182/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.05.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

182
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 18. mája 2016 č. MF/013944/2016-421, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov.


Od 1. júna 2016 sa zriaďuje ústredný orgán štátnej správy – Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu v nadväznosti na zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Rozpočet zákonom zriadeného nového ústredného orgánu štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. j) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tvorí automaticky kapitolu štátneho rozpočtu, ktorej sa prideľuje kód 04 v organizačnej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2016.

Opatrenie je uverejnené pod poradovým číslom 18/2016 Finančného spravodajcu, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.