196/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

196
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 8. júna 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 66/2007 Z. z. o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad
a na zvyšky nákladu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 167/2009 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2007 Z. z. o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a na zvyšky nákladu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 167/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa za slová „členského štátu Európskej únie“ vkladajú slová „alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,“.
2.
V § 7 sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty Európskej únie“.
3.
Názov prílohy znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.
4.
V prílohe prvý bod znie: „1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES z 27. novembra 2000 o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 5; Ú. v. ES L 332, 28. 12. 2000) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/84/ES z 5. novembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. ES L 324, 29. 11. 2002).“.
5.
Príloha sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
Smernica Komisie (EÚ) 2015/2087 z 18. novembra 2015, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu (Ú. v. EÚ L 302, 19. 11. 2015).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. júna 2016.
Robert Fico v. r.