2/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

2
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. decembra 2015,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2012 Z. z., ktorým sa
ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 505/2013 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 372/2014 Z. z. sa mení takto:
Príloha vrátane nadpisu znie:
„Príloha k nariadeniu vlády č. 420/2012 Z. z.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Robert Fico v.r.