19/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

19
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 15. decembra 2015
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 2 ods. 7 a § 9 ods. 3 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Vymedzené úseky diaľnic, ktoré možno užívať len po zaplatení úhrady diaľničnej známky, sa označujú dopravnou značkou „Diaľnica" (IP 23a) a dopravnou značkou „Koniec diaľnice" (IP 23b), ak v odseku 3 nie je ustanovené inak.
(2)
Vymedzené úseky rýchlostných ciest, ktoré možno užívať len po zaplatení úhrady diaľničnej známky, sa označujú dopravnou značkou „Rýchlostná cesta" (IP 22a) a dopravnou značkou „Koniec rýchlostnej cesty" (IP 22b), ak v odseku 3 nie je ustanovené inak.
(3)
Začiatok vymedzených úsekov diaľnic alebo rýchlostných ciest, ktoré možno užívať bez úhrady, sa označuje dopravnou značkou „Koniec úhrady diaľničnou známkou" (II 22b). Koniec vymedzených úsekov diaľnic alebo rýchlostných ciest, ktoré možno užívať bez úhrady, sa označuje dopravnou značkou „Úhrada diaľničnou známkou" (II 22a).
§ 2
(1)
Preukaz osoby poverenej výkonom kontroly úhrady diaľničnej známky (ďalej len „preukaz“) je doklad žltooranžovej farby s rozmermi 101 mm × 70 mm vyhotovený z ofsetového papiera potlačeného jemným rastrom žltooranžovej farby, zaliaty do plastovej fólie.
(2)
Vzor preukazu je uvedený v prílohe.
§ 3
Preukazy vydané do 31. januára 2016 možno používať do doby platnosti v nich uvedenej.
§ 4
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 339/2014 Z. z., ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem § 2 až 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2016.
Ján Počiatek v. r.
Príloha k vyhláške č. 19/2016 Z. z.