213/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.07.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

213
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. júna 2016,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 416/2011 Z. z. o hodnotení chemického stavu útvaru
podzemných vôd
Vláda Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 1 písm. i) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2011 Z. z. o hodnotení chemického stavu útvaru podzemných vôd sa mení takto:
1.
V § 1 ods. 2 písm. c) sa slová „odsekov 8 a 9“ nahrádzajú slovami „odsekov 7 a 8“.
2.
V § 1 sa vypúšťa odsek 7.
Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 7 a 8.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. júla 2016.
Robert Fico v. r.