209/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.11.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

209
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 8. júna 2016
o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov
pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje minimálne požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu s frekvenciou od 0 Hz do 300 GHz na pracovisku (ďalej len „expozícia elektromagnetickému poľu“) a na predchádzanie rizikám, ktoré vznikajú alebo môžu vznikať v súvislosti s expozíciou elektromagnetickému poľu.
(2)
Požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády sa vzťahujú na priame biofyzikálne účinky a nepriame účinky krátkodobej expozície elektromagnetickému poľu na ľudský organizmus. Požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády sa nevzťahujú na účinky v dôsledku ich dlhodobého pôsobenia ani na riziká, ktoré môžu vznikať pri kontakte s neizolovaným vodičom.
(3)
Týmto nariadením vlády nie sú dotknuté opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „opatrenia“) podľa osobitných predpisov.1)
§ 2
Definície pojmov
(1)
Elektromagnetické pole je statické elektrické pole, statické magnetické pole a časovo premenné elektrické pole, magnetické pole a elektromagnetické pole s frekvenciou do 300 GHz.
(2)
Priame biofyzikálne účinky sú účinky priamo spôsobené ľudskému organizmu jeho prítomnosťou v elektromagnetickom poli. Medzi priame biofyzikálne účinky patria
a)
tepelné účinky, ako sú prehriatie telesného tkaniva absorpciou energie z elektromagnetického poľa v telesnom tkanive,
b)
netepelné účinky, ako sú stimulácia svalov, nervov alebo zmyslových orgánov, ktoré môžu mať škodlivý vplyv na duševné a telesné zdravie zamestnanca; stimulácia zmyslových orgánov môže vyvolať aj prechodné symptómy, ako sú závraty alebo klamlivé zrakové vnemy (fosfény), ktoré môžu spôsobiť dočasné podráždenie alebo inak ovplyvniť duševné schopnosti alebo telesné schopnosti zamestnanca, čo následne môže mať vplyv na bezpečnosť pri práci,
c)
končatinové elektrické prúdy.
(3)
Nepriame účinky sú účinky spôsobené prítomnosťou predmetu v elektromagnetickom poli, čo môže byť príčinou ohrozenia bezpečnosti alebo zdravia. Medzi nepriame účinky patrí najmä
a)
vzájomné ovplyvňovanie sa s lekárskym elektronickým zariadením alebo prístrojmi vrátane kardiostimulátorov a iných implantovaných prístrojov a lekárskych zariadení nosených na ľudskom tele,
b)
riziko vymršťovania feromagnetických objektov v statickom magnetickom poli,
c)
iniciácia elektrovýbušných zariadení (detonátorov),
d)
požiare a explózie, ktoré sú výsledkom vznietenia horľavých materiálov iskrami spôsobenými indukovanými poľami, kontaktnými elektrickými prúdmi alebo výbojmi,
e)
kontaktný elektrický prúd.
(4)
Limitná hodnota expozície (LHE) je hodnota expozície ustanovená na základe biofyzikálnych porovnávaní a biologických porovnávaní, najmä na základe dokázaných krátkodobých priamych biofyzikálnych účinkov a akútnych priamych biofyzikálnych účinkov, ako sú tepelné účinky alebo elektrická stimulácia tkanív.
(5)
Limitná hodnota expozície (LHE) pre zdravotné účinky je hodnota expozície, pri prekročení ktorej sa u zamestnanca môžu vyskytnúť škodlivé účinky na zdravie, akými sú prehriatie, stimulácia nervových tkanív a svalových tkanív.
(6)
Limitná hodnota expozície (LHE)pre zmyslové účinky je hodnota expozície, pri prekročení ktorej sa u zamestnanca môžu vyskytnúť prechodné zmeny zmyslového vnímania a mierne zmeny mozgových funkcií.
(7)
Akčná hodnota expozície (AHE) je hodnota expozície ustanovená na účely zjednodušeného preukazovania dodržiavania príslušných limitných hodnôt expozície (LHE), alebo na prijatie príslušných opatrení tak, ako ich ustanovuje toto nariadenie vlády.
