206/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

206
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 24. júna 2016,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 96 ods. 3, § 98 ods. 2, § 99 ods. 2, § 104 ods. 3 a § 466 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, § 86 ods. 3, § 117 ods. 2, § 118 ods. 2 a § 487 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy
v znení vyhlášky č. 417/2006 Z. z., vyhlášky č. 120/2007 Z. z., vyhlášky č. 389/2008 Z. z., vyhlášky č. 11/2009 Z. z., vyhlášky č. 95/2009 Z. z., vyhlášky č. 450/2009 Z. z., vyhlášky č. 148/2011 Z. z., vyhlášky č. 94/2012 Z. z., vyhlášky č. 327/2012 Z. z., vyhlášky č. 105/2013 Z. z., vyhlášky č. 428/2013 Z. z., vyhlášky č. 334/2014 Z. z., vyhlášky č. 366/2014 Z. z., vyhlášky č. 84/2015 Z. z., vyhlášky č. 222/2015 Z. z. a vyhlášky č. 449/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V úvodnej vete sa slová „§ 35 ods. 5 a § 374 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov“ nahrádzajú slovami „§ 96 ods. 3, § 98 ods. 2, § 99 ods. 2, § 104 ods. 3 a § 466 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, § 86 ods. 3, § 117 ods. 2, § 118 ods. 2 a § 487 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok“.
2.
V § 1 písmená b) až d) znejú:
„b)
náhradu nevyhnutných výdavkov osobám, ktoré sa zúčastňujú na konaní,
c)
niektoré postupy súdov pri vybavovaní občianskoprávnych vecí a trestnoprávnych vecí vrátane výkonu niektorých rozhodnutí v týchto konaniach,
d)
postup notára v konaní o dedičstve, v konaní o umorenie listiny a pri vykonávaní úkonov v konaniach vo veciach notárskych úschov,“.
3.
Slová „Špeciálny súd“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „Špecializovaný trestný súd“ v príslušnom tvare.
4.
V § 2 ods. 4 sa za slová „hlavné pojednávanie,“ vkladajú slová „predbežné prejednanie sporu,“.
5.
V § 2 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 8, ktoré znejú:
„(5)
Ak sa v tejto vyhláške používa pojem návrh, navrhovateľ, odporca, účastník, rozumie sa tým podľa povahy veci aj žaloba, žalobca, žalovaný, strana, ak z tejto vyhlášky nevyplýva niečo iné.
(6)
Ak sa v tejto vyhláške používa pojem súd prvého stupňa alebo súd druhého stupňa, rozumie sa tým podľa povahy veci aj súd prvej inštancie alebo súd druhej inštancie.
(7)
Ak sa v tejto vyhláške používa pojem občianske súdne konanie, rozumie sa tým podľa povahy veci civilný proces alebo správny súdny proces.
(8)
Ak sa v tejto vyhláške používa pojem neodkladné opatrenie, rozumie sa tým podľa povahy veci aj zabezpečovacie opatrenie.“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 9 až 11.
6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2) § 279 Civilného mimosporového poriadku.“.
7.
V § 20 sa vypúšťa slovo „právny“.
8.
V § 21 ods. 1 sa slová „úradné oznámenia alebo iné písomnosti súdu, o ktorých tak ustanoví predseda súdu“ nahrádzajú slovami „úradné oznámenia, verejné vyhlášky alebo iné písomnosti, o ktorých tak ustanoví zákon, predseda súdu“.
9.
V § 22 sa slová „súde obvody“ nahrádzajú slovami „súde pre obvody“.
10.
V § 25 ods. 5 a § 70 ods. 1 sa za slovo „vecí“ vkladajú slová „a európskych záležitostí“.
11.
§ 26 znie:
㤠26
Úkony súdu sa vykonávajú spravidla v pracovných dňoch a určených úradných hodinách.“.
12.
Nadpis druhého oddielu tretej hlavy druhej časti znie: „Rozhodovanie súdu pred začatím trestného stíhania, v prípravnom konaní a o neodkladnom opatrení“.
13.
§ 33 vrátane nadpisu znie:
㤠33
Rozhodovanie súdu o neodkladnom opatrení
Ustanovenia § 27 a 28 sa primerane použijú aj pri rozhodovaní súdu o neodkladnom opatrení podľa osobitného predpisu;16) adresu a číslo telefónnej linky, na ktorej sú službukonajúci sudcovia dosiahnuteľní, predseda súdu oznámi príslušnému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v obvode tohto súdu. Na túto adresu doručuje v čase trvania pracovnej pohotovosti orgán sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately všetky písomnosti určené súdu, ak sa s nimi určený sudca nedohodne inak. Pri doručení písomností sudca alebo asistent potvrdí dátum a čas prevzatia svojím podpisom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
„16) § 325 ods. 2 písm. e) Civilného sporového poriadku.
§ 365 a 368 Civilného mimosporového poriadku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a sa vypúšťa.
14.
V poznámke pod čiarou k odkazu 17aa sa vypúšťajú slová „písm. a)“.
15.
V § 38 sa za slovo „nariadené“ vkladajú slová „predbežné prejednanie sporu,“.
16.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18b a 18d znejú:
„18b) Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18d) Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
17.
V § 48 ods. 3 sa slovo „bytoch“ nahrádza slovom „obydlí“ a slovo „ministerstvu“ sa nahrádza slovami „Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky“.
18.
V § 48 odsek 6 znie:
„(6)
Príslušnému orgánu štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností sa zasielajú v lehote desiatich pracovných dní odo dňa vyznačenia vykonateľnosti na prvopise rozhodnutia rovnopisy rozhodnutí súdu o vlastníckych vzťahoch k nehnuteľnostiam a iné rozhodnutia o právach k nehnuteľnostiam podľa osobitného predpisu,19b) opatrené doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti. Rovnopis neodkladného opatrenia, ktorým sa upravujú práva k nehnuteľnostiam, sa zašle príslušnému orgánu štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností ihneď po jeho vyhotovení.“.
19.
V poznámke pod čiarou k odkazu 19d sa za slová „§ 73k zákona“ vkladajú slová „Slovenskej národnej rady“.
20.
V § 48 ods. 8 sa vypúšťajú slová „pozbavení alebo“.
21.
V § 48 ods. 9 sa slová „§ 153 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku“ nahrádzajú slovami „§ 298 ods. 2 Civilného sporového poriadku“.
22.
V § 50 odsek 1 znie:
„(1)
Po overení totožnosti vyslúchanej osoby súd zistí jej osobné údaje, najmä dátum narodenia, zamestnanie, adresu na doručovanie a vzťah k účastníkom konania. Ak je to potrebné, súd zistí aj rodné číslo a iné údaje o tejto osobe týkajúce sa vzťahu k veci a uplatňovania jej nárokov v súvislosti s výsluchom, ktoré sú potrebné na konanie.“.
23.
V § 50 ods. 3 sa vypúšťa slovo „svedka.“.
24.
V § 51 ods. 1 prvá veta znie: „Ak je to potrebné, priberie súd tlmočníka.“.
25.
V § 51 ods. 5 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak na výzvu súdu v určenej lehote nie je zabezpečený ich preklad.“.
26.
V § 51 sa vypúšťa odsek 6.
27.
V § 51a sa vypúšťa odsek 1 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 20a.
Doterajšie odseky 2 až 8 sa označujú ako odseky 1 až 7.
28.
V § 51a ods. 2 druhej vete sa vypúšťajú slová „od účastníkov“.
29.
V § 51a ods. 3 sa slovo „vypočúvaným“ nahrádza slovom „vyslúchaným“.
30.
V § 51a sa vypúšťa odsek 7.
31.
V § 55 odsek 1 znie:
„(1)
Ak bola zápisnica o súdnom pojednávaní vyhotovená a účastník konania alebo strana v konaní požiada o jej kópiu, súd mu ju vydá bezodkladne po jej spracovaní technickými prostriedkami bezodplatne; ustanovenia osobitného predpisu tým nie sú dotknuté.21) Ustanovenie § 195 ods. 6 sa použije primerane.“.
32.
V § 55 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
33.
Nadpis § 56 znie: „Zaznamenávanie priebehu súdneho pojednávania a iných procesných úkonov súdu pomocou technických prostriedkov“.
34.
§ 56 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Odseky 1 až 5 sa primerane použijú aj na zaznamenávanie priebehu iného procesného úkonu súdu.“.
35.
V § 57 odsek 4 znie:
„(4)
Úradná pečiatka notára sa na účely vydávania rozhodnutí v časti konania o dedičstve a konania o umorenie listiny, ktorú vedie samostatne notár ako súdny komisár, považuje za úradnú pečiatku súdu.“.
36.
V § 59 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak tak ustanovujú predpisy o konaní pred súdmi, jednotlivé odseky odôvodnenia sa označujú arabskými číslicami.“.
37.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
„22a) § 16 Civilného mimosporového poriadku.“.
38.
V § 62a druhá a tretia veta znejú:
„Vykonateľnosť na neodkladnom opatrení podľa osobitného predpisu22aa) vyznačí vždy sudca, ktorý neodkladné opatrenie nariadil, aj s vyznačením hodiny a minúty, kedy sa tak stalo. Vykonateľnosť na neodkladnom opatrení o povolení súdu na výkon oprávnenia vo veci starostlivosti o maloletých podľa osobitného predpisu22ab) s uvedením hodiny a minúty doručenia uznesenia vyznačí vždy sudca, ktorý uznesenie vydal, bezprostredne po tom, ako ho doručil orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného predpisu.22ac)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22aa, 22ab a 22ac znejú:
„22aa) § 325 ods. 2 písm. e) Civilného sporového poriadku.
§ 365 a 367 Civilného mimosporového poriadku.
22ab) § 368 Civilného mimosporového poriadku.
22ac) § 368 ods. 3 Civilného mimosporového poriadku.“.
39.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22b znie:
„22b) § 467 Civilného sporového poriadku.
§ 81 ods. 3 Správneho súdneho poriadku.
§ 69 ods. 1 a 5 Trestného poriadku.“.
40.
V § 64 ods. 1 sa za slovo „rovnopisov“ vkladá čiarka a slovo „výpisov“.
41.
V poznámke pod čiarou k odkazu 25 sa slová „§ 352b Občianskeho súdneho poriadku“ nahrádzajú slovami „§ 21 Civilného sporového poriadku“.
42.
V § 67 ods. 1 sa za slovo „notármi“ vkladá čiarka a slová „notárskymi kandidátmi“.
43.
V § 67 ods. 2 písm. b) sa slová „notárskych úradov“ nahrádzajú slovom „notárov“.
44.
