193/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.06.2016 do 11.06.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

193
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 8. júna 2016
o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Základné ustanovenia
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády upravuje
a)
základné požiadavky na rádiové zariadenie, ktoré je určeným výrobkom1) (ďalej len „rádiové zariadenie“),
b)
postupy posudzovania zhody2) rádiového zariadenia,
c)
práva a povinnosti výrobcu,3) splnomocneného zástupcu,4) dovozcu5) a distribútora6) rádiového zariadenia,
d)
autorizáciu a notifikáciu orgánu posudzovania zhody,7)
e)
práva a povinnosti notifikovanej osoby.8)
(2)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na
a)
rádiové zariadenie uvedené v prílohe č. 1,
b)
rádiové zariadenia používané výlučne na účely obrany štátu, ochrany utajovaných skutočností,9) na plnenie úloh Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Vojenského spravodajstva alebo Slovenskej informačnej služby alebo na bezpečnostné účely Policajného zboru.
(3)
Na rádiové zariadenie okrem rádiového zariadenia uvedeného v § 3 ods. 1 písm. a) sa nevzťahuje osobitný predpis.10)
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády je
a)
rádiovým zariadením elektrický výrobok alebo elektronický výrobok, ktorý zámerne vysiela rádiové vlny alebo prijíma rádiové vlny na účely rádiovej komunikácie alebo rádiovej determinácie, alebo elektrický výrobok alebo elektronický výrobok, ktorý musí byť doplnený príslušenstvom, aby mohol zámerne vysielať rádiové vlny alebo prijímať rádiové vlny na účely rádiovej komunikácie alebo rádiovej determinácie,
b)
rádiovou komunikáciou komunikácia prostredníctvom rádiových vĺn,
c)
rádiovou determináciou určovanie polohy, rýchlosti alebo iných charakteristík objektu alebo získavanie informácií, ktoré súvisia s týmito charakteristikami, prostredníctvom vlastností šírenia rádiových vĺn,
d)
rádiovými vlnami elektromagnetické vlny s frekvenciou nižšou ako 3 000 GHz, ktoré sa šíria vo voľnom priestore bez umelého vedenia,
e)
škodlivým rušením rušenie, ktoré ohrozuje funkciu rádionavigačnej služby alebo iných záchranných služieb alebo inak vážne zhoršuje, marí alebo opakovane prerušuje rádiokomunikačnú službu prevádzkovanú a vymedzenú medzinárodnou zmluvou,11) ktorou je Slovenská republika viazaná, právne záväznými aktmi Európskej únie alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi.
§ 3
Základné požiadavky
(1)
Rádiové zariadenie musí byť vyrobené tak, aby sa zabezpečila
a)
ochrana života, zdravia a bezpečnosť osôb alebo bezpečnosť domácich zvierat a ochrana majetku vrátane cieľov ustanovených v súvislosti so základnými zásadami bezpečnosti podľa osobitného predpisu10) bez uplatňovania limitu napätia a
b)
primeraná úroveň elektromagnetickej kompatibility podľa osobitného predpisu.12)
(2)
Rádiové zariadenie musí byť vyrobené tak, aby efektívne využívalo rádiové frekvenčné spektrum a podporovalo jeho účinné využívanie s cieľom zamedzenia škodlivému rušeniu.
(3)
Rádiové zariadenie určitých kategórií alebo tried musí byť vyrobené tak, aby spĺňalo tieto základné požiadavky:
a)
vzájomne spolupracuje s príslušenstvom, najmä so spoločnými nabíjačkami,
b)
spolupracuje prostredníctvom sietí s inými rádiovými zariadeniami,
c)
je možné ho pripojiť na rozhranie príslušného typu v celej Európskej únii,
d)
nemá nepriaznivý vplyv na sieť alebo jej činnosť ani na časti siete, ktorý by spôsoboval neprijateľné zhoršenie služby,
e)
obsahuje prostriedky na zabezpečenie ochrany osobných údajov a súkromia používateľa a účastníka,
f)
podporuje funkcie, ktoré zabezpečia ochranu proti podvodom,
g)
podporuje funkcie, ktoré zabezpečia prístup k záchranným službám,
h)
podporuje funkcie, ktoré uľahčujú jeho použitie používateľom so zdravotným postihnutím,
i)
podporuje funkcie, ktoré zabezpečia nahrať len taký softvér, pri ktorom bola preukázaná zhoda kombinácie rádiového zariadenia a softvéru.
§ 4
Poskytovanie informácií o zhode kombinácie rádiového zariadenia a softvéru
Výrobca rádiového zariadenia a softvéru, ktorý umožňuje používať rádiové zariadenie podľa účelu použitia, poskytuje podľa osobitného predpisu príslušnému orgánu členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo štátu, ktorý má s Európskou úniou v tejto oblasti uzatvorenú medzinárodnú zmluvu (ďalej len „členský štát“), a Európskej komisii informácie o zhode použitých kombinácií rádiového zariadenia a softvéru so základnými požiadavkami. Tieto informácie sú výsledkom posudzovania zhody vykonaného podľa § 15 a výrobca ich uvádza vo forme oznámenia o zhode, ktoré obsahuje náležitosti podľa prílohy č. 6. V závislosti od konkrétnych kombinácií rádiového zariadenia a softvéru tieto informácie presne identifikujú rádiové zariadenia a softvér, ktoré boli výrobcom posudzované a priebežne aktualizované.
§ 6
Sprístupňovanie na trhu a uvedenie do prevádzky
Rádiové zariadenie je možné sprístupniť na trhu alebo uviesť do prevádzky, ak pri správnej inštalácii a údržbe, ako aj používaní na určený účel zodpovedá požiadavkám podľa tohto nariadenia vlády.
§ 7
Oznámenie špecifikácií rádiových rozhraní
Postup ustanovený v osobitnom predpise13) sa neuplatní pri oznamovaní
a)
rádiového rozhrania, ktorým je špecifikácia regulovaného používania rádiového frekvenčného spektra a ktoré spĺňa požiadavky na harmonizované využívanie rádiového frekvenčného spektra podľa osobitného predpisu14) prijatého podľa osobitného predpisu,15) a
b)
rádiového rozhrania, ktoré podľa osobitných predpisov ustanovujúcich rovnocennosť oznámených rádiových rozhraní a určujúcich triedu rádiového zariadenia zodpovedá rádiovým zariadeniam a ktoré možno uvádzať do prevádzky a používať bez obmedzení v Európskej únii. Triedou rádiového zariadenia je trieda tvorená podobnými kategóriami rádiových zariadení a rádiových rozhraní, pre ktoré je rádiové zariadenie určené.
§ 8
Voľný pohyb
(1)
Ak rádiové zariadenie spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, nesmie sa brániť jeho sprístupňovaniu na trhu a uvedeniu do prevádzky.
(2)
Na obchodných veľtrhoch, výstavách, prezentáciách alebo na podobných podujatiach je možné vystavovať rádiové zariadenie, ktoré nie je v zhode s ustanoveniami tohto nariadenia vlády, len ak viditeľné označenie zreteľne uvádza, že také rádiové zariadenie nesmie byť sprístupnené na trhu alebo uvedené do prevádzky, ak nebude v zhode s týmto nariadením vlády. Pri vystavovaní rádiového zariadenia je potrebné vykonať nevyhnutné opatrenia na to, aby sa zamedzilo škodlivému rušeniu, elektromagnetickému rušeniu a ohrozovaniu života, zdravia a bezpečnosti osôb alebo bezpečnosti domácich zvierat alebo škodám na majetku.