(8)
Pre elektrické pole sú ustanovené dolná akčná hodnota expozície (AHE) a horná akčná hodnota expozície (AHE) ako úrovne, súvisiace s konkrétnymi opatreniami špecifikovanými v tomto nariadení vlády.
(9)
Pre magnetické pole je ustanovená dolná akčná hodnota expozície (AHE) ako úroveň súvisiaca s limitnými hodnotami expozície (LHE) pre zmyslové účinky a horná akčná hodnota expozície (AHE) ako úroveň súvisiaca s limitnými hodnotami expozície (LHE) pre zdravotné účinky.
§ 3
Limitné hodnoty expozície a akčné hodnoty expozície
(1)
Limitné hodnoty expozície (LHE) pre zdravotné účinky, limitné hodnoty expozície (LHE) pre zmyslové účinky a akčné hodnoty expozície (AHE) sú uvedené v prílohách č. 2 a 3.
(2)
Zamestnávateľ zabezpečí obmedzenie expozície zamestnanca elektromagnetickému poľu najviac na limitné hodnoty expozície (LHE) uvedené v prílohách č. 2 a 3, ak odseky 4 až 6 neustanovujú inak. Dodržiavanie limitných hodnôt expozície (LHE) sa preukazuje postupmi na posudzovanie rizík, ktoré sú uvedené v § 4. Ak expozícia zamestnanca elektromagnetickému poľu prekročí limitné hodnoty expozície (LHE), zamestnávateľ bezodkladne prijme opatrenia podľa § 5 ods. 8.
(3)
Ak sa preukáže, že nie sú prekročené príslušné akčné hodnoty expozície (AHE) uvedené v prílohách č. 2 a 3, predpokladá sa, že sú splnené limitné hodnoty expozície (LHE) pre zdravotné účinky a limitné hodnoty expozície (LHE) pre zmyslové účinky. Ak expozícia elektromagnetickému poľu prekročí príslušné akčné hodnoty expozície (AHE), zamestnávateľ vykoná opatrenia podľa § 5 ods. 2, pokiaľ posúdenie rizík z expozície elektromagnetickému poľu podľa § 4 nepreukáže, že nie sú prekročené príslušné limitné hodnoty expozície (LHE) a že riziká pre zdravie a bezpečnosť je možné vylúčiť.
(4)
Expozícia zamestnanca môže prekročiť
a)
dolné akčné hodnoty expozície (AHE) pre elektrické pole (príloha č. 2 tabuľka B1), ak je to odôvodnené praxou alebo technologickým procesom a ak nie sú prekročené limitné hodnoty expozície (LHE) pre zmyslové účinky (príloha č. 2 tabuľka A3) alebo ak
1.
nie sú prekročené limitné hodnoty expozície (LHE) pre zdravotné účinky (príloha č. 2 tabuľka A2),
2.
vzniku nadmerných elektrických výbojov a kontaktných prúdov (príloha č. 2 tabuľka B3) sa predchádza opatreniami podľa § 5 ods. 6,
3.
zamestnancom sa poskytnú informácie podľa § 6 ods. 2 písm. f),
b)
dolné akčné hodnoty expozície (AHE) pre magnetické pole (príloha č. 2 tabuľka B2) vrátane hlavy a trupu zamestnanca, ak je to odôvodnené praxou alebo technologickým procesom a ak nie sú prekročené limitné hodnoty expozície (LHE) pre zmyslové účinky (príloha č. 2 tabuľka A3) alebo
1.
limitné hodnoty expozície (LHE) pre zmyslové účinky sú prekročené len dočasne,
2.
nie sú prekročené limitné hodnoty expozície (LHE) pre zdravotné účinky (príloha č. 2 tabuľka A2),
3.
pri výskyte prechodných príznakov sa prijmú opatrenia podľa § 5 ods. 9,
4.
zamestnancom sa poskytnú informácie podľa § 6 ods. 2 písm. f).