V poznámke pod čiarou k odkazu 31 sa za slová „Položka 3“ vkladajú slová „bod 1“.
45.
V § 67 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
46.
V § 69 ods. 1 sa vypúšťajú slová „oprávnených na podnikanie“.
47.
V poznámke pod čiarou k odkazu 35 sa veta „§ 128 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.“ nahrádza vetou „§ 190 Civilného sporového poriadku a § 128 Správneho súdneho poriadku.“.
48.
§ 70a vrátane nadpisu znie:
㤠70a
Informovanie o prevzatí a držaní v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti
Obdobne ako v § 70 postupuje súd aj vtedy, ak rozhodne o prevzatí a držaní cudzinca v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.35b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35b znie:
„35b) § 252 až 271 Civilného mimosporového poriadku.“.
49.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39 znie:
„39) Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.“.
50.
V druhej časti tretej hlave sa vypúšťa desiaty oddiel.
51.
V § 76 ods. 9 sa za slovo „amnestie“ vkladá čiarka a slová „premeny zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia“ a na konci sa pripája táto veta: „O tom, že odsúdený bol v dôsledku premeny zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia prepustený na slobodu, podá ústav na výkon trestu odňatia slobody, v ktorom odsúdený naposledy bol, ihneď po prepustení odsúdeného správu súdu, v obvode ktorého sa má trest domáceho väzenia vykonať; správa obsahuje údaj o čase prepustenia a zasiela sa súdu elektronickými prostriedkami.“.
52.
§ 78b vrátane nadpisu znie:
㤠78b
Výkon trestu prepadnutia majetku
(1)
Po nadobudnutí vykonateľnosti rozhodnutia, ktorým bol uložený trest prepadnutia majetku, vyšší súdny úradník zabezpečí zaslanie rovnopisu právoplatného rozhodnutia opatreného doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti príslušnému súdu,41a) v ktorého obvode má odsúdený bydlisko alebo sídlo.
(2)
Ak dôjde k zrušeniu rozhodnutia vo výroku o prepadnutí majetku, vyšší súdny úradník zabezpečí zaslanie rovnopisu právoplatného rozhodnutia súdu uvedenému v odseku 1.
(3)
Príslušný súd41a) bezodkladne oznámi zrušenie konkurzu vyhláseného na základe rozhodnutia podľa odseku 1 tomu, kto toto rozhodnutie vydal.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41a znie:
„41a) § 24 ods. 1 Civilného sporového poriadku.“.
53.
Za § 78b sa vkladá § 78c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠78c
Výkon trestu prepadnutia veci
(1)
Po nadobudnutí vykonateľnosti rozhodnutia, ktorým bol uložený trest prepadnutia veci, vyšší súdny úradník zabezpečí zaslanie rovnopisu právoplatného rozhodnutia bez odôvodnenia opatreného doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti príslušnému správcovi majetku štátu,41b) v ktorého územnom obvode sa tento majetok nachádza.
(2)
Ak dôjde k zrušeniu rozhodnutia vo výroku o prepadnutí veci, vyšší súdny úradník zabezpečí zaslanie rovnopisu právoplatného rozhodnutia súdu orgánu uvedenému v odseku 1.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41b znie:
„41b) Napríklad § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, § 94 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, § 62 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 26 zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2012 Z. z., § 69 ods. 1 písm. b) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
54.
§ 79b sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak peňažný trest nie je riadne zaplatený a nebol uložený náhradný trest odňatia slobody, vyšší súdny úradník zabezpečí zaslanie rovnopisu právoplatného rozhodnutia opatreného doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti správe súdu na vymáhanie podľa osobitného predpisu.42b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 42b znie:
„42b) Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
55.
V § 83c sa slová „§ 78b“ nahrádza slovami „§ 78c“.
56.
§ 86 znie:
㤠86
Ak osobitný zákon neustanovuje inak,6) o návrhu na nariadenie výkonu rozhodnutia rozhoduje a ďalej koná samosudca alebo v rozsahu poverenia vyšší súdny úradník.“.
57.
V § 91 ods. 1 sa za slovo „školu“ vkladá čiarka a slová „školské zariadenie“.
58.
V § 92 sa vypúšťa odsek 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 46b.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
59.
Nadpis štvrtej časti znie: „KONANIE O DEDIČSTVE, KONANIE O ÚSCHOVÁCH A KONANIE O UMORENIE LISTINY“.
60.
§ 94 až 96 znejú:
㤠94
(1)
Po začatí konania o dedičstve súd bez zbytočného odkladu vykoná šetrenie, pri ktorom zisťuje, či už skôr bolo po poručiteľovi vedené konanie o dedičstve a pod akou spisovou značkou. Ak zistí, že v tej istej veci už konanie o dedičstve bolo, natrvalo pripojí súdny spis pôvodného konania. Ak sa dodatočné konanie o dedičstve začalo na návrh, súd skúma, či je z návrhu zrejmé, že ho podal navrhovateľ ako dedič, že ním žiada o prejednanie dedičstva po poručiteľovi a že sú splnené aj ďalšie podmienky konania.
(2)
Po vykonaní úkonu podľa odseku 1 súd poverí notára, aby ako súdny komisár prejednal dedičstvo a vydal uznesenie o dedičstve. Súd následne bez zbytočného odkladu postúpi spis súdnemu komisárovi.
(3)
Primerane podľa odsekov 1 a 2 postupuje súd aj po doručení žiadosti o vydanie, opravu, zmenu, odvolanie, predĺženie platnosti alebo pozastavenie účinkov európskeho osvedčenia o dedičstve podľa osobitného predpisu.47a)
§ 94a
(1)
Na písomnostiach súdneho komisára, s výnimkou rozhodnutí, sa uvádza aj elektronická adresa súdneho komisára.
(2)
Právoplatnosť a vykonateľnosť na rozhodnutiach vydaných súdnym komisárom vyznačí súdny komisár; postup podľa § 62 až 63 sa použije primerane. Na tento účel súdny komisár použije pečiatku notára.
(3)
Ak bolo odvolanie proti uzneseniu vydanému súdnym komisárom podané u notára, ktorý uznesenie vydal, notár bez zbytočného odkladu predloží odvolanie súdu prvého stupňa spolu so spisom.
(4)
Ak bolo odvolanie proti uzneseniu vydanému súdnym komisárom podané na súde prvého stupňa alebo na odvolacom súde podľa osobitného predpisu,47b) súd bez zbytočného odkladu elektronickými prostriedkami upovedomí súdneho komisára o podaní odvolania a aby nepostupoval podľa odseku 2; súčasne súdnemu komisárovi doručí odvolanie a vyzve ho na predloženie spisu súdu prvého stupňa.
§ 95
(1)
Ak je závet uložený u iného notára alebo na súde, súdny komisár požiada o jeho zaslanie. Ak bol závet zriadený vo forme notárskej zápisnice, notár alebo súd, u ktorého je závet uložený, zašle súdnemu komisárovi osvedčenú kópiu závetu. Ak závet nie je zriadený vo forme notárskej zápisnice, zašle notár alebo súd, u ktorého je závet uložený, súdnemu komisárovi originál závetu a ponechá si jeho osvedčenú kópiu.
(2)
Ak sa v konaní o dedičstve zistí, že poručiteľ zanechal závet, ktorý nie je uložený na súde alebo u iného notára, súdny komisár požiada o jeho predloženie. Súdny komisár zistí stav a obsah závetu, o čom spíše zápisnicu, ku ktorej pevne pripojí úradne osvedčenú kópiu závetu. Ak ide o závet, ktorý nie je v úschove súdu ani notára, uvedie súdny komisár v zápisnici o zistení stavu a obsahu závetu aj údaj, kto závet odovzdal, prípadne okolnosti, za ktorých sa závet našiel.
(3)
Súdny komisár po právoplatnom skončení konania o dedičstve zašle originál závetu do zbierky vyhlásených závetov vedenej na okresnom súde, ktorý notára poveril, aby prejednal dedičstvo. Ak bol závet zriadený vo forme notárskej zápisnice, súdny komisár zašle do zbierky vyhlásených závetov osvedčenú kópiu notárskej zápisnice.
§ 96
Súdny komisár zistí stav a obsah i takej listiny, o ktorej povahe ako závetu má pochybnosti, ak ten, kto ju predložil, vyhlási, že listina obsahuje závet poručiteľa.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 47a a 47b znejú:
„47a) Čl. 62 až 73 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve (Ú. v. EÚ L 201, 27. 7. 2012).
47b) § 70 ods. 2 Civilného mimosporového poriadku.“.
61.
§ 98 až 100 znejú:
㤠98
(1)
Po zistení stavu a obsahu závetu umožní súdny komisár nahliadnuť do originálu závetu tomu, kto osvedčí, že má na tom právny záujem.
(2)
Originál závetu alebo jeho osvedčenú kópiu môže súdny komisár po zistení stavu a obsahu závetu na odôvodnenú žiadosť zapožičať súdu, ktorý koná o dedičstve, súdu, ktorý koná o spore o dedičské právo súvisiacom so závetom a súdu alebo prokurátorovi na účely trestného konania. V takom prípade sa namiesto závetu založí do spisu alebo do zbierky vyhlásených závetov osvedčená kópia závetu spolu so žiadosťou o zapožičanie a úradným záznamom, v ktorom sa uvedie dátum zapožičania, subjekt, ktorému bol zapožičaný, účel zapožičania a spisová značka konania, ku ktorému bol originál závetu alebo jeho osvedčená kópia zapožičaný.
§ 99
Ak vyjde najavo listina obsahujúca závet až po skončení konania o dedičstve, súd upovedomí osoby, ktoré by mohli uplatniť svoje dedičské právo.
§ 100
(1)
V rámci neodkladného úkonu môže súdny komisár požiadať toho, kto má u seba veci nepochybne patriace poručiteľovi, najmä kľúč od bytu poručiteľa, od iných miestností, priestorov alebo technické osvedčenie vozidla či inú listinu umožňujúcu používanie predmetov z dedičstva, aby uvedenú vec zložil do úschovy u súdneho komisára.
(2)
Ak sa neodkladný úkon dotýka dôležitých záujmov účastníkov alebo sa dotýka tretích osôb, alebo ak bola žiadosť podľa odseku 1 bezvýsledná, o neodkladnom úkone rozhodne súdny komisár uznesením, ktoré doručí všetkým, ktorých sa dotýka.“.
62.
V § 101 sa slová „Neodkladné opatrenie“ nahrádzajú slovami „Neodkladný úkon“.
63.
V § 102 ods. 1 sa slová „Neodkladné opatrenie“ nahrádzajú slovami „Neodkladný úkon“.
64.
