7) ktoré kontrolný ústav na požiadanie sprístupní Komisii a iným orgánom.
§ 13
Poškodenia, ktoré môžu zhoršiť kvalitu
Skutočnosť, či je predzákladná materská rastlina a predzákladný materiál bez poškodení, zistí kontrolný ústav alebo dodávateľ vizuálnou prehliadkou. Poranenie, zmena sfarbenia, zjazvenie pletiva alebo vysychanie sa pokladá za poškodenie vtedy, ak nepriaznivo ovplyvňuje kvalitu a úžitkovosť množiteľského materiálu.
§ 14
Rozmnožovanie, obnova a množenie predzákladnej materskej rastliny
(1)
Rozmnožovať alebo obnovovať predzákladnú materskú rastlinu možno, ak je uznaná podľa
§ 6 ods. 1. Rozmnožovaním sa rozumie vegetatívna výroba materských rastlín na účely získania dostatočného množstva materských rastlín v rovnakej kategórii.
(2)
Dodávateľ môže množiť predzákladnú materskú rastlinu na účely výroby predzákladného materiálu.
(3)
Na rozmnožovanie, obnovu a množenie predzákladnej materskej rastliny sa uplatňujú protokoly Európskej a stredozemnej organizácie pre ochranu rastlín alebo iné medzinárodne uznávané protokoly. Ak takéto protokoly neexistujú, uplatnia sa vnútroštátne protokoly,7) ktoré kontrolný ústav na požiadanie sprístupní Komisii a iným orgánom. Protokoly musia byť odskúšané na príslušnom rode alebo druhu v časovom období, ktoré sa považuje za primerané pre príslušný rod alebo druh; za primerané sa považuje, ak umožňuje validáciu fenotypu rastliny, ak ide o presnú zhodu s opisom príslušnej odrody na základe skúmania tvorby plodov alebo vegetatívneho vývoja podpníka.
(4)
Obnoviť predzákladnú materskú rastlinu možno len pred koncom obdobia uvedeného v § 9 ods. 6.
§ 15
Rozmnožovanie, obnova a množenie formou mikropropagácie predzákladnej materskej rastliny
(1)
Ak ide o mikropropagáciu predzákladnej materskej rastliny a predzákladného materiálu, uplatňujú sa protokoly Európskej a stredozemnej organizácie pre ochranu rastlín alebo iné medzinárodne uznávané protokoly. Ak takéto protokoly neexistujú, uplatnia sa vnútroštátne protokoly,7) ktoré kontrolný ústav na požiadanie sprístupní Komisii a iným orgánom. Uplatňujú sa len protokoly, ktoré sú odskúšané na príslušnom rode alebo druhu v časovom období, ktoré sa považuje za primerané na to, aby umožnilo validáciu fenotypu rastliny, ak ide o presnú zhodu s opisom príslušnej odrody na základe skúmania tvorby plodov alebo vegetatívneho vývoja podpníka.
(2)
Mikropropagáciou sa na účely tohto nariadenia vlády rozumie rozmnožovanie rastlinného materiálu na výrobu veľkého počtu rastlín s použitím kultúry in vitro diferencovaných vegetatívnych pukov alebo diferencovaných vegetatívnych meristémov odobratých z rastliny.
§ 16
Certifikácia základného materiálu
(1)
Množiteľský materiál iný ako základná materská rastlina a iný ako podpník, ktorý nepatrí k odrode, sa úradne certifikuje ako základný materiál, ak spĺňa požiadavky podľa odsekov 2 až 4.
(2)
Množiteľský materiál musí byť zo základnej materskej rastliny, ktorá je vypestovaná
a)
z predzákladného materiálu alebo
b)
rozmnožením základnej materskej rastliny podľa § 20.
(3)
Množiteľský materiál musí spĺňať požiadavky podľa § 8, § 9 ods. 6 a § 13.
(4)
Množiteľský materiál musí spĺňať dodatočné požiadavky na
a)
zdravotný stav podľa § 17,
b)
pôdu podľa § 18,
c)
uchovávanie základnej materskej rastliny a základného materiálu podľa § 19 a
d)
osobitné podmienky na rozmnožovanie podľa § 20.
(5)
Podpník, ktorý nepatrí k odrode, sa úradne certifikuje ako základný materiál, ak presne zodpovedá opisu svojho druhu a spĺňa požiadavky podľa § 9 ods. 1 písm. b) a ods. 6, § 13 a § 17 až 20.
(6)
Požiadavky na predzákladnú materskú rastlinu podľa odsekov 3 a 5 platia aj na základnú materskú rastlinu a požiadavky na predzákladný materiál platia aj na základný materiál.
(7)
Ak základná materská rastlina alebo základný materiál prestali spĺňať požiadavky podľa § 8,
§ 9 ods. 1 písm. b) a ods. 6, § 13, § 17 a 18, odstránia sa z blízkosti ostatných základných materských rastlín a základného materiálu. Odstránená materská rastlina alebo materiál sa môžu použiť ako certifikovaný materiál alebo konformný materiál, ak spĺňajú požiadavky na príslušnú kategóriu. Namiesto odstránenia materskej rastliny alebo materiálu sa môže prijať opatrenie na zabezpečenie, aby materská rastlina alebo materiál opäť spĺňali požiadavky.
(8)
Ak je podpník, ktorý nepatrí k odrode, základnou materskou rastlinou alebo základným materiálom, ktorý už nespĺňa požiadavky podľa § 9 ods. 1 písm. b) a ods. 6, § 13, § 17 a 18, odstráni sa z blízkosti ostatných základných materských rastlín a základného materiálu. Odstránený podpník sa môže použiť ako certifikovaný materiál alebo konformný materiál, ak spĺňa požiadavky na príslušnú kategóriu. Namiesto odstránenia podpníka možno prijať opatrenie na zabezpečenie, aby podpník opäť spĺňal požiadavky.
§ 17
Požiadavky na zdravie základnej materskej rastliny a základného materiálu
(1)
Základná materská rastlina alebo základný materiál musí byť pri vizuálnej prehliadke zariadení, polí a dávok bez výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2, ktoré sa týkajú daného rodu alebo druhu rastliny; to sa nevzťahuje na základné materské rastliny a základný materiál v priebehu kryokonzervácie. Splnenie požiadavky podľa prvej vety zisťuje vizuálnou prehliadkou kontrolný ústav alebo dodávateľ podľa prílohy č. 5.
(2)
Odber vzoriek a testovanie základnej materskej rastliny alebo základného materiálu na výskyt regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 2, ktoré sa týkajú daného rodu alebo druhu rastliny, vykonáva kontrolný ústav alebo dodávateľ podľa prílohy č. 5.
(3)
Pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1 vykoná kontrolný ústav alebo dodávateľ odber vzoriek a testovanie dotknutej základnej materskej rastliny alebo základného materiálu.
(4)
Vzorky odobraté podľa odsekov 2 a 3 sa zasielajú do laboratórií, ktoré sú úradne schválené kontrolným ústavom. Na odber vzoriek a testovanie podľa odsekov 2 a 3 sa uplatňujú protokoly Európskej a stredozemnej organizácie pre ochranu rastlín alebo iné medzinárodne uznávané protokoly. Ak také protokoly neexistujú, na odber vzoriek a testovanie sa uplatňujú protokoly vypracované kontrolným ústavom alebo iným orgánom. Kontrolný ústav na požiadanie sprístupní inému orgánu alebo Komisii protokoly vypracované kontrolným ústavom. Kontrolný ústav je oprávnený požiadať iný orgán o sprístupnenie protokolov vypracovaných týmto iným orgánom.
(5)
Ak sa testovaním zistí výskyt regulovaného nekaranténneho škodcu ustanoveného v prílohe č. 1 alebo v prílohe č. 2, ktorý sa týka daného rodu alebo druhu rastliny, dodávateľ odstráni napadnutú základnú materskú rastlinu alebo základný materiál z blízkosti ostatných základných materských rastlín a základného materiálu podľa § 16 ods. 7 alebo ods. 8 alebo prijme vhodné opatrenia podľa prílohy č. 5.
§ 18
Požiadavky na pôdu pre základnú materskú rastlinu a základný materiál
(1)
Základná materská rastlina a základný materiál sa môžu pestovať len v pôde, ktorá je bez škodcu uvedeného v prílohe č. 3, ak ide o dotknutý rod alebo druh, pričom tento škodca je hostiteľom vírusov nepriaznivo ovplyvňujúcich daný rod alebo druh. Či základná materská rastlina alebo základný materiál sú bez škodcu, ktorý je hostiteľom vírusov, sa zistí odberom vzorky a testovaním. Odber vzorky a testovanie vykoná kontrolný ústav alebo dodávateľ pred výsadbou základnej materskej rastliny alebo základného materiálu a zopakuje počas rastu, ak vznikne podozrenie na prítomnosť škodcu. Odber vzorky a testovanie kontrolný ústav alebo dodávateľ vykoná so zreteľom na klimatické podmienky a biologické vlastnosti škodcov uvedených v prílohe č. 3, a to, ak sú títo škodcovia relevantní pre základnú materskú rastlinu alebo základný materiál.
(2)
Kontrolný ústav alebo dodávateľ odber vzorky a testovanie nevykoná, ak sa v produkčnej pôde najmenej päť rokov nepestovala rastlina, ktorá je hostiteľom škodcu uvedeného v prílohe č. 3, ak ide o dotknutý rod alebo druh, a ak neexistuje pochybnosť o tom, že táto pôda je bez tohto škodcu. Odber vzorky a testovanie nevykoná ani, ak sa úradnou kontrolou zistí, že pôda je bez škodcov uvedených v prílohe č. 3, ak ide o dotknutý rod alebo druh, ktoré sú hostiteľmi vírusov nepriaznivo ovplyvňujúcich daný rod alebo druh.
(3)
Pri odbere vzorky a testovaní podľa odseku 1 sa uplatňujú protokoly Európskej a stredozemnej organizácie pre ochranu rastlín alebo iné medzinárodne uznávané protokoly. Ak takéto protokoly neexistujú, uplatnia sa vnútroštátne protokoly,7) ktoré kontrolný ústav na požiadanie sprístupní Komisii a iným orgánom.
§ 19
Pestovanie základnej materskej rastliny a základného materiálu
(1)
Základná materská rastlina a základný materiál sa uchovávajú na poli izolované od možných zdrojov infekcie prenášaných prostredníctvom vzdušných vektorov, kontaktu s koreňmi, prenosom infekcie strojmi, nástrojmi na štepenie a z ďalších možných zdrojov.
(2)
Izolačná vzdialenosť poľa podľa odseku 1 závisí od regionálnych podmienok, druhu množiteľského materiálu, prítomnosti škodcu v dotknutej oblasti a relevantných rizík zistených úradnou kontrolou.
§ 20
Rozmnožovanie základnej materskej rastliny
(1)
Základnú materskú rastlinu, ktorá je vypestovaná z predzákladného materiálu podľa § 16 ods. 2 písm. a), možno rozmnožovať vo viacerých generáciách na získanie nevyhnutného množstva základných materských rastlín. Základná materská rastlina sa rozmnožuje podľa § 14 alebo mikropropagáciou podľa § 15. Najvyšší povolený počet generácií a najvyššia povolená dĺžka životného cyklu základnej materskej rastliny pre príslušný rod alebo druh je uvedený v prílohe č. 6.
(2)
Ak je povolených niekoľko generácií základnej materskej rastliny, každá generácia iná ako prvá generácia môže pochádzať z predchádzajúcej generácie.
(3)
Množiteľský materiál rôznych generácií sa uchováva oddelene.
§ 21
Certifikácia certifikovaného materiálu
(1)
Množiteľský materiál iný ako materská rastlina a ovocné dreviny sa na požiadanie úradne certifikuje ako certifikovaný materiál, ak spĺňa požiadavky podľa odsekov 2 až 4.
(2)
Množiteľský materiál a ovocné dreviny sa množia z certifikovanej materskej rastliny, ktorá musí byť vypestovaná
a)
z predzákladného materiálu alebo
b)
zo základného materiálu.
(3)
Množiteľský materiál a ovocné dreviny spĺňajú požiadavky podľa § 8, § 9 ods. 6, § 13, § 22 a 23.
(4)
Množiteľský materiál a ovocné dreviny sa množia z certifikovanej materskej rastliny, ktorá spĺňa požiadavky na pôdu podľa § 23.
(5)
Podpník, ktorý nepatrí k odrode, sa úradne certifikuje ako certifikovaný materiál, ak zodpovedá opisu svojho druhu a spĺňa požiadavky podľa § 9 ods. 6, § 13, § 22 a 23.
(6)
Požiadavky na predzákladnú materskú rastlinu podľa odsekov 3 a 5 platia aj na certifikovanú materskú rastlinu a požiadavky na predzákladný materiál platia aj na certifikovaný materiál.
(7)
Ak certifikovaná materská rastlina alebo certifikovaný materiál prestal spĺňať požiadavky podľa § 8, § 9 ods. 6, § 13, § 22 a 23, odstráni sa z blízkosti ostatných certifikovaných materských rastlín a certifikovaného materiálu. Odstránená materská rastlina alebo materiál sa môže použiť ako konformný materiál, ak spĺňa požiadavky podľa odseku 4. Namiesto odstránenia materskej rastliny alebo materiálu je možné prijať opatrenie na zabezpečenie, aby materská rastlina alebo materiál opäť spĺňali požiadavky.