§ 9
Povinnosti výrobcu
Výrobca je povinný
a)
zabezpečiť pri uvedení rádiového zariadenia na trh,16) aby bolo navrhnuté a vyrobené podľa základných požiadaviek,
b)
zabezpečiť, aby rádiové zariadenie bolo vyrobené tak, aby mohlo byť prevádzkované aspoň v jednom členskom štáte bez toho, aby došlo k porušeniu platných požiadaviek na využívanie rádiového frekvenčného spektra,
c)
vypracovať technickú dokumentáciu podľa § 18,
d)
zabezpečiť posúdenie zhody podľa § 15,
e)
vydať EÚ vyhlásenie o zhode podľa § 16,
f)
umiestniť označenie CE17) podľa § 17,
g)
uchovávať pre orgán dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia rádiového zariadenia na trh EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu a na požiadanie ich sprístupniť orgánu dohľadu,
h)
zaviesť postupy na zachovanie zhody sériovej výroby rádiového zariadenia s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády a zohľadniť zmeny návrhu rádiového zariadenia alebo vlastností rádiového zariadenia alebo zmeny v harmonizovanej technickej norme18) alebo v iných technických špecifikáciách,19) na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda rádiového zariadenia,
i)
vykonať v záujme ochrany života, zdravia a bezpečnosti konečných používateľov skúšky vzoriek rádiových zariadení, ktoré sú sprístupnené na trhu, vzhľadom na riziko, ktoré rádiové zariadenie predstavuje,
j)
prešetriť podnety, ktoré sa týkajú nezhody rádiových zariadení s týmto nariadením vlády, viesť evidenciu týchto podnetov, evidenciu nevyhovujúcich rádiových zariadení a evidenciu rádiových zariadení, ktoré boli spätne prevzaté,20) a informovať o tom distribútora,
k)
umiestniť na rádiové zariadenie označenie typu alebo označenie série, označenie šarže alebo iný údaj, ktorý umožní identifikáciu rádiového zariadenia, alebo ak to rozmer rádiového zariadenia alebo povaha rádiového zariadenia neumožňujú, uviesť požadované informácie na obale alebo v sprievodnej dokumentácii rádiového zariadenia, ktorou sú doklady nevyhnutné na prevzatie a používanie rádiového zariadenia,
l)
uviesť na rádiovom zariadení svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a v štátnom jazyku sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo s miestom podnikania; ak to nie je možné, požadované informácie uviesť na obale alebo v sprievodnej dokumentácii rádiového zariadenia,
m)
priložiť k rádiovému zariadeniu návod na použitie a bezpečnostné pokyny v štátnom jazyku, ktoré sú jednoznačné a zrozumiteľné pre konečného používateľa,
n)
uviesť v návode na použitie informácie potrebné na to, aby sa rádiové zariadenie mohlo používať podľa účelu použitia; tieto informácie musia obsahovať opis príslušenstva a komponentov vrátane softvéru, ktoré umožňujú rádiovému zariadeniu pracovať podľa účelu použitia, pričom pre rádiové zariadenie, ktoré zámerne vysiela rádiové vlny, sa uvádzajú aj tieto informácie:
1.
frekvenčné pásmo alebo pásma, v ktorých rádiové zariadenie pracuje,
2.
maximálny frekvenčný výkon prenášaný vo frekvenčnom pásme alebo pásmach, v ktorých rádiové zariadenie pracuje,
o)
zaručiť, aby bola ku každému rádiovému zariadeniu priložená kópia EÚ vyhlásenia o zhode alebo zjednodušené písomné EÚ vyhlásenie o zhode; ak sa poskytne zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode, musí obsahovať označenie webového sídla, kde je možné získať úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode,
p)
uviesť na obale rádiového zariadenia a v návode na použitie, ktorý je priložený k rádiovému zariadeniu, informácie, ktoré umožňujú identifikáciu členského štátu alebo geografickej oblasti v členskom štáte, kde sú zavedené obmedzenia pre uvedenie rádiového zariadenia do prevádzky alebo sa vyžaduje povolenie na používanie rádiového zariadenia,
q)
bezodkladne prijať nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť zhodu rádiového zariadenia s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, a ak je to potrebné, rádiové zariadenie stiahnuť z trhu21) alebo prevziať späť, ak sa dôvodne domnieva, že rádiové zariadenie nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády alebo ak mu orgán dohľadu uložil opatrenie,
r)
bezodkladne informovať orgán dohľadu a orgán dohľadu členského štátu, v ktorom bolo rádiové zariadenie sprístupnené na trhu, o tom, že rádiové zariadenie predstavuje riziko, a uviesť podrobnosti najmä o nezhode rádiového zariadenia s týmto nariadením vlády a o prijatom nápravnom opatrení podľa písmena q),
s)
bezodkladne poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu všetky informácie a dokumentáciu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v štátnom jazyku potrebné na preukázanie zhody rádiového zariadenia a poskytnúť súčinnosť orgánu dohľadu pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje rádiové zariadenie, ktoré uviedol na trh,
t)
uchovávať identifikačné údaje o hospodárskom subjekte,22) ktorému rádiové zariadenie dodal, najmenej počas desiatich rokov odo dňa dodania rádiového zariadenia,
u)
bezodkladne sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorému rádiové zariadenie dodal.
§ 10
Povinnosti splnomocneného zástupcu výrobcu
(1)
Výrobca môže písomným splnomocnením určiť splnomocneného zástupcu na plnenie povinností podľa § 9 písm. b), d) až u).
(2)
Splnomocnený zástupca je povinný plniť povinnosti výrobcu v rozsahu uvedenom v splnomocnení podľa odseku 1. Obsahom splnomocnenia musí byť najmenej povinnosť
a)
uchovávať pre orgán dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia rádiového zariadenia na trh EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu a na požiadanie ich sprístupniť orgánu dohľadu,
b)
bezodkladne poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu všetky informácie a dokumentáciu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v štátnom jazyku potrebné na preukázanie zhody rádiového zariadenia a
c)
poskytnúť súčinnosť orgánu dohľadu pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje rádiové zariadenie, na ktoré sa vzťahuje splnomocnenie.
(3)
Splnomocnený zástupca je povinný
a)
uchovávať identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorý mu rádiové zariadenie dodal a ktorému rádiové zariadenie dodal najmenej počas desiatich rokov odo dňa dodania rádiového zariadenia,
b)
bezodkladne sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorý mu rádiové zariadenie dodal alebo ktorému rádiové zariadenie dodal.
§ 11
Povinnosti dovozcu
(1)
Dovozca nesmie uviesť na trh rádiové zariadenie, ak
a)
nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,
b)
sa domnieva alebo má dôvod domnievať sa, že rádiové zariadenie nespĺňa základné požiadavky,
c)
výrobca nesplnil niektorú z povinností podľa § 9 písm. b) až d), f), k) až p) alebo
d)
výrobca nedodal k rádiovému zariadeniu sprievodnú dokumentáciu rádiového zariadenia.
(2)
Dovozca je povinný
a)
uviesť na rádiovom zariadení svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a v štátnom jazyku sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo s miestom podnikania; ak to nie je možné, požadované údaje je povinný uviesť na obale alebo v sprievodnej dokumentácii rádiového zariadenia,
b)
zabezpečiť, aby bol spolu s rádiovým zariadením priložený návod na použitie a bezpečnostné pokyny v štátnom jazyku, ktoré sú jednoznačné a zrozumiteľné pre konečného používateľa,
c)
zabezpečiť, aby podmienky uskladnenia rádiového zariadenia a jeho prepravy neovplyvňovali zhodu so základnými požiadavkami v čase, keď uskladnenie a prepravu zabezpečuje,
d)
vykonať v záujme ochrany života, zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov skúšky vzoriek rádiových zariadení, ktoré sú sprístupnené na trhu, vzhľadom na riziko, ktoré rádiové zariadenie predstavuje,
e)
prešetriť podnety, ktoré sa týkajú nezhody rádiového zariadenia s týmto nariadením vlády, viesť evidenciu týchto podnetov, evidenciu nevyhovujúcich rádiových zariadení a rádiových zariadení, ktoré boli spätne prevzaté, a informovať o tom distribútora,
f)
bezodkladne prijať nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť zhodu rádiového zariadenia s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, a ak je to potrebné, rádiové zariadenie stiahnuť z trhu alebo prevziať späť, ak sa dôvodne domnieva, že rádiové zariadenie nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, alebo ak mu orgán dohľadu uložil opatrenie,
g)
bezodkladne informovať výrobcu, orgán dohľadu a orgán dohľadu členského štátu, v ktorom bolo rádiové zariadenie sprístupnené na trhu, o tom, že rádiové zariadenie predstavuje riziko a uviesť podrobnosti najmä o nezhode rádiového zariadenia s týmto nariadením vlády a o prijatom nápravnom opatrení podľa písmena f),
h)
uchovávať pre orgán dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia rádiového zariadenia na trh kópiu EÚ vyhlásenia o zhode a na žiadosť sprístupniť technickú dokumentáciu orgánu dohľadu,
i)
bezodkladne poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu všetky informácie a dokumentáciu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v štátnom jazyku potrebné na preukázanie zhody rádiového zariadenia a poskytnúť súčinnosť orgánu dohľadu pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje rádiové zariadenie, ktoré uviedol na trh,
j)
uchovávať identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorý mu rádiové zariadenie dodal a ktorému rádiové zariadenie dodal, najmenej počas desiatich rokov odo dňa dodania rádiového zariadenia,
k)
bezodkladne sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorý mu rádiové zariadenie dodal alebo ktorému rádiové zariadenie dodal.
