187/2016 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

187
VYHLÁŠKA
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
z 25. mája 2016,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 516/2003 Z. z. o technickom postupe pri znehodnocovaní, ničení a výrobe rezov strelnej zbrane a streliva a spôsobe ich označovania
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 5 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 120/2015 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 516/2003 Z. z. o technickom postupe pri znehodnocovaní, ničení a výrobe rezov strelnej zbrane a streliva a spôsobe ich označovania sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 ods. 1 znie:
„(1)
Znehodnotenie zbrane sa vykonáva podľa technických špecifikácií podľa osobitného predpisu.1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) Príloha I nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2403 z 15. decembra 2015, ktorým sa stanovujú spoločné usmernenia pre normy a techniky na deaktiváciu na zabezpečenie trvalej nepoužiteľnosti deaktivovaných strelných zbraní (Ú. v. EÚ L 333, 19. 12. 2015).“.
Doterajší odkaz „1)“ sa označuje ako odkaz „1a)“.
2.
V § 2 sa vypúšťa odsek 3.
3.
V § 2 ods. 2, § 3 ods. 3 a § 5 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „autorizovanou na technický predpis1b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení neskorších predpisov.“.
4.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Označovanie znehodnotenej zbrane
(1)
Označenie znehodnotenej zbrane sa vykonáva podľa osobitného predpisu.3)
(2)
Označenie znehodnotenej zbrane, na ktorej je vyrobený rez kontrolnou znehodnocovacou značkou, musí byť vykonané trvalým a viditeľným spôsobom. Na reze zbrane stačí označenie jednej hlavnej časti kontrolnou znehodnocovacou značkou“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3) Čl. 5 nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2403.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2016.
Jozef Mihok v. r.