(8)
Ak je podpník, ktorý nepatrí k odrode, certifikovanou materskou rastlinou alebo certifikovaným materiálom a prestal spĺňať požiadavky podľa § 9 ods. 6, § 13, § 22 a 23, odstráni sa z blízkosti ostatných certifikovaných materských rastlín a certifikovaného materiálu. Odstránená materská rastlina alebo materiál sa môže použiť ako konformný materiál, ak spĺňa požiadavky. Namiesto odstránenia takého podpníka je možné prijať opatrenie na zabezpečenie, aby podpník opäť spĺňal požiadavky.
§ 22
Požiadavky na zdravie certifikovanej materskej rastliny a certifikovaného materiálu
(1)
Certifikovaná materská rastlina alebo certifikovaný materiál musí byť pri vizuálnej prehliadke zariadení, polí a dávok bez výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2, ktoré sa týkajú daného rodu alebo druhu rastliny; to sa nevzťahuje na certifikované materské rastliny a certifikovaný materiál v priebehu kryokonzervácie. Splnenie požiadavky podľa prvej vety zisťuje vizuálnou prehliadkou kontrolný ústav alebo dodávateľ podľa prílohy č. 5.
(2)
Odber vzoriek a testovanie certifikovanej materskej rastliny alebo certifikovaného materiálu na výskyt regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 2, ktoré sa týkajú daného rodu alebo druhu rastliny, vykonáva kontrolný ústav alebo dodávateľ podľa prílohy č. 5.
(3)
Pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1 vykonáva kontrolný ústav alebo dodávateľ odber vzoriek a testovanie dotknutej certifikovanej materskej rastliny alebo certifikovaného materiálu.
(4)
Vzorky odobraté podľa odsekov 2 a 3 sa zasielajú do laboratórií, ktoré sú úradne schválené kontrolným ústavom. Na odber vzoriek a testovanie podľa odsekov 2 a 3 sa uplatňujú protokoly Európskej a stredozemnej organizácie pre ochranu rastlín alebo iné medzinárodne uznávané protokoly. Ak také protokoly neexistujú, na odber vzoriek a testovanie sa uplatňujú protokoly vypracované kontrolným ústavom alebo iným orgánom. Kontrolný ústav na požiadanie sprístupní inému orgánu alebo Komisii protokoly vypracované kontrolným ústavom. Kontrolný ústav je oprávnený požiadať iný orgán o sprístupnenie protokolov vypracovaných týmto iným orgánom.
(5)
Ak sa testovaním zistí výskyt regulovaného nekaranténneho škodcu ustanoveného v prílohe č. 1 alebo v prílohe č. 2, ktorý sa týka daného rodu alebo druhu rastliny, dodávateľ odstráni napadnutú certifikovanú materskú rastlinu alebo certifikovaný materiál z blízkosti ostatných certifikovaných materských rastlín a certifikovaného materiálu podľa § 21 ods. 7 alebo ods. 8 alebo prijme vhodné opatrenia podľa prílohy č. 5.
§ 23
Požiadavky na pôdu pre certifikovanú materskú rastlinu a certifikovaný materiál
(1)
Certifikovaná materská rastlina sa môže pestovať len v pôde, ktorá je bez škodcu uvedeného v prílohe č. 3, ak ide o dotknutý rod alebo druh, pričom tento škodca je hostiteľom vírusov nepriaznivo ovplyvňujúcich daný rod alebo druh. Či daná certifikovaná materská rastlina alebo certifikovaný materiál sú bez škodcu, ktorý je hostiteľom vírusov, sa zistí odberom vzorky a testovaním. Odber vzorky a testovanie vykoná kontrolný ústav alebo dodávateľ pred výsadbou certifikovanej materskej rastliny a zopakuje sa počas rastu, ak vznikne podozrenie na prítomnosť škodcu. Odber vzorky a testovanie vykoná so zreteľom na klimatické podmienky a biologické vlastnosti škodcu uvedeného v prílohe č. 3, ak je tento škodca relevantný pre dotknuté certifikované materské rastliny alebo certifikovaný materiál.
(2)
Kontrolný ústav alebo dodávateľ odber vzorky a testovanie nevykoná, ak sa v produkčnej pôde najmenej päť rokov nepestovala rastlina, ktorá je hostiteľom škodcu uvedeného v prílohe č. 3, ak ide o dotknutý rod alebo druh, a ak neexistuje pochybnosť, že táto pôda je bez tohto škodcu. Odber vzorky a testovanie sa nevykonáva na certifikovaných ovocných drevinách; to neplatí, ak vykonanie odberu vzorky a testovanie pre príslušnú kategóriu ustanovuje príloha č. 5.
(3)
Pri odbere vzorky a testovaní podľa odseku 1 sa uplatňujú protokoly Európskej a stredozemnej organizácie pre ochranu rastlín alebo iné medzinárodne uznávané protokoly. Ak takéto protokoly neexistujú, uplatnia sa vnútroštátne protokoly,7) ktoré kontrolný ústav na požiadanie sprístupní Komisii a iným orgánom.
§ 24
Konformný materiál iný ako podpník, ktorý nepatrí k odrode
(1)
Konformný materiál iný ako podpník, ktorý nepatrí k odrode, je možné uviesť na trh, ak
a)
je namnožený z identifikovaného zdroja materiálu, ktorý je zaznamenaný dodávateľom,
b)
presne zodpovedá opisu príslušnej odrody podľa § 26,
c)
spĺňa požiadavky podľa § 27 a
d)
je v súlade s podmienkami poškodenia podľa § 28.
(2)
Ak konformný materiál prestal spĺňať požiadavky podľa odseku 1, dodávateľ
a)
odstráni materiál z blízkosti iného konformného materiálu alebo
b)
zabezpečí, aby materiál opäť spĺňal požiadavky na konformný materiál.
§ 25
Konformný materiál pri podpníkoch, ktoré nepatria k odrode
(1)
Pri podpníkoch, ktoré nepatria k odrode, musí konformný materiál
a)
zodpovedať opisu svojho druhu,
b)
spĺňať požiadavky podľa § 27 a
c)
byť v súlade s podmienkami poškodenia podľa § 28.
(2)
Ak konformný materiál prestal spĺňať požiadavky podľa odseku 1, dodávateľ
a)
odstráni materiál z blízkosti konformného materiálu alebo
b)
zabezpečí, aby materiál opäť spĺňal požiadavky na konformný materiál.
§ 26
Zhoda s opisom príslušnej odrody
(1)
Zhoda konformného materiálu s opisom príslušnej odrody sa určí skúmaním výskytu vlastností príslušnej odrody v konformnom materiáli. Skúma sa
a)
úradný opis pre registrované odrody a právne chránené odrody,
b)
opis priložený k žiadosti o registráciu odrody,
c)
opis priložený k žiadosti o právnu ochranu odrody alebo
d)
úradný popis,5) ak je odroda takto zaregistrovaná vo vnútroštátnom registri.
(2)
Zhoda konformného materiálu s opisom príslušnej odrody sa pravidelne overuje skúmaním výskytu vlastností príslušnej odrody v konformnom materiáli.
§ 27
Požiadavky na zdravie konformného materiálu
(1)
Konformný materiál musí byť pri vizuálnej prehliadke v zariadeniach, na poliach a v dávkach vo fáze pestovateľského procesu bez škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2, ktoré sa týkajú daného rodu alebo druhu rastliny, ak príloha č. 5 neustanovuje inak; to sa nevzťahuje na konformný materiál v priebehu kryokonzervácie. Splnenie požiadavky podľa prvej vety zisťuje vizuálnou prehliadkou dodávateľ podľa prílohy č. 5.
(2)
Odber vzoriek a testovanie identifikovaného zdroja konformného materiálu alebo konformného materiálu na výskyt regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 2, ktoré sa týkajú daného rodu alebo druhu rastliny, vykonáva dodávateľ podľa prílohy č. 5.
(3)
Pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1 vykoná dodávateľ odber vzoriek a testovanie identifikovaného zdroja konformného materiálu alebo konformného materiálu.
(4)
Konformný materiál, ktorý je množiteľským materiálom alebo ovocnou drevinou, možno po fáze pestovateľského procesu v dávkach uvádzať na trh, len ak je pri vizuálnej prehliadke bez výskytu prejavov alebo symptómov škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2. Splnenie požiadavky podľa prvej vety zisťuje vizuálnou prehliadkou dodávateľ.
(5)
Ak dodávateľ zistí vizuálnou prehliadkou podľa odseku 1 výskyt škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2, ktoré sa týkajú daného rodu alebo druhu rastliny, vykoná vhodné opatrenia podľa prílohy č. 5.
§ 28
Poškodenie konformného materiálu
Poškodenie konformného materiálu sa zisťuje vizuálnou prehliadkou. Poranenie, zmena sfarbenia, zjazvenie pletiva alebo vysychanie sa pokladá za poškodenie, ak nepriaznivo ovplyvňuje kvalitu a úžitkovosť množiteľského materiálu.
§ 28a
Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť
Výroba množiteľského materiálu a ovocných drevín musí spĺňať požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť ustanovené v prílohe č. 5 s cieľom obmedziť výskyt regulovaných nekaranténnych škodcov, ktoré sa týkajú daného rodu alebo druhu rastliny.
§ 29
Evidencia dodávateľov
(1)
Množiteľský materiál a ovocné dreviny môže vyrábať alebo uvádzať na trh len dodávateľ, ktorý je evidovaný podľa osobitného predpisu;8) to neplatí, ak množiteľský materiál a ovocné dreviny sú určené konečnému spotrebiteľovi.
(2)
Dodávateľ poskytuje údaje podľa osobitného predpisu8) pri podávaní žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti so záväzkom oznámenia všetkých zmien.
(3)
Ukončenie evidencie dodávateľa sa vykoná, ak sa preukáže, že už nevykonáva činnosť alebo nespĺňa podmienky odbornej spôsobilosti na jej vykonávanie.
§ 30
Osobitné požiadavky
(1)
Ak sa v priestoroch dodávateľa vyskytne škodlivý organizmus podľa osobitných predpisov9) alebo v nadmernej miere škodlivý organizmus podľa príloh č. 1 a 2, ktorý znižuje úžitkovosť množiteľského materiálu a ovocných drevín, dodávateľ túto skutočnosť bezodkladne oznámi kontrolnému ústavu a vykoná opatrenia určené kontrolným ústavom na jeho odstránenie.
(2)
Dodávateľ zabezpečí počas výroby predzákladného materiálu, základného materiálu, certifikovaného množiteľského materiálu, ako aj konformného materiálu a ovocných drevín
a)
identifikáciu a monitorovanie kritických bodov, ktoré ovplyvňujú kvalitu množiteľského materiálu,
b)
uchovávanie informácií o monitorovaní počas najmenej troch rokov od výroby tohto materiálu a ich predkladanie na výzvu kontrolnému ústavu,
c)
odber vzorky na laboratórny rozbor, ak je to potrebné, a
d)
aby sa každá dávka množiteľského materiálu a ovocných drevín počas výroby uchovávala osobitne identifikovaná.
(3)
Pri uvádzaní množiteľského materiálu a ovocných drevín na trh dodávateľ vedie záznamy o ich predaji alebo nákupe. Záznamy sa uchovávajú počas troch rokov od uvedenia množiteľského materiálu a ovocných drevín na trh; to neplatí, ak ide o množiteľský materiál a ovocné dreviny pre konečného spotrebiteľa.
(4)
Identifikácia a monitorovanie kritických bodov počas výroby pri pestovaní podľa príslušného rodu alebo druhu obsahuje
a)
umiestnenie a počet rastlín,
b)
časový harmonogram ich pestovania,
c)
operácie v rámci množenia a
d)
postup pri balení, uskladnení a preprave.
(5)
Záznamy o poľných prehliadkach, odbere vzorky a testovaní sa uchovávajú tak dlho, kým množiteľský materiál a ovocné dreviny sú pestované dodávateľom, a najmenej počas troch rokov po odobraní množiteľského materiálu a ovocných drevín alebo ich uvedení na trh.
(6)
Množiteľský materiál a ovocné dreviny, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa určitej kategórie, sa nesmú miešať s materiálom iných kategórií.
§ 31
Určovanie odrody
(1)
Množiteľský materiál a ovocné dreviny sa uvádzajú na trh s označením odrody, ku ktorej patria. Ak pri podpníkoch materiál nepatrí k odrode, označuje sa druh alebo príslušný špecifický hybrid.
(2)
Odrody podľa odseku 1 sú
a)
chránené podľa osobitných predpisov,10)
b)
zaregistrované podľa odseku 6 alebo
c)
všeobecne známe.
(3)
Odroda sa považuje za všeobecne známu, ak je
a)
zaregistrovaná v inom členskom štáte Európskej únie (ďalej len „členský štát“),
b)
predmetom žiadosti o úradnú registráciu v členskom štáte alebo žiadosti o právnu ochranu odrody rastlín alebo
c)
uvedená na trh do 31. decembra 2016 na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu a ak má úradný popis.5)
(4)
Označovať odrodu je možné, aj ak ide o odrodu bez významnej hospodárskej hodnoty pre pestovanie, ktorá má úradný popis, a množiteľský materiál a ovocné dreviny sú uvedené na trh na území Slovenskej republiky ako konformný materiál. Na doklade dodávateľa sa vyznačí takýto odkaz.