V § 102 ods. 3 sa slovo „opatrenia“ nahrádza slovom „úkonu“.
65.
V § 103 ods. 1 sa slová „Neodkladné opatrenie“ nahrádzajú slovami „Neodkladný úkon“.
66.
V § 104 sa slovo „opatrení“ nahrádza slovom „úkonov“.
67.
V § 106 sa slová „Neodkladné opatrenie“ nahrádzajú slovami „Neodkladný úkon“.
68.
V § 107 sa vypúšťajú slová „po predchádzajúcom súhlase súdu“.
69.
V § 108 ods. 1 sa slová „príslušnej správy katastra“ nahrádzajú slovami „príslušného orgánu štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností“.
70.
V § 108 ods. 2 sa slová „správa katastra“ nahrádzajú slovami „príslušný orgán štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností“.
71.
§ 110 až 114 znejú:
㤠110
Stav dlhov zaťažujúcich dedičstvo sa zistí výzvou adresovanou známym veriteľom. Platí to najmä o dlhoch, ktoré vyplývajú z registrov alebo evidencií vedených orgánmi verejnej moci alebo právnickými osobami. Ak sa vydá uznesenie podľa osobitného predpisu,49) zahrnú sa do súpisu aktív a pasív aj ďalšie dlhy, ktoré veritelia v určenej lehote prihlásili.
§ 111
V konaní o dedičstve, ak ešte súdny komisár nebol poverený vykonávaním úkonov, úkony podľa § 98 a § 102 až 107 robí súd. Súd robí v tejto dobe aj úkony podľa § 100 a 101, môže však prikázať, aby sa neodkladné úkony v nich upravené uskutočnili uložením do úschovy na súde.
§ 112
(1)
Po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve končí, a po vykonaní úkonov podľa § 113 ods. 1 a 2 a § 114 súdny komisár bezodkladne predloží spis súdu. Ďalšie úkony v konaní o dedičstve vykonáva súd.
(2)
Súdny komisár postupuje primerane podľa odseku 1 aj po vydaní, oprave, zmene, odvolaní, predĺžení platnosti alebo pozastavení účinkov európskeho osvedčenia o dedičstve podľa osobitného predpisu.47a) Originál európskeho osvedčenia o dedičstve je súčasťou súdneho spisu.
§ 113
(1)
V uznesení súdneho komisára vydanom v konaní o dedičstve, ktoré sa týka vlastníckych alebo iných práv k nehnuteľnostiam, sa uvedú okrem všeobecných náležitostí aj údaje potrebné na zápis do katastra nehnuteľností podľa osobitného predpisu.50)
(2)
Právoplatné uznesenie podľa odseku 1 sa doručí príslušnému orgánu štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností na vykonanie zápisu; rovnako sa doručuje uznesenie súdneho komisára, ktorým došlo k oprave alebo doplneniu pôvodného uznesenia týkajúceho sa vlastníckych alebo iných vecných práv k nehnuteľnostiam.
(3)
Ak dôjde v dôsledku dovolania k zrušeniu uznesenia súdu týkajúceho sa vlastníckych alebo iných vecných práv k nehnuteľnostiam, súd zašle vyhotovenie rozsudku príslušnému orgánu štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností na obnovenie zápisu v katastri nehnuteľností na stav pred vydaním zrušeného uznesenia a jedno vyhotovenie rozsudku aj príslušnému daňovému úradu. Obdobne sa postupuje aj v prípade povolenia obnovy konania.
§ 114
(1)
Po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia, ktorým bolo prejednanie dedičstva skončené, súdny komisár zruší zákaz výplaty pohľadávok alebo vydania vecí patriacich do dedičstva. Urobí tak oznámením, ktoré sa doručí všetkým, ktorých sa to týka. Rovnako postupuje, ak sa v priebehu konania o dedičstve zistí, že uvedené pohľadávky alebo veci nie sú predmetom dedičstva.
(2)
Ak má byť zrušené zabezpečenie dedičstva, ktoré sa dotýka okrem účastníkov aj tretích osôb, súdny komisár o tom vydá uznesenie, ktoré doručí všetkým, ktorých sa to týka. V uznesení uvedie, ktorým dňom sa zabezpečenie zrušuje, a to tak, aby odo dňa doručenia uznesenia po deň skončenia neodkladného úkonu uplynula lehota najmenej jeden mesiac.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49 znie:
„49) § 199 Civilného mimosporového poriadku.“.
72.
§ 115 a 116 sa vypúšťajú.
73.
V štvrtej časti druhá a tretia hlava znejú:
„DRUHÁ HLAVA
KONANIE O ÚSCHOVÁCH
Prvý oddiel
Konanie vo veciach notárskych úschov
§ 118
Konanie o námietkach proti vydaniu predmetu notárskej úschovy zloženej na účely splnenia záväzku
(1)
Ak súd rozhodol o námietkach proti vydaniu predmetu notárskej úschovy zloženej na účely splnenia záväzku, zašle bezodkladne rovnopis právoplatného uznesenia notárovi, ktorý má predmet notárskej úschovy v úschove.
(2)
Ak boli námietky podľa odseku 1 zamietnuté, notár vydá bezodkladne predmet notárskej úschovy príjemcovi v súlade s obsahom žiadosti podľa osobitného predpisu.52)
§ 119
Konanie o námietkach proti vydaniu výťažku z predaja zálohu zloženého do notárskej úschovy
(1)
Ak súd rozhodol o námietkach proti vydaniu výťažku z predaja zálohu zloženého do notárskej úschovy, zašle bezodkladne rovnopis právoplatného uznesenia notárovi, ktorý má v notárskej úschove zložený výťažok z predaja zálohu podľa osobitného predpisu.53)
(2)
Ak boli námietky podľa odseku 1 zamietnuté, notár bezodkladne vydá výťažok v súlade s obsahom upovedomenia podľa § 345 Civilného mimosporového poriadku.
(3)
Ak súd námietkam podľa odseku 1 vyhovel, notár vydá nové upovedomenie podľa § 345 Civilného mimosporového poriadku; notár je viazaný právnym názorom súdu vysloveným v uznesení o námietkach podľa odseku 1.
§ 120
Konanie o prepadnutí predmetu notárskej úschovy štátu
Ak predmet notárskej úschovy prepadá štátu, súd zašle bezodkladne po prepadnutí predmetu úschovy štátu rovnopis uznesenia54) notárovi, ktorý má predmet notárskej úschovy v úschove, a príslušnému správcovi majetku štátu spolu s upovedomením, aby požiadal notára, ktorý má predmet notárskej úschovy v úschove, o jeho vydanie.
Druhý oddiel
Iné úschovy
§ 121
Na úschovy súdu v trestnom konaní a v občianskom súdnom konaní, s výnimkou úschov u súdneho komisára v konaní o dedičstve, sa použijú ustanovenia tohto oddielu.
§ 122
(1)
Súd prijme predmet do úschovy na základe rozhodnutia vydaného podľa osobitného predpisu.55)
(2)
Do úschovy nemožno prijať listiny, ktorých obsah súd nemôže posúdiť alebo odporuje zákonu, veci podliehajúce skaze a veci, ktoré pre ich povahu alebo veľkosť nemožno uložiť v trezore súdu ani v banke alebo v pobočke zahraničnej banky a nepodarilo sa pre ne nájsť iného vhodného uschovávateľa.
§ 123
(1)
Prijaté peňažné prostriedky v hotovosti, cenné papiere a iné hnuteľné veci, ktorých povaha to pripúšťa, sa uložia v trezore súdu.
(2)
Hnuteľné veci a peňažné prostriedky uložené v trezore súdu sa najneskôr nasledujúci pracovný deň odovzdajú do úschovy v banke alebo pobočke zahraničnej banky. Od tohto postupu možno upustiť, ak ide o úschovu vkladných knižiek so zostatkami, ktoré v jednej veci nepresahujú v súčte 330 eur, iných cenných papierov znejúcich na hodnotu nepresahujúcu v súčte 330 eur, drobných hnuteľných vecí nepatrnej hodnoty a peňažnej sumy, ktorá v jednej veci nepresahuje hodnotu 100 eur. Celková peňažná suma v hotovosti, výška vkladu na vkladných knižkách alebo vkladových listoch alebo hodnota cenných papierov uložených na súde nesmie presiahnuť 330 eur.
(3)
Hnuteľné veci a peňažné prostriedky v hotovosti z trezoru súdu sa ukladajú v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na základe poukazu súdu, na ktorom je odtlačok úradnej pečiatky súdu a podpis sudcu.
(4)
Tomu, kto skladá peňažné prostriedky v hotovosti do úschovy, vyhotoví súd poukaz na vloženie peňažných prostriedkov na účet súdu v banke alebo pobočke zahraničnej banky.
(5)
Poukazy, ktorými sa nariaďuje vydanie hnuteľných vecí alebo výplata peňažných prostriedkov vložených na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, podpisuje sudca, ktorý vec vybavuje, a predseda súdu, ktorý pripojí na poukaz odtlačok osemhrannej pečiatky na doložku „Na vykonanie“. Súd súčasne banku alebo pobočku zahraničnej banky vyzve, aby mu vyúčtovala náklady spojené s úschovou.
§ 124
(1)
Veci, ktoré sa nehodia na úschovu v trezore súdu ani na úschovu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, uložia sa u uschovávateľa. Súd vyhľadá vhodného uschovávateľa, najmä medzi právnickými osobami zaoberajúcimi sa úschovou vecí.
(2)
Pri skončení úschovy súd poukazom uloží uschovávateľovi, aby predmet úschovy vydal určenému príjemcovi; súčasne uschovávateľa vyzve, aby vyúčtoval náklady spojené s úschovou.
§ 125
(1)
Ak predmet úschovy pripadá štátu, súd zašle bezodkladne po pripadnutí predmetu úschovy štátu rovnopis uznesenia54) príslušnému správcovi majetku štátu spolu s výzvou na prevzatie predmetu úschovy.
(2)
Pri vydaní predmetu úschovy, ktorý pripadol štátu, do správy príslušného správcu majetku štátu podľa odseku 1, sa postupuje primerane podľa § 123 ods. 5.
Tretí oddiel
Úschovy u súdneho komisára v konaní o dedičstve
§ 126
Súdny komisár prijíma do úschovy v konaní o dedičstve
a)
peňažné prostriedky,
b)
listinu, listinný cenný papier,
c)
hnuteľné veci, ktoré sa hodia na úschovu.
§ 127
(1)
Peňažné prostriedky sa uložia v banke alebo pobočke zahraničnej banky na osobitný účet súdneho komisára.