(5)
Expozícia zamestnanca môže prekročiť
a)
limitné hodnoty expozície (LHE) pre zmyslové účinky (príloha č. 2 tabuľka A1), ak je to odôvodnené praxou alebo technologickým procesom a ak
1.
prekročenie je len dočasné,
2.
nie sú prekročené limitné hodnoty expozície (LHE) pre zdravotné účinky (príloha č. 2 tabuľka A1),
3.
prijali sa opatrenia podľa § 5 ods. 7,
4.
pri výskyte prechodných príznakov sa prijmú opatrenia podľa § 5 ods. 9,
5.
zamestnancom sa poskytnú informácie podľa § 6 ods. 2 písm. f),
b)
limitné hodnoty expozície (LHE) pre zmyslové účinky (príloha č. 2 tabuľka A3 a príloha č. 3 tabuľka A2), ak je to odôvodené praxou alebo technologickým procesom a ak
1.
prekročenie je len dočasné,
2.
nie sú prekročené limitné hodnoty expozície (LHE) pre zdravotné účinky (príloha č. 2 tabuľka A2 a príloha č. 3 tabuľka A1 a A3),
3.
pri výskyte prechodných príznakov sa prijmú opatrenia podľa § 5 ods. 9,
4.
zamestnancom sa poskytnú informácie podľa § 6 ods. 2 písm. f).
(6)
Pri posúdení rizík z expozície elektromagnetickému poľu odchýlne od požiadaviek ustanovených v odsekoch 1 až 5
a)
môžu byť prekročené limitné hodnoty expozície (LHE), ak expozícia súvisí s inštaláciou, testovaním, používaním, vývojom, údržbou alebo výskumom zariadení určených na zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie pre pacientov v zdravotníctve; prekročenie limitných hodnôt expozície (LHE) je možné za podmienky, ak
1.
posúdenie rizík vykonané podľa § 4 preukázalo prekročenie limitných hodnôt expozície (LHE),
2.
sa prijali najmodernejšie technické opatrenia alebo organizačné opatrenia,
3.
skutočnosti náležite odôvodňujú prekročenie limitných hodnôt expozície (LHE),
4.
sa zohľadnila charakteristika pracoviska, pracovného vybavenia alebo pracovných postupov a ak
5.
zamestnávateľ preukáže, že zamestnanci sú dostatočne chránení pred nepriaznivými účinkami na zdravie a proti bezpečnostným rizikám, pričom zabezpečí dodržiavanie pokynov na bezpečné používanie zdravotníckej pomôcky alebo zariadenia, ktoré výrobca poskytol podľa osobitného predpisu,2)
b)
je možné uplatňovať rovnocenný systém ochrany personálu alebo špecifickejší systém ochrany personálu, ktorý pracuje v operačných vojenských zariadeniach alebo sa zúčastňuje na vojenských činnostiach vrátane spoločných medzinárodných vojenských cvičení, ak je zabezpečená ochrana pred nepriaznivými účinkami na zdravie a pred bezpečnostnými rizikami,
c)
je možné povoliť dočasné prekročenie limitných hodnôt expozície (LHE) pri odôvodnenej skutočnosti a len ak táto skutočnosť pretrváva, v určitých odvetviach a pri určitých činnostiach, ktoré nepatria do pôsobnosti písmen a) a b); za náležite odôvodnené sa považujú skutočnosti, ktoré spĺňajú tieto podmienky:
1.
posúdenie rizík vykonané podľa § 4 preukázalo prekročenie limitných hodnôt expozície (LHE),
2.
prijali sa najmodernejšie technické opatrenia alebo organizačné opatrenia,
3.
zohľadnila sa charakteristika pracoviska, prístrojového vybavenia alebo pracovných postupov a
4.
zamestnávateľ preukázal, že zamestnanci sú dostatočne chránení pred nepriaznivými účinkami na zdravie a bezpečnostnými rizikami okrem iného aj pomocou porovnateľných, špecifickejších a medzinárodne uznávaných noriem a usmernení.
(7)
Zamestnávateľ bezodkladne informuje príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva o zmene skutočností podľa odseku 6; informácia o skutočnostiach podľa odseku 6 sa zasiela Európskej komisii podľa osobitného predpisu.3)
§ 4
Posudzovanie rizík z expozície elektromagnetickému poľu
(1)
Pri plnení povinností ustanovených v osobitných predpisoch4) zamestnávateľ posudzuje všetky riziká vyplývajúce pre zamestnancov z expozície elektromagnetickému poľu, a ak je to potrebné, zabezpečí zmeranie alebo výpočet úrovne expozície zamestnancov elektromagnetickému poľu.
(2)
Na posúdenie rizík zamestnávateľ identifikuje a posudzuje elektromagnetické polia na pracovisku, pričom zohľadňuje príslušné normy, postupy a odborné usmernenia. Tam, kde je to opodstatnené, sa posudzovanie expozície elektromagnetickému poľu môže vykonať s použitím údajov o úrovniach emisií a ďalších bezpečnostných údajov poskytovaných výrobcom zariadenia alebo distribútorom zariadenia podľa osobitných predpisov5) vrátane posúdenia rizík, ak sa vzťahuje na podmienky expozície na pracovisku alebo na mieste inštalácie zariadenia.
(3)
Ak dodržiavanie limitných hodnôt expozície (LHE) nie je možné preukázať na základe dostupných informácií, expozícia zamestnanca elektromagnetickému poľu sa posúdi na základe meraní alebo výpočtov. Výsledky merania sa doplnia údajom o neistote merania podľa metrologickej praxe.
(4)
Posúdenie, meranie alebo výpočet expozície elektromagnetickému poľu vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má na takúto činnosť vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti.6) Údaje o úrovni expozície elektromagnetickému poľu získané na základe posudzovania, merania alebo výpočtu sa uchovávajú v písomnej forme 20 rokov od skončenia práce na pracovisku s expozíciou elektromagnetickému poľu.
(5)
Pri posudzovaní rizík expozície elektromagnetickému poľu zamestnávateľ zohľadňuje najmä
a)
úroveň, frekvenčné spektrum, trvanie a druh expozície elektromagnetickému poľu vrátane jeho pôsobenia na telo zamestnanca a rozloženia poľa na pracovisku,
b)
limitné hodnoty expozície (LHE) pre zdravotné účinky, limitné hodnoty expozície (LHE) pre zmyslové účinky a akčné hodnoty expozície (AHE) podľa § 3 a príloh č. 2 a 3,
c)
priame biofyzikálne účinky,
d)
vplyv na zdravie a bezpečnosť osobitných skupín zamestnancov, najmä
1.
zamestnancov, ktorí majú implantované pasívne alebo aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky, ako napríklad kardiostimulátor,
2.
zamestnancov, ktorí nosia na tele zdravotnícke pomôcky, ako napríklad inzulínovú pumpu,
3.
tehotné ženy a mladistvých,
e)
nepriame účinky,
f)
doplnkové vybavenie navrhnuté na zníženie úrovne expozície elektromagnetickému poľu,
g)
príslušné informácie získané výkonom zdravotného dohľadu podľa § 8,
h)
informácie poskytnuté výrobcom zariadenia,
i)
ďalšie relevantné informácie týkajúce sa zdravia a bezpečnosti,
j)
viaceré zdroje expozície elektromagnetickému poľu,
k)
súčasnú expozíciu elektromagnetickým poliam s viacerými frekvenciami.
