189/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

189
Oznámenie
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. novembra 2015 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Gruzínska o spolupráci v boji proti trestnej činnosti.

Dohoda nadobudla platnosť 3. februára 2016 v súlade s článkom 12 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.