190/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.06.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

190
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 26. apríla 2016,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 116/2014 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení vyhlášky č. 74/2015 Z. z.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 23 a § 20 ods. 7 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 116/2014 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení vyhlášky č. 74/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenami l) až n), ktoré znejú:
„l)
zamestnanca, ktorý vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a jeho vymeriavací základ podľa § 13 zákona bol nižší ako 1,5-násobok sumy určenej v § 13a ods. 2 zákona a aspoň v jednom mesiaci si neuplatnil odpočítateľnú položku,
m)
zamestnanca, ktorý vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a jeho vymeriavací základ podľa § 13 zákona bol vyšší ako 1,5-násobok sumy určenej v § 13a ods. 2 zákona a aspoň v jednom mesiaci si uplatnil odpočítateľnú položku,
n)
zamestnanca, ktorý vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a jeho vymeriavací základ podľa § 13 zákona bol nižší ako 1,5-násobok sumy určenej v § 13a ods. 2 zákona a zároveň bol zamestnancom u viacerých zamestnávateľov alebo bol zamestnancom u jedného zamestnávateľa, ale nebol zamestnaný u tohto zamestnávateľa počas celého roka.“.
2.
V § 6 ods. 2 písm. a) sa za slovo „zákona“ vkladajú slová „znížený o odpočítateľnú položku“.
3.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16)
Ak sa uplatňuje odpočítateľná položka pomerne podľa § 13a ods. 3 zákona, podiel príjmu pripadajúci na každého zamestnávateľa sa zaokrúhľuje na šesť desatinných miest nahor.“.
4.
Za § 13a sa vkladá § 13b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13b
Prechodné ustanovenia k ročnému zúčtovaniu poistného za rok 2015
(1)
Údaje potrebné na výpočet ročného zúčtovania poistného za rok 2015 sú uvedené v prílohe č. 6.
(2)
Podkladom na ročné zúčtovanie poistného plateného štátom podľa § 9 za rok 2015 je aj počet poistencov štátu podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v) zákona, ktorí splnili podmienku uvedenú v § 11 ods. 8 zákona a ich vymeriavací základ znížený o vymeriavací základ zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona, na ktorý sa použila sadzba poistného podľa § 12 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona, neprekročil 15-násobok životného minima platného k prvému dňu kalendárneho roka rozhodujúceho obdobia alebo pomerná časť zníženého vymeriavacieho základu prislúchajúca k počtu kalendárnych dní, počas ktorých poistenec bol osobou podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v) zákona, neprekročila pomernú časť 15-násobku životného minima prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých poistenec bol osobou podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v) zákona.“.
5.
V prílohe č. 1 tabuľke 4 riadku 4b sa pred slová „19 % × 4a“ vkladajú slová „19 % zo sumy preddavkov, ktoré boli uplatnené ako daňové výdavky, maximálne“.
6.
Vyhláška sa dopĺňa prílohou č. 6, ktorá vrátane nadpisu znie:
Vysvetlivky:
VZ – vymeriavací základ.
*) Od vymeriavacieho základu pre dividendy, ktoré vznikli v účtovnom období od 1. januára 2011 do 31. decembra 2012 a boli vyplatené v roku 2015, sa odpočítava suma minimálneho vymeriavacieho základu vo výške 412,00 eura.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. júna 2016.
Tomáš Drucker v. r.