§ 12
Povinnosti distribútora
(1)
Distribútor nesmie sprístupniť rádiové zariadenie na trhu, ak
a)
nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,
b)
sa domnieva alebo má dôvod domnievať sa, že rádiové zariadenie nespĺňa základné požiadavky,
c)
výrobca nesplnil niektorú z povinností podľa § 9 písm. b), f), k) až p) a dovozca nesplnil povinnosti podľa § 11 ods. 2 písm. a) alebo
d)
výrobca nedodal k rádiovému zariadeniu sprievodnú dokumentáciu rádiového zariadenia v štátnom jazyku.
(2)
Distribútor je povinný
a)
zabezpečiť, aby podmienky uskladnenia rádiového zariadenia a jeho prepravy neovplyvňovali zhodu so základnými požiadavkami v čase, keď uskladnenie a prepravu zabezpečuje,
b)
bezodkladne prijať nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť zhodu rádiového zariadenia s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, a ak je to potrebné, rádiové zariadenie stiahnuť z trhu alebo prevziať späť, ak sa dôvodne domnieva, že rádiové zariadenie nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, alebo ak mu orgán dohľadu uložil opatrenie,
c)
bezodkladne informovať výrobcu alebo dovozcu, orgán dohľadu a orgán dohľadu členského štátu, v ktorom bolo rádiové zariadenie sprístupnené na trhu, o tom, že rádiové zariadenie predstavuje riziko, a uviesť podrobnosti najmä o nezhode rádiového zariadenia s týmto nariadením vlády a o prijatom nápravnom opatrení podľa písmena b),
d)
bezodkladne poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu všetky informácie a dokumentáciu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v štátnom jazyku potrebné na preukázanie zhody rádiového zariadenia a poskytnúť súčinnosť orgánu dohľadu pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje rádiové zariadenie, ktoré sprístupnil na trhu,
e)
uchovávať identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorý mu rádiové zariadenie dodal a ktorému rádiové zariadenie dodal, najmenej počas desiatich rokov odo dňa dodania rádiového zariadenia,
f)
bezodkladne sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorý mu rádiové zariadenie dodal alebo ktorému rádiové zariadenie dodal.
§ 13
Rozšírenie povinností výrobcu na dovozcu alebo na distribútora
Ak dovozca alebo distribútor uvedie rádiové zariadenie na trh pod svojím obchodným menom alebo pod svojou ochrannou známkou alebo rádiové zariadenie už uvedené na trh upraví spôsobom, ktorý môže ovplyvniť jeho zhodu s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, vzťahujú sa na neho povinnosti výrobcu podľa § 9.
§ 14
Predpoklad zhody
Ak rádiové zariadenie spĺňa požiadavky harmonizovanej technickej normy alebo jej časti, považuje sa za rádiové zariadenie, ktoré spĺňa základné požiadavky, na ktoré sa harmonizovaná technická norma alebo jej časť vzťahuje.
§ 15
Postupy posudzovania zhody
(1)
Výrobca posúdi zhodu rádiového zariadenia s cieľom splniť základné požiadavky. V rámci posúdenia zhody sa zohľadnia všetky prevádzkové podmienky, ak ide o základnú požiadavku ustanovenú v § 3 ods. 1 písm. a), v posúdení sa zohľadnia adekvátne predvídateľné podmienky. Ak môže byť rádiové zariadenie rôzne nakonfigurované, v posúdení zhody sa potvrdí, či rádiové zariadenie spĺňa základné požiadavky vo všetkých možných konfiguráciách.
(2)
Výrobca na posúdenie zhody rádiového zariadenia so základnými požiadavkami ustanovenými v § 3 ods. 1 použije niektorý z týchto postupov posudzovania zhody:
a)
vnútorná kontrola výroby (modul A) podľa prílohy č. 2,
b)
EÚ skúška typu (modul B), po ktorej nasleduje zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby (modul C) podľa prílohy č. 3,
c)
zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality (modul H) podľa prílohy č. 4.
(3)
Ak výrobca pri posudzovaní zhody rádiového zariadenia so základnými požiadavkami podľa § 3 ods. 2 a 3 uplatnil harmonizované technické normy, použije niektorý z týchto postupov posudzovania zhody:
a)
vnútorná kontrola výroby (modul A) podľa prílohy č. 2,
b)
EÚ skúška typu (modul B), po ktorej nasleduje zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby (modul C) podľa prílohy č. 3,
c)
zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality (modul H) podľa prílohy č. 4.
(4)
Ak výrobca pri posudzovaní zhody rádiového zariadenia so základnými požiadavkami podľa § 3 ods. 2 a 3 neuplatnil harmonizované technické normy alebo ich uplatnil len čiastočne alebo ak takéto harmonizované technické normy neexistujú, musí použiť niektorý z týchto postupov posudzovania zhody:
a)
EÚ skúška typu (modul B), po ktorej nasleduje zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby (modul C), podľa prílohy č. 3,
b)
zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality (modul H) podľa prílohy č. 4.
§ 16
EÚ vyhlásenie o zhode
(1)
EÚ vyhlásenie o zhode potvrdzuje, že bolo preukázané splnenie základných požiadaviek.
(2)
Rozsah EÚ vyhlásenia o zhode a jeho náležitosti sú uvedené v prílohe č. 6. EÚ vyhlásenie o zhode pre rádiové zariadenie, ktoré bolo uvedené na trh alebo sprístupnené na trhu v Slovenskej republike je pravidelne aktualizované a vyhotovuje sa v štátnom jazyku alebo sa do štátneho jazyka preloží.
(3)
Rozsah zjednodušeného EÚ vyhlásenia o zhode podľa § 9 písm. o) je uvedený v prílohe č. 7. Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode pre rádiové zariadenie, ktoré bolo uvedené na trh alebo sprístupnené na trhu v Slovenskej republike, je pravidelne aktualizované a vyhotovuje sa v štátnom jazyku alebo sa do štátneho jazyka preloží.
(4)
EÚ vyhlásenie o zhode podľa odseku 2 musí byť zverejnené na webovom sídle, ktoré je uvedené v zjednodušenom EÚ vyhlásení o zhode pre rádiové zariadenie, ktoré bolo uvedené na trh alebo sprístupnené na trhu v Slovenskej republike.
(5)
Ak sa na rádiové zariadenie vzťahuje viac všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré požadujú vypracovanie EÚ vyhlásenia o zhode, vypracuje sa jediné EÚ vyhlásenie o zhode, v ktorom sa uvedú právne záväzné akty Európskej únie, odkazy na ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie a príslušné právne predpisy, ktorými sa právne záväzné akty Európskej únie prebrali do právneho poriadku Slovenskej republiky.
(6)
Vydaním EÚ vyhlásenia o zhode výrobca preberá zodpovednosť za zhodu rádiového zariadenia s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády.
§ 17
Označenie CE
(1)
Označenie CE sa na rádiové zariadenie alebo na jeho štítok umiestni podľa všeobecných zásad ustanovených osobitným predpisom23) viditeľne, čitateľne a nezmazateľne pred uvedením rádiového zariadenia na trh. Ak nie je možné označenie CE umiestniť na rádiovom zariadení podľa prvej vety, označenie CE sa umiestni na obale a v sprievodnej dokumentácii rádiového zariadenia.
(2)
Vzhľadom na povahu rádiového zariadenia môže byť označenie CE umiestnené na rádiovom zariadení menšie ako 5 mm za predpokladu, že bude naďalej viditeľné a čitateľné.
(3)
Označenie CE sa doplní identifikačným číslom notifikovanej osoby, ak sa použije postup posudzovania zhody podľa prílohy č. 4. Identifikačné číslo notifikovanej osoby umiestňuje na rádiové zariadenie notifikovaná osoba alebo na základe jej pokynov výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca a musí mať rovnakú výšku ako označenie CE.
