192/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

192
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 23. mája 2016
o monitorovaní energetickej náročnosti verejných budov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 1 písm. d) zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Na účely monitorovania energetickej náročnosti verejných budov sa poskytujú tieto údaje:
a)
názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá užíva verejnú budovu,
b)
kategória právnickej osoby, ktorá užíva verejnú budovu:
1.
ústredný orgán štátnej správy,
2.
orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou,
3.
miestny orgán štátnej správy,
4.
samosprávny kraj,
5.
obec,
6.
iná,
c)
číslo energetického certifikátu,1) ak bol vydaný,
d)
celková podlahová plocha verejnej budovy,
e)
kategória budovy,2)
f)
údaje o spotrebe energie v budove v členení podľa formy energie a jednotlivých miest spotreby energie v budove3)
1.
za tri kalendárne roky pred významnou obnovou verejnej budovy,4)
2.
za rok, v ktorom bola realizovaná významná obnova verejnej budovy,
3.
počas doby životnosti opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti,5)
g)
údaje o potrebe energie pre budovu v členení podľa formy energie a jednotlivých miest spotreby energie3)
1.
pred realizáciou významnej obnovy verejnej budovy,
2.
po realizácii významnej obnovy verejnej budovy,
h)
dátum začatia realizácie významnej obnovy verejnej budovy,
i)
dátum ukončenia realizácie významnej obnovy verejnej budovy,
j)
opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti realizované v rámci významnej obnovy verejnej budovy,
k)
celkové investičné náklady plánované alebo vynaložené na realizáciu významnej obnovy verejnej budovy.
§ 2
Správa z monitorovania energetickej náročnosti verejných budov obsahuje
a)
zoznam verejných budov podľa § 10 ods. 8 zákona spolu s údajmi podľa § 1,
b)
prehľad údajov o energetickej náročnosti verejných budov podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1,
c)
vyhodnotenie celkovej dosiahnutej úspory energie na plnenie cieľa úspor energie budov podľa
§ 10 ods. 3 písm. a) zákona za predchádzajúci kalendárny rok,
d)
vyhodnotenie celkovej dosiahnutej úspory energie na plnenie cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa do roku 2020 za
1.
predchádzajúci kalendárny rok,
2.
všetky prechádzajúce kalendárne roky kumulatívne až do dátumu plnenia cieľa.
§ 3
(1)
Úspora energie dosiahnutá obnovou verejnej budovy sa vypočíta v
a)
prvom kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola realizovaná obnova verejnej budovy, ako čiastočná úspora energie,
b)
každom ďalšom kalendárnom roku nasledujúcom po roku podľa písmena a) ako ročná úspora energie.
(2)
Spôsob výpočtu čiastočnej úspory energie a ročnej úspory energie podľa odseku 1 je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Pri vyhodnotení celkovej dosiahnutej úspory energie na plnenie cieľov podľa § 2 písm. c) a d) sa započíta výška úspory energie podľa odseku 1.
(4)
Ak údaj o výške úspory energie podľa odseku 1 písm. a) nie je dostupný, do vyhodnotenia celkovej dosiahnutej úspory energie na plnenie cieľov podľa § 2 písm. c) a d) sa započíta výška plánovanej úspory energie. Spôsob výpočtu plánovanej úspory energie je uvedený v prílohe č. 2.
§ 4
V správe z monitorovania energetickej náročnosti verejných budov predloženej Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky v roku 2017 sa uvedie aj vyhodnotenie celkovej dosiahnutej úspory energie na plnenie cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa do roku 2016.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2016.
Peter Žiga v. r.
1)
§ 7 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
Príloha č. 3 k vyhláške Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 2 ods. 7 zákona č. 555/2005 Z. z. v znení zákona č. 300/2012 Z. z.
5)
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 327/2015 Z. z. o výpočte a plnení cieľov energetickej efektívnosti.