(6)
Posúdenie, meranie alebo výpočet hodnôt expozície elektromagnetickému poľu sa nemusí vykonať na pracovných miestach, na ktorých sú zariadenia prístupné pre verejnosť, ak bolo vykonané posúdenie, meranie alebo výpočet expozície elektromagnetickému poľu podľa osobitného predpisu7) a ak sú vylúčené zdravotné a bezpečnostné riziká. Ak sa zariadenie pre verejnosť používa predpísaným spôsobom a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré ustanovujú prísnejšie bezpečnostné úrovne ako úrovne ustanovené týmto nariadením vlády, a ak sa nepoužíva iné zariadenie, je možné považovať požiadavky tohto nariadenia vlády za splnené.
(7)
Zamestnávateľ vypracuje posudok o riziku8) a určí opatrenia, ktoré sa vykonajú podľa § 5. Ak v dôsledku povahy a rozsahu rizika súvisiaceho s elektromagnetickým poľom nie je potrebné ďalšie posúdenie rizík, zamestnávateľ túto skutočnosť uvedie v posudku o riziku spolu s odôvodnením.
(8)
Zamestnávateľ je povinný posudok o riziku v potrebnom rozsahu aktualizovať, najmä ak sa na pracovisku alebo v pracovných postupoch uskutočnili významné zmeny, ktoré by mohli spôsobiť neaktuálnosť tohto posudku, alebo ak výsledky zdravotného dohľadu podľa § 8 ukázali, že je to potrebné.
§ 5
Opatrenia na odstránenie rizík alebo na zníženie rizík z expozície
elektromagnetickému poľu
(1)
Riziká vyplývajúce z expozície elektromagnetickému poľu zamestnávateľ odstráni alebo zníži na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň predovšetkým pri zdroji elektromagnetického poľa. Prihliada pritom na technický pokrok a dostupnosť opatrení na odstránenie alebo zníženie expozície elektromagnetickému poľu. Zníženie rizík, ktoré vyplývajú z expozície elektromagnetickému poľu, je založené na všeobecných zásadách prevencie uvedených v osobitnom predpise.9)
(2)
Ak posúdenie rizík preukáže prekročenie akčných hodnôt expozície (AHE) elektromagnetickému poľu uvedených v § 3 a v prílohách č. 2 a 3, pričom limitné hodnoty expozície (LHE) nie sú prekročené a bezpečnostné riziká je možné vylúčiť, zamestnávateľ zostaví a vykoná program technických opatrení alebo organizačných opatrení s cieľom predísť prekročeniu limitných hodnôt expozície (LHE). Pritom zohľadňuje najmä
a)
metódy práce, ktoré sú spojené s nižšou expozíciou elektromagnetickému poľu,
b)
výber zariadenia emitujúceho slabšie elektromagnetické pole,
c)
technické opatrenia na zníženie emisií elektromagnetického poľa; medzi takéto opatrenia patrí používanie kontaktného spínača, štítu, tienenia a ďalších podobných mechanizmov a zariadení na ochranu zdravia,
d)
vhodné opatrenia na obmedzenie prístupu alebo na zabránenie prístupu, ako je napríklad signál, značka, označenie, prekážka,
e)
opatrenia a postupy na zvládnutie elektrických výbojov a kontaktných prúdov technickými prostriedkami a odbornou prípravou zamestnancov,
f)
vhodné spôsoby údržby pracovných prostriedkov, pracoviska a zariadení na pracovisku,
g)
stavebné riešenie a priestorové riešenie pracoviska,
h)
obmedzenie trvania a úrovne expozície elektromagnetickému poľu,
i)
dostupnosť účinných osobných ochranných pracovných prostriedkov.9a)
(3)
Na základe posúdenia rizík podľa § 4 zamestnávateľ zostaví a vykoná program technických opatrení alebo organizačných opatrení na prevenciu rizík pre zdravie a bezpečnosť osobitných skupín zamestnancov a rizík, ktoré súvisia s nepriamymi účinkami.
