181/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

181
Vyhláška
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 11. apríla 2016,
ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. f) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Územie ochranného pásma I. stupňa prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore je v okrese Námestovo, v katastrálnom území Oravská Polhora. Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Územie ochranného pásma II. stupňa prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore je v okrese Námestovo, v katastrálnych územiach Oravská Polhora, Sihelné, Oravské Veselé, Rabčice, Rabča, Námestovské Pilsko. Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Popis hraníc ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2 je uvedený v prílohe č. 3.
(4)
Popis hydrogeologickej štruktúry prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore je uvedený v prílohe č. 4.
(5)
Mapové podklady, v ktorých sú zakreslené hranice ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2, sú uložené na Inšpektoráte kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, na Okresnom úrade v sídle kraja Žilina – odbore starostlivosti o životné prostredie, na Okresnom úrade Námestovo – odbore starostlivosti o životné prostredie a na Obecnom úrade Oravská Polhora.
§ 2
Druhy zakázaných činností v ochranných pásmach ustanovených v § 1 ods. 1 a 2 sú uvedené v prílohe č. 5.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2016.
Tomáš Drucker v. r.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 181/2016 Z. z.
Príloha č. 2
k vyhláške č. 181/2016 Z. z.
Príloha č. 3
k vyhláške č. 181/2016 Z. z.
POPIS HRANÍC OCHRANNÉHO PÁSMA PRÍRODNÉHO LIEČIVÉHO ZDROJA
V ORAVSKEJ POLHORE
Ochranné pásmo I. stupňa prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore

Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené na mapovom podklade – v katastrálnej mape v mierke
1 : 2000.
Ochranné pásmo I. stupňa chráni prírodný liečivý zdroj FPJ-1 a je určené kruhom s polomerom 25 m od zdroja.
Ochranné pásmo II. stupňa prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore

Ochranné pásmo II. stupňa je zobrazené na mapovom podklade mierky 1 : 75 000.
Ochranné pásmo II. stupňa chráni tranzitno-akumulačnú oblasť v horninovom prostredí.
Západnú až severnú hranicu ochranného pásma II. stupňa tvoria spojnice kót Magura (1 018,2 m n. m.), Kôň (998,3 m n. m.), Poľany (880,9 m n. m.), Bajerovka (924,3 m n. m.), Borsučie (1 004,0 m n. m.) a Malá Babia hora (1 514,8 m n. m.). Severovýchodnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom až po kótu 934,5 m n. m. a ďalšie pokračovanie hranice tvoria spojnice kót Magura (865,0 m n. m.), Poľana (869,8 m n. m.), Kráľovka (718,8 m n. m.), Vahanov vrch (918,4 m n. m.), Aleksovka (896,0 m n. m.), Šterbatov grúň (808,4 m n. m.) a odtiaľ sa napája na začiatok hranice, t. j. kótu Magura (1 018,2 m n. m.).
Príloha č. 4
k vyhláške č. 181/2016 Z. z.
Príloha č. 5
k vyhláške č. 181/2016 Z. z.
DRUHY ZAKÁZANÝCH ČINNOSTÍ
A. V ochrannom pásme I. stupňa prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore sú zakázané tieto činnosti:
1.
vykonávanie chemického posypu pozemných komunikácií,
2.
používanie prostriedkov na chemickú ochranu rastlín a trávnatých porastov okrem prípravkov registrovaných v Zozname autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov,
3.
spaľovanie všetkých druhov odpadov, zriaďovanie a prevádzkovanie spaľovní odpadov,
4.
prepravovanie a skladovanie nebezpečných a toxických látok, ktoré nie je v súlade so zákonom o odpadoch,
5.
vykonávanie odvodňovacích a zavlažovacích prác, meliorácií, trhacích a výkopových prác,
6.
budovanie studní a iných vodných zdrojov v kvartérnych sedimentoch, povoľovanie odberu a odoberanie z nich podzemných vôd bez kladného posúdenia vplyvu na prírodný liečivý zdroj vypracovaného oprávnenou osobou, ktoré nie je v súlade so zákonom o geologických prácach (geologický zákon),
7.
vykonávanie ťažby štrku a zeminy.
B. V ochrannom pásme II. stupňa prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore je zakázaná táto činnosť:
– vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom bez hydrogeologického prieskumu, ktorá nie je v súlade so zákonom o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon).