21/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

21
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
zo 7. decembra 2015,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 4 písm. c) a § 42 ods. 1 zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve sa mení takto:
1.
§ 1 sa vypúšťa.
2.
Príloha č. 1 sa vypúšťa.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Ľubomír Jahnátek v. r.