215/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

215
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 27. júna 2016,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy v zraniteľných oblastiach
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 17 písm. d) zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 394/2015 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o
a)
vedení registračného a informačného systému a databázy,
b)
získaní informácií o stave počasia,
c)
náležitostiach žiadosti o mimoriadne povolenie použitia dusíkatých hnojivých látok,
d)
postupe ohlasovania dodatočných skladovacích priestorov,
e)
pláne použitia dusíkatých hnojivých látok,
f)
registrácii vykonaných kontrol.
§ 2
Registračný a informačný systém a databáza
(1)
Harmonizovaný registračno-informačný systém (ďalej len „systém“) obsahuje:
a)
registráciu žiadosti o mimoriadne povolenie použitia dusíkatých hnojivých látok na poľnohospodársku pôdu v zraniteľných oblastiach v zakázanom období v čase do 14 dní po začiatku zákazu aplikácie a v čase do 14 dní pred koncom zákazu aplikácie,
b)
evidenciu fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktoré obhospodarujú poľnohospodársku pôdu podľa § 2 písm. u) zákona, a fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktoré obhospodarujú poľnohospodársku pôdu podľa § 2 písm. u) zákona a chovajú zvieratá (ďalej len „obhospodarovateľ“),
c)
evidenciu plôch mimoriadnej aplikácie dusíkatých hnojivých látok v zakázanom období,
d)
evidenciu žiadostí o mimoriadne povolenie použitia dusíkatých hnojivých látok v zakázanom období,
e)
evidenciu kontrol údajov a výsledkov z kontrol vykonaných podľa § 13a ods. 3 písm. g) zákona.
(2)
Databáza údajov v systéme je zdroj informácií podľa odseku 1 písm. a) až e) na vypracúvanie správ v oblasti hodnotenia účinnosti podmienok hospodárenia v zraniteľných oblastiach.
§ 3
Informácie o stave počasia
Informácie o predpokladanom stave počasia sú dostupné na webovom sídle Slovenského hydrometeorologického ústavu.
§ 4
Náležitosti žiadosti o mimoriadne povolenie použitia dusíkatých hnojivých látok
(1)
Povolenie na mimoriadnu aplikáciu sa udeľuje na základe žiadosti obhospodarovateľa podľa
§ 2 ods. 1 písm. a) registrovanej v systéme.
(2)
Žiadosť podľa § 10c ods. 2 zákona sa v systéme realizuje vyplnením elektronického formulára na webovom sídle Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, ktorá obsahuje
a)
názov, IČO a adresu elektronickej pošty obhospodarovateľa,
b)
názov dielu pôdneho bloku,
c)
skrátený kód kultúrneho dielu pôdneho bloku,
d)
výmeru dielu pôdneho bloku,
e)
stupeň zraniteľnosti (A,B,C),
f)
predplodinu,
g)
bilančný rozdiel N (kg/ha) zistený na parcele po pestovaní predplodiny,
h)
hlavnú plodinu,
i)
plánovanú úrodu (t/ha),
j)
typ hnojiva doteraz aplikovaného k hlavnej plodine,
k)
súhrnnú aplikačnú dávku dusíka (kg/ha) podľa písmena j),
l)
typ hnojiva, ktoré sa má aplikovať,
m)
súhrnnú aplikačnú dávku dusíka (kg/ha) podľa písmena l).
(3)
Vyplnený elektronický formulár prepojený prostredníctvom registra pôdy na konkrétny kultúrny diel pôdneho bloku sa po spracovaní odosiela Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“). Stanovisko k žiadosti o mimoriadne povolenie použitia dusíkatých hnojivých látok (ďalej len „stanovisko“) sa zasiela obhospodarovateľovi elektronicky najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti; vzor stanoviska k žiadosti o mimoriadne povolenie použitia dusíkatých hnojivých látok je uvedený v prílohe č. 1.
(4)
Informácia o vykonaní alebo nevykonaní aplikácie dusíkatých hnojivých látok sa zasiela prostredníctvom elektronického formulára kontrolnému ústavu do 15 dní odo dňa prijatia stanoviska.
§ 5
Ohlasovanie dodatočných skladovacích priestorov
Dodatočné skladovacie priestory na uskladnenie hospodárskych hnojív alebo ich iné využitie podľa § 10b ods. 1 zákona sa preukazujú zmluvou alebo iným dokladom o zhodnotení hospodárskych hnojív a ohlasujú sa kontrolnému ústavu najneskôr do 15 dní od prvého prevozu hospodárskeho hnojiva; vzor ohlásenia o skladovaní hospodárskych hnojív vo vybudovaných skladovacích priestoroch alebo o ich inom využití je uvedený v prílohe č. 2, ktorý je v elektronickej forme uvedený na webovom sídle kontrolného ústavu a Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy.