(5)
Ak je to možné, použije sa rovnaký názov odrody podľa osobitného predpisu.11)
(6)
Odrodu možno zaregistrovať, ak spĺňa úradne schválené podmienky12) a má úradný popis. Môže sa tiež zaregistrovať, ak sa jej materiál predával do 31. decembra 2016 na území Slovenskej republiky a ak má úradný popis.
(7)
Geneticky modifikovanú odrodu možno zaregistrovať len vtedy, ak geneticky modifikovaný organizmus, z ktorého odroda pozostáva, je povolený podľa osobitného predpisu.2)
(8)
Ak sa majú produkty pochádzajúce z množiteľského materiálu a ovocných drevín použiť ako potraviny alebo v potravinách alebo ako krmivá alebo v krmivách podľa osobitného predpisu,3) dotknutá odroda sa úradne zaregistruje len vtedy, ak boli potraviny alebo krmivo pochádzajúce z tohto materiálu povolené podľa osobitného predpisu.3)
§ 32
Zloženie a identifikácia dávky
(1)
Dávkou na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie počet jednotiek jednej komodity, ktorá je identifikovaná homogenitou zloženia a pôvodom.
(2)
Počas pestovania a počas vyberania alebo odoberania z materskej rastliny sa množiteľský materiál a ovocné dreviny uchovajú v oddelených dávkach.
(3)
Ak sa počas balenia, skladovania, prepravy alebo dodávky združí alebo zmieša množiteľský materiál a ovocné dreviny rôzneho pôvodu, vedú sa záznamy o zložení dávky a pôvode jednotlivých zložiek.
§ 33
Označovanie, uzatváranie a balenie
(1)
Množiteľský materiál a ovocné dreviny sa môžu uvádzať na trh len v homogénnych dávkach s
a)
dokladom dodávateľa, ak sú kvalifikované ako konformný materiál, alebo
b)
náveskou od kontrolného ústavu alebo iného orgánu, ak sú kvalifikované ako predzákladný materiál, základný materiál alebo certifikovaný materiál.
(2)
Ak množiteľský materiál a ovocné dreviny sú z geneticky modifikovanej odrody, vo všetkých dokladoch a v osvedčení sa uvedie táto skutočnosť a uvedie sa geneticky modifikovaný organizmus.
(3)
Množiteľský materiál a ovocné dreviny nemusia spĺňať požiadavky podľa odseku 1, ak sú vyrábané malovýrobcom, ktorý vyrába množiteľský materiál, a ovocné dreviny určené na predaj na trhovom mieste13) alebo na predaj v maloobchode konečnému spotrebiteľovi, ale musia byť označené základnými informáciami o výrobku.
(4)
Doklad podľa odseku 1 písm. a) sa vystaví vtedy, ak sú splnené požiadavky na jeho vyhotovenie podľa § 37.
(5)
Náveska podľa odseku 1 písm. b) sa vystaví vtedy, ak sú pri úradnej kontrole splnené požiadavky na označovanie, uzatváranie a balenie podľa § 34 a 36, alebo sa môže vystaviť sprievodný doklad podľa § 35 na doplnenie návesky.
§ 34
Náveska na predzákladný materiál, základný materiál a certifikovaný materiál
(1)
Na rastlinu alebo časť rastliny, ktoré sa uvádzajú na trh ako množiteľský materiál, alebo na ovocné dreviny v kategórii predzákladný materiál, základný materiál alebo certifikovaný materiál vyhotoví a upevní návesku podľa odsekov 4 až 10 kontrolný ústav alebo iný orgán, alebo dodávateľ pod dohľadom kontrolného ústavu alebo iného orgánu.
(2)
Množiteľský materiál alebo ovocné dreviny, ktoré sú súčasťou tej istej dávky, sa môžu uvádzať na trh so spoločnou náveskou, ak sú súčasťou toho istého balíka, zväzku alebo kontajnera a ak sa táto náveska upevní podľa odseku 10.
(3)
Ovocné dreviny, ktoré majú jeden rok alebo viac rokov, musia byť označené náveskou individuálne na poli pred vyorávaním, počas vyorávania alebo neskôr, ale vtedy sa rastliny z tej istej dávky musia vyorať spolu a uchovávať oddelene od iných dávok v označených kontajneroch, až pokým tieto rastliny nie sú označené náveskou individuálne.
(4)
Na náveske sa uvedie:
a)
údaj „pravidlá a normy EÚ“,
b)
členský štát, ktorý predzákladný materiál, základný materiál alebo certifikovaný materiál označil náveskou, alebo jeho kód,
c)
kontrolný ústav alebo iný orgán, alebo jeho kód,
d)
meno a priezvisko dodávateľa alebo názov dodávateľa alebo jeho identifikačné číslo alebo kód,
e)
referenčné číslo balíka alebo zväzku, individuálne sériové číslo, číslo týždňa alebo šarže,
f)
botanický názov,
g)
kategória a pri základnom materiáli aj číslo generácie,
h)
názov odrody, a ak ide o klon, ktorým sa rozumie geneticky zhodný vegetatívny potomok jednej rastliny, aj názov klonu; pri podpníkoch, ktoré nepatria k odrode, sa uvádza názov druhu alebo príslušný medzidruhový hybrid,
i)
prípadne údaj „odroda s úradným popisom“,
j)
množstvo,
k)
krajina výroby a príslušný kód, ak sa odlišuje od členského štátu, ktorý vykonal označenie náveskou,
l)
rok vydania a
m)
pri nahradení pôvodnej návesky inou náveskou – rok vydania pôvodnej návesky.
(5)
Ak ide o odrodu, ktorá je predmetom žiadosti o úradnú registráciu v členskom štáte alebo predmetom žiadosti o udelenie právnej ochrany odrody rastlín, uvádzajú sa pri informácii podľa odseku 4 písm. h) po dobu konania o žiadosti slová „navrhovaný názov“ a slová „žiadosť v konaní“.
(6)
Pri vrúbľovaných ovocných drevinách sa údaje podľa odseku 4 písm. h) a odseku 5 uvádzajú pre podpník aj vrúbeľ.
(7)
Náveska musí byť vytlačená nezmazateľne v slovenskom jazyku alebo v inom úradnom jazyku Európskej únie, ľahko viditeľná a čitateľná.
(8)
Farba návesky musí byť
a)
biela s uhlopriečnym fialovým pásom na predzákladný materiál,
b)
biela na základný materiál alebo
c)
modrá na certifikovaný materiál.
(9)
Náveska sa musí upevniť na rastliny alebo časti rastlín, ktoré sa majú uviesť na trh ako množiteľský materiál alebo ovocné dreviny, alebo ak sa takéto rastliny alebo časti rastlín uvádzajú na trh v balíku, zväzku alebo kontajneri, náveska sa musí upevniť na takýto balík, zväzok alebo kontajner.
(10)
Ak množiteľský materiál alebo ovocné dreviny podľa odseku 2 sú uvádzané na trh so spoločnou náveskou, táto náveska sa upevní na balík, zväzok alebo kontajner zostavený z tohto množiteľského materiálu alebo ovocných drevín.
§ 35
Sprievodný doklad k predzákladnému materiálu, základnému materiálu alebo k certifikovanému materiálu
(1)
Sprievodný doklad vyhotoví kontrolný ústav, iný orgán alebo dodávateľ pod dohľadom kontrolného ústavu alebo iného orgánu na dávku rôznych odrôd alebo typov predzákladného materiálu, základného materiálu alebo certifikovaného materiálu, ktoré sú spolu uvádzané na trh, na doplnenie návesky uvedenej v § 34.
(2)
Sprievodný doklad musí
a)
obsahovať informácie podľa § 34 ods. 4,
b)
byť napísaný v slovenskom jazyku alebo v inom úradnom jazyku Európskej únie,
c)
byť dodaný najmenej v dvoch exemplároch,
d)
sprevádzať materiál z miesta dodávateľa na miesto príjemcu,
e)
obsahovať meno a priezvisko alebo názov a adresu príjemcu,
f)
obsahovať dátum vydania dokumentu a
g)
obsahovať doplňujúce informácie relevantné pre príslušné dávky.
(3)
Ak sú informácie v sprievodnom doklade v rozpore s informáciami na náveske, platia informácie na náveske.
§ 36
Požiadavky na uzatvorenie a balenie predzákladného materiálu, základného materiálu alebo certifikovaného materiálu
(1)
Ak je predzákladný materiál, základný materiál alebo certifikovaný materiál uvádzaný v dávkach dvoch alebo viacerých rastlín alebo častí rastlín, musia byť tieto dávky dostatočne homogénne a musia byť rastliny alebo časti rastlín
a)
v balíku,
b)
v hermeticky uzatvorenom kontajneri alebo
c)
súčasťou hermeticky uzatvoreného zväzku.
(2)
Pri balíku alebo kontajneri sa uzatvorením na účely odseku 1 rozumie zabezpečenie takým spôsobom, že otvorenie nie je možné bez poškodenia uzáveru; pri zväzku zviazanie takým spôsobom, že rastliny alebo časti rastlín, ktoré sú súčasťou zväzku, nemožno oddeliť bez poškodenia zviazania. Balík, kontajner alebo zväzok musia byť označené náveskou takým spôsobom, že odstránenú návesku nemožno opäť použiť.
§ 37
Doklad dodávateľa na konformný materiál
(1)
Konformný materiál sa uvádza na trh s dokladom vyhotoveným dodávateľom, ktorý spĺňa požiadavky podľa odsekov 2 až 6 (ďalej len „doklad dodávateľa“). Doklad dodávateľa nesmie byť zameniteľný so sprievodným dokladom podľa § 35.
(2)
Doklad dodávateľa obsahuje aspoň:
a)
údaj „pravidlá a normy EÚ“,
b)
názov členského štátu, v ktorom bol doklad dodávateľa vyhotovený, alebo príslušný kód,
c)
kontrolný ústav alebo iný orgán alebo jeho kód,
d)
meno a priezvisko dodávateľa alebo názov dodávateľa alebo jeho identifikačné číslo alebo kód,
e)
individuálne sériové číslo, číslo týždňa alebo šarže,
f)
botanický názov,
g)
označenie „materiál CAC“,
h)
názov odrody, a ak ide o klon, aj názov klonu; pri podpníkoch, ktoré nepatria k odrode, sa uvádza názov druhu alebo príslušný medzidruhový hybrid,
i)
dátum jeho vydania.
(3)
Ak ide o odrodu, ktorá je predmetom žiadosti o úradnú registráciu v členskom štáte alebo predmetom žiadosti o udelenie právnej ochrany odrody rastlín, uvádzajú sa pri informácii podľa odseku 2 písm. h) po dobu konania o žiadosti slová „navrhovaný názov“ a slová „žiadosť v konaní“.
(4)
Pri vrúbľovaných ovocných drevinách sa údaje podľa odseku 2 písm. h) a odseku 3 uvádzajú pre podpník aj vrúbeľ.
(5)
Ak je doklad dodávateľa upevnený na konformnom materiáli, farba dokladu dodávateľa musí byť žltá.
(6)
Doklad dodávateľa musí byť vytlačený nezmazateľne v slovenskom jazyku alebo v inom úradnom jazyku Európskej únie, zreteľne viditeľný a čitateľný.
§ 38
Úradná kontrola
(1)
Množiteľský materiál a ovocné dreviny podliehajú úradnej kontrole počas výroby a uvádzania na trh, ktorá preveruje súlad s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Dodávateľ umožní kontrolnému ústavu na tento účel voľný prístup do všetkých svojich priestorov, kde sa množiteľský materiál a ovocné dreviny množia, vyrábajú, uchovávajú, ošetrujú, dovážajú alebo uvádzajú na trh.
(3)
Úradnej kontrole nepodlieha množiteľský materiál a ovocné dreviny vyrábané malovýrobcom, ktorého výroba je určená na predaj konečnému spotrebiteľovi na trhovom mieste.13)
(4)
Úradná kontrola pozostáva z vizuálnej prehliadky, odberu vzorky a testovania.
(5)
Počas úradnej kontroly kontrolný ústav venuje osobitnú pozornosť
a)
vhodnosti a skutočnému použitiu metód previerky jednotlivých kritických bodov v procese výroby a
b)
celkovej spôsobilosti zamestnancov dodávateľa vykonávať činnosti podľa § 30 ods. 2.
(6)
Kontrolný ústav vedie a uchováva záznamy o výsledkoch a dátumoch všetkých poľných prehliadok, ako aj o odbere vzoriek a testovaní, ktoré v rámci úradnej kontroly vykonal.
§ 39
Opatrenia kontrolného ústavu
(1)
Kontrolný ústav prijme opatrenia,14) ak množiteľský materiál a ovocné dreviny vyrábané a uvádzané na trh pri úradnej kontrole nespĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Ak kontrolný ústav zakáže dodávateľovi uvádzať na trh množiteľský materiál a ovocné dreviny, oznámi túto skutočnosť Komisii a iným orgánom.
(3)
Opatrenie prijaté podľa odseku 1 kontrolný ústav odvolá, len čo sa s dostatočnou určitosťou potvrdí, že množiteľský materiál a ovocné dreviny pri uvádzaní na trh daným dodávateľom spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 40
Voľný pohyb množiteľského materiálu a ovocných drevín
(1)
Ak množiteľský materiál a ovocné dreviny pri uvádzaní na trh spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, nepodliehajú obmedzeniam z hľadiska požiadaviek na dodávateľa, zdravotný stav rastlín, pestovateľský substrát a kontrolné opatrenia.
