219/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.07.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

219
Oznámenie
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. januára 2016 bola v Astane podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kazašskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.

Dohoda nadobudne platnosť 7. augusta 2016 v súlade s článkom 14 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Národnom bezpečnostnom úrade Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.