(2)
Listiny, listinné cenné papiere a iné hnuteľné veci, u ktorých to ich veľkosť a povaha dovoľuje, sa uložia v bezpečnostnej schránke u súdneho komisára alebo v bezpečnostnej schránke súdneho komisára v banke alebo pobočke zahraničnej banky.
(3)
Ostatné hnuteľné veci sa zložia u vhodného uschovávateľa. Súdny komisár vyhľadá vhodného uschovávateľa najmä medzi právnickými osobami zaoberajúcimi sa úschovou vecí.
(4)
Toho, kto má peňažné prostriedky, listinu, listinný cenný papier alebo iné hnuteľné veci zložiť do úschovy, súdny komisár vyzve, aby tak urobil v lehote a na mieste, ktoré určí.
§ 128
(1)
Pri vydaní peňažných prostriedkov z úschovy ich súdny komisár vyplatí oprávnenej osobe.
(2)
Veci uložené v bezpečnostnej schránke súdneho komisára alebo v bezpečnostnej schránke súdneho komisára v banke alebo pobočke zahraničnej banky vydá súdny komisár oprávnenej osobe; súčasne banku alebo pobočku zahraničnej banky vyzve na vyúčtovanie nákladov spojených s úschovou.
(3)
Ak sú veci uložené u uschovávateľa, súdny komisár nariadi uschovávateľovi, aby predmet úschovy zložený súdnym komisárom vydal určenému príjemcovi; súčasne uschovávateľa vyzve na vyúčtovanie nákladov spojených s úschovou.
TRETIA HLAVA
KONANIE O UMORENIE LISTINY
§ 128a
V konaní o umorenie listiny poverí súd notára, aby ako súdny komisár vo veci konal a rozhodoval, a bez zbytočného odkladu mu postúpi spis.
§ 128b
(1)
Na písomnostiach súdneho komisára, s výnimkou rozhodnutí, sa uvádza aj elektronická adresa súdneho komisára.
(2)
Právoplatnosť a vykonateľnosť na rozhodnutiach vydaných súdnym komisárom vyznačí súdny komisár; postup podľa § 62 až 63 sa použije primerane. Na tento účel súdny komisár použije pečiatku notára.
(3)
Ak bolo odvolanie proti uzneseniu vydanému súdnym komisárom podané u notára, ktorý uznesenie vydal, notár bez zbytočného odkladu predloží odvolanie súdu prvého stupňa spolu so spisom.
(4)
Ak bolo odvolanie proti uzneseniu vydanému súdnym komisárom podané na súde prvého stupňa alebo na odvolacom súde podľa osobitného predpisu,47a) súd bez zbytočného odkladu elektronickými prostriedkami upovedomí súdneho komisára o podaní odvolania a aby nepostupoval podľa odseku 2; súčasne súdnemu komisárovi doručí odvolanie a vyzve ho na predloženie spisu súdu prvého stupňa.
§ 128c
Po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o umorenie listiny končí, súdny komisár bezodkladne predloží spis súdu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 52 až 55 znejú:
„52) § 340 ods. 2 Civilného mimosporového poriadku.
53) Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
54) § 357 Civilného mimosporového poriadku.
55) Napríklad § 325 ods. 2 písm. b), § 342 ods. 1 a § 348 Civilného sporového poriadku, § 50 ods. 2, § 94, § 95b a § 97 ods. 1 Trestného poriadku, § 26 ods. 2 písm. a) zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
74.
Štvrtá časť sa dopĺňa štvrtou hlavou, ktorá znie:
„ŠTVRTÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 128d
Ak sa v tejto časti používa pojem závet, rozumie sa tým podľa povahy veci aj listina o vydedení, vyhlásenie o voľbe práva alebo odvolanie týchto úkonov.
§ 128e
Ak minister spravodlivosti Slovenskej republiky v priebehu kalendárneho roka zriadi alebo zruší notársky úrad v obvode niektorého okresného súdu, oznámi to prezídium notárskej komory najneskôr do 20 dní od tohto rozhodnutia predsedovi príslušného okresného súdu.
§ 128f
(1)
Súdny komisár môže písomne poveriť notárskeho kandidáta, notárskeho koncipienta alebo ďalšieho zamestnanca, ktorí sú u neho v pracovnoprávnom vzťahu, vykonávaním jednotlivých úkonov v konaní o umorenie listiny a v konaní o dedičstve, najmä pri predbežnom vyšetrení a pri zisťovaní stavu a obsahu závetu.
(2)
Ak dal súdny komisár svojmu notárskemu kandidátovi poverenie na vykonanie všetkých úkonov podľa osobitného predpisu,56) notársky kandidát môže za súdneho komisára vykonať všetky úkony v konaní o dedičstve vrátane vydania uznesenia o dedičstve; to rovnako platí aj pre konanie o umorenie listiny.
§ 128g
Súdni komisári a ich zamestnanci zachovávajú mlčanlivosť v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako sudcovia.56a)
§ 128h
Súd za života závetcu vydá závet zo svojej úschovy iba jemu osobne, alebo tomu, kto sa preukáže osobitným plnomocenstvom oprávňujúcim prevziať závet z úschovy súdu, na ktorom je pravosť podpisu závetcu úradne osvedčená. O vydaní závetu spíše súd zápisnicu a jej rovnopis zašle závetcovi do vlastných rúk, ak závet osobne neprevzal. Plnomocenstvo súd založí do súdneho spisu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 56 a 56a znejú:
„56) § 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
56a) § 30 ods. 10 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
75.
V § 130 ods. 3 druhá veta znie: „Rovnako sa postupuje aj pri prijímaní návrhov na nariadenie neodkladného opatrenia,16) ak je podateľňa súdu mimo prevádzky.“.
76.
§ 132 a 132a vrátane nadpisov znejú:
㤠132
Prijímanie autorizovaných podaní urobených v elektronickej podobe
Pri prijímaní podaní urobených v elektronickej podobe autorizovaných podľa osobitného predpisu sa postupuje podľa osobitného predpisu.57) Takto prijaté podania sa odovzdávajú podateľni na ďalší postup podľa § 129.
§ 132a
Prijímanie neautorizovaných podaní urobených v elektronickej podobe
(1)
Podanie, ktoré bolo urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu,57) sa ihneď po prijatí odovzdá podateľni na ďalší postup podľa § 129. Ak má byť podľa predpisov o konaní pred súdmi takéto podanie doplnené v zákonom ustanovenej lehote a nedôjde k jeho doplneniu, na podanie sa ďalej neprihliada a táto skutočnosť sa vyznačí v aplikácii.
(2)
Elektronické adresy, na ktorých prijímajú okresné súdy a krajské súdy podania podľa odseku 1, sa uverejňujú na webovom sídle ministerstva. Tieto elektronické adresy okresné súdy a krajské súdy uvádzajú na písomnostiach doručovaných účastníkom konania a ich zástupcom. S predchádzajúcim súhlasom sudcu možno uvádzať na písomnostiach doručovaných účastníkom konania aj elektronickú adresu sudcu; to platí aj na uvádzanie elektronickej adresy súdneho úradníka.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 57 znie:
„57) Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 679/2004 Z. z.
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 136/2009 Z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom styku a administratívnom styku v znení vyhlášky č. 248/2015 Z. z.“.
77.
V § 136 ods. 1 sa vypúšťa šiesta a siedma veta.
78.
V § 137 odsek 1 znie:
„(1)
Došlé písomnosti roztriedi zamestnanec podateľne a odovzdá ich jednotlivým súdnym oddeleniam alebo iným organizačným útvarom súdu, ktorým podľa rozvrhu práce patria. Naliehavé podania58) odovzdá zamestnanec podateľne príslušnému súdnemu oddeleniu ihneď. Ak podanie odovzdá nesprávne určenému súdnemu oddeleniu, nápravu zabezpečí toto súdne oddelenie. Ak nemožno zistiť, ktorému súdnemu oddeleniu alebo inému organizačnému útvaru súdu vec patrí, vyžiada si zamestnanec podateľne pokyn od dozorného úradníka alebo iného povereného zamestnanca súdu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58 znie:
„58) Napríklad § 365 Civilného mimosporového poriadku.“.
79.
V § 138 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.
80.
V § 138 ods. 7 sa slová „odsekoch 1 až 7“ nahrádzajú slovami „odsekoch 1 až 6“.
81.
V § 139 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „kolkovými známkami“.
82.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58a znie:
„58a) § 126 ods. 4 Civilného sporového poriadku.“.
83.
V § 139b ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ktoré sú adresované tomuto súdu“.
84.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58c znie:
„58c) § 126 ods. 3 Civilného sporového poriadku.“.
85.
V § 139c sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
86.
V § 140 posledná veta znie: „Ak sa nevyhotovuje zápisnica alebo ak prevezme adresát písomnosť na súde, potvrdí sa prijatie záznamom v súdnom spise.“.
87.
§ 140a sa vypúšťa.
88.
Nadpis § 141 znie: „Doručovanie na úradnej tabuli súdu a doručovanie oznámením“.
89.
Poznámka pod čiarou k odkazu 59 znie:
„59) Napríklad Civilný sporový poriadok, zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.“.
90.
V § 141 ods. 1 sa slovo „lehota“ nahrádza slovom „doba“.
91.
V § 141 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Ak sa podľa predpisov o konaní pred súdmi doručuje písomnosť oznámením na úradnej tabuli súdu,59a) oznámenie obsahuje najmä označenie adresáta, označenie doručovanej písomnosti, označenie súdu, spisovú značku prejednávanej veci, deň vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli súdu, informáciu, kde si možno písomnosť prevziať a informáciu o tom, ktorým dňom sa písomnosť považuje za doručenú; po uplynutí doby, počas ktorej bolo oznámenie vyvesené, spravidla 30 dní, sa oznámenie zvesí z úradnej tabule súdu, vyznačí sa na ňom deň, kedy sa zvesilo a odovzdá sa na založenie do príslušného súdneho spisu.
(3)
Ustanovenie odseku 2 sa použije primerane aj v prípade, ak sa podľa predpisov o konaní pred súdmi doručuje písomnosť oznámením na webovej stránke súdu.59a)“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 59a znie:
„59a) § 106 ods. 3 a § 116 ods. 2 Civilného sporového poriadku.“.
92.
V § 141 ods. 4 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 3“.
93.
Poznámky pod čiarou k odkazom 60, 61, 61a a 62 znejú:
„60) § 13 ods. 2 písm. b) a § 59 ods. 2 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
61) § 51 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z.
§ 81 ods. 2 Správneho súdneho poriadku.
61a) § 126 ods. 2 Civilného sporového poriadku.
62) § 129 Civilného sporového poriadku.
§ 59 Správneho súdneho poriadku.“.