§ 18
Technická dokumentácia
(1)
Technická dokumentácia musí obsahovať všetky príslušné údaje a podrobnosti o prostriedkoch, ktoré výrobca použil s cieľom zabezpečiť, aby rádiové zariadenie spĺňalo základné požiadavky. Technická dokumentácia obsahuje najmä časti podľa prílohy č. 5.
(2)
Technická dokumentácia sa vypracováva pred uvedením rádiového zariadenia na trh a priebežne sa aktualizuje.
(3)
Technická dokumentácia a korešpondencia, ktorá súvisí s postupom posudzovania zhody EÚ skúšky typu, sa vypracúvajú v štátnom jazyku členského štátu, v ktorom má notifikovaná osoba sídlo alebo miesto podnikania, alebo v jazyku, ktorý je pre notifikovanú osobu prijateľný.
(4)
Ak technická dokumentácia nie je vypracovaná podľa odseku 1, odseku 2 alebo odseku 3 a neposkytuje dostatočné údaje alebo prostriedky použité na zabezpečenie zhody rádiového zariadenia so základnými požiadavkami, orgán dohľadu môže požiadať výrobcu alebo dovozcu, aby na svoje náklady alebo na náklady dovozcu v určenej lehote nechal vykonať skúšku orgánom, ktorý je pre orgán dohľadu nad trhom prijateľný, s cieľom overiť zhodu so základnými požiadavkami.
§ 19
Autorizácia
(1)
Posudzovanie zhody podľa tohto nariadenia vlády môže vykonávať len orgán posudzovania zhody, ktorý bol autorizovaný Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa osobitného predpisu24) na vykonávanie úloh posudzovania zhody podľa tohto nariadenia vlády a notifikovaný Európskej komisii a ostatným členským štátom podľa osobitného predpisu.25)
(2)
Orgán posudzovania zhody podá úradu žiadosť o autorizáciu a notifikáciu, v ktorej uvedie opis činností posudzovania zhody, postupy posudzovania zhody (moduly) a opis rádiového zariadenia.
(3)
Prílohou k žiadosti o autorizáciu a notifikáciu je
a)
osvedčenie o akreditácii,26) ktoré osvedčuje, že orgán posudzovania zhody spĺňa všetky požiadavky podľa odseku 4,
b)
osvedčenie o akreditácii, ktoré osvedčuje, že orgán posudzovania zhody spĺňa požiadavky podľa odseku 4, a písomné doklady, ktoré sú potrebné na overenie, uznanie a pravidelné sledovanie plnenia požiadaviek podľa odseku 4, ak orgán posudzovania zhody nemôže predložiť osvedčenie o akreditácii podľa písmena a), alebo
c)
písomný doklad alebo písomné doklady, ktoré sú potrebné na overenie, uznanie a pravidelné sledovanie plnenia všetkých požiadaviek podľa odseku 4, ak orgán posudzovania zhody nevie preukázať ich splnenie predložením osvedčenia o akreditácii podľa písmena a) alebo písmena b).
(4)
Orgán posudzovania zhody je povinný preukázať na účely konania podľa osobitného predpisu24) plnenie týchto požiadaviek:
a)
orgán posudzovania zhody je právnickou osobou,
b)
orgán posudzovania zhody je treťou stranou nezávislou od výrobcu alebo od rádiového zariadenia, ktoré posudzuje,
c)
orgán posudzovania zhody, členovia jeho riadiaceho orgánu a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nie sú návrhári, výrobcovia, dodávatelia, osoby, ktoré vykonávajú inštaláciu, nákupcovia, vlastníci, používatelia ani osoby, ktoré vykonávajú opravu rádiových zariadení, ani zástupcovia týchto strán, čo však nevylučuje možnosť použitia rádiového zariadenia, ktoré je potrebné na výkon činností orgánu posudzovania zhody alebo použitia rádiového zariadenia na osobné účely,
d)
orgán posudzovania zhody, členovia jeho riadiaceho orgánu a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nie sú priamo zapojení do navrhovania, výroby alebo konštrukcie, uvedenia na trh, inštalácie, používania alebo údržby rádiového zariadenia, ani nezastupujú osoby zapojené do týchto činností,
e)
orgán posudzovania zhody, členovia jeho riadiaceho orgánu a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody sa nepodieľajú na žiadnych činnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť ich nezávislý posudok alebo bezúhonnosť vo vzťahu k činnostiam posudzovania zhody, pre ktoré chcú byť notifikované, najmä ak ide o poradenské služby,
f)
orgán posudzovania zhody zabezpečí, aby činnosti tretích osôb, s ktorými uzavrel zmluvu o výkone činností spojených s posudzovaním zhody (ďalej len „subdodávateľ“), alebo jeho organizačných zložiek neovplyvňovali dôvernosť, objektivitu alebo nestrannosť jeho činností posudzovania zhody,
g)
orgán posudzovania zhody a jeho zamestnanci vykonávajú činnosti posudzovania zhody na najvyššej odbornej úrovni a nevyhnutnej technickej odbornej spôsobilosti v danej oblasti a nepodliehajú žiadnym tlakom ani stimulom, najmä finančným, ktoré by mohli ovplyvniť ich rozhodnutie alebo výsledky ich činností posudzovania zhody najmä zo strany osôb alebo skupín osôb, ktoré majú záujem na výsledku týchto činností,
h)
orgán posudzovania zhody je schopný vykonávať všetky činnosti posudzovania zhody podľa príloh č. 3 a 4, v súvislosti s ktorými chce byť notifikovaný, ak ide o úlohy vykonávané samotným orgánom posudzovania zhody alebo v jeho mene a na jeho zodpovednosť,
i)
orgán posudzovania zhody má pre každý postup posudzovania zhody a pre každý typ alebo kategóriu rádiového zariadenia, v súvislosti s ktorými chce byť notifikovaný, k dispozícii
1.
zamestnancov s technickými znalosťami a skúsenosťami na vykonanie úloh posudzovania zhody,
2.
potrebný opis postupov, podľa ktorých sa vykonáva posudzovanie zhody, s cieľom zabezpečiť transparentnosť a schopnosť reprodukovateľnosti týchto postupov; musí mať zavedené zásady a postupy, ktoré rozlišujú medzi úlohami, ktoré bude vykonávať ako notifikovaná osoba, a inými činnosťami,
3.
potrebné postupy na vykonávanie svojej činnosti, ktoré zohľadňujú veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podniká, jeho štruktúru, stupeň zložitosti príslušnej technológie používanej pri rádiovom zariadení a hromadný charakter alebo sériový charakter výrobného procesu,
j)
orgán posudzovania zhody má prostriedky potrebné na plnenie technických úloh a administratívnych úloh spojených s činnosťami náležitého posudzovania zhody,
k)
zamestnanec zodpovedný za vykonávanie úloh, ktoré sa týkajú posudzovania zhody, má
1.
technickú prípravu a inú odbornú prípravu na všetky činnosti posudzovania zhody, v súvislosti s ktorými chce byť orgán posudzovania zhody notifikovaný,
2.
znalosti o požiadavkách posudzovania zhody, ktoré chce vykonávať, a oprávnenie vykonávať toto posudzovanie zhody,
3.
znalosti a pochopenie základných požiadaviek, uplatniteľných harmonizovaných technických noriem, príslušných ustanovení harmonizačných právnych predpisov Európskej únie27) a osobitných predpisov,28)
4.
schopnosti potrebné na vydanie certifikátov EÚ skúšky typu alebo certifikátov o schvaľovaní úplného zabezpečenia kvality, záznamov a protokolov podľa tohto nariadenia vlády, ktorými sa preukáže, že sa vykonalo posudzovanie zhody,
l)
je zabezpečená nestrannosť orgánu posudzovania zhody, členov jeho riadiaceho orgánu a zamestnancov zodpovedných za vykonávanie úloh, ktoré sa týkajú posudzovania zhody,
m)
odmeňovanie členov riadiaceho orgánu posudzovania zhody a jeho zamestnancov zodpovedných za vykonávanie úloh, ktoré sa týkajú posudzovania zhody, nezávisí od počtu vykonaných posúdení zhody ani výsledkov týchto posúdení,
n)
uzavretie poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škodu orgánom posudzovania zhody,
o)
zamestnanci orgánu posudzovania zhody zachovávajú mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri vykonávaní činností podľa postupov posudzovania zhody podľa príloh č. 3 a 4, alebo o obchodnom tajomstve; to sa nevzťahuje na poskytnutie informácií o obchodnom tajomstve počas kontroly notifikovanej osoby úradom,
p)
orgán posudzovania zhody sa bude zúčastňovať na príslušných normalizačných činnostiach, regulačných činnostiach v oblasti rádiových zariadení a plánovania frekvencií a činnostiach koordinačnej skupiny notifikovaných osôb zriadenej podľa príslušných harmonizačných právnych predpisov Európskej únie alebo zabezpečí, aby jeho zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh, ktoré sa týkajú posudzovania zhody, boli o nich informovaní a postupovali podľa administratívnych rozhodnutí a dokumentov, ktoré sú výsledkom práce tejto skupiny,
q)
orgán posudzovania zhody má postupy na správne uplatnenie prijatia, prešetrenia a vyhodnotenia odvolania proti svojim rozhodnutiam.