Plán použitia dusíkatých hnojivých látok
§ 6
(1)
Plán použitia dusíkatých hnojivých látok obsahuje okrem identifikačných údajov obhospodarovateľa tieto údaje:
a)
celková výmera pozemku, z toho osobitne výmera ornej pôdy, trvalých trávnych porastov a trvalých kultúr a celková výmera pozemku zaradená do zraniteľnej oblasti,
b)
priemerný stav hospodárskych zvierat za kalendárny rok v období od 1. januára do 31. decembra, spôsob ustajnenia, pasenia a košarovania,
c)
skutočná produkcia hospodárskych hnojív vypočítaná z priemerného stavu hospodárskych zvierat podľa § 10b ods. 1 zákona a prílohy č. 1 zákona,
d)
skutočný objem vybudovaných skladovacích kapacít na hospodárske hnojivá,
e)
produkcia dusíka podľa prílohy č. 4 zákona.
(2)
Na základe zisteného množstva dusíka vyprodukovaného exkrementmi chovaných hospodárskych zvierat vypočítaného podľa prílohy č. 4 zákona alebo z bilancie ročnej produkcie hospodárskych hnojív sa vypočíta produkcia dusíka, ktorého množstvo sa prepočíta k limitnej hodnote dusíka 170 kg/ha v hospodárskom roku podľa § 2 písm. r) zákona. Pri bilančných prebytkoch dusíka sa určí iné využitie hospodárskych hnojív.
(3)
Celková potreba dusíka na plánovanú úrodu konkrétnej plodiny sa vypočíta z potreby dusíka na jednotku úrody. Celková potreba dusíka nesmie prekročiť limitné hodnoty uvedené v prílohe č. 7 zákona. Celková potreba dusíka na plánovanú úrodu sa upraví vzhľadom na využiteľný dusík z hospodárskych hnojív alebo organických hnojív. Pri určovaní delených dávok dusíka v priemyselných hnojivách výpočet vychádza z celkovej potreby dusíka zníženej o
a)
podiel dusíka využiteľného z aplikovaných hospodárskych hnojív alebo organických hnojív podľa prílohy č. 5 zákona, pričom uvedené množstvo sa rozdelí na viac dávok s prihliadnutím na príjem dusíka v priebehu vegetačného obdobia, alebo
b)
ponuku anorganického dusíka v pôde, ak sú k dispozícii informácie o obsahu anorganického dusíka v pôde podľa prílohy č. 4; tento postup možno uplatňovať na základe rozborov pôdy na obsah minerálneho dusíka v pôde pre predsejbové hnojenie; pre regeneračné hnojenie len pri ozimných plodinách a produkčné hnojenie.
(4)
V grafickej časti k plánu použitia dusíkatých hnojivých látok sa na mapovom podklade vyznačia plochy, na ktoré
a)
sa nikdy neaplikujú dusíkaté hnojivé látky a iné hnojivé látky podľa § 2 zákona; ide najmä o pásma 10 m od povrchových vodných zdrojov, 50 m od zdrojov podzemných vôd, svahy nad 12°, trvale zamokrené plochy alebo územia hygienickej ochrany,
b)
nemožno aplikovať dusíkaté hnojivé látky a iné hnojivé látky v určitý čas alebo na ktorých je aplikácia možná len v obmedzených dávkach; ide o erózne ohrozené svahy, plochy s podzemnou vodou, ktorej hladina je vyššia ako 0,5 m, plochy určené na produkciu plodín na priamu konzumáciu,
c)
je možné aplikovať dusíkaté hnojivé látky a iné hnojivé látky kedykoľvek v povolenom období.
(5)
Vzor plánu použitia dusíkatých hnojivých látok pre hospodársky rok je uvedený v prílohe č. 3.
§ 7
(1)
Pri určení dávok dusíka pre jednotlivé plodiny sa vychádza z potreby dusíka na jednu tonu úrody hlavného produktu a zodpovedajúceho množstva vedľajšieho produktu. Výsledná hodnota potreby dusíka sa porovná s hodnotami uvedenými v prílohe č. 7 zákona. Výpočet dávky dusíka na základe obsahu v pôde je uvedený v prílohe č. 4.
(2)
Poľnohospodárska pôda sa zavlažuje tak, aby nebola poškodzovaná zamokrením, zasolením alebo iným spôsobom, ktorý by mohol spôsobiť znečistenie vôd.
(3)
Závlahová dávka neprekračuje retenčnú kapacitu pôdy, nie je prirodzene ani drenážou infiltrovaná do podzemných a povrchových vôd a nie je aplikovaná na pôdy so sklonom k povrchovým vodám. Množstvo a spôsob použitia závlahovej dávky sú uvedené v prílohe č. 5.
§ 8
Registrácia vykonaných kontrol
Údaje o vykonaných kontrolách podľa § 13a ods. 3 písm. g) zákona počas kalendárneho roka sa po ukončení každej kontroly evidujú v systéme.
§ 9
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2016.
Gabriela Matečná v. r.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 215/2016 Z. z.
Príloha č. 2
k vyhláške č. 215/2016 Z. z.
Príloha č. 3
k vyhláške č. 215/2016 Z. z.
Príloha č. 4
k vyhláške č. 215/2016 Z. z.
Príloha č. 5
k vyhláške č. 215/2016 Z. z.