94.
V § 163 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
občianskoprávne C, Cpr, Cr, Csr, Csp, Ca, Cd, Ccud,“.
95.
V § 163 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
rodinné, opatrovnícke a starostlivosti súdu o maloletých P, PPOm, Pc, Ps, Po, Pu, Pd, Pcud,“.
96.
V § 163 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmená g) až l) sa označujú ako písmená f) až k).
97.
V § 164 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).
98.
V § 164 ods. 3 písm. b) sa za slovo „Cob,“ vkladá slovo „CoPv,“.
99.
V § 164 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
100.
Za § 165 sa vkladá § 165a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠165a
Súdne registre správneho súdu
(1)
Na evidenciu súdnych spisov na okresnom súde v agende správneho súdnictva sa vedú súdne registre S, Scud.
(2)
Na evidenciu súdnych spisov na krajskom súde v agende správneho súdnictva sa vedú súdne registre S, Sa, SaZ, NcS, Scud.
(3)
Veci, ktoré sa zapisujú do jednotlivých súdnych registrov podľa odsekov 1 a 2, sú uvedené v prílohe č. 1 časti VI.“.
101.
V § 169 odsek 3 znie:
„(3)
Okrem údajov podľa odseku 2 sa na obale súdneho spisu vyznačujú aj ďalšie údaje, ak je to pre konanie potrebné, najmä odtlačok pečiatky „Neodkladné opatrenie“, ak bolo nariadené neodkladné opatrenie, odtlačok pečiatky „Zabezpečovacie opatrenie“, ak bolo nariadené zabezpečovacie opatrenie, odtlačok pečiatky „Väzba“, ak ide o väzobné veci, poznámka „Obchodné tajomstvo“, ak je predmetom konania obchodné tajomstvo, ako aj existencia údajov v súdnom spise, ktoré sú predmetom ochrany podľa osobitných predpisov.64)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 64 znie:
„64) Napríklad § 89 a nasl. zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 324/2011 Z. z., § 55 a nasl. zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.“.
102.
Poznámka pod čiarou k odkazu 64a znie:
„64a) § 111 ods. 3 a § 112 Civilného sporového poriadku.“.
103.
V § 172 ods. 4 sa vypúšťajú slová „sťažnosti pre porušenie zákona,“.
104.
§ 185 vrátane nadpisu znie:
㤠185
Vzájomná žaloba
Ak je z podania zrejmé, že ide o vzájomnú žalobu žalovaného vo veci, v ktorej už bolo začaté konanie, pripojí sa také podanie k súdnemu spisu o tejto veci; do súdneho registra sa nezapisuje. Ak však žalovaný podá proti žalobcovi samostatnú žalobu, kde sa uplatňuje pohľadávka proti žalobcovi, zapíše sa do súdneho registra ako nová vec a po spojení so súvisiacim súdnym spisom sa táto súvislosť vyznačí v súdnom registri pri oboch zápisoch.“.
105.
V § 186 odsek 2 znie:
„(2)
Ak sa niektorá vec vylúči na samostatné konanie, založí sa o tom do jednotlivých súdnych spisov rovnopis uznesenia a súdne spisy sa vedú ďalej samostatne; § 184 platí rovnako. Ak súd nevylúči niektorú vec na samostatné konanie, po právoplatnom skončení konania sa spojené súdne spisy nerozdeľujú.“.
106.
Nadpis § 188 znie: „Súdne spisy opatrovníckych vecí a vecí starostlivosti súdu o maloletých“.
107.
Poznámka pod čiarou k odkazu 65 znie:
„65) § 166 Civilného sporového poriadku.
§ 65 Správneho súdneho poriadku.“.
108.
V § 188 ods. 5 sa vypúšťajú slová „pozbavenia alebo“.
109.
V § 188 ods. 6 sa za slovo „starostlivosti“ vkladá slovo „súdu“.
110.
V § 189 ods. 1 sa slová „konkurzných, vyrovnacích a reštrukturalizačných“ nahrádzajú slovami „konkurzných a reštrukturalizačných“.
111.
V § 193 ods. 2 sa vypúšťajú slová „bolo rozhodnutím o sťažnosti pre porušenie zákona pôvodné rozhodnutie súdu zrušené alebo zmenené alebo ak“.
112.
Poznámky pod čiarou k odkazom 68 a 68a znejú:
„68) § 97 ods. 2 Civilného sporového poriadku.
§ 81 ods. 2 Správneho súdneho poriadku.
68a) § 97 Civilného sporového poriadku.
§ 81 Správneho súdneho poriadku.“.
113.
V § 195 ods. 9 prvá veta znie: „Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa rovnako použijú aj pre nazeranie do súdnych spisov prokurátorom.68b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 68b znie:
„68b) § 93 ods. 2 a 3 Civilného sporového poriadku.
§ 13 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku.
§ 48 a § 81 ods. 2 druhá veta Správneho súdneho poriadku.“.
114.
Poznámky pod čiarou k odkazom 73, 78, 80 a 81 znejú:
„73) § 8 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z.
§ 285 ods. 3 Civilného mimosporového poriadku.
78) § 283 až 285 Civilného mimosporového poriadku.
80) § 36 Civilného mimosporového poriadku.
81) § 294 Civilného mimosporového poriadku.“.
115.
V § 232 ods. 1 sa slovo „zápisu“ nahrádza slovom „údajov“ a za slovo „skutočným“ sa vkladá slovo „právnym“.
116.
§ 232 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa použijú primerane aj na konanie o zrušenie zápisu údajov podľa osobitného predpisu.81a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 81a znie:
„81a) § 299 Civilného mimosporového poriadku.“.
117.
V § 233 ods. 1 sa vypúšťajú slová „po právoplatnosti rozhodnutia v súdnom registri Re alebo Nre“.
118.
V § 235 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
Sja – jednoduché spoločnosti na akcie.“.
119.
V § 239 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
úradný záznam o uhradení súdneho poplatku,“.
120.
V § 240 ods. 6 písm. b) sa vypúšťajú slová „v kolkoch alebo v hotovosti do pokladne súdu alebo na účet súdu“.
121.
V § 244 odsek 1 znie:
„(1)
V správnom registri sa evidujú všetky písomnosti, ktoré sa týkajú agendy správy súdu došlé na súd, ako aj zasielané súdom. V správnom registri sa spravidla založí samostatný oddiel, v ktorom sa evidujú sťažnosti a podnety; tento oddiel sa označí nadpisom „Sťažnosti a podnety“. V správnom registri sa v samostatnom oddiele evidujú aj opatrenia predsedu súdu na odstránenie zistených nedostatkov podľa osobitného predpisu,84a) ak boli uložené písomne; tento oddiel sa označí nadpisom „Opatrenia predsedu súdu“. Správny register sa môže podľa potreby ďalej členiť aj na iné oddiely.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 84a znie:
„84a) § 42 ods. 3 a § 53 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
122.
§ 257 sa vypúšťa.
123.
V poznámke pod čiarou k odkazu 86 sa slová „č. 338/2004 Z. z. o administratívnej bezpečnosti“ nahrádzajú slovami „č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov“.
124.
Za § 263h sa vkladá § 263i, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠263i
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016
(1)
Veci zapísané do súdneho registra C pred 1. júlom 2016, ktoré sa od 1. júla 2016 zapisujú do súdneho registra Csp, Ca alebo Pc, sa vedú v súdnom registri C aj po 1. júli 2016.
(2)
Veci zapísané pred 1. júlom 2016 do súdnych registrov Sd, Sn, Sp alebo Scud sa vedú v týchto súdnych registroch aj po 1. júli 2016.
(3)
Veci zapísané do súdneho registra Cob pred 1. júlom 2016, ktoré sa od 1. júla 2016 zapisujú do súdneho registra CoPv, sa vedú v súdnom registri Cob aj po 1. júli 2016.
(4)
Veci zapísané pred 1. júlom 2016 do súdneho registra So sa vedú v tomto súdnom registri aj po 1. júli 2016. Do súdneho registra So sa zapisujú aj veci podľa § 492 ods. 3 Správneho súdneho poriadku.
(5)
Súdne spisy vo veciach, ktoré dôjdu na súd do 30. júna 2016, sa v registratúrnom stredisku uschovajú podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.
125.
V prílohe č. 1 časti I „Prehľad súdnych registrov a používané skratky súdnych registrov“ prehľad súdnych registrov okresného súdu znie:

„T C Cb K P D E Er U UL JP
T C Cb K P D Em Er U UL JP
Tk Cpr CbPv R PPOm Dd Ed Erd
Tv Cr Cbcud NcKR Pc Dcud Ecud Ercud
Nt Csr CbR Ps
Pp Csp Cbd Po
Td Ca CbBu Pu
Tp Cd CbHs Pd
Tcud Ccud Cbi Pcud
Pr CbZm
M CbVO
Ntt CbVyl“.

126.
V prílohe č. 1 časti I „Prehľad súdnych registrov a používané skratky súdnych registrov“ prehľad súdnych registrov krajského súdu – prvostupňová agenda znie:

„Civilná Obchodná Konkurz Iná obchodná Trestná Justičná pokladnica
C Cbi K NcCb T
Cd V Cbnl Ntok
Cudz NcKV Ntol
Ntod
Ntc
Ntt
Td“.

127.
V prílohe č. 1 časti I „Prehľad súdnych registrov a používané skratky súdnych registrov“ prehľad súdnych registrov krajského súdu – odvolacia agenda znie:

„Civilná Obchodná Trestná
Co Cob To
CoPr CoPv Tov
CoR CoZm Tpo
CoSr CoKR Tos
CoD CobVO Nto
CoP Ncb Ntro
CoE
CoPom
NcC“.

128.
Príloha č. 1 časť I „Prehľad súdnych registrov a používané skratky súdnych registrov“ sa dopĺňa prehľadom súdnych registrov správneho súdu, ktorý znie:
„SPRÁVNY SÚD
Okresný súd Krajský súd
S S
Scud Sa
SaZ
NcS
Scud“.
129.
V prílohe č. 1 časti II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU“ písmene A sa štvrtý bod dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
návrh právneho nástupcu odsúdenej právnickej osoby či alebo v akom rozsahu sa nevykonaný trest vzťahuje aj na tohto právneho nástupcu.“.
130.
V prílohe č. 1 časti II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU“ písmene A sa siedmy bod dopĺňa písmenami h) až j), ktoré znejú:
„h)
návrh na udelenie súhlasu so zmenou, zrušením alebo zánikom právnickej osoby v trestnom konaní proti právnickej osobe,
i)
návrh na uloženie, obmedzenie alebo zrušenie obmedzujúcich a zaisťujúcich opatrení v trestnom konaní proti právnickej osobe vrátane návrhu na vydanie povolenie na vykonanie úkonu, na ktorý sa vzťahuje obmedzujúce alebo zaisťujúce opatrenie,
j)
návrh na ustanovenie opatrovníka v trestnom konaní proti právnickej osobe.“.
131.
V prílohe č. 1 časti II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU“ písmeno B znie:
„B.
Súdny register občianskoprávnych vecí
1.
Do súdneho registra „C“ sa zapisuje
a)
žaloba a návrh na začatie konania v občianskoprávnych veciach, určovací návrh a návrh vyvolaný konaním pri výkone rozhodnutia a exekúcii v občianskoprávnej veci,
b)
návrh na vydanie platobného rozkazu v občianskoprávnych veciach; v tomto súdnom registri sa vedie vec aj po vydaní platobného rozkazu, v ktorej bol podaný opravný prostriedok proti výroku o trovách konania, vec, v ktorej bol podaný odpor proti platobnému rozkazu vrátane odporu podaného oneskorene, bez odôvodnenia vo veci samej alebo neoprávnenou osobou, a vec, v ktorej bol návrh na vydanie platobného rozkazu vzatý späť,
c)
návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu; v prípade obchodnej agendy sa vec zapisuje do súdneho registra Cb,
d)
návrh vyvolaný konaním o dedičstve,
e)
návrh na zrušenie spoločného nájmu bytu alebo obytných miestností a návrh na ich vypratanie, iný občianskoprávny spor týkajúci sa bytu a obytných miestností aj nebytových priestorov,
f)
návrh na ochranu osobnosti, ochranu dobrého mena právnickej osoby,
g)
návrh na začatie konania vo veci ochrany všeobecných osobnostných práv podľa § 11 až 16 Občianskeho zákonníka,
h)
spor z poskytovania zdravotnej starostlivosti,
i)
spor z verejného obstarávania občianskoprávneho charakteru,
j)
návrh na nariadenie neodkladného opatrenia podľa § 325 ods. 2 písm. e) Civilného sporového poriadku; ak je návrh na nariadenie neodkladného opatrenia podaný v čase, keď podateľňa súdu nie je v prevádzke, službukonajúci sudca prevezme návrh, zabezpečí jeho prevzatie a vyznačenie v registri a týmto úkonom sa stáva zákonným sudcom na nariadenie neodkladného opatrenia vo veci,
k)
návrh na vydanie ochranného opatrenia,
l)
návrh na vydanie, opravu alebo zrušenie osvedčenia o ochrannom opatrení,
m)
návrh na úpravu ochranného opatrenia nariadeného v inom členskom štáte, aby bola zachovaná jeho vykonateľnosť v Slovenskej republike,
n)
návrh na vydanie rozhodnutia o neuznaní ochranného opatrenia vydaného v inom členskom štáte,
o)
návrh na rozhodnutie o pozastavení alebo zrušení účinkov uznania ochranného opatrenia,
p)
iný spor občianskoprávneho charakteru upravený osobitným predpisom,
q)
žaloba na obnovu konania,
r)
vec, v ktorej sa opätovne rozhoduje na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o dovolaní,
s)
vec, v ktorej sa opätovne rozhoduje na základe rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky.
2.
Do súdneho registra „Cpr“ sa zapisujú individuálne pracovnoprávne spory a spory z kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, štrajku a výluky.
3.
Do súdneho registra „Cr“ sa zapisujú
a)
žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov,
b)
žaloby o zrušenie predbežného opatrenia podľa zákona č. 244/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov,
c)
rozhodnutia, ktorými bol zrušený rozhodcovský rozsudok podľa § 43 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z. v znení zákona č. 336/2014 Z. z.
4.
Do súdneho registra „Csr“ sa zapisujú
a)
žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku podľa zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
b)
návrhy na pokračovanie v konaní vo veci v rozsahu uvedenom v žalobe alebo v rozsahu uvedenom vo vzájomnej žalobe po právoplatnosti rozhodnutia o zrušení rozhodcovského rozsudku podľa § 47 ods. 1 zákona č. 335/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5.
Do súdneho registra „Csp“ sa zapisujú spory zo spotrebiteľských zmlúv.
6.
Do súdneho registra „Ca“ sa zapisujú spory z autorského práva a spory z práv súvisiacich s autorským právom (autorskoprávne spory).
7.
Do súdneho registra „Cd“ – tuzemské dožiadanie v občianskoprávnej veci, sa zapisuje žiadosť o právnu pomoc tuzemských súdov v občianskoprávnych veciach, napríklad žiadosť o výsluch účastníka, svedka, sudcu, žiadosť o vykonanie iného dôkazu než výsluchu, napríklad vykonanie krvnej skúšky, zabezpečenie listinného dôkazu, žiadosť o doručenie písomnosti.
8.
Do súdneho registra „Ccud“ – dožiadania cudzích orgánov v občianskych veciach a iné úkony vo vzťahu k cudzine, sa zapisuje
a)
žiadosť cudzích orgánov o právnu pomoc v občianskych veciach, napríklad žiadosť o doručenie písomností, výsluch účastníka, svedka, znalca, vykonanie iného dôkazu,
b)
žiadosť účastníka o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci v cudzine,
c)
žiadosť o poskytnutie informácie o orgánoch dožiadaného členského štátu.“.
132.
V prílohe č. 1 časti II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU“ písmeno C znie:
„C.
Súdny register obchodných vecí
1.
Do súdneho registra „Cb“ sa zapisuje
a)
žaloba a návrh na začatie konania v obchodných veciach, určovací návrh a návrh vyvolaný konaním pri výkone rozhodnutia a exekúcii v obchodných veciach,
b)
návrh na vydanie platobného rozkazu v obchodnoprávnych veciach; v tomto súdnom registri sa vedie vec aj po vydaní platobného rozkazu, v ktorej bol podaný opravný prostriedok proti výroku o trovách konania, vec, v ktorej bol podaný odpor proti platobnému rozkazu vrátane odporu podaného oneskorene, bez odôvodnenia vo veci samej alebo neoprávnenou osobou, a vec, v ktorej bol návrh na vydanie platobného rozkazu vzatý späť,
c)
žaloba, z ktorej je zrejmé, že záväzkový vzťah účastníkov, ktorý nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, sa spravuje podľa písomnej dohody Obchodným zákonníkom vrátane vzťahu, ktorý vznikol pri zabezpečení záväzku z tejto zmluvy; to neplatí, ak ide o spory zo spotrebiteľských zmlúv,
d)
žaloba, ak je jej predmetom uplatňovanie práv z nekalej súťaže podľa § 44 až 55 Obchodného zákonníka, práv z obchodného tajomstva podľa § 17 až 20 Obchodného zákonníka, práv z obchodného mena podľa § 8 až 12 Obchodného zákonníka a iné žaloby, ak je ich predmetom vzťah z Obchodného zákonníka,
e)
žaloba na obnovu konania v obchodných veciach,
f)
vec, v ktorej sa opätovne rozhoduje na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o dovolaní,
g)
vec, v ktorej sa opätovne rozhoduje na základe rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky.
2.
Do súdneho registra „CbPv“ sa zapisujú
a)
spory podľa zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov (patentové spory),
b)
spory podľa zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov (dizajnové spory),
c)
spory podľa nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva vrátane sporov z nezapísania dizajnov (spory z dizajnov spoločenstva),
d)
spory podľa zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (spory z ochranných známok),
e)
spory podľa nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (spory z ochranných známok),
f)
spory podľa zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (spory z úžitkových vzorov),
g)
spory podľa zákona č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov v znení zákona č. 84/2007 Z. z. (spory z topografií polovodičových výrobkov),
h)
spory podľa zákona č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (spory z označení pôvodu a zemepisných označení),
i)
spory podľa zákona č. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín (spory z právnej ochrany odrôd rastlín),
j)
spory podľa zákona č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi (spory z presadzovania práv duševného vlastníctva).
3.
Do súdneho registra „Cbcud“ – dožiadania cudzích orgánov v obchodných veciach a iné úkony vo vzťahu k cudzine, sa zapisuje
a)
žiadosť cudzích orgánov o právnu pomoc v obchodných veciach, napríklad žiadosť o doručenie písomností, výsluch účastníka, svedka, znalca, vykonanie iného dôkazu,
b)
žiadosť účastníka o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci v cudzine.
4.
Do súdneho registra „CbR“ sa zapisujú návrhy na začatie konania, v ktorých je daná príslušnosť registrového súdu podľa § 304 Civilného mimosporového poriadku.
5.
Do súdneho registra „Cbd“ – tuzemské dožiadania v obchodnoprávnej veci, sa zapisuje žiadosť o právnu pomoc tuzemského súdu v obchodnej veci.
6.
Do súdneho registra „CbBu“ sa zapisujú žaloby, ktorých predmet vyplýva z burzových obchodov a ich sprostredkovania.
7.
Do súdneho registra „CbHs“ sa zapisujú žaloby, ktorých predmetom je ochrana práv z hospodárskej súťaže.
8.
Do súdneho registra „Cbi“ sa zapisujú žaloby v sporoch vyvolaných konkurzom a reštrukturalizáciou alebo súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou.
9.
Do súdneho registra „CbZm“ sa zapisujú žaloby a návrhy, ktorých predmet vyplýva zo zmenky alebo šeku podľa zákona zmenkového a šekového okrem návrhov, ktorých predmet vyplýva zo zmenky alebo šeku, ktoré sú uplatňované proti spotrebiteľovi v súvislosti so spotrebiteľským právnym vzťahom.
10.
Do súdneho registra „CbVO“ sa zapisujú žaloby na určenie neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody podľa predpisov o verejnom obstarávaní.
11.
Do súdneho registra „CbVyl“, ktorý vedie Okresný súd Žilina, sa zapisuje diskvalifikačný list spolu s rovnopisom právoplatného rozhodnutia súdu o vylúčení.
12.
Na vydávanie osvedčení o tom, či o žiadateľovi v registri diskvalifikácií určitý záznam je alebo nie je, sa vedie register „Vylo“ podľa vzoru č. 26 uvedeného v prílohe č. 4.“.
133.
V prílohe č. 1 časti II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU“ písmeno E znie:
„E.
Súdny register rodinných vecí, opatrovníckych vecí a vecí starostlivosti súdu o maloletých
1.
Do súdneho registra „P“ sa zapisuje najmä
a)
návrh na povolenie uzavrieť manželstvo,
b)
návrh na rozvod manželstva rodičov maloletého dieťaťa,
c)
návrh na konanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých:
1.
určenie mena a priezviska maloletého,
2.