(5)
Ak orgán posudzovania zhody preukáže zhodu s kritériami ustanovenými v príslušných harmonizovaných technických normách alebo v ich častiach, predpokladá sa, že spĺňa požiadavky podľa odseku 4 v takom rozsahu, v akom uvedené harmonizované technické normy tieto požiadavky upravujú.
§ 20
Notifikácia
(1)
Notifikácia je oznámenie úradu, ktorý je notifikujúcim orgánom, Európskej komisii a členským štátom podľa osobitného predpisu,25) že autorizovaná osoba je rozhodnutím úradu oprávnená na posudzovanie zhody rádiových zariadení a spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády. V oznámení úradu sa uvedú informácie o činnostiach posudzovania zhody, postupe posudzovania zhody a o rádiovom zariadení a priložia sa doklady podľa § 19 ods. 3. Ak autorizovaná osoba nepredloží osvedčenie o akreditácii podľa § 19 ods. 3 písm. a), poskytnú sa Európskej komisii a členským štátom doklady, ktorými sa preukáže splnenie požiadaviek podľa § 19 ods. 4.
(2)
Autorizovaná osoba sa považuje za notifikovanú osobu a môže vykonávať činnosť notifikovanej osoby, keď ju Európska komisia zapíše do zoznamu notifikovaných osôb a pridelí jej identifikačné číslo.
§ 21
Práva a povinnosti notifikovanej osoby
(1)
Notifikovaná osoba vykonáva posudzovanie zhody podľa postupov posudzovania zhody podľa príloh č. 3 a 4.
(2)
Posudzovanie zhody sa vykonáva primeraným spôsobom tak, aby sa vyhlo záťaži výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu alebo distribútora. Notifikovaná osoba pri vykonávaní tejto činnosti zohľadňuje veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podnik podniká, jeho štruktúru, stupeň zložitosti príslušnej technológie používanej pri rádiovom zariadení, hromadný charakter alebo sériový charakter výrobného procesu a dodržiava pritom mieru prísnosti a úroveň ochrany vyžadovanú na zhodu rádiového zariadenia s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Ak notifikovaná osoba zistí, že výrobca neuplatňuje základné požiadavky alebo neuplatňuje zodpovedajúce harmonizované technické normy alebo iné technické špecifikácie, vyzve výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a nevydá certifikát EÚ skúšky typu alebo certifikát o schválení úplného zabezpečenia kvality.
(4)
Ak po vydaní certifikátu EÚ skúšky typu alebo certifikátu o schválení úplného zabezpečenia kvality notifikovaná osoba v rámci monitorovania zhody zistí, že rádiové zariadenie nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, vyzve výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenie, a ak je to potrebné, pozastaví platnosť certifikátu EÚ skúšky typu alebo certifikátu o schválení úplného zabezpečenia kvality vydaného podľa tohto nariadenia vlády alebo zruší certifikát EÚ skúšky typu alebo certifikát o schválení úplného zabezpečenia kvality vydaný podľa tohto nariadenia vlády.
(5)
Notifikovaná osoba obmedzí rozsah certifikátov EÚ skúšky typu alebo certifikátov o schválení úplného zabezpečenia kvality vydaných podľa tohto nariadenia vlády, pozastaví platnosť certifikátov EÚ skúšky typu alebo certifikátov o schválení úplného zabezpečenia kvality vydaných podľa tohto nariadenia vlády alebo zruší všetky ňou vydané certifikáty EÚ skúšky typu alebo certifikáty o schválení úplného zabezpečenia kvality vydané podľa tohto nariadenia vlády, pri ktorých výrobca neprijal nápravné opatrenie podľa odseku 4, alebo ak prijaté nápravné opatrenie nemá požadovaný účinok.
(6)
Notifikovaná osoba môže so súhlasom žiadateľa o vykonanie posúdenia zhody zabezpečiť výkon niektorých činností spojených s posudzovaním zhody prostredníctvom svojej organizačnej zložky alebo prostredníctvom subdodávateľa; notifikovaná osoba pritom zodpovedá za to, že organizačná zložka alebo subdodávateľ spĺňa požiadavky podľa § 19 ods. 4, a informuje o tom úrad.
(7)
Za činnosť podľa odseku 6 voči žiadateľovi o vykonanie posúdenia zhody a voči orgánu dohľadu zodpovedá notifikovaná osoba.
(8)
Ak o to úrad požiada, notifikovaná osoba predloží
a)
dokumentáciu, ktorou sa preukáže, že subdodávateľ spĺňa požiadavky podľa § 19 ods. 4,
b)
zmluvu o výkone činností spojených s posudzovaním zhody,
c)
informácie, dokumentáciu a vysvetlenia, ktoré sa týkajú vykonaných činností spojených s posudzovaním zhody podľa § 15.
(9)
Notifikovaná osoba informuje úrad
a)
o zamietnutí žiadosti o vydanie certifikátu EÚ skúšky typu alebo certifikátu o schválení úplného zabezpečenia kvality podľa tohto nariadenia vlády,
b)
o obmedzení rozsahu certifikátu EÚ skúšky typu alebo certifikátu o schválení úplného zabezpečenia kvality vydaného podľa tohto nariadenia vlády, pozastavení platnosti certifikátu EÚ skúšky typu alebo certifikátu o schválení úplného zabezpečenia kvality vydaného podľa tohto nariadenia vlády alebo o zrušení certifikátu EÚ skúšky typu alebo certifikátu o schválení úplného zabezpečenia kvality vydaného podľa tohto nariadenia vlády,
c)
o okolnostiach, ktoré majú vplyv na rozsah alebo na podmienky notifikácie,
d)
o každej žiadosti o informácie o činnostiach posudzovania zhody, ktorú notifikovaná osoba dostala od orgánu dohľadu,
e)
o činnostiach posudzovania zhody vykonaných v rozsahu jej notifikácie a o akejkoľvek inej vykonanej činnosti vrátane cezhraničnej činnosti a uzatvárania subdodávateľských zmlúv podľa odseku 6, ak o to požiada.
(10)
Notifikovaná osoba poskytne iným notifikovaným osobám, ktoré vykonávajú činnosti posudzovania zhody na rovnaké rádiové zariadenia, informácie o tom, že rádiové zariadenie nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády alebo ich spĺňa len čiastočne, a ak o to iná notifikovaná osoba požiada, aj o tom, že rádiové zariadenie spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(11)
Notifikovaná osoba je povinná uhradiť úradu náklady, ktoré preukázateľne vzniknú v súvislosti s vykonávaním kontroly podľa osobitného predpisu29) v priestoroch výrobcu.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 22
(1)
Dohľad nad dodržiavaním povinností výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu a distribútora podľa tohto nariadenia vlády vykonáva orgán dohľadu podľa osobitného predpisu.30)
(2)
Pri výkone dohľadu nad trhom31) sa postupuje podľa osobitného predpisu.32)
(3)
Na ukladanie pokút orgánom dohľadu za porušenie povinností výrobcom, splnomocneným zástupcom, dovozcom alebo distribútorom podľa tohto nariadenia vlády sa vzťahuje osobitný predpis.33)
§ 23
Rádiové zariadenie, ktoré spĺňa požiadavky podľa právnych predpisov účinných do 12. júna 2016 a uvedené na trh do 12. júna 2017, je možné sprístupňovať na trhu alebo uvádzať do prevádzky aj po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia vlády.
§ 24
Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 8.
§ 25
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 443/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.
§ 26
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 13. júna 2016 okrem § 5, ktorý nadobúda účinnosť 12. júna 2018.