(2)
Ak ide o množiteľský materiál a ovocné dreviny rodov a druhov uvedených v prílohe č. 4, nesmú sa pri uvádzaní na trh uplatňovať prísnejšie požiadavky alebo obmedzenia.
§ 41
Prechodné ustanovenie
Na území Slovenskej republiky možno uvádzať na trh do 31. decembra 2022 množiteľský materiál a ovocné dreviny vyrobené z predzákladného materiálu, základného materiálu a certifikovanej materskej rastliny alebo konformného materiálu, ktoré existovali do 31. decembra 2016 a sú úradne certifikované alebo spĺňajú požiadavky konformného materiálu. Takýto množiteľský materiál a ovocné dreviny sa pri uvedení na trh takto označia na náveske, sprievodnom doklade alebo doklade dodávateľa.
§ 41a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. mája 2020
Konformný materiál, na ktorom je upevnený doklad dodávateľa v inej ako žltej farbe, možno na území Slovenskej republiky uvádzať na trh do 30. júna 2021, ak je konformný materiál pri uvádzaní na trh identifikovaný v doklade dodávateľa, ktorý sa používa ako náveska, uvedením odkazu na toto ustanovenie.
§ 42
Záverečné ustanovenie
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe
č. 7
.
§ 43
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
a)
§ 4 ods. 2 až 7, § 5, § 8 ods. 9 písm. b), § 10, príloha č. 2 a č. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 48/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh,
b)
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 155/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh v znení nariadenia vlády č. 280/2012 Z. z.
§ 44
Účinnosť
Toto nariadenie vlády Slovenskej republiky nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
Robert Fico v. r.
1)
§ 4 písm. j) zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona č. 467/2008 Z. z.
2)
Nariadenie (ES) č. 1829/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (Ú. v. EÚ L 268, 18.10. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.13/zv. 32) v platnom znení.
§ 21 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.
3)
Nariadenie (ES) č. 1829/2003 v platnom znení.
5)
§ 2 písm. s) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov.
8)
§ 6 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 364/2007 Z. z. o vykonávaní uznávania a skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín.
9)
Zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín.
Nariadenie Rady (ES) č. 2100/1994 z 27. júla 1994 o právach Spoločenstva k odrodám rastlín (Ú. v. ES L 227/1, 1. 9. 1994, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 16) v platnom znení.
11)
Nariadenie Komisie (ES) č. 930/2000 zo 4. mája 2000, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá týkajúce sa vhodnosti názvov odrôd poľnohospodárskych druhov rastlín a zeleniny (Ú. v. ES L 108/3, 5. 5. 2000, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 29) v platnom znení.
13)
§ 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
14)
§ 7 zákona č. 597/2006 Z. z. v znení zákona č. 467/2008 Z. z.
15)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Ú. v. EÚ L 317, 23. 11. 2016) v platnom znení.
16)
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/925 z 29. mája 2017, ktorým sa určitým členským štátom dočasne povoľuje certifikovať predzákladný materiál určitých druhov ovocných drevín z produkcie na poli, ktoré nie je zabezpečené proti hmyzu, a ktorým sa zrušuje vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2017/167 (Ú. v. EÚ L 140, 31. 5. 2017).
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 221/2016 Z. z.
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 221/2016 Z. z.
Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 221/2016 Z. z.
Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 221/2016 Z. z.
Zoznam rodov a druhov
Castanea sativa Mill. Gaštan jedlý
Citrus L. Citrónovník
Corylus avelana L. Lieska obyčajná
Cydonia oblonga Mill. Dula podlhovastá
Ficus carica L. Figovník obyčajný
Fortunella Swingle Kumkvát
Fragaria L. Jahoda
Juglans regia L. Orech kráľovský
Malus Mill. Jabloň
Olea europea L. Oliva európska
Pistacia vera L. Pistácia pravá
Poncirus Raf. Citrónovníkovec
Prunus amygdalus Batsch Mandľa
Prunus armeniaca L. Marhuľa obyčajná
Prunus avium (L.) L. Čerešňa vtáčia
Prunus cerasus L. Višňa
Prunus domestica L. Slivka domáca
Prunus persica (L.) Broskyňa obyčajná
Prunus salicina Lindley Slivka čínska (japonská)
Pyrus L. Hruška
Ribes L. Ríbezľa
Rubus L. Černica
Vaccinium L. Brusnica
Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č. 221/2016 Z. z.
Požiadavky na vizuálne prehliadky, odbery vzoriek, testovanie a vhodné opatrenia podľa rodov alebo druhov a príslušných kategórií množiteľského materiálu vykonávaných podľa § 11 ods. 1, 2 a 5, § 17 ods. 1, 2 a 5, § 22 ods. 1, 2 a 5 a § 27 ods. 2 a požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť
Množiteľský materiál musí spĺňať požiadavky, ktoré sa týkajú karanténnych škodcov v Európskej únii a karanténnych škodcov chránenej zóny podľa osobitného predpisu.15)
Vizuálne prehliadky, odoberanie vzoriek, testovanie a vykonávanie vhodných opatrení musia spĺňať tieto požiadavky, ktoré sa týkajú daných rodov alebo druhov množiteľského materiálu:
1.Castanea sativa Mill.
a)Všetok množiteľský materiál
Vizuálna prehliadka
Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.
Odber vzoriek a testovanie
Odber vzoriek a testovanie sa vykonávajú pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1.
b)Predzákladný materiál
Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť
Ak je na výrobu predzákladného materiálu na poli, ktoré nie je zabezpečené proti hmyzu, povolená výnimka podľa osobitného predpisu,16) musia byť splnené tieto požiadavky na výskyt Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:
1.
predzákladný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr alebo
2.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť na predzákladnom materiáli a ovocných drevinách od začiatku posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.
c)Základný materiál
Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť:
1.
základný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr alebo
2.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť na základnom materiáli a ovocných drevinách od začiatku posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.
d)Certifikovaný materiál a konformný materiál
Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť:
1.
certifikovaný materiál a ovocné dreviny konformného materiálu musia byť vyrobené v oblastiach bez výskytu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,
2.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť na certifikovanom materiáli a ovocných drevinách konformného materiálu od začiatku posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr alebo
3.
certifikovaný materiál a ovocné dreviny konformného materiálu, ktoré preukazujú symptómy Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr musia byť odstránené, zvyšný množiteľský materiál a ovocné dreviny sa musia podrobiť vizuálnym prehliadkam v týždenných intervaloch a minimálne tri týždne pred uvedením na trh nesmú byť vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.
2.Citrus L., Fortunella Swingle a Poncirus Raf.
a)Predzákladný materiál
Vizuálna prehliadka
Vizuálne prehliadky sa musia vykonať dvakrát za rok.
Odber vzoriek a testovanie
Pri každej predzákladnej materskej rastline sa každý rok musí vykonať odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu Spiroplasma citri Saglio et al.. Pri každej predzákladnej materskej rastline sa tri roky po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a potom v trojročných intervaloch musí vykonať odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu vírusu tristézy citrusov (izoláty EÚ).
Pri každej predzákladnej materskej rastline sa šesť rokov po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a potom v šesťročných intervaloch musí vykonať odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 2 okrem vírusu tristézy citrusov (izoláty EÚ) a Spiroplasma citri Saglio et al. a pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1.
b)Základný materiál
Vizuálna prehliadka
Dvakrát za rok sa musia vykonať vizuálne prehliadky na zistenie výskytu vírusu tristézy citrusov (izoláty EÚ), Spiroplasma citri Saglio et al. a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Raz za rok sa musia vykonať vizuálne prehliadky na zistenie všetkých regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2 okrem vírusu tristézy citrusov (izoláty EÚ), Spiroplasma citri Saglio et al. a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley.
Odber vzoriek a testovanie
Pri základných materských rastlinách, ktoré sa uchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, sa musí každé tri roky vykonať odber vzoriek a testovanie každej základnej materskej rastliny na zistenie výskytu vírusu tristézy citrusov (izoláty EÚ) a každé tri roky sa musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu základných materských rastlín na zistenie výskytu Spiroplasma citri Saglio et al.
Pri základných materských rastlinách, ktoré sa neuchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, sa každý rok musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu základných materských rastlín na zistenie výskytu vírusu tristézy citrusov (izoláty EÚ) a Spiroplasma citri Saglio et al. tak, aby boli v priebehu dvoch rokov otestované všetky základné materské rastliny. Ak je výsledok testu na vírus tristézy citrusov (izoláty EÚ) pozitívny, musí sa vykonať odber vzoriek a testovanie všetkých základných materských rastlín vo výrobnej prevádzke. Na základe posúdenia rizika napadnutia základných materských rastlín, ktoré sa neuchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, sa musí každých šesť rokov vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedených rastlín na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2 okrem vírusu tristézy citrusov (izoláty EÚ) a Spiroplasma citri Saglio et al.
c)Certifikovaný materiál
Vizuálna prehliadka
Dvakrát za rok sa musia vykonať vizuálne prehliadky na zistenie výskytu vírusu tristézy citrusov (izoláty EÚ), Spiroplasma citri Saglio et al. a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Raz za rok sa musia vykonať vizuálne prehliadky na zistenie všetkých regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2 okrem vírusu tristézy citrusov (izoláty EÚ), Spiroplasma citri Saglio et al. a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley.
Odber vzoriek a testovanie
Pri certifikovaných materských rastlinách, ktoré sa uchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, sa každé štyri roky musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaných materských rastlín na zistenie výskytu tristézy citrusov (izoláty EÚ) tak, aby boli v priebehu ôsmich rokov otestované všetky certifikované materské rastliny.
Pri certifikovaných materských rastlinách, ktoré sa neuchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, sa každý rok musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaných materských rastlín na zistenie výskytu tristézy citrusov (izoláty EÚ) tak, aby boli v priebehu troch rokov otestované všetky certifikované materské rastliny. Pri pochybnostiach o výskyte škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2 okrem tristézy citrusov (izoláty EÚ) sa musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaných materských rastlín, ktoré sa neuchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu.
Ak je výsledok testu na vírus tristézy citrusov (izoláty EÚ) pozitívny, musí sa vykonať odber vzoriek a testovanie všetkých certifikovaných materských rastlín vo výrobnej prevádzke.
d)Základný materiál a certifikovaný materiál
Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť:
1.
základný materiál a certifikovaný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu vírusu tristézy citrusov (izoláty EÚ), Spiroplasma citri Saglio et al. a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley,
2.
na základnom materiáli a certifikovanom materiáli ovocných drevín, ktoré sa pestovali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, nesmú byť v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Spiroplasma citri Saglio et al. ani Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley a na množiteľskom materiáli sa pred uvedením na trh musí vykonať náhodný odber vzoriek a testovanie na vírus tristézy citrusov (izoláty EÚ),
3.
na certifikovanom materiáli a ovocných drevinách, ktoré sa nepestovali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, nesmú byť v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Spiroplasma citri Saglio et al. ani Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley a pred uvedením na trh sa musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu množiteľského materiálu na vírus tristézy citrusov (izoláty EÚ), alebo
4.
pri certifikovanom materiáli a ovocných drevinách, ktoré sa nepestovali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu:
vo výrobnej prevádzke nesmú byť v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované symptómy Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley alebo Spiroplasma citri Saglio et al. na viac ako 2 % certifikovaného materiálu a ovocných drevín a tento certifikovaný materiál a ovocné dreviny so symptómami a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť a
pred uvedením na trh sa musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaného materiálu a ovocných drevín na vírus tristézy citrusov (izoláty EÚ) a vo výrobnej prevádzke sa nesmie zistiť v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozitívny výsledok na vírus tristézy citrusov (izoláty EÚ) na viac ako 2 % certifikovaného materiálu a ovocných drevín, pričom tento množiteľský materiál a ovocné dreviny s potvrdeným výskytom sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť; pri certifikovanom materiáli a ovocných drevinách v bezprostrednej blízkosti sa musí vykonať náhodný odber vzoriek a testovanie a všetok certifikovaný materiál a ovocné dreviny s pozitívnym výsledkom na vírus tristézy citrusov (izoláty EÚ) sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť.
e)Konformný materiál
Vizuálna prehliadka
Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.
Odber vzoriek a testovanie
Konformný materiál a ovocné dreviny musia pochádzať z identifikovaného zdroja množiteľského materiálu, pri ktorom sa vizuálnou prehliadkou, odberom vzoriek a testovaním zistilo, že je bez výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 2.
Ak sa identifikovaný zdroj množiteľského materiálu uchovával v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, každých osem rokov sa musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedeného množiteľského materiálu na zistenie výskytu vírusu tristézy citrusov (izoláty EÚ).
Ak sa identifikovaný zdroj množiteľského materiálu neuchovával v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, každé tri roky sa musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedeného množiteľského materiálu na zistenie výskytu vírusu tristézy citrusov (izoláty EÚ).
Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť:
1.
konformný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu vírusu tristézy citrusov (izoláty EÚ), Spiroplasma citri Saglio et al. a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley,
2.
na konformnom materiáli a ovocných drevinách, ktoré sa pestovali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, nesmú byť v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Spiroplasma citri Saglio et al. ani Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley a ak ide o konformný materiál, pred uvedením na trh sa musí vykonať náhodný odber vzoriek a testovanie na vírus tristézy citrusov (izoláty EÚ),
3.
na konformnom materiáli a ovocných drevinách, ktoré sa nepestovali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, nesmú byť vo výrobnej prevádzke v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Spiroplasma citri Saglio et al. ani Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, všetky symptomatické dreviny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť a pred uvedením na trh sa musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu konformného materiálu na vírus tristézy citrusov (izoláty EÚ), alebo
4.
pri konformnom materiáli a ovocných drevinách, ktoré sa nepestovali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu
vo výrobnej prevádzke nesmú byť v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované symptómy Spiroplasma citri Saglio et al. alebo Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley na viac ako 2 % konformného materiálu a ovocných drevín a tento konformný materiál a ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť a
pred uvedením na trh sa musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu konformného materiálu a ovocných drevín na vírus tristézy citrusov (izoláty EÚ) a vo výrobnej prevádzke sa nesmie zistiť v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozitívny výsledok na viac ako 2 % konformného materiálu a ovocných drevín, pričom tento konformný materiál a ovocné dreviny sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť; pri konformnom materiáli a ovocných drevinách v bezprostrednej blízkosti sa musí vykonať náhodný odber vzoriek a testovanie a všetok konformný materiál a ovocné dreviny s pozitívnym výsledkom sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť.
3.Corylus avellana L.
Všetok množiteľský materiál
Vizuálna prehliadka
Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.
Odber vzoriek a testovanie
Odber vzoriek a testovanie sa musí vykonať pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2.
4.Cydonia oblonga Mill.
a)Všetok množiteľský materiál
Vizuálna prehliadka
Vizuálne prehliadky sa pri Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. musia vykonať v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia. Pri ostatných regulovaných nekaranténnych škodcoch sa vizuálne prehliadky musia vykonať raz za rok.
b)Predzákladný materiál
Odber vzoriek a testovanie
Pri každej predzákladnej materskej rastline sa 15 rokov po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a potom v pätnásťročných intervaloch musí vykonať odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 2 okrem vírusom podobných chorôb a viroidov a pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1.
Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť:
Ak je na výrobu predzákladného materiálu na poli, ktoré nie je zabezpečené proti hmyzu, povolená výnimka podľa osobitného predpisu,16)
1.
predzákladný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., alebo
2.
predzákladný materiál a ovocné dreviny vo výrobnej prevádzke sa musia v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia podrobiť vizuálnej prehliadke a všetok predzákladný materiál a ovocné dreviny, ktoré preukazujú symptómy Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., a všetky okolité hostiteľské rastliny musia byť bezodkladne odstránené a zničené.
c)Základný materiál
Odber vzoriek a testovanie
Na základe posúdenia rizika napadnutia základných materských rastlín sa každých 15 rokov musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedených rastlín na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 2 okrem vírusom podobných chorôb a viroidov a pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1.
d)Certifikovaný materiál
Odber vzoriek a testovanie
Na základe posúdenia rizika napadnutia certifikovaných materských rastlín sa každých 15 rokov musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedených rastlín na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 2 okrem vírusom podobných chorôb a viroidov a pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1.
Odber vzoriek a testovanie certifikovaných ovocných drevín sa musí vykonať pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2.
e)Základný materiál a certifikovaný materiál
Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť:
1.
základný materiál a certifikovaný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. alebo
2.
základný materiál a certifikovaný materiál a ovocné dreviny vo výrobnej prevádzke sa v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia musia podrobiť vizuálnej prehliadke a všetok základný materiál a certifikovaný materiál a ovocné dreviny, ktoré preukazujú symptómy Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., a všetky okolité hostiteľské rastliny musia byť bezodkladne odstránené a zničené.
f)Konformný materiál
Odber vzoriek a testovanie
Odber vzoriek a testovanie sa musí vykonať pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2.
Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť:
1.
konformný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. alebo
2.
konformný materiál a ovocné dreviny vo výrobnej prevádzke sa v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia musia podrobiť vizuálnej prehliadke a všetok konformný materiál a ovocné dreviny, ktoré preukazujú symptómy Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., a všetky okolité hostiteľské rastliny musia byť bezodkladne odstránené a zničené.
5.Ficus carica L.
Všetok množiteľský materiál
Vizuálna prehliadka
Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.
Odber vzoriek a testovanie
Odber vzoriek a testovanie sa musí vykonať pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1.
6.Fragaria L.
a)Všetok množiteľský materiál
Vizuálna prehliadka
Vizuálne prehliadky sa musia vykonať dvakrát za rok v priebehu vegetačného obdobia. Olistenie Fragaria L. sa musí podrobiť vizuálnej prehliadke na zistenie výskytu Phytophthora fragariae C. J. Hickman.
Pri množiteľskom materiáli a rastlinách vyrobených mikropropagáciou, ktoré sa uchovávajú kratšie ako tri mesiace, sa počas tohto obdobia musí vykonať jedna vizuálna prehliadka.
b)Predzákladný materiál
Odber vzoriek a testovanie
Pri každej predzákladnej materskej rastline sa jeden rok po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a potom raz za vegetačné obdobie musí vykonať odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 2 a pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1.
c)Základný materiál
Odber vzoriek a testovanie
Pri výskyte symptómov Phytophthora fragariae C. J. Hickman na olistení musí sa vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívnej vzorky koreňov. Odber vzoriek a testovanie sa musí vykonať, ak sú pri vizuálnej prehliadke nejasné symptómy vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu kučeravosti jahody, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody, vírusu mierneho žltnutia okrajov listov jahody, vírusu lemovania žiliek jahody alebo vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka. Odber vzoriek a testovanie sa musia vykonať pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2 okrem vírusu mozaiky arábky, Phytophthora fragariae C. J. Hickman, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu kučeravosti jahody, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody, vírusu mierneho žltnutia okrajov listov jahody, vírusu lemovania žiliek jahody a vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka.
Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť:
1.
výskyt Phytophthora fragariae C. J. Hickman
1a.
základný materiál a rastliny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Phytophthora fragariae C. J. Hickman alebo
1b.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť na olistení základného materiálu a rastlín v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Phytophthora fragariae C. J. Hickman a všetok napadnutý základný materiál a ovocné dreviny a rastliny v okruhu s polomerom aspoň 5 m musia byť označené, vylúčené zo zberu a uvádzania na trh a po zbere nenapadnutého množiteľského materiálu a rastlín sa musia zničiť,
2.
výskyt Xanthomonas fragariae Kennedy & King
2a.
základný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Xanthomonas fragariae Kennedy & King alebo
2b.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť na základnom materiáli a ovocných drevinách v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Xanthomonas fragariae Kennedy & King a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť,
3.
po zistení výskytu Phytophthora fragariae C. J. Hickman
3a.
musí sa dodržať obdobie odpočinku v trvaní aspoň desať rokov od zistenia výskytu Phytophthora fragariae C. J. Hickman do ďalšej výsadby, počas ktorého sa dotknutý základný materiál a ovocné dreviny nesmú pestovať, alebo
3b.
musí sa zaznamenávať história pestovaných plodín a pôdnych chorôb vo výrobnej prevádzke,
4.
po zistení výskytu Xanthomonas fragariae Kennedy & King sa musí dodržať obdobie odpočinku v trvaní aspoň jeden rok od zistenia výskytu Xanthomonas fragariae Kennedy & King do ďalšej výsadby, počas ktorého sa dotknutý základný materiál a ovocné dreviny nesmú pestovať,
5.
požiadavky, ktoré sa týkajú výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov okrem Xanthomonas fragariae Kennedy & King a Phytophthora fragariae C. J. Hickman a okrem vírusov:
5a.
podiel základného materiálu a rastlín vo výrobnej prevádzke, ktoré preukazujú v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia symptómy regulovaných nekaranténnych škodcov, nesmie prekročiť tieto hodnoty výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov:
- 0,05 % pri Aphelenchoides besseyi,
- 0,1 % pri fytoplazme multiplikátora choroby jahôd,
- 0,2 % pri
Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.,
Candidatus Phytoplasma pruni,
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.,
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold,
Verticillium dahliae Kleb,
- 0,5 % pri
Chaetosiphon fragaefolii Cockerell,
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev,
Meloidogyne hapla Chitwood,
Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu,
- 1 % pri Pratylenchus vulnus Allen & Jensen, pričom napadnutý základný materiál a ovocné dreviny a všetky okolité hostiteľské rastliny musia byť odstránené a zničené.
5b.
pri pozitívnom výsledku testu základného materiálu a rastlín, ktorý preukazuje symptómy vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu kučeravosti jahody, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody, vírusu mierneho žltnutia okrajov listov jahody, vírusu lemovania žiliek jahody alebo vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka, sa množiteľský materiál a ovocné dreviny musia bezodkladne odstrániť a zničiť,
6.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť symptómy všetkých vírusov ustanovených v prílohách č. 1 a 2 v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na viac ako 1 % základného materiálu a rastlín a tento základný materiál a uvedené ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť.
d)Certifikovaný materiál
Odber vzoriek a testovanie
Pri výskyte symptómov Phytophthora fragariae C. J. Hickman na olistení sa musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívnej vzorky koreňov. Odber vzoriek a testovanie sa musia vykonať, ak sú pri vizuálnej prehliadke nejasné symptómy vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu kučeravosti jahody, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody, vírusu mierneho žltnutia okrajov listov jahody, vírusu lemovania žiliek jahody alebo vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka. Odber vzoriek a testovanie sa musia vykonať pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2 okrem vírusu mozaiky arábky, Phytophthora fragariae C. J. Hickman, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu kučeravosti jahody, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody, vírusu mierneho žltnutia okrajov listov jahody, vírusu lemovania žiliek jahody a vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka.
Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť:
1.
výskyt Phytophthora fragariae C. J. Hickman
1a.
certifikovaný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Phytophthora fragariae C. J. Hickman alebo
1b.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť na olistení certifikovaného materiálu a rastlín v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Phytophthora fragariae C. J. Hickman a všetok napadnutý certifikovaný materiál a ovocné dreviny a rastliny v okruhu s polomerom aspoň 5 m musia byť označené, vylúčené zo zberu a uvádzania na trh a po zbere nenapadnutých rastlín sa musia zničiť,
2.
výskyt Xanthomonas fragariae Kennedy & King
2a.
certifikovaný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Xanthomonas fragariae Kennedy & King alebo
2b.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť symptómy Xanthomonas fragariae Kennedy & King v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na viac ako 2 % certifikovaného materiálu a rastlín a tento certifikovaný materiál a ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť,
3.
po zistení výskytu Phytophthora fragariae C. J. Hickman
3a.
musí sa dodržať obdobie odpočinku v trvaní aspoň desať rokov od zistenia výskytu Phytophthora fragariae C. J. Hickman do ďalšej výsadby, počas ktorého sa dotknutý množiteľský materiál a ovocné dreviny nesmú pestovať, alebo
3b.
musí sa zaznamenávať história pestovaných plodín a pôdnych chorôb vo výrobnej prevádzke,
4.
po zistení výskytu Xanthomonas fragariae Kennedy & Kingsa sa musí dodržať obdobie odpočinku v trvaní aspoň jeden rok od zistenia výskytu Xanthomonas fragariae Kennedy & King do ďalšej výsadby, počas ktorého sa dotknutý množiteľský materiál a ovocné dreviny nesmú pestovať,
5.
požiadavky, ktoré sa týkajú výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov okrem Xanthomonas fragariae Kennedy & King a Phytophthora fragariae C. J. Hickman a okrem vírusov:
5a.
podiel certifikovaného materiálu a rastlín vo výrobnej prevádzke, ktoré preukazujú v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia symptómy regulovaných nekaranténnych škodcov, nesmie prekročiť tieto hodnoty výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov:
- 0,1 % pri Phytonemus pallidus Banks,
- 0,5 % pri
Aphelenchoides besseyi Christie,
fytoplazma multiplikátora choroby jahôd,
- 1 % pri
Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie,
Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier,
Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.,
Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al.,
Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis,
Candidatus Phytoplasma pruni,
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.,
Chaetosiphon fragaefolii Cockerell,
fytoplazma fylódie ďateliny,
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev,
Meloidogyne hapla Chitwood Chitwood,
Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu,
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen,
Rhizoctonia fragariae Hussain & W. E. McKeen,
- 2 % pri,
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold,
Verticillium dahliae Kleb, pričom napadnutý množiteľský materiál a ovocné dreviny a všetky okolité hostiteľské rastliny musia byť odstránené a zničené.
5b.
pri pozitívnom výsledku testu certifikovaného materiálu a rastlín, ktoré preukazujú symptómy vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu kučeravosti jahody, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody, vírusu mierneho žltnutia okrajov listov jahody, vírusu lemovania žiliek jahody alebo vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka, sa množiteľský materiál a ovocné dreviny musia bezodkladne odstrániť a zničiť,
6.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť symptómy všetkých vírusov ustanovených v prílohách č. 1 a 2 v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na viac ako 2 % certifikovaného materiálu a rastlín a tento certifikovaný materiál a ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť.
e)Konformný materiál
Odber vzoriek a testovanie
Pri výskyte symptómov Phytophthora fragariae C. J. Hickman na olistení sa musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívnej vzorky koreňov. Odber vzoriek a testovanie sa musia vykonať, ak sú pri vizuálnej prehliadke nejasné symptómy vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu kučeravosti jahody, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody, vírusu mierneho žltnutia okrajov listov jahody, vírusu lemovania žiliek jahody alebo vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka. Odber vzoriek a testovanie sa musia vykonať pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2 okrem vírusu mozaiky arábky, Phytophthora fragariae C. J. Hickman, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu kučeravosti jahody, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody, vírusu mierneho žltnutia okrajov listov jahody, vírusu lemovania žiliek jahody a vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka.
Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť:
1.
výskyt Phytophthora fragariae C. J. Hickman
1a.
konformný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Phytophthora fragariae C. J. Hickman alebo
1b.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť na olistení konformného materiálu a rastlín v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Phytophthora fragariae C. J. Hickman a všetok napadnutý konformný materiál a ovocné dreviny a rastliny v okruhu s polomerom aspoň 5 m musia byť označené, vylúčené zo zberu a uvádzania na trh a po zbere nenapadnutého konformného materiálu a rastlín sa musia zničiť,
2.
výskyt Xanthomonas fragariae Kennedy & King
2a.
konformný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblastiach bez výskytu Xanthomonas fragariae Kennedy & King,
2b.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť na konformnom materiáli a ovocných drevinách v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Xanthomonas fragariae Kennedy & King a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť, alebo
2c.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť symptómy Xanthomonas fragariae Kennedy & King v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na viac ako 5 % konformného materiálu a rastlín a tento konformný materiál a ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť,
3.
pri pozitívnom výsledku testu konformného materiálu a rastlín, ktoré preukazujú symptómy vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu kučeravosti jahody, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody, vírusu mierneho žltnutia okrajov listov jahody, vírusu lemovania žiliek jahody alebo vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka, sa konformný materiál a ovocné dreviny musí bezodkladne odstrániť a zničiť.
7.Juglans regia L.
a)Všetok množiteľský materiál
Vizuálna prehliadka
Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.
b)Predzákladný materiál
Odber vzoriek a testovanie
Pri každej kvitnúcej predzákladnej materskej rastline sa jeden rok po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a potom v ročných intervaloch musí vykonať odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 2 a pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1.
c)Základný materiál
Odber vzoriek a testovanie
Na základe posúdenia rizika napadnutia základných materských rastlín sa každý rok musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu týchto rastlín na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2.
d)Certifikovaný materiál
Odber vzoriek a testovanie
Na základe posúdenia rizika napadnutia certifikovaných materských rastlín sa každé tri roky musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedených rastlín na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2.
Odber vzoriek a testovanie certifikovaných rastlín sa musí vykonať pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2.
e)Konformný materiál
Odber vzoriek a testovanie
Odber vzoriek a testovanie sa musia vykonať pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2.
8.Malus Mill.
a)Všetok množiteľský materiál
Vizuálna prehliadka
Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.
b)Predzákladný materiál
Odber vzoriek a testovanie
Pri každej predzákladnej materskej rastline sa 15 rokov po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a potom v pätnásťročných intervaloch musí vykonať odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 2 okrem vírusom podobných chorôb a viroidov a pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1.
Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť:
Ak je na výrobu predzákladného materiálu na poli, ktoré nie je zabezpečené proti hmyzu, povolená výnimka podľa osobitného predpisu,16) musia byť splnené tieto požiadavky:
1.
výskyt Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider
1a.
predzákladný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider alebo
1b.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť na predzákladnom materiáli a ovocných drevinách v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť,
2.
výskyt Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
2a.
predzákladný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. alebo
2b.
predzákladný materiál a ovocné dreviny vo výrobnej prevádzke sa musia v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia podrobiť vizuálnej prehliadke a všetok predzákladný materiál a ovocné dreviny, ktoré preukazujú symptómy Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., a všetky okolité hostiteľské rastliny sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť.
c)Základný materiál
Odber vzoriek a testovanie
Pri základných materských rastlinách, ktoré sa uchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, sa každých 15 rokov musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu základných materských rastlín na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.
Pri základných materských rastlinách, ktoré sa neuchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, sa každé tri roky musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu základných materských rastlín na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider a na základe posúdenia rizika napadnutia základných materských rastlín sa každých 15 rokov musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu týchto rastlín na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 2 okrem Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider a vírusom podobných chorôb a viroidov a pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1.
d)Certifikovaný materiál
Odber vzoriek a testovanie
Pri certifikovaných materských rastlinách, ktoré sa uchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, sa každých 15 rokov musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaných materských rastlín na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.
Pri certifikovaných materských rastlinách, ktoré sa neuchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, sa každých päť rokov musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaných materských rastlín na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider a na základe posúdenia rizika napadnutia certifikovaných materských rastlín sa každých 15 rokov musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu týchto rastlín na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 2 okrem Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider a okrem vírusom podobných chorôb a viroidov a pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1.
Odber vzoriek a testovanie certifikovaných ovocných drevín sa musí vykonať pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2.
e)Základný materiál a certifikovaný materiál
Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť:
1.
výskyt Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider
1a.
základný materiál a certifikovaný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider,
1b.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť na základnom materiáli a certifikovanom materiáli a ovocných drevinách v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť alebo
1c.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť symptómy Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na viac ako 2 % základného materiálu a certifikovaného materiálu a ovocných drevín a tento základný materiál a certifikovaný materiál a ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť a reprezentatívna vzorka zvyšného asymptomatického základného materiálu a certifikovaného materiálu a ovocných drevín v dávkach, v ktorých bol pozorovaný symptomatický základný materiál a certifikovaný materiál a ovocné dreviny, sa musí testovať s negatívnym výsledkom výskytu fytoplazmy Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider,
2.
výskyt Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
2a.
základný materiál a certifikovaný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. alebo
2b.
základný materiál a certifikovaný materiál a ovocné dreviny vo výrobnej prevádzke sa musia v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia podrobiť vizuálnej prehliadke a všetok základný materiál a certifikovaný materiál a ovocné dreviny, ktoré preukazujú symptómy Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., a všetky okolité hostiteľské rastliny sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť.
f)Konformný materiál
Odber vzoriek a testovanie
Odber vzoriek a testovanie sa musia vykonať pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2.
Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť:
1.
výskyt Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider
1a.
konformný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider,
1b.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť na konformnom materiáli a ovocných drevinách v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť alebo
1c.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť symptómy Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na viac ako 2 % konformného materiálu a ovocných drevín a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť a reprezentatívna vzorka zvyšného asymptomatického konformného materiálu a ovocných drevín v dávkach, v ktorých bol pozorovaný symptomatický konformný materiál a ovocné dreviny, sa musí testovať s negatívnym výsledkom výskytu fytoplazmy Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider,
2.
výskyt Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
2a.
konformný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. alebo
2b.
konformný materiál a ovocné dreviny vo výrobnej prevádzke sa v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia musia podrobiť vizuálnej prehliadke a všetok konformný materiál a ovocné dreviny, ktoré preukazujú symptómy Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., a všetky okolité hostiteľské rastliny sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť.
9.Olea europaea L.
a)Všetok množiteľský materiál
Vizuálna prehliadka
Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.
b)Predzákladný materiál
Odber vzoriek a testovanie
Pri každej predzákladnej materskej rastline sa desať rokov po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a potom v desaťročných intervaloch musí vykonať odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 2 a pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1.
c)Základný materiál
Odber vzoriek a testovanie
Na základe posúdenia rizika napadnutia základných materských rastlín sa musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu týchto rastlín na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2 tak, aby boli v priebehu 30 rokov otestované všetky tieto rastliny.
d)Certifikovaný materiál
Odber vzoriek a testovanie
Pri materských rastlinách používaných na výrobu semien sa na základe posúdenia rizika ich napadnutia musí vykonať odber vzoriek reprezentatívneho podielu týchto materských rastlín na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2 tak, aby boli v priebehu 40 rokov otestované všetky tieto materské rastliny. Pri ostatných materských rastlinách, ktoré nie sú určené na výrobu semien, sa na základe posúdenia rizika ich napadnutia musí vykonať odber vzoriek reprezentatívneho podielu týchto rastlín na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2 tak, aby boli v priebehu 30 rokov otestované všetky tieto materské rastliny.
e)Konformný materiál
Odber vzoriek a testovanie
Odber vzoriek a testovanie sa musia vykonať pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2.
10. Pistacia vera L.
Všetok množiteľský materiál
Vizuálna prehliadka
Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.
Odber vzoriek a testovanie
Odber vzoriek a testovanie sa musia vykonať pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1.
11.Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus persica (L.) Batsch a Prunus salicina Lindley
a)Predzákladný materiál
Vizuálna prehliadka
Vizuálne prehliadky na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, vírusu šarky sliviek, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie (Prunus persica (L.) Batsch a Prunus salicina Lindley) sa musia vykonať dvakrát za rok. Vizuálne prehliadky na zistenie výskytu všetkých regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2 okrem Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, vírusu šarky sliviek, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie sa musia vykonať raz za rok.
Odber vzoriek a testovanie
Predzákladný materiál a ovocné dreviny Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L. a Prunus dulcis (Miller) Webb musia byť vyrobené z materských rastlín, ktoré boli testované v priebehu predchádzajúceho vegetačného obdobia, pričom sa zistilo, že sú bez výskytu vírusu šarky sliviek.
Predzákladné podpníky Prunus cerasifera Ehrh. a Prunus domestica L. musia byť vyrobené z materských rastlín, ktoré boli testované v priebehu predchádzajúceho vegetačného obdobia, pričom sa zistilo, že sú bez výskytu vírusu šarky sliviek. Predzákladné podpníky Prunus cerasifera Ehrh. a Prunus domestica L. musia byť vyrobené z materských rastlín, ktoré boli testované počas predchádzajúcich piatich vegetačných období a na ktorých nebol zistený Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.
Pri každej kvitnúcej predzákladnej materskej rastline sa jeden rok po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a potom v ročných intervaloch musí vykonať odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu vírusu šarky sliviek a vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín. Pri Prunus persica (L.) Batsch sa jeden rok po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny musí vykonať odber vzoriek každej kvitnúcej predzákladnej materskej rastliny a testovanie na zistenie výskytu viroidu latentnej mozaiky broskyne. Pri každom strome vysadenom úmyselne na opeľovanie a ak je to potrebné, aj pri najdôležitejších opeľujúcich stromoch vo vonkajšom prostredí, sa musí vykonať odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu vírusu šarky sliviek a vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín.
Pri každej predzákladnej materskej rastline sa päť rokov po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a potom v päťročných intervaloch musí vykonať odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider a vírusu šarky sliviek. Pri každej predzákladnej materskej rastline sa desať rokov po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a potom v desaťročných intervaloch musí vykonať odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 2 okrem vírusu zakrpatenosti slivky, vírusu šarky sliviek a vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín, ktoré sa týkajú daného druh rastliny, a pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1. Pri pochybnostiach o výskyte Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. sa musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu predzákladných materských rastlín.
Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť:
Ak je na výrobu predzákladného materiálu na poli, ktoré nie je zabezpečené proti hmyzu, povolená výnimka podľa osobitného predpisu,16) musia byť splnené tieto požiadavky Phytoplasma:
1.
výskyt Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider
1a.
predzákladný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider
1b.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť na predzákladnom materiáli a ovocných drevinách v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť, alebo
1c.
predzákladný materiál a ovocné dreviny vo výrobnej prevádzke sa musia izolovať od ostatných hostiteľských rastlín; izolačná vzdialenosť vo výrobnej prevádzke závisí od regionálnych podmienok, druhu množiteľského materiálu, prítomnosti Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider v danej oblasti a od relevantných rizík určených kontrolným ústavom na základe vizuálnej prehliadky,
2.
výskyt vírusu šarky sliviek
2a.
predzákladný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu vírusu šarky sliviek,
2b.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť na predzákladnom materiáli a ovocných drevinách v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy vírusu šarky sliviek a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť alebo
2c.
predzákladný materiál a ovocné dreviny vo výrobnej prevádzke sa musia izolovať od ostatných hostiteľských rastlín; izolačná vzdialenosť vo výrobnej prevádzke závisí od regionálnych podmienok, druhu predzákladného materiálu, prítomnosti vírusu šarky sliviek v danej oblasti a od relevantných rizík určených kontrolným ústavom na základe vizuálnej prehliadky;
3.
výskyt Pseudomonas syringaepv.persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie
3a.
predzákladný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Pseudomonas syringaepv.persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie alebo
3b.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť na predzákladnom materiáli a ovocných drevinách v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Pseudomonas syringaepv.persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť,
4.
výskyt Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.
4a.
predzákladný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. alebo
4b.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť na predzákladnom materiáli a ovocných drevinách v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť.
b)Základný materiál, certifikovaný materiál a konformný materiál
Vizuálna prehliadka
Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.
c)Základný materiál
Odber vzoriek a testovanie
1.
Pri materských rastlinách, ktoré sa uchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, sa každé tri roky musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu základných materských rastlín na zistenie výskytu vírusu zakrpatenosti slivky, vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín a vírusu šarky sliviek a každých desať rokov sa musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu základných materských rastlín na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.
2.
Pri materských rastlinách, ktoré sa neuchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, sa každý rok musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu základných materských rastlín okrem tých, ktoré sú určené na výrobu podpníkov, na zistenie výskytu vírusu šarky sliviek tak, aby boli v priebehu desiatich rokov otestované všetky tieto rastliny.
Odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu základných materských rastlín určených na výrobu podpníkov na zistenie výskytu vírusu šarky sliviek sa musí vykonať každý rok, pričom sa musí zistiť, že je bez výskytu vírusu šarky sliviek. Odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu základných materských rastlín Prunus domestica L. určených na výrobu podpníkov na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider sa musí vykonať počas predchádzajúcich piatich vegetačných období, pričom sa musí zistiť, že je bez výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.
Pri pochybnostiach o výskyte Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. sa musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu základných materských rastlín. Na základe posúdenia rizika napadnutia základných materských rastlín sa každých desať rokov musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedených rastlín na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 2 okrem Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, vírusu zakrpatenosti slivky, vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín a vírusu šarky sliviek a testovanie na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1 pri pochybnostiach o ich výskyte.
Pri kvitnúcich materských rastlinách sa každý rok na základe posúdenia rizika napadnutia kvitnúcich základných materských rastlín musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu týchto rastlín na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, vírusu šarky sliviek a vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín.
Pri Prunus persica (L.) Batsch sa každý rok na základe posúdenia rizika napadnutia kvitnúcich základných materských rastlín musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu týchto rastlín na zistenie výskytu viroidu latentnej mozaiky broskyne. Na základe posúdenia rizika napadnutia stromov vysadených úmyselne na opeľovanie a ak je to potrebné, aj najdôležitejších opeľujúcich stromov vo vonkajšom prostredí, sa musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu týchto rastlín na zistenie výskytu vírusu šarky sliviek a vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín.
Pri nekvitnúcich materských rastlinách sa každé tri roky na základe posúdenia rizika napadnutia nekvitnúcich základných materských rastlín, ktoré sa neuchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu týchto rastlín na zistenie výskytu vírusu šarky sliviek, vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.
d)Certifikovaný materiál
Odber vzoriek a testovanie
1.
Pri materských rastlinách, ktoré sa uchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, sa každých päť rokov musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaných materských rastlín na zistenie výskytu vírusu zakrpatenosti slivky, vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín a vírusu šarky sliviek tak, aby boli v priebehu 15 rokov otestované všetky tieto rastliny. Odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaných materských rastlín na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider sa musí vykonať každých 15 rokov.
2.
Pri materských rastlinách, ktoré sa neuchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, sa každé tri roky musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaných materských rastlín na zistenie výskytu vírusu šarky sliviek tak, aby boli v priebehu 15 rokov otestované všetky tieto rastliny.
Odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaných materských rastlín určených na výrobu podpníkov na zistenie výskytu vírusu šarky sliviek sa musí vykonať každý rok, pričom sa musí zistiť, že je bez výskytu vírusu šarky sliviek. Odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaných materských rastlín Prunus cerasifera Ehrh. a Prunus domestica L. určených na výrobu podpníkov na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider sa musí vykonať počas predchádzajúcich piatich vegetačných období, pričom sa musí zistiť, že je bez výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.
Pri pochybnostiach o výskyte Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. sa musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaných materských rastlín. Na základe posúdenia rizika napadnutia certifikovaných materských rastlín sa každých 15 rokov musí vykonať odber vzoriek reprezentatívneho podielu týchto rastlín na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 2 okrem Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, vírusu zakrpatenosti slivky, vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín a vírusu šarky sliviek a testovanie na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1 pri pochybnostiach o ich výskyte.
Pri kvitnúcich materských rastlinách sa každý rok na základe posúdenia rizika napadnutia kvitnúcich certifikovaných materských rastlín musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu týchto rastlín na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, vírusu šarky sliviek a vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín. Pri Prunus persica (L.) Batsch sa každý rok na základe posúdenia rizika napadnutia kvitnúcich certifikovaných materských rastlín musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu týchto rastlín na zistenie výskytu viroidu latentnej mozaiky broskyne. Na základe posúdenia rizika napadnutia stromov vysadených úmyselne na opeľovanie a ak je to potrebné, aj najdôležitejších opeľujúcich stromov vo vonkajšom prostredí, sa musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu týchto rastlín na zistenie výskytu vírusu šarky sliviek a vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín.
Pri nekvitnúcich materských rastlinách sa každé tri roky na základe posúdenia rizika napadnutia nekvitnúcich certifikovaných materských rastlín, ktoré sa neuchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu týchto rastlín na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, vírusu šarky sliviek a vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín.
e)Základný materiál a certifikovaný materiál
Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť:
1.
výskyt Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider
1a.
základný materiál a certifikovaný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblastiach bez výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider,
1b.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť na základnom materiáli a certifikovanom materiáli a ovocných drevinách v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť alebo
1c.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť symptómy Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na viac ako 1 % základného materiálu a certifikovaného materiálu a ovocných drevín a tento základný materiál a certifikovaný materiál, ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť a reprezentatívna vzorka zvyšného asymptomatického základného materiálu a certifikovaného materiálu a ovocných drevín v dávkach, v ktorých boli pozorované symptomatické rastliny, sa musí testovať s negatívnym výsledkom výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider,
2.
výskyt vírusu šarky sliviek
2a.
základný materiál a certifikovaný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu vírusu šarky sliviek,
2b.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť na základnom materiáli a certifikovanom materiáli a ovocných drevinách v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy vírusu šarky sliviek a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť alebo
2c.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť symptómy vírusu šarky sliviek v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na viac ako 1 % základného materiálu a certifikovaného materiálu a ovocných drevín a tento základný materiál a certifikovaný materiál, ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť a reprezentatívna vzorka zvyšného asymptomatického základného materiálu a certifikovaného materiálu a ovocných drevín v dávkach, v ktorých boli pozorované symptomatické rastliny, sa musí testovať s negatívnym výsledkom výskytu vírusu šarky sliviek,
3.
výskyt Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie
3a.
základný materiál a certifikovaný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie,
3b.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť na základnom materiáli a certifikovanom materiáli a ovocných drevinách v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť alebo
3c.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť symptómy Pseudomonas syringae pv. persicae Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na viac ako 2 % základného materiálu a certifikovaného materiálu a ovocných drevín a tento základný materiál a certifikovaný materiál, ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť,
4.
výskyt Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.
4a.
základný materiál a certifikovaný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,
4b.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť na základnom materiáli a certifikovanom materiáli a ovocných drevinách v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť alebo
4c.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť symptómy Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na viac ako 2 % základného materiálu a certifikovaného materiálu a ovocných drevín a tento základný materiál a certifikovaný materiál, ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť.
f)Konformný materiál
Odber vzoriek a testovanie
Konformný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené z identifikovaného zdroja množiteľského materiálu, z ktorého sa v priebehu troch predchádzajúcich vegetačných období vykonal odber vzoriek a testovanie jeho reprezentatívneho podielu a zistilo sa, že je bez výskytu vírusu šarky sliviek.
Podpníky konformného materiálu Prunus cerasifera Ehrh. a Prunus domestica L. musia byť vyrobené z identifikovaného zdroja množiteľského materiálu, z ktorého sa v priebehu piatich predchádzajúcich vegetačných období vykonal odber vzoriek a testovanie jeho reprezentatívneho podielu a zistilo sa, že je bez výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider a vírusu šarky sliviek.
Pri pochybnostiach o výskyte Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. sa musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu konformného materiálu a ovocných drevín.
Na základe posúdenia rizika napadnutia ovocných drevín konformného materiálu, ktoré nepreukazujú symptómy vírusu šarky sliviek, sa musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu týchto ovocných drevín na zistenie výskytu vírusu šarky sliviek a symptomatických drevín v bezprostrednej blízkosti.
Ak konformný materiál a ovocné dreviny preukazujú pri vizuálnej prehliadke vo výrobnej prevádzke symptómy Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, musí sa vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu zvyšného asymptomatického konformného materiálu a ovocných drevín na Candidatus Phytoplasmaprunorum Seemüller & Schneider v dávkach, v ktorých sa nachádza symptomatický množiteľský materiál a ovocné dreviny.
Odber vzoriek a testovanie sa musia vykonať pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2 okrem Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider a vírusu šarky sliviek.
Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť:
1.
výskyt Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider
1a.
konformný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider,
1b.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť na konformnom materiáli a ovocných drevinách v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť,
1c.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť symptómy Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na viac ako 1 % konformného materiálu a ovocných drevín a tento konformný materiál, ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť a reprezentatívna vzorka zvyšného asymptomatického konformného materiálu a ovocných drevín v dávkach, v ktorých bol pozorovaný symptomatický konformný materiál a ovocné dreviny, sa musí testovať s negatívnym výsledkom výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, alebo
1d.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť symptómy Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na viac ako 2 % konformného materiálu a ovocných drevín a tento konformný materiál, ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť,
2.
výskyt vírusu šarky sliviek
2a.
konformný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu vírusu šarky sliviek,
2b.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť na konformnom materiáli a ovocných drevinách v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy vírusu šarky sliviek a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť alebo
2c.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť symptómy vírusu šarky sliviek v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na viac ako 1 % konformného materiálu a ovocných drevín a tento konformný materiál, ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť a reprezentatívna vzorka zvyšného asymptomatického konformného materiálu a ovocných drevín v dávkach, ktorých bol pozorovaný symptomatický konformný materiál a ovocné dreviny, sa musí testovať s negatívnym výsledkom výskytu vírusu šarky sliviek,
3.
výskyt Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie
3a.
konformný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie,
3b.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť na konformnom materiáli a ovocných drevinách v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť alebo
3c.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť symptómy Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na viac ako 2 % konformného materiálu a ovocných drevín a tento konformný materiál, ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť,
4.
výskyt Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.
4a.
konformný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,
4b.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť na konformnom materiáli a ovocných drevinách v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť, alebo
4c.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť symptómy Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na viac ako 2 % konformného materiálu a ovocných drevín a tento konformný materiál, ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť.
12.Pyrus L.
a)Všetok množiteľský materiál
Vizuálna prehliadka
Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.
b)Predzákladný materiál
Odber vzoriek a testovanie
Pri každej predzákladnej materskej rastline sa 15 rokov po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a potom v pätnásťročných intervaloch musí vykonať odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 2 okrem vírusom podobných chorôb a viroidov a pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1.
Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť:
Ak je na výrobu predzákladného materiálu na poli, ktoré nie je zabezpečené proti hmyzu, povolená výnimka podľa osobitného predpisu,16) musia byť splnené tieto požiadavky:
1.
výskyt Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider
1a.
predzákladný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider alebo
1b.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť,
2.
výskyt Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
2a.
predzákladný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. alebo
2b.
predzákladný materiál a ovocné dreviny vo výrobnej prevádzke sa v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia musia podrobiť vizuálnej prehliadke a všetok množiteľský materiál a ovocné dreviny, ktoré preukazujú symptómy Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., a všetky okolité hostiteľské rastliny sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť.
c)Základný materiál
Odber vzoriek a testovanie
Pri základných materských rastlinách, ktoré sa uchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, sa každých 15 rokov musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu základných materských rastlín na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider.
Pri základných materských rastlinách, ktoré sa neuchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, sa každé tri roky musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu základných materských rastlín na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider a na základe posúdenia rizika napadnutia základných materských rastlín sa každých 15 rokov musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu týchto rastlín na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 2 okrem Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider a okrem vírusom podobných chorôb a viroidov a pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1.
d)Certifikovaný materiál
Odber vzoriek a testovanie
Pri certifikovaných materských rastlinách, ktoré sa uchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, sa každých 15 rokov musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaných materských rastlín na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider.
Pri certifikovaných materských rastlinách, ktoré sa neuchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, sa každých päť rokov musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaných materských rastlín na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider a na základe posúdenia rizika napadnutia certifikovaných materských rastlín sa každých 15 rokov musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu týchto rastlín na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 2 okrem Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider a okrem vírusom podobných chorôb a viroidov a pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1.
Odber vzoriek a testovanie certifikovaných ovocných drevín sa musí vykonať pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2.
e)Základný materiál a certifikovaný materiál
Požiadavky na výrobnú prevádzku, miesto výroby a oblasť:
1.
výskyt Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider
1a.
základný materiál a certifikovaný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider,
1b.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť alebo
1c.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť symptómy Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na viac ako 2 % základného materiálu a certifikovaného materiálu a ovocných drevín a tento základný materiál a certifikovaný materiál, ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť a reprezentatívna vzorka zvyšného asymptomatického základného materiálu a certifikovaného materiálu a ovocných drevín v dávkach, v ktorých bol pozorovaný symptomatický základný materiál a certifikovaný materiál a ovocné dreviny, sa musí testovať s negatívnym výsledkom výskytu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider,
2.
výskyt Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
2a.
základný materiál a certifikovaný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. alebo
2b.
základný materiál a certifikovaný materiál a ovocné dreviny vo výrobnej prevádzke sa v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia musia podrobiť vizuálnej prehliadke a všetok množiteľský materiál a ovocné dreviny, ktoré preukazujú symptómy Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., a všetky okolité hostiteľské rastliny sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť.
f)Konformný materiál
Odber vzoriek a testovanie
Odber vzoriek a testovanie sa musia vykonať pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2.
Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť:
1.
výskyt Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider
1a.
konformný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider,
1b.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť alebo
1c.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť symptómy Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na viac ako 2 % konformného materiálu a ovocných drevín a tento konformný materiál, ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť a reprezentatívna vzorka zvyšného asymptomatického konformného materiálu a ovocných drevín v dávkach, v ktorých bol pozorovaný symptomatický konformný materiál a ovocné dreviny, sa musí testovať s negatívnym výsledkom výskytu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider,
2.
výskyt Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
2a.
konformný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. alebo
2b.
konformný materiál a ovocné dreviny vo výrobnej prevádzke sa v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia musí podrobiť vizuálnej prehliadke a všetok konformný množiteľský materiál a ovocné dreviny, ktoré preukazujú symptómy Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., a všetky okolité hostiteľské rastliny sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť.
13.Ribes L.
a)Predzákladný materiál
Vizuálna prehliadka
Vizuálne prehliadky sa musia vykonať dvakrát za rok.
Odber vzoriek a testovanie
Pri každej predzákladnej materskej rastline sa štyri roky po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a potom v štvorročných intervaloch musí vykonať odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 2 a pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1.
b)Základný materiál, certifikovaný materiál a konformný materiál
Vizuálna prehliadka
Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.
Odber vzoriek a testovanie
Odber vzoriek a testovanie sa musia vykonať pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2.
c)Základný materiál
Požiadavky na výrobnú prevádzku, miesto výroby a oblasť:
Podiel základného materiálu a ovocných drevín vo výrobnej prevádzke, ktoré preukazujú v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia symptómy Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer, nesmie prekročiť 0,05 % a tento množiteľský materiál, ovocné dreviny a všetky okolité hostiteľské rastliny sa musia odstrániť a zničiť.
d)Certifikovaný materiál
Požiadavky na výrobnú prevádzku, miesto výroby a oblasť:
Podiel certifikovaného materiálu a ovocných drevín vo výrobnej prevádzke, ktoré preukazujú v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia symptómy Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer, nesmie prekročiť 0,5 % a tento množiteľský materiál, ovocné dreviny a všetky okolité hostiteľské rastliny sa musia odstrániť a zničiť.
14.Rubus L.
a)Predzákladný materiál
Vizuálna prehliadka
Vizuálne prehliadky sa musia vykonať dvakrát za rok.
Odber vzoriek a testovanie
Pri každej predzákladnej materskej rastline sa dva roky po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a potom v dvojročných intervaloch musí vykonať odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 2 a pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1.
b)Základný materiál
Vizuálna prehliadka
Ak sa základný materiál a ovocné dreviny pestujú na poli alebo v črepníkoch, vizuálne prehliadky sa musia vykonať dvakrát za rok.
Pri základnom materiáli a ovocných drevinách vyrobených mikropropagáciou, ktoré sa uchovávajú kratšie ako tri mesiace, sa počas tohto obdobia musí vykonať jedna vizuálna prehliadka.
Odber vzoriek a testovanie
Odber vzoriek a testovanie sa musia vykonať, ak sú pri vizuálnej prehliadke nejasné symptómy vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody alebo vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka. Odber vzoriek a testovanie sa musia vykonať pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2 okrem vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody a vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka.
Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť:
1.
ak je výsledok testu základného materiálu a ovocných drevín, ktoré preukazujú symptómy vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody alebo vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka, pozitívny, množiteľský materiál a ovocné dreviny sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť,
2.
výskyt regulovaných nekaranténnych škodcov okrem vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody a vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka:
podiel základného materiálu a ovocných drevín vo výrobnej prevádzke, ktoré preukazujú v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia symptómy regulovaných nekaranténnych škodcov nesmie prekročiť tieto hodnoty výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov:
- 0,1 % pri:
Agrobacterium spp. Conn.,
Rhodococcus fascians Tilford, pričom napadnutý základný materiál, ovocné dreviny a všetky okolité hostiteľské rastliny sa musia odstrániť a zničiť,
3.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť symptómy všetkých vírusov ustanovených v prílohách č. 1 a 2 v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na viac ako 0,25 % základného materiálu a ovocných drevín a tento základný materiál, ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť.
c)Certifikovaný materiál
Vizuálna prehliadka
Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.
Odber vzoriek a testovanie
Odber vzoriek a testovanie sa musia vykonať, ak sú pri vizuálnej prehliadke nejasné symptómy vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody alebo vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka. Odber vzoriek a testovanie sa musia vykonať pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2 okrem vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody a vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka.
Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť:
1.
ak je výsledok testu certifikovaného materiálu a ovocných drevín, ktoré preukazujú symptómy vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody alebo vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka, pozitívny, certifikovaný materiál a ovocné dreviny sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť,
2.
výskyt regulovaných nekaranténnych škodcov okrem vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody a vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka:
podiel certifikovaného materiálu a ovocných drevín vo výrobnej prevádzke, ktoré preukazujú v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia symptómy regulovaných nekaranténnych škodcov, nesmie prekročiť tieto hodnoty výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov:
- 0,5 % pri Resseliella theobaldi Barnes,
- 1 % pri
Agrobacterium spp. Conn.
Rhodococcus fascians Tilford, pričom napadnutý množiteľský materiál, ovocné dreviny a všetky okolité hostiteľské rastliny sa musia odstrániť a zničiť,
3.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť symptómy všetkých vírusov ustanovených v prílohách č. 1 a 2 v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na viac ako 0,5 % certifikovaného materiálu a ovocných drevín a tento certifikovaný materiál, ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť.
d)Konformný materiál
Vizuálna prehliadka
Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.
Odber vzoriek a testovanie
Odber vzoriek a testovanie sa musia vykonať, ak sú pri vizuálnej prehliadke nejasné symptómy vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody alebo vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka. Odber vzoriek a testovanie sa musia vykonať pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2 okrem vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody a vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka.
Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť:
Ak je výsledok testu konformného materiálu a ovocných drevín, ktoré preukazujú symptómy vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody alebo vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka pozitívny, konformný materiál a ovocné dreviny sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť.
15.Vaccinium L.
a)Predzákladný materiál
Vizuálna prehliadka
Vizuálne prehliadky sa musia vykonať dvakrát za rok.
Odber vzoriek a testovanie
Pri každej predzákladnej materskej rastline sa päť rokov po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a potom v päťročných intervaloch musí vykonať odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 2 a pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1.
b)Základný materiál
Vizuálna prehliadka
Vizuálne prehliadky sa musia vykonať dvakrát za rok.
Odber vzoriek a testovanie
Odber vzoriek a testovanie sa musia vykonať pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2.
Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť:
1.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn,
2.
výskyt Diaporthe vaccinii Shear
2a.
základný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Diaporthe vaccinii Shear alebo
2b.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Diaporthe vaccinii Shear,
3.
podiel základného materiálu a ovocných drevín vo výrobnej prevádzke, ktoré preukazujú v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia symptómy regulovaných nekaranténnych škodcov, nesmie prekročiť tieto hodnoty výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov:
- 0,1 % pri Godronia cassandrae (anamorfný Topospora myrtilli) Peck,
- 0,5 % pri Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin, pričom napadnutý množiteľský materiál, ovocné dreviny a všetky okolité hostiteľské rastliny sa musia odstrániť a zničiť.
c)Certifikovaný materiál a konformný materiál
Vizuálna prehliadka
Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.
Odber vzoriek a testovanie
Odber vzoriek a testovanie sa musí vykonať pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2.
d)Certifikovaný materiál
Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť:
1.
výskyt Diaporthe vaccinii Shear
1a.
certifikovaný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Diaporthe vaccinii Shear alebo
1b.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Diaporthe vaccinii Shear
2.
podiel certifikovaného materiálu a ovocných drevín vo výrobnej prevádzke, ktoré preukazujú v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia symptómy regulovaných nekaranténnych škodcov, nesmie prekročiť tieto hodnoty výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov:
- 0,5 % pri
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn,
Godronia cassandrae (anamorfný Topospora myrtilli) Peck,
- 1 % pri Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin, pričom napadnutý množiteľský materiál, ovocné dreviny a všetky okolité hostiteľské rastliny sa musia odstrániť a zničiť.
Príloha č. 6
k nariadeniu vlády č. 221/2016 Z. z.
Najvyšší povolený počet generácií na poli, ktoré nie je zabezpečené proti hmyzu, a najvyššia povolená dĺžka životného cyklu základných materských rastlín [§ 16 ods. 2 písm. a)] podľa rodov alebo druhov podľa § 20 ods. 1
Castanea sativa Mill.
Základná kategória
Základná materská rastlina sa môže rozmnožovať najviac dve generácie.
Ak je základnou materskou rastlinou podpník, môže sa rozmnožovať najviac tri generácie.
Ak sú podpníky súčasťou základných materských rastlín, musia byť základným materiálom prvej generácie.

Citrus L., Fortunella Swingle a Poncirus Raf.
Základná kategória
Základná materská rastlina sa môže rozmnožovať najviac jednu generáciu.
Ak je základnou materskou rastlinou podpník, môže sa rozmnožovať najviac tri generácie.
Ak sú podpníky súčasťou základných materských rastlín, musia byť základným materiálom prvej generácie.

Corylus avellana L.
Základná kategória
Základná materská rastlina sa môže rozmnožovať najviac dve generácie.

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.
Základná kategória
Základná materská rastlina sa môže rozmnožovať najviac dve generácie.
Ak je základnou materskou rastlinou podpník, môže sa rozmnožovať najviac tri generácie.
Ak sú podpníky súčasťou základných materských rastlín, musia byť základným materiálom prvej generácie.

Ficus carica L.
Základná kategória
Základná materská rastlina sa môže rozmnožovať najviac dve generácie.

Fragaria L.
Základná kategória
Základná materská rastlina sa môže rozmnožovať najviac päť generácií.

Juglans regia L.
Základná kategória
Základná materská rastlina sa môže rozmnožovať najviac dve generácie.

Olea europaea L.
Základná kategória
Základná materská rastlina sa môže rozmnožovať najviac jednu generáciu.

Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica a P. salicina
Základná kategória
Základná materská rastlina sa môže rozmnožovať najviac dve generácie.
Ak je základnou materskou rastlinou podpník, môže sa rozmnožovať najviac tri generácie.
Ak sú podpníky súčasťou základných materských rastlín, musia byť základným materiálom prvej generácie.

Prunus avium a P. cerasus
Základná kategória
Základná materská rastlina sa môže rozmnožovať najviac dve generácie.
Ak je základnou materskou rastlinou podpník, môže sa rozmnožovať najviac tri generácie.
Ak sú podpníky súčasťou základných materských rastlín, musia byť základným materiálom prvej generácie.

Ribes L.
Základná kategória
Základná materská rastlina sa môže rozmnožovať najviac tri generácie.
Materské rastliny sa udržiavajú ako materské rastliny najviac šesť rokov.

Rubus L.
Základná kategória
Základná materská rastlina sa môže rozmnožovať najviac dve generácie.
Materské rastliny každej generácie sa udržiavajú ako materské rastliny najviac štyri roky.

Vaccinium L.
Základná kategória
Základná materská rastlina sa môže rozmnožovať najviac dve generácie.
Príloha č. 7
k nariadeniu vlády č. 221/2016 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1.
Smernica Rady 2008/90/ES z 29. septembra 2008 o uvádzaní množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia do obehu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 267, 8. 10. 2008) v znení
– rozhodnutia Komisie 2010/777/EÚ z 15. decembra 2010 (Ú. v. EÚ L 332, 16. 12. 2010),
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 z 15. mája 2014 (Ú. v. EÚ L 189, 27. 6. 2014).
2.
Vykonávacia smernica Komisie 2014/96/EÚ z 15. októbra 2014 o požiadavkách na označovanie, uzatváranie a balenie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice 2008/90/ES (Ú. v. EÚ L 298, 16. 10. 2014).
3.
Vykonávacia smernica Komisie 2014/97/EÚ z 15. októbra 2014, ktorou sa vykonáva smernica Rady 2008/90/ES, pokiaľ ide o registráciu dodávateľov a odrôd a o spoločný zoznam odrôd
(Ú. v. EÚ L 298, 16. 10. 2014).
4.
Vykonávacia smernica Komisie 2014/98/EÚ z 15. októbra 2014, ktorou sa vykonáva smernica Rady 2008/90/ES, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na rod a druh ovocných drevín uvedených v prílohe I k smernici, ako aj osobitné požiadavky, ktoré majú spĺňať dodávatelia, a podrobné pravidlá týkajúce sa úradných kontrol (Ú. v. EÚ L 298, 16. 10. 2014).
5.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/1813 z 29. októbra 2019, ktorou sa mení vykonávacia smernica 2014/96/EÚ o požiadavkách na označovanie, uzatváranie a balenie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice Rady 2008/90/ES, pokiaľ ide o farbu návesky pre certifikované kategórie množiteľského materiálu a ovocných drevín a obsah dokladu dodávateľa (Ú. v. EÚ L 278, 30. 10. 2019).
6.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2020/177 z 11. februára 2020, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, smernice Komisie 93/49/EHS a 93/61/EHS a vykonávacie smernice 2014/21/EÚ a 2014/98/EÚ, pokiaľ ide o škodcov rastlín na osivách a inom rastlinnom reprodukčnom materiáli (Ú. v. EÚ L 41, 13. 2. 2020).