18/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

18
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2015,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky č. 233/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 63 ods. 13 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 233/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení takto:
1
. V § 2 ods. 1 písmeno g) znie:
„g)
názov študijného odboru,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.
2.
V prílohe č. 2 sa vypúšťajú slová „číslo a“.
3.
V prílohách č. 3 a 4 sa slová „podľa § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)“ nahrádzajú slovami „podľa § 65 až 76 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon“.
4.
V prílohe č. 3 čl. 2 a prílohe č. 4 čl. 2 sa vypúšťajú slová „Číslo študijného odboru:2)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Juraj Draxler v. r.