úprava výkonu rodičovských práv a povinností,
3.
výživa maloletého,
4.
styk s maloletým,
5.
poručníctvo,
6.
opatrovníctvo maloletého,
7.
odovzdanie maloletého,
8.
veci maloletého, o ktorých sa rodičia nevedia dohodnúť,
9.
schválenie právneho úkonu maloletého,
10.
zastupovanie maloletého,
11.
správa majetku maloletého,
12.
ústavná starostlivosť a iné výchovné opatrenia,
13.
ochranné opatrenia,
14.
pestúnska starostlivosť,
15.
zverenie dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti,
16.
iné veci, ak to vyplýva z osobitného predpisu,
d)
návrh na konanie o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní,
e)
osvojiteľnosť, osvojenie, predosvojiteľská starostlivosť.
2.
Do súdneho registra „PPOm“ sa zapisuje návrh na nariadenie neodkladného opatrenia vo veciach ochrany maloletého podľa § 365 Civilného mimosporového poriadku a návrh na nariadenie neodkladného opatrenia o povolení súdu na výkon oprávnenia vo veci starostlivosti o maloletých podľa § 368 Civilného mimosporového poriadku; ak je návrh na nariadenie neodkladného opatrenia podaný v čase, keď podateľňa súdu nie je v prevádzke, službukonajúci sudca prevezme návrh, zabezpečí jeho prevzatie a vyznačenie v registri a týmto úkonom sa stáva zákonným sudcom na nariadenie neodkladného opatrenia vo veci.
3.
Do súdneho registra „Pc“ sa zapisuje
a)
návrh na rozvod manželstva s výnimkou návrhu na rozvod manželstva rodičov maloletého dieťaťa,
b)
návrh na zrušenie a na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
c)
návrh na konanie o určenie neplatnosti manželstva,
d)
návrh na konanie o určenie neexistencie manželstva,
e)
návrh v ostatných veciach týkajúcich sa manželov a rozvedených manželov,
f)
návrh na určenie alebo zapretie otcovstva, návrh na určenie materstva, návrh na určenie prípustnosti podania návrhu na zapretie otcovstva dieťaťom,
g)
návrh na určenie príspevku na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke,
h)
návrh na konanie vo veciach výživného plnoletých osôb a iných obdobných nárokov.
4.
Do súdneho registra „Ps“ sa zapisuje
a)
návrh na vyhlásenie za mŕtveho,
b)
návrh na konanie o spôsobilosti na právne úkony (obmedzenie, zmena obmedzenia, navrátenie spôsobilosti na právne úkony), ako aj ďalšie návrhy týkajúce sa osoby, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
c)
návrh na konanie o ustanovení opatrovníka.
5.
Do súdneho registra „Po“ sa zapisuje vec vyhlásenia o uznaní otcovstva.
6.
Do súdneho registra „Pu“ sa zapisuje vec konania o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení.
7.
Do súdneho registra „Pd“ sa zapisuje žiadosť o právnu pomoc tuzemských súdov vo veciach opatrovníckych a starostlivosti o maloletých.
8.
Do súdneho registra „Pcud“ – dožiadania cudzích orgánov vo veciach opatrovníckych a starostlivosti o maloletých a iné úkony súdu vo vzťahu k cudzine, sa zapisuje
a)
žiadosť cudzích orgánov o právnu pomoc vo veciach opatrovníckych a starostlivosti o maloletých, napríklad žiadosť o doručenie písomností, výsluch účastníka, svedka, znalca, vykonanie iného dôkazu,
b)
žiadosť účastníka o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci v cudzine.“.
134.
V prílohe č. 1 časti II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU“ sa vypúšťa písmeno F.
Doterajšie písmená G až L sa označujú ako písmená F až K.
135.
V prílohe č. 1 časti II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU“ písmene F prvý bod znie:
„1.
Do súdneho registra „D“ sa zapisuje
a)
oznámenie matriky o úmrtí občana (úmrtný list),
b)
právoplatný rozsudok súdu o vyhlásení za mŕtveho,
c)
návrh na dodatočné konanie o dedičstve podľa § 211 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku, ak má základné náležitosti, a to doklad o úmrtí občana a doklad o majetku, ktorý sa má prejednať v dodatočnom konaní o dedičstve,
d)
podnet na dodatočné konanie o dedičstve podľa § 211 ods. 2 Civilného mimosporového poriadku, ak ho podáva najmä súd, notár, štátny orgán, orgán územnej samosprávy, ak je pripojený doklad o úmrtí občana a doklad o majetku, ktorý sa má prejednať v dodatočnom konaní o dedičstve,
e)
návrh na obnovu právoplatne skončeného konania o dedičstve podľa § 75 Civilného mimosporového poriadku,
f)
návrh alebo podnet, ktorý smeruje k dodatočnému konaniu o dedičstve, ale neobsahuje základné náležitosti návrhu, napríklad dátum úmrtia poručiteľa, doklad o smrti poručiteľa, doklad o majetku, ktorý sa má prejednať v dodatočnom konaní o dedičstve,
g)
ohlásenie úmrtia, ktoré nie je dokladované úmrtným listom,
h)
žiadosť o vydanie, opravu, zmenu, odvolanie, predĺženie platnosti alebo pozastavenia účinkov európskeho osvedčenia o dedičstve.“.
136.
V prílohe č. 1 časti II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU“ písmene G prvom bode sa slová „výchovy maloletého dieťaťa“ nahrádzajú slovom „maloletých“.
137.
V prílohe č. 1 časti II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU“ písmená I až K znejú:
„I.
Súdny register vecí notárskych úschov
Do súdneho registra „U“ sa zapisujú
a)
námietky proti vydaniu predmetu notárskej úschovy zloženej na účely splnenia záväzku,
b)
námietky proti vydaniu výťažku z predaja zálohu zloženého do notárskej úschovy,
c)
podnet notára na začatie konania o prepadnutí predmetu notárskej úschovy štátu.
J.
Súdny register vecí umorenia listiny
Do súdneho registra „UL“ sa zapisuje návrh na umorenie listiny.
K.
Súdny register justičnej pokladnice
Do súdneho registra „JP“ sa zapisujú jednotlivé druhy súdnych pohľadávok:
a)
súdne poplatky,
b)
trovy trestného konania,
c)
trovy výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí,
d)
pokuty (bez peňažných trestov),
e)
svedočné, znalečné, tlmočné,
f)
iné náklady súdneho konania,
g)
pohľadávky podľa zákona č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.,
h)
preddavky v súdnom konaní,
i)
ostatné (napríklad škody).“.
138.
V prílohe č. 1 časti III „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV KRAJSKÉHO SÚDU – SÚDNE REGISTRE PRVOSTUPŇOVEJ AGENDY“ písmene A prvý bod znie:
„1.
Do súdneho registra „C“ sa zapisuje žaloba v konaní o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach.“.
139.
V prílohe č. 1 časti III „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV KRAJSKÉHO SÚDU – SÚDNE REGISTRE PRVOSTUPŇOVEJ AGENDY“ sa vypúšťa písmeno B.
Doterajšie písmená C až G sa označujú ako písmená B až F.
140.
V prílohe č. 1 časti III „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV KRAJSKÉHO SÚDU – SÚDNE REGISTRE PRVOSTUPŇOVEJ AGENDY“ písmeno F znie:
„F.
Súdny register justičnej pokladnice
Do súdneho registra „JP“ sa zapisujú jednotlivé druhy súdnych pohľadávok:
a)
súdne poplatky,
b)
trovy trestného konania,
c)
trovy výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí,
d)
pokuty (bez peňažných trestov),
e)
svedočné, znalečné, tlmočné,
f)
iné náklady súdneho konania,
g)
pohľadávky podľa zákona č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.,
h)
preddavky v súdnom konaní,
i)
ostatné (napríklad škody).“.
141.
V prílohe č. 1 časti III „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV KRAJSKÉHO SÚDU – SÚDNE REGISTRE ODVOLACEJ AGENDY“ písmeno A znie:
„A.
Súdny register občianskoprávnych vecí
1.
Do súdneho registra „Co“ sa zapisujú všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri „C“, „Csp“, „Ca“, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu, a podľa druhu agendy sa nezapisujú do iných súdnych registrov odvolacej agendy.
2.
Do súdneho registra „CoD“ sa zapisujú všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri „D“, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu v konaní o dedičstve alebo odvolanie proti uzneseniu notára ako súdneho komisára v konaní o dedičstve, ktoré predložil okresný súd na rozhodnutie odvolaciemu súdu podľa § 72 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku, a všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnych registroch „U“ a „UL“, ak v nich bolo podané odvolanie.
3.
Do súdneho registra „CoP“ sa zapisujú všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnych registroch „P“, „Pc“, „Ps“, „Pu“, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu.
4.
Do súdneho registra „CoE“ sa zapisujú všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnych registroch „Em“, „Ecud“, „Er“, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu.
5.
Do súdneho registra „CoPom“ sa zapisujú veci, ktoré sa týkajú neodkladných opatrení nariadených okresným súdom podľa § 365 a 368 Civilného mimosporového poriadku, ak v nich bolo podané odvolanie proti uzneseniu okresného súdu. Pri vedení registra sa dôsledne sleduje dodržiavanie lehôt.
6.
Do súdneho registra „NcC“ sa zapisujú spory o príslušnosť a námietky zaujatosti, o ktorých rozhoduje nadriadený súd podľa § 54 Civilného sporového poriadku v občianskoprávnej agende všeobecne, teda bez špecializácie na veci dedičské, exekučné a veci starostlivosti súdu o maloletých.
7.
Do súdneho registra „CoPr“ sa zapisujú všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri "Cpr", ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu.
8.
Do súdneho registra „CoR“ sa zapisujú veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri „Cr“, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu.
9.
Do súdneho registra „CoSr“ sa zapisujú veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri „Csr“, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu.“.
142.
V prílohe č. 1 časti III „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV KRAJSKÉHO SÚDU – SÚDNE REGISTRE ODVOLACEJ AGENDY“ sa vypúšťa písmeno B.
Doterajšie písmená C a D sa označujú ako písmená B a C.
143.
V prílohe č. 1 časti III „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV KRAJSKÉHO SÚDU – SÚDNE REGISTRE ODVOLACEJ AGENDY“ písmeno B znie:
„B.
Súdny register obchodných vecí
1.
Do súdneho registra „Cob“ sa zapisujú všetky veci zapísané na okresnom súde do súdnych registrov „Cb“, „CbCud“, „CbR“, „Nre“, „Exre“, ak je proti rozhodnutiu podané odvolanie.
