203/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.06.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

203
Oznámenie
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. júla 2016 sa Nórske kráľovstvo stane zmluvnou stranou Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 (oznámenie č. 344/2002 Z. z., oznámenie č. 147/2003 Z. z., oznámenie č. 406/2003 Z. z., oznámenie č. 306/2004 Z. z., oznámenie č. 547/2004 Z. z., oznámenie č. 133/2005 Z. z., oznámenie č. 28/2006 Z. z., oznámenie č. 455/2006 Z. z., oznámenie č. 243/2007 Z. z., oznámenie č. 254/2008 Z. z., oznámenie č. 343/2009 Z. z., oznámenie č. 76/2010 Z. z., oznámenie č. 412/2010 Z. z., oznámenie č. 25/2011 Z. z., oznámenie č. 52/2011 Z. z., oznámenie č. 70/2011 Z. z., oznámenie č. 307/2011 Z. z., oznámenie č. 345/2011 Z. z., oznámenie č. 11/2012 Z. z., oznámenie č. 261/2012 Z. z., oznámenie č. 17/2013 Z. z., oznámenie č. 259/2014 Z. z., oznámenie č. 273/2014 Z. z. a oznámenie č. 94/2016 Z. z.).

Nórske kráľovstvo urobilo vyhlásenie k článkom 34 a 44 dohovoru, uplatnilo výhradu k článku 54 ods. 2 dohovoru a určilo ústredný orgán podľa článku 29 dohovoru.
DOPLNENIE

zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní
a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení
na ochranu dieťaťa
(uzavretého 19. októbra 1996)
Zoznam zmluvných strán dohovoru a prehľad ich výhrad a vyhlásení uvedený v prílohe k oznámeniu č. 344/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:
„Nórske kráľovstvo:
a)
Dohovor pre Nórske kráľovstvo nadobudne platnosť 1. júla 2016.
b)
Listina o prístupe Nórskeho kráľovstva obsahuje tieto vyhlásenia a výhrady:
Podľa článku 34 ods. 2 dohovoru Nórske kráľovstvo vyhlasuje, že žiadosti podľa článku 34 ods. 1 sa zasielajú iba prostredníctvom ústredného orgánu.
Podľa článku 44 dohovoru Nórske kráľovstvo vyhlasuje, že ústredný orgán je určený ako orgán, ktorému sa zasielajú žiadosti podľa článkov 8, 9 a 33 dohovoru.
Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru Nórske kráľovstvo vylučuje použitie francúzskeho jazyka podľa článku 54 ods. 2.
c)
Podľa článku 29 dohovoru Nórske kráľovstvo určilo ústredný orgán:
Nórske riaditeľstvo pre deti, mládež a rodinné záležitosti (Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs).“.