Robert Fico v. r.
1)
§ 9 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Čl. 2 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 08. 2008).
3)
Čl. 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 765/2008.
4)
Čl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 765/2008.
5)
Čl. 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 765/2008.
6)
Čl. 2 ods. 6 nariadenia (ES) č. 765/2008.
7)
Čl. 2 ods. 13 nariadenia (ES) č. 765/2008.
8)
§ 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 254/2003 Z. z.
9)
§ 55 až 59 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu.
11)
Medzinárodný dohovor o telekomunikáciách, Montreux 1965 (vyhláška Ministerstva zahraničných vecí č. 190/1968 Zb. o Medzinárodnom dohovore o telekomunikáciách, Montreux 1965).
12)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite.
13)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 453/2002 Z. z. o postupoch pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a technických noriem.
14)
Napríklad Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 1. septembra 2014 o harmonizovaných technických podmienkach využívania rádiového frekvenčného spektra bezdrôtovými zariadeniami na výrobu zvukových programov a osobitných podujatí v Únii (2014/641/EÚ) (Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 263, 03. 09. 2014), Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/750 z 8. mája 2015 o harmonizácii frekvenčného pásma 1 452 – 1 492 MHz využívaného v rámci pozemských systémov, ktoré zabezpečujú poskytovanie služieb elektronickej komunikácie v Únii (Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 119, 12. 05. 2015).
15)
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 676/2002/ES zo 7. marca 2002 o regulačnom rámci pre politiku rádiového frekvenčného spektra v Európskom spoločenstve (rozhodnutie o rádiovom frekvenčnom spektre) (Ú. v. ES L 108, 24. 04. 2002).
16)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 765/2008.
17)
Čl. 2 ods. 20 nariadenia (ES) č. 765/2008.
18)
Čl. 2 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012) v platnom znení.
19)
Čl. 2 ods. 8 nariadenia (ES) č. 765/2008.
20)
Čl. 2 ods. 14 nariadenia (ES) č. 765/2008.
21)
Čl. 2 ods. 15 nariadenia (ES) č. 765/2008.
22)
Čl. 2 ods. 7 nariadenia (ES) č. 765/2008.
23)
Čl. 30 nariadenia (ES) č. 765/2008.
24)
§ 11 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26)
§ 2 písm. d) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
27)
Čl. 2 ods. 21 nariadenia (ES) č. 765/2008.
28)
Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z.
29)
§ 11 ods. 11 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 254/2003 Z. z.
30)
Napríklad § 2 zákona č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
31)
Čl. 2 ods. 17 nariadenia (ES) č. 765/2008.
32)
§ 30 a 31 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
Čl. 15 ods. 3 a čl. 16 až 29 nariadenia (ES) č. 765/2008.
33)
§ 32 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov.
35)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (Ú. v. EÚ L 79, 19. 03. 2008).
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 193/2016 Z. z.
RÁDIOVÉ ZARIADENIA, NA KTORÉ SA TOTO NARIADENIE VLÁDY NEVZŤAHUJE
1.
Rádiové zariadenia používané rádioamatérmi, ak nie je zariadenie sprístupnené na trhu.
Za sprístupnené na trhu sa nepovažujú
a)
rádiové súpravy určené na montáž a používanie rádioamatérmi,
b)
rádiové zariadenia upravené rádioamatérmi na účely použitia rádioamatérmi,
c)
zariadenia zostrojené jednotlivými rádioamatérmi, ktoré slúžia na vedecké a experimentálne účely súvisiace s rádioamatérskou činnosťou.
2.
Vybavenie námorných lodí podľa osobitného predpisu.34)
3.
Výrobky, súčasti a zariadenia leteckej techniky podľa osobitného predpisu.35)
4.
Na zákazku vyrobené hodnotiace súpravy pre profesionálov určené výhradne na účely výskumu a vývoja zariadení.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 193/2016 Z. z.
MODUL A
VNÚTORNÁ KONTROLA VÝROBY
1.
Vnútorná kontrola výroby je postup posudzovania zhody, ktorým výrobca plní povinnosti ustanovené v druhom až štvrtom bode tejto prílohy a zaručuje a vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že príslušné rádiové zariadenie spĺňa základné požiadavky.

2. Technická dokumentácia
Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu podľa § 18.

3. Výroba
Výrobca je zodpovedný za to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečil súlad vyrábaného rádiového zariadenia s technickou dokumentáciou uvedenou v druhom bode tejto prílohy a s uplatniteľnými základnými požiadavkami.

4. Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode
4.1.
Výrobca umiestni označenie CE na každé rádiové zariadenie, ktoré spĺňa uplatniteľné požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
4.2.
Výrobca vypracuje písomné EÚ vyhlásenie o zhode pre typ rádiového zariadenia a uchováva ho spolu s technickou dokumentáciou pre orgán dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia rádiového zariadenia na trh. EÚ vyhlásenie o zhode obsahuje identifikáciu rádiového zariadenia, pre ktoré bolo vydané.
Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje orgánu dohľadu.

5. Splnomocnený zástupca
Povinnosti výrobcu ustanovené v štvrtom bode môže v jeho mene a na jeho zodpovednosť plniť jeho splnomocnený zástupca, ak sú uvedené v splnomocnení.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 193/2016 Z. z.
MODUL B a MODUL C
EÚ SKÚŠKA TYPU A ZHODA S TYPOM ZALOŽENÁ NA VNÚTORNEJ KONTROLE VÝROBY
Modul B
EÚ skúška typu
1.
EÚ skúška typu je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou notifikovaná osoba preskúmava technický návrh rádiového zariadenia a overuje a potvrdzuje, že technický návrh rádiového zariadenia spĺňa základné požiadavky.
2.
EÚ skúšku typu je možné vykonať preskúmaním vhodnosti technického návrhu rádiového zariadenia posúdením technickej dokumentácie a podporných dôkazov uvedených v treťom bode bez skúšky vzorky (typ návrhu).
3.
Výrobca predloží žiadosť o EÚ skúšku typu notifikovanej osobe, ktorú si vyberie.
Žiadosť obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu, a ak žiadosť podáva splnomocnený zástupca, aj jeho obchodné meno alebo názov a sídlo alebo miesto podnikania,
b)
písomné vyhlásenie o tom, že rovnaká žiadosť nebola predložená inej notifikovanej osobe,
c)
technickú dokumentáciu, ktorá umožňuje posúdenie zhody rádiového zariadenia s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, zahŕňa primeranú analýzu a hodnotenie rizika, uplatniteľné požiadavky; návrh, výroba, použitie rádiového zariadenia a náležitosti podľa prílohy č. 5 sa uvedú, ak je to uplatniteľné z hľadiska posudzovania zhody,
d)
podporné dôkazy o vhodnosti technického riešenia návrhu, v ktorých musia byť odkazy na všetky použité dokumenty, najmä vtedy, ak príslušné harmonizované technické normy neboli uplatnené v plnom rozsahu, a ak je to potrebné, podporné dôkazy musia zahŕňať výsledky skúšok, ktoré vykonalo podľa iných príslušných technických špecifikácií vhodné laboratórium výrobcu alebo iné skúšobné laboratórium v jeho mene a na jeho zodpovednosť.
4.
Notifikovaná osoba preskúma technickú dokumentáciu a podporné dôkazy s cieľom posúdiť vhodnosť technického návrhu rádiového zariadenia.
5.
Notifikovaná osoba vypracuje hodnotiacu správu, v ktorej zaznamená činnosti vykonané podľa štvrtého bodu a ich výsledky. Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti notifikovanej osoby uvedené v ôsmom bode, notifikovaná osoba môže zverejniť obsah tejto správy v plnom rozsahu alebo čiastočne iba so súhlasom výrobcu.
6.
Ak typ rádiového zariadenia spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sa uplatňujú na rádiové zariadenie, notifikovaná osoba vydá výrobcovi certifikát EÚ skúšky typu. Certifikát EÚ skúšky typu obsahuje obchodné meno alebo názov a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu, výsledky skúšky, základné požiadavky, na ktoré sa skúška vzťahuje, podmienky jeho platnosti a údaje potrebné na určenie schváleného typu rádiového zariadenia. Certifikát EÚ skúšky typu môže mať jednu prílohu alebo viac príloh.