2.
Do súdneho registra „CoPv“ sa zapisujú všetky veci zapísané na okresnom súde do súdneho registra „CbPv“, ak je proti rozhodnutiu podané odvolanie.
3.
Do súdneho registra „CoZm“ sa zapisujú všetky veci zapísané na okresnom súde do súdneho registra „CbZm“, ak je proti rozhodnutiu podané odvolanie.
4.
Do súdneho registra „CoKR“ sa zapisujú všetky veci zapísané na okresnom súde do súdnych registrov „K“, „R“, „NcKR“ a „Cbi“, ak je proti rozhodnutiu podané odvolanie.
5.
Do súdneho registra „CobVO“ sa zapisujú veci zapísané na okresnom súde do súdneho registra „CbVO“, ak bolo proti rozhodnutiu okresného súdu podané odvolanie.
6.
Do súdneho registra „Ncb“ sa zapisujú spory o príslušnosť a námietky zaujatosti, o ktorých rozhoduje nadriadený súd podľa § 54 Civilného sporového poriadku v obchodnej agende všeobecne.“.
144.
V prílohe č. 1 časti IV „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV ŠPECIALIZOVANÉHO TRESTNÉHO SÚDU“ druhom bode sa na konci pripája táto veta:
„Do súdneho registra „Tp“ sa zapisuje aj
a)
návrh na udelenie súhlasu so zmenou, zrušením alebo zánikom právnickej osoby v trestnom konaní proti právnickej osobe,
b)
návrh na uloženie, obmedzenie alebo zrušenie obmedzujúcich a zaisťujúcich opatrení v trestnom konaní proti právnickej osobe vrátane návrhu na vydanie povolenie na vykonanie úkonu, na ktorý sa vzťahuje obmedzujúce alebo zaisťujúce opatrenie,
c)
návrh na ustanovenie opatrovníka v trestnom konaní proti právnickej osobe.“.
145.
V prílohe č. 1 časti IV „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV ŠPECIALIZOVANÉHO TRESTNÉHO SÚDU“ sa tretí bod dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
návrh právneho nástupcu odsúdenej právnickej osoby či alebo v akom rozsahu sa nevykonaný trest vzťahuje aj na tohto právneho nástupcu.“.
146.
Príloha č. 1 sa dopĺňa časťou VI, ktorá znie:
„VI
ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV SPRÁVNEHO SÚDU
A.
Súdne registre okresného súdu
1.
Do súdneho registra „S“ sa zapisuje
a)
žaloba vo veciach stáleho zoznamu voličov a zoznamu voličov,
b)
žaloba vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávneho kraja,
c)
žaloba vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí, miest a mestských častí.
2.
Do súdneho registra „Scud“ sa zapisuje dožiadanie cudzích orgánov vo veciach správneho súdnictva.
B.
Súdne registre krajského súdu
1.
Do súdneho registra „S“ sa zapisujú senátne veci, o ktorých podľa Správneho súdneho poriadku rozhoduje krajský súd.
2.
Do súdneho registra „Sa“ sa zapisujú sudcovské veci, o ktorých podľa Správneho súdneho poriadku rozhoduje krajský súd, ak sa nezapisujú do súdneho registra „SaZ“.
3.
Do súdneho registra „SaZ“ sa zapisujú veci s azylovou problematikou.
4.
Do súdneho registra „NcS“ sa zapisujú námietky zaujatosti vo veciach zapísaných na okresnom súde do súdneho registra „S“.
5.
Do súdneho registra „Scud“ sa zapisujú dožiadania cudzích orgánov vo veciach správneho súdnictva.“.
147.
V prílohe č. 2 časti II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV NA ÚSEKU OBCHODNÉHO REGISTRA“ tretí bod znie:
„3.
Do súdneho registra „Exre“ sa zapisuje
a)
návrh na začatie konania o zosúladení údajov v obchodnom registri so skutočným právnym stavom,
b)
podnet na začatie konania o zosúladení údajov v obchodnom registri so skutočným právnym stavom vrátane podnetu, ktorého prílohou je výpis z registra diskvalifikácií,
c)
návrh na začatie konania o zrušenie zápisu údajov do obchodného registra,
d)
rovnopis rozsudku vydaného v trestnom konaní ukladajúceho právnickej osobe trest podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
148.
V prílohe č. 2 časti II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV NA ÚSEKU OBCHODNÉHO REGISTRA“ štvrtom bode sa vypúšťa slovo „vyšší“ a slová „§ 200b ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku“ sa nahrádzajú slovami „§ 278 ods. 2 Civilného mimosporového poriadku“.
149.
V prílohe č. 2 časti II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV NA ÚSEKU OBCHODNÉHO REGISTRA“ piatom bode sa slová „§ 200a a 200b Občianskeho súdneho poriadku“ nahrádzajú slovami „Civilného mimosporového poriadku“.
150.
V prílohe č. 2 časti II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV NA ÚSEKU OBCHODNÉHO REGISTRA“ šiesty bod znie:
„6.
Do súdneho registra „Vym“ sa zapisujú právoplatné rozhodnutia súdov, ktorými sa ukončuje konkurzné konanie a zapísanej osobe nezostal žiaden majetok alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo ak návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku alebo ak bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, ako aj rozhodnutia súdov o zrušení spoločnosti bez likvidácie, ak spoločnosť nemá žiaden majetok, na základe ktorých súd vykonáva výmaz spoločnosti z obchodného registra.“.
151.
V prílohe č. 4 vzore č. 2 sa slovo „Sk“ nahrádza slovom „eur“.
152.
V prílohe č. 4 vzore č. 3 vysvetlivka k stĺpcu 6 znie:
„Stĺpec 6
Uvedie sa poznámka o zaplatení súdneho poplatku, ak je to potrebné.“.
153.
V prílohe č. 4 vzore č. 14 vysvetlivka k stĺpcu 5 znie:
„Stĺpec 5
Uvedie sa spôsob zaplatenia súdneho poplatku.“.
154.
V prílohe č. 4 vzore č. 15 vysvetlivka k stĺpcu 4 znie:
„Stĺpec 4
Uvedie sa spôsob zaplatenia súdneho poplatku.“.
155.
V prílohe č. 4 vzore č. 18 vo vysvetlivke k stĺpcu 4 sa vypúšťa čiarka za slovom „poplatku“ a slová „ak je to potrebné, možno v tomto mieste nalepiť príslušnú časť kolku a znehodnotiť ju odtlačkom úradnej pečiatky“.
156.
V prílohe č. 4 vzore č. 19 sa slovo „Sk“ nahrádza slovom „eur“.
157.
V prílohe č. 4 vzore č. 24 časti I. sa bod 1 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
predbežného prejednania sporu zo dňa ...................................
f)
iného procesného úkonu zo dňa ...............................................“.
158.
V prílohe č. 5 bode 13 sa číslovka „820“ nahrádza číslovkou „500“, slová „postupu konania až do 1 640“ sa nahrádzajú slovami „postupu konania až do 2 000“ a slová „až do výšky 1 640“ sa nahrádzajú slovami „až do výšky 1 650“.
159.
V prílohe č. 6 vzore č. 2 sa slová „občianskom súdnom konaní“ nahrádzajú slovami „civilnom procese a správnom súdnom procese“.
160.
V prílohe č. 8 čl. IV v názve stĺpca 5 sa slovo „Kolok“ nahrádza slovami „Poplatok“ a vysvetlivka k stĺpcu 5 znie:
„Stĺpec 5
Uvedie sa poznámka o zaplatení správneho poplatku.“.
161.
V prílohe č. 10 vecnej skupine „D Občianskoprávna agenda“ písmená DA a DB znejú:
„DA Občianskoprávne veci
C, Cpr, Cr, Csr, Csp, Ca, Ccud (okresný súd)
C, Cd, Cudz (krajský súd – prvostupňová agenda)
Co, CoPr, CoR, CoSr, CoD, CoP, CoE, CoPom, NcC (krajský súd – odvolacia agenda)
01 Veci súdneho registra C, Cpr, Cr, Csr, Csp, Ca, Cudz
– súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis) .........................20
– právoplatné rozhodnutie (rovnopis) ....................................75
02 Veci súdneho registra Ccud.......................................10
03 Veci súdneho registra Cd (krajský súd – prvostupňová agenda)...............10
04 Zberné spisy súdu druhého stupňa.........................10
DB Opatrovnícke veci a veci starostlivosti súdu o maloletých
P, PPOm, Pc, Ps, Po, Pu, Pcud
01 Veci súdneho registra P, Pc
– súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis).............................. 20
– právoplatné rozhodnutie (rovnopis)............................................ 75
02 Neodkladné opatrenia podľa § 365 a 368 Civilného mimosporového poriadku (PPOm) ............10
03 Obmedzenie a vrátenie spôsobilosti na právne úkony (Ps)
– súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis) ......................20
– právoplatné rozhodnutie (rovnopis) .........................................75
04 Povolenie uzavrieť manželstvo (do 31. decembra 2006 súdny register Ps, po 1. januári 2007 súdny register P) ..........20
05 Vyhlásenie o uznaní otcovstva (Po)
– súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis) .............20
– právoplatné rozhodnutie (rovnopis) .....................75
06 Prípustnosť prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení
– súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis) ................20
– právoplatné rozhodnutie (rovnopis) ...........................75
07 Veci súdneho registra Pcud ...............................10“.
162.
V prílohe č. 10 vecnej skupine „D Občianskoprávna agenda“ písmene DC sa vypúšťa slovo „detí“.
163.
V prílohe č. 10 vecnej skupine „D Občianskoprávna agenda“ písmeno DF znie:
„DF Notárske úschovy a umorenie listiny
U, UL
01 Veci súdneho registra U................10
02 Veci súdneho registra UL .............75“.
164.
V prílohe č. 10 vecná skupina „E Trestnoprávna agenda“ písmeno EA sa dopĺňa bodom 11, ktorý znie:
„11 Veci súdneho registra Tcud ............20“.
165.
V prílohe č. 10 vecnej skupine „F Obchodnoprávna agenda“ písmene FA sa za slovo „Cob,“ vkladá slovo „CoPv,“.
166.
V prílohe č. 10 vecná skupina „G Správne súdnictvo“ znie:
„G Správne súdnictvo
GA S, Scud (okresný súd)
S, Sa, SaZ, NcS, Scud (krajský súd)
01 Veci súdnych registrov S, Sa, SaZ
– súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis) ................20
– právoplatné rozhodnutie (rovnopis) ....................................75
02 Veci súdnych registrov NcS, Scud 10“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2016 okrem čl. I bodu 118, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
Lucia Žitňanská v. r.