(4)
Zamestnávateľ prispôsobí opatrenia podľa odseku 3 požiadavkám osobitných skupín zamestnancov, a ak je to potrebné, aj jednotlivým posúdeniam rizík, ktoré sa týkajú najmä zamestnancov, ktorí zamestnávateľovi ohlásili používanie implantovanej zdravotníckej pomôcky alebo inak používanej zdravotníckej pomôcky podľa § 4 ods. 5 písm. d), a tehotných žien, ktoré informovali zamestnávateľa o svojom tehotenstve.
(5)
Na základe posúdenia rizík podľa § 4 zamestnávateľ určí pracoviská alebo pracovné miesta, na ktorých sú zamestnanci exponovaní elektromagnetickému poľu presahujúcemu akčné hodnoty expozície (AHE) alebo na ktorých je možné predpokladať expozíciu zamestnanca elektromagnetickému poľu. Tieto pracoviská alebo pracovné miesta sa podľa príloh č. 2 a 3 vymedzia, označia bezpečnostným a zdravotným označením a použijú sa výstražné značky;10) prístup na tieto pracoviská alebo na tieto pracovné miesta sa obmedzí, ak je to technicky uskutočniteľné. Ak je prístup na tieto pracoviská alebo na tieto pracovné miesta obmedzený z iných dôvodov a zamestnanci sú informovaní o rizikách, ktoré súvisia s expozíciou elektromagnetickému poľu, nie je potrebné používať označenia a obmedzenia prístupu špecifické pre elektromagnetické pole.
(6)
Ak sa uplatňuje § 3 ods. 4 písm. a), zamestnávateľ prijme opatrenia, akými sú najmä praktický výcvik zamestnancov podľa § 6, používanie technických prostriedkov na uzemnenie potenciálu alebo na vyrovnávanie potenciálu alebo používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, ako sú napríklad izolačné topánky, rukavice, oblečenie.
(7)
Ak sa uplatňuje § 3 ods. 5 písm. a), zamestnávateľ prijme opatrenia, ako je kontrola pohybov zamestnancov a informovanie zamestnancov.
(8)
Expozícia zamestnanca elektromagnetickému poľu nesmie prekročiť limitné hodnoty expozície (LHE) pre zmyslové účinky a limitné hodnoty expozície (LHE) pre zdravotné účinky, ak nie sú splnené podmienky podľa § 3 ods. 4 alebo ods. 5 alebo podľa § 3 ods. 6 písm. a) alebo písm. c). Ak aj napriek vykonaným opatreniam dôjde k prekročeniu limitných hodnôt expozície (LHE), zamestnávateľ bezodkladne vykoná opatrenia na zníženie expozície elektromagnetickému poľu pod limitné hodnoty expozície (LHE) a zmení alebo doplní opatrenia tak, aby nedošlo k jej opätovnému prekročeniu. Záznamy o zmenách opatrení zamestnávateľ uchováva v písomnej forme.
(9)
Ak sa uplatňuje § 3 ods. 4 a 5 a ak zamestnanec ohlási výskyt prechodných príznakov, zamestnávateľ, ak je to potrebné, aktualizuje posudok o riziku a opatrenia.
(10)
Prechodné príznaky podľa odseku 9 môžu zahŕňať
a)
zmyslové vnemy a pôsobenie na činnosť centrálneho nervového systému hlavy zamestnanca spôsobené časovo premennými magnetickými poľami,
b)
účinky statických magnetických polí, ako sú napríklad závrate, nevoľnosť.
§ 6
Informovanie a praktický výcvik zamestnancov
(1)
Zamestnávateľ zabezpečí podľa osobitného predpisu,11) aby zamestnanci, ktorí sú pravdepodobne vystavení rizikám z expozície elektromagnetickému poľu, a zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci12) dostali primerané informácie a praktický výcvik súvisiaci s výsledkami posúdenia rizika z expozície elektromagnetickému poľu.
