218/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

218
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 8. júna 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č.185/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 175/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa trinástym bodom, ktorý znie:
„13.
úradne pridelené sériové číslo,“.
2.
V § 12 ods. 1 sa písmeno c) dopĺňa dvanástym bodom, ktorý znie:
„12.
úradne pridelené sériové číslo.“.
3.
V § 16 ods. 2 sa písmeno a) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:
„8.
úradne pridelené sériové číslo.“.
4.
V § 16 ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa dvanástym bodom, ktorý znie:
„12.
úradne pridelené sériové číslo,“.
5.
V § 17 sa za slovo „preberajú“ vkladajú slová „a vykonávajú“.
6.
V prílohe č. 2 časti I ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
Najnižšia odrodová čistota je:
základné osivo, materský komponent 99,0 %
základné osivo, otcovský komponent 99,9 %
certifikované osivo odrôd ozimnej repky olejky 90,0 %
certifikované osivo odrôd jarnej repky olejky 85,0 %
“.
7.
Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 51/2007 Z. z.
Zoznam preberaných a vykonávaných právne záväzných aktov Európskej únie
1.
Smernica Rady 2002/57/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín (Ú. v. ES L 193, 20. 7. 2002, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení
– smernice Rady 2002/68/ES z 19. júla 2002 (Ú. v. ES L 195, 24. 7. 2002, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36),
– smernice Komisie 2003/45/ES z 28. mája 2003 (Ú. v. EÚ L 138, 5. 6. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),
– smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 165, 3. 7. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),
– smernice Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2005),
– smernice Komisie 2009/74/ES z 26. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 166, 27. 6. 2009).
2.
Rozhodnutie Rady 2003/17/ES zo 16. decembra 2002 o rovnocennosti terénnych inšpekcií uskutočňovaných v tretích krajinách na množiteľskom poraste pre produkciu osiva a o rovnocennosti osiva vyprodukovaného v tretích krajinách (Ú. v. ES L 8, 14. 1. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 38).
3.
Rozhodnutie Komisie 2004/266/ES zo 17. marca 2004 o schválení nezmazateľného označovania predpísaných údajov na obaloch osiva krmovín (Ú. v. EÚ L 83, 20. 3. 2004, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 43).
4.
Rozhodnutie Komisie 2004/842/ES z 1. decembra 2004 o vykonávacích pravidlách, podľa ktorých môžu členské štáty udeľovať oprávnenia na uvádzanie na trh osiva patriaceho do odrôd, na ktoré bola podaná žiadosť o zápis do štátneho katalógu poľnohospodárskych rastlinných druhov alebo zeleninových druhov (Ú. v. EÚ L 362, 9. 12. 2004).
5.
Nariadenie Komisie (ES) č. 217/2006 z 8. februára 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania smerníc Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o povolenie pre členské štáty umožniť dočasné obchodovanie s osivom, ktoré nespĺňa minimálne požiadavky na klíčivosť (Ú. v. EÚ L 38, 9. 2. 2006).
6.
Smernica Komisie 2008/124/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa obmedzuje uvádzanie osiva určitých druhov krmovín a olejnín a priadnych rastlín na trh na osivo, ktoré bolo úradne uznané ako základné osivo alebo certifikované osivo (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 340, 19. 12. 2008).
7.
Smernica Komisie 2009/74/ES z 26. júna 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o botanické názvy rastlín, vedecké názvy iných organizmov a určité prílohy k smerniciam 66/401/EHS, 66/402/EHS a 2002/57/ES vzhľadom na vývoj vedeckých a technických poznatkov (Ú. v. EÚ L 166, 27. 6. 2009).
8.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/11 z 5. januára 2016, ktorou sa mení príloha II k smernici Komisie 2002/57/ES o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín (Ú. v. EÚ L 3, 6. 1. 2016).
9.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/317 z 3. marca 2016, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o označovanie balení osiva úradnými náveskami (Ú. v. EÚ L 60, 5. 3. 2016).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2017 okrem čl. I prvého až štvrtého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2017.
Robert Fico v. r.