214/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.07.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

214
Oznámenie
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že na 44. zasadaní Konferencie ministrov Organizácie pre spoluprácu železníc (OSŽD), ktoré sa konalo
7. – 10. júna 2016 v Baku, boli prijaté zmeny a doplnky Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS) (oznámenie č. 1/2015 Z. z.).

Zmeny a doplnky Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS) nadobudli platnosť 1. júla 2016 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku.

Do textu zmien a doplnkov dohody možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.