Certifikát EÚ skúšky typu a jeho prílohy obsahujú všetky príslušné informácie, ktoré umožňujú hodnotenie zhody vyrobeného rádiového zariadenia so skúšaným typom a kontrolu v prevádzke.
Ak typ nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, notifikovaná osoba odmietne vydať certifikát EÚ skúšky typu a informuje o tom žiadateľa; odmietnutie podrobne odôvodní.
7.
Notifikovaná osoba dbá na to, aby bola informovaná o všetkých zmenách v súvislosti so všeobecne uznávaným stavom techniky, ktoré by naznačovali, že schválený typ už nemusí byť v zhode s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, a určí, či si tieto zmeny vyžadujú ďalšie prešetrenie. Ak áno, notifikovaná osoba o tom informuje výrobcu.
Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá uchováva technickú dokumentáciu, ktorá sa týka certifikátu EÚ skúšky typu, o zmene schváleného typu, ktorá môže ovplyvniť zhodu rádiového zariadenia so základnými požiadavkami alebo podmienky platnosti certifikátu. Takéto zmeny si vyžadujú dodatočné schválenie vo forme dodatku k pôvodnému certifikátu EÚ skúšky typu.
8.
Notifikovaná osoba informuje úrad o vydaných certifikátoch EÚ skúšky typu alebo odňatých certifikátoch EÚ skúšky typu alebo ich dodatkoch a pravidelne alebo na požiadanie sprístupňuje úradu zoznam zamietnutých certifikátov EÚ skúšky typu, pozastavených certifikátov EÚ skúšky typu alebo inak obmedzených certifikátov EÚ skúšky typu alebo ich dodatkov.
Notifikovaná osoba informuje ostatné notifikované osoby o certifikátoch EÚ skúšky typu alebo ich dodatkoch, ktoré zamietla, odňala, pozastavila alebo inak obmedzila, a na požiadanie ich informuje o takých certifikátoch alebo ich dodatkoch, ktoré vydala.
Notifikovaná osoba informuje členské štáty o certifikáte EÚ skúšky typu a jeho dodatku, ktorý vydala, ak nepostupovala čiastočne podľa harmonizovanej technickej normy alebo nepostupovala v plnom rozsahu podľa harmonizovanej technickej normy, na ktorú odkaz bol uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie. Európska komisia, členské štáty a ostatné notifikované osoby môžu na požiadanie získať kópiu certifikátov EÚ skúšky typu alebo ich dodatkov. Na požiadanie môže Európska komisia a členské štáty získať kópiu technickej dokumentácie a výsledkov skúšok, ktoré vykonala notifikovaná osoba. Notifikovaná osoba uchováva kópiu certifikátu EÚ skúšky typu, jeho príloh a dodatkov, technickej dokumentácie a dokumentácie, ktorú jej predložil výrobca, počas desiatich rokov po posúdení rádiového zariadenia alebo až do skončenia platnosti certifikátu EÚ skúšky typu.
9.
Výrobca uchováva pre orgán dohľadu kópiu certifikátu EÚ skúšky typu, jeho príloh a dodatkov spolu s technickou dokumentáciou počas desiatich rokov od uvedenia rádiového zariadenia na trh.
10.
Splnomocnený zástupca výrobcu môže podať žiadosť uvedenú v treťom bode a plniť povinnosti ustanovené v siedmom a deviatom bode, ak sú uvedené v splnomocnení.
MODUL C
ZHODA S TYPOM ZALOŽENÁ NA VNÚTORNEJ KONTROLE VÝROBY
1.
Zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti ustanovené v druhom a treťom bode, a na vlastnú zodpovednosť zaručuje a vyhlasuje, že príslušné rádiové zariadenie je v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sa na rádiové zariadenie vzťahujú.

2. Výroba
Výrobca je zodpovedný za to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila zhoda vyrábaného rádiového zariadenia so schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sa na vyrábané rádiové zariadenie vzťahujú.

3. Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode
3.1.
Výrobca podľa § 17 umiestni označenie CE na každé rádiové zariadenie, ktoré je v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
3.2.
Výrobca vydá pre každý typ rádiového zariadenia písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva pre orgán dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia rádiového zariadenia na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza typ rádiového zariadenia, pre ktorý bolo vydané.
Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje orgánu dohľadu.

4. Splnomocnený zástupca
Povinnosti výrobcu stanovené v treťom bode môže v jeho mene a na jeho zodpovednosť plniť jeho splnomocnený zástupca, ak sú uvedené v splnomocnení.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 193/2016 Z. z.
MODUL H
ZHODA ZALOŽENÁ NA ÚPLNOM ZABEZPEČENÍ KVALITY
1.
Zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality je postup posudzovania zhody, ktorým si výrobca plní povinnosti ustanovené v druhom a piatom bode, a na vlastnú zodpovednosť zabezpečuje a vyhlasuje, že príslušné rádiové zariadenie spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sa na rádiové zariadenie vzťahujú.
2.
Výroba
Výrobca prevádzkuje schválený systém kvality návrhu, výroby, výstupnej kontroly a skúšania rádiového zariadenia podľa tretieho bodu a podlieha dohľadu podľa štvrtého bodu.
3.
Systém kvality
3.1.
Výrobca predloží žiadosť o posúdenie systému kvality pre rádiové zariadenie notifikovanej osobe, ktorú si vyberie.
Žiadosť musí obsahovať
a)
obchodné meno alebo názov a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu, a ak žiadosť podáva splnomocnený zástupca, aj jeho obchodné meno alebo názov a sídlo alebo miesto podnikania,
b)
technickú dokumentáciu pre každé rádiové zariadenie, ktoré sa má vyrábať; technická dokumentácia obsahuje časti podľa prílohy č. 5, ak je to uplatniteľné,
c)
dokumentáciu o systéme kvality a
d)
písomné vyhlásenie, že rovnaká žiadosť nebola predložená inej notifikovanej osobe.
3.2.
Systém kvality musí zabezpečiť zhodu rádiového zariadenia s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sa na rádiové zariadenie vzťahujú.
Všetky prvky, požiadavky a ustanovenia prijaté výrobcom musia byť systematicky a riadne zdokumentované formou písomne vyhotovených zásad, postupov a pokynov. Táto dokumentácia systému kvality musí umožňovať jednotnú interpretáciu programov kvality, plánov kvality, príručiek kvality a záznamov o kvalite.
Dokumentácia obsahuje najmä primeraný opis
a)
cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomoci manažmentu súvisiacich s kvalitou návrhu a rádiového zariadenia,
b)
technických špecifikácií návrhu vrátane harmonizovaných technických noriem, ktoré sa budú uplatňovať, a ak sa príslušné harmonizované technické normy neuplatnia v plnom rozsahu, opis prostriedkov, ktoré sa použijú, aby sa zabezpečilo, že základné požiadavky, ktoré sa vzťahujú na rádiové zariadenie, budú pri uplatnení iných príslušných technických špecifikácií splnené,
c)
metód kontroly a overovania návrhu, postupov a systematických opatrení, ktoré sa použijú pri navrhovaní rádiových zariadení patriacich do príslušného typu rádiových zariadení,
d)
zodpovedajúcich spôsobov, postupov a systematických opatrení, ktoré sa použijú pri výrobe, kontrole kvality a zabezpečovaní kvality,
e)
preskúmaní a skúšok, ktoré sa budú vykonávať pred výrobou, počas výroby a po výrobe, a v akých intervaloch sa budú preskúmania a skúšky vykonávať,
f)
záznamov o kvalite, ako sú správy o kontrolách a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii zamestnancov,
g)
prostriedkov monitorovania dosahovania požadovanej kvality návrhu a rádiového zariadenia a efektívnosti prevádzkovania systému kvality.
3.3.
Notifikovaná osoba posudzuje systém kvality s cieľom určiť, či spĺňa požiadavky uvedené v podbode 3.2.
Notifikovaná osoba predpokladá zhodu s týmito požiadavkami pre tie prvky systému kvality, ktoré sú v zhode so zodpovedajúcimi špecifikáciami príslušnej harmonizovanej technickej normy.
Okrem skúseností v oblasti systémov riadenia kvality musí mať audítorský tím najmenej jedného člena, ktorý má skúsenosti s hodnotením v príslušnej oblasti rádiových zariadení a prístrojovej techniky a poznatky o požiadavkách podľa tohto nariadenia vlády. Audit zahŕňa hodnotiacu návštevu v priestoroch výrobcu. Audítorský tím preskúma technickú dokumentáciu uvedenú v podbode 3.1. písm. b) s cieľom overiť schopnosť výrobcu identifikovať požiadavky podľa tohto nariadenia vlády a vykonať potrebné preskúmania na zabezpečenie zhody rádiového zariadenia s týmito požiadavkami.