(2)
Informácie a praktický výcvik podľa odseku 1 sa týkajú najmä
a)
opatrení vykonaných podľa § 5,
b)
limitných hodnôt expozície (LHE) a akčných hodnôt expozície (AHE), súvisiacich rizík a prijatých opatrení,
c)
možných nepriamych účinkov expozície elektromagnetickému poľu,
d)
výsledkov posúdenia, merania alebo výpočtu úrovne expozície elektromagnetickému poľu vykonaných podľa § 4,
e)
rozpoznania príznakov možných nepriaznivých účinkov na zdravie zamestnanca a spôsobu ich ohlasovania,
f)
možnosti vzniku prechodných príznakov a vnemov, ktoré súvisia s pôsobením elektromagnetického poľa na centrálnu nervovú sústavu alebo periférnu nervovú sústavu zamestnanca,
g)
podmienok, za ktorých má zamestnanec nárok na lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci,
h)
bezpečných pracovných postupov, ktoré znižujú riziko v dôsledku expozície elektromagnetickému poľu na najnižšiu možnú mieru,
i)
osobitných skupín zamestnancov podľa § 4 ods. 5 písm. d) a § 5 ods. 3 a 4.
§ 7
Konzultácie a účasť zamestnancov
Konzultácie a účasť zamestnancov a zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť pri riešení problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s expozíciou elektromagnetickému poľu sa vykonávajú podľa osobitného predpisu.13)
§ 8
Zdravotný dohľad
(1)
Ak sa zistí prekročenie limitných hodnôt expozície (LHE) elektromagnetickému poľu alebo ak zamestnanec ohlási nežiaduci vplyv alebo neočakávaný vplyv na zdravie, zamestnávateľ zabezpečí mimoriadnu lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci v súlade s osobitným predpisom.14) Ak sa zistia zmeny zdravotného stavu zamestnanca v súvislosti s expozíciou elektromagnetickému poľu, zamestnávateľ bezodkladne vykoná nové posúdenie rizík podľa § 4.
(2)
Zdravotná dokumentácia15) sa uchováva 20 rokov od skončenia práce v riziku expozície elektromagnetickému poľu. Zamestnanec má na požiadanie prístup k svojej zdravotnej dokumentácii.16)
§ 9
Prevádzkový poriadok
Zamestnávateľ vypracuje prevádzkový poriadok, ktorý obsahuje najmä
a)
posudok o riziku,
b)
zoznam zariadení, ktoré sú zdrojmi elektromagnetického poľa,
c)
pracovné postupy vrátane dĺžky trvania pre jednotlivé pracovné činnosti s expozíciou elektromagnetickému poľu,
d)
opatrenia pre jednotlivé pracovné činnosti s expozíciou elektromagnetickému poľu,
e)
zakázané činnosti a manipulácie,
f)
zoznam osôb oprávnených pracovať so zdrojmi elektromagnetického poľa,
g)
spôsob informovania zamestnancov o rizikách spojených s vykonávaním práce a o rizikách s expozíciou elektromagnetickému poľu vrátane opatrení.
§ 10
Správa o praktickom uplatňovaní tohto nariadenia vlády sa zasiela Európskej komisii každých päť rokov.18)
§ 11
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe
č. 4
.
§ 12
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 329/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 217/2008 Z. z.
§ 13
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2016.
Robert Fico v. r.
1)
Napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 215/2013
Z. z.
3)
5)
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite.
6)
§ 15 a 16 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 534/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí.
8)
§ 30 ods. 1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 204/2014 Z. z.
9)
§ 5 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 154/2013 Z. z.
9a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
§ 4 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS (Ú. v. EÚ L 81, 31. 3. 2016).
10)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 104/2015 Z. z.
11)
§ 7 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
§ 19 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 140/2008 Z. z.
13)
§ 10 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 204/2014 Z. z.
14)
§ 30e zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 204/2014 Z. z.
15)
§ 22 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18)
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 209/2016 Z. z.
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 209/2016 Z. z.
Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 209/2016 Z. z.
Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 209/2016 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/35/EÚ z 26. júna 2013 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel (elektromagnetické polia) (20. samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) a o zrušení smernice 2004/40/ES (Ú. v. EÚ L 179, 29. 6. 2013).