Notifikovaná osoba svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi alebo jeho splnomocnenému zástupcovi a vydá certifikát o schválení úplného zabezpečenia kvality, ktorý zahŕňa závery auditu a odôvodnené rozhodnutie o posúdení.
3.4.
Výrobca sa zaväzuje plniť povinnosti, ktoré vyplývajú zo systému kvality, ako bol schválený, a udržiavať ho tak, aby zostal primeraný a účinný.
3.5.
Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá schválila systém kvality, o zamýšľanej zmene systému kvality.
Notifikovaná osoba zhodnotí navrhované zmeny a rozhodne, či pozmenený systém kvality bude naďalej spĺňať požiadavky uvedené v podbode 3.2., alebo je potrebné opätovné posúdenie.
Notifikovaná osoba svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi a vydá certifikát o schválení úplného zabezpečenia kvality, ktorý zahŕňa závery preskúmania a odôvodnené rozhodnutie o posúdení.
4.
Dohľad, za ktorý zodpovedá notifikovaná osoba
4.1.
Cieľom dohľadu je zabezpečiť, aby výrobca riadne plnil povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo schváleného systému kvality.
4.2.
Na účely posúdenia výrobca umožní notifikovanej osobe prístup do priestorov, kde sa určený výrobok navrhuje, vyrába, kontroluje a skúša a skladuje, a poskytne jej všetky potrebné informácie, najmä
a)
dokumentáciu o systéme kvality,
b)
záznamy o kvalite, ako sú určené v časti systému kvality, ktoré sa týkajú návrhu (napríklad výsledky analýz, výpočtov, skúšok),
c)
záznamy o kvalite, ako sú určené v časti systému kvality, ktoré sa týkajú výroby (napríklad inšpekčné správy a údaje o skúškach, kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii zamestnancov).
4.3.
Notifikovaná osoba vykonáva pravidelné audity s cieľom zabezpečiť, že výrobca udržiava a uplatňuje systém kvality, a výrobcovi odovzdá správu o audite.
4.4.
Notifikovaná osoba môže vykonávať u výrobcu neohlásené návštevy. Počas týchto návštev môže notifikovaná osoba, ak je to potrebné, vykonať skúšky rádiových zariadení alebo nechať vykonať skúšky rádiových zariadení s cieľom overiť, či systém kvality funguje správne. Notifikovaná osoba odovzdá výrobcovi správu o návšteve a protokol o skúškach, ak boli vykonané.
5.
Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode
5.1.
Výrobca umiestni podľa § 17 na rádiové zariadenie, ktoré spĺňa základné požiadavky, označenie CE a na zodpovednosť notifikovanej osoby uvedenej v podbode 3.1. jej identifikačné číslo.
5.2.
Výrobca vypracuje písomné EÚ vyhlásenie o zhode pre typ rádiového zariadenia a uchováva ho pre orgán dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia rádiového zariadenia na trh. EÚ vyhlásenie o zhode obsahuje identifikáciu typu rádiového zariadenia, pre ktoré bolo vydané.
Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje orgánu dohľadu.
6.
Výrobca uchováva pre orgán dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia rádiového zariadenia na trh
a)
technickú dokumentáciu uvedenú v podbode 3.1.,
b)
dokumentáciu o systéme kvality uvedenú v podbode 3.1.,
c)
informácie, ktoré sa týkajú zmeny uvedenej v podbode 3.5. v podobe, ako bola schválená,
d)
rozhodnutia a správy notifikovanej osoby uvedené v podbodoch 3.5., 4.3. a 4.4.
7.
Notifikovaná osoba informuje úrad o vydaných certifikátoch o schválení úplného zabezpečenia kvality alebo odňatých certifikátoch o schválení úplného zabezpečenia kvality a pravidelne alebo na požiadanie sprístupňuje úradu zoznam zamietnutých, pozastavených certifikátov o schválení úplného zabezpečenia kvality alebo inak obmedzených certifikátov o schválení úplného zabezpečenia kvality.
Notifikovaná osoba informuje ostatné notifikované osoby o certifikátoch o schválení úplného zabezpečenia kvality, ktoré zamietla, pozastavila alebo zrušila, a na požiadanie informuje o certifikátoch o schválení úplného zabezpečenia kvality, ktoré vydala.
8.
Splnomocnený zástupca
Povinnosti výrobcu ustanovené v podbodoch 3.1., 3.5., piatom a šiestom bode môže v mene a na zodpovednosť výrobcu plniť jeho splnomocnený zástupca, ak sú uvedené v splnomocnení.
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 193/2016 Z. z.
OBSAH TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIE
Technická dokumentácia obsahuje vždy, ak je to uplatniteľné, najmenej tieto časti:
a)
všeobecný opis rádiového zariadenia a
i.
fotografiu alebo ilustráciu zobrazujúcu vonkajšie znaky, označenie a vnútorné usporiadanie rádiového zariadenia,
ii.
verziu softvéru alebo firemného programového vybavenia, ktoré má vplyv na zhodu so základnými požiadavkami,
iii.
informácie pre používateľa a pokyny na inštaláciu,
b)
návrh koncepčného riešenia, výrobné výkresy a schémy komponentov, podzostáv, obvodov a ďalšie uplatniteľné údaje,
c)
opis a výklad potrebný na pochopenie informácií uvedených vo výrobných výkresoch, schémach a funkčnosti rádiového zariadenia,
d)
zoznam harmonizovaných technických noriem uplatňovaných v plnom rozsahu alebo čiastočne, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, a ak sa tieto harmonizované technické normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na splnenie základných požiadaviek vrátane zoznamu iných príslušných technických špecifikácií, ktoré sa uplatnili; pri čiastočne uplatnených harmonizovaných technických normách špecifikuje technická dokumentácia časti, ktoré boli uplatnené,
e)
kópiu EÚ vyhlásenia o zhode,
f)
kópiu certifikátu EÚ skúšky typu a jeho príloh, tak ako ich vydala notifikovaná osoba, ak sa použil modul posudzovania zhody podľa prílohy č. 3,
g)
výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, vykonaných skúšok a obdobné záznamy,
h)
protokoly o skúškach,
i)
vysvetlenie zhody s požiadavkami podľa § 9 písm. b), a ak je to uplatniteľné, informáciu na obale podľa § 9 písm. n).
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 193/2016 Z. z.
EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
1.
Model rádiového zariadenia, číslo výrobku, číslo typu, číslo šarže alebo sériové číslo.
2.
Obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu a podľa potreby jeho splnomocneného zástupcu.
3.
Vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.
4.
Predmet vyhlásenia (identifikácia rádiového zariadenia, ktorá umožňuje jeho vysledovateľnosť; ak je to potrebné na identifikáciu rádiového zariadenia, môže obsahovať dostatočne jednoznačný farebný obrázok).
5.
Predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie.
6.
Odkazy na príslušné použité harmonizované technické normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda. V rámci odkazov sa musí uviesť identifikačné číslo a verzia a prípadne dátum vydania.
7.
Ak je do procesu posudzovania zhody zapojená aj notifikovaná osoba, uvedú sa jej identifikačné údaje (názov, číslo), postup posudzovania zhody a číslo certifikátu.
8.
Ak je to potrebné, opis príslušenstva a komponentov vrátane softvéru, ktoré umožňujú rádiovému zariadeniu fungovať v súlade so zamýšľaným účelom a na ktoré sa vzťahuje EÚ vyhlásenie o zhode.
9.
Doplňujúce informácie.
Miesto a dátum vydania.
Podpis osoby oprávnenej podpísať EÚ vyhlásenie o zhode.
Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 193/2016 Z. z.
ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
1.
(Uvedie sa obchodné meno výrobcu) týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu (označenie typu rádiového zariadenia) je v zhode s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu.
2.
Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na webovom sídle (uvedie sa webové sídlo výrobcu).
Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 193/2016 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH A VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 08. 2008).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ zo 16. apríla 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu, ktorou sa zrušuje smernica 1999/5/ES (Ú. v. EÚ L 153, 22. 05. 2014).