179/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.12.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

179
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 2. mája 2016
o požiadavkách na zahustené mlieko a sušené mlieko
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1)
Zahusteným mliekom sa na účely tejto vyhlášky rozumie výrobok v tekutom stave vyrábaný čiastočným odstránením vody z mlieka, úplne alebo čiastočne odtučneného mlieka alebo zo zmesi týchto výrobkov; vyrábať ho možno s prísadou smotany, úplne dehydrovaného mlieka alebo obidvoch, pričom prídavok úplne dehydrovaného mlieka v hotových výrobkoch nesmie prevyšovať 25 % celkovej mliečnej sušiny alebo ho možno vyrábať aj ako zahustené mlieko sladené pridaním sacharózy.
(2)
Na označenie zahusteného mlieka alebo sušeného mlieka (ďalej len „výrobok“) sa používajú len názvy uvedené v prílohe č. 1; to neplatí, ak sa na výrobok v príslušnom členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“), použije názov podľa prílohy č. 2.
(3)
Názvy výrobkov podľa prílohy č. 2 možno používať v jazyku príslušného členského štátu a za podmienok ustanovených v tejto prílohe.
(4)
V označení výrobku musí byť uvedené množstvo mliečneho tuku v hmotnostných percentách (ďalej len „% hmot.“) okrem výrobkov uvedených v prílohe č. 1 prvom bode písm. d), druhom bode písm. c) a treťom bode písm. d) a množstvo beztukovej sušiny v % hmot., ak ide o výrobky uvedené v prílohe č. 1 v prvom a druhom bode. Tieto údaje sa uvádzajú v blízkosti obchodného názvu.
§ 2
(1)
Sušeným mliekom sa na účely tejto vyhlášky rozumie výrobok v tuhom stave, v ktorom obsah vody nepresahuje 5 % hmot. hotového výrobku, získaný odstránením vody z mlieka, z úplne alebo čiastočne odtučneného mlieka, zo smotany alebo zo zmesi týchto výrobkov.
(2)
V označení sušeného mlieka musí byť uvedené odporúčanie týkajúce sa spôsobu riedenia alebo obnovenia vrátane údajov o obsahu tuku v takto zriedenom alebo obnovenom sušenom mlieku.
(3)
V označení sušeného mlieka určeného pre konečného spotrebiteľa sa musia uviesť slová „Nie je určený ako potravina pre deti do troch rokov“ v príslušnom gramatickom tvare.
§ 3
Ak je výrobok s hmotnosťou menej ako 20 g balený do druhého vonkajšieho obalu, údaje podľa
§ 1 ods. 3 a 4 a § 2 ods. 2 a 3 možno uvádzať len na vonkajšom obale; to neplatí pre uvedenie názvu výrobku.
§ 4
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
§ 5
Výrobky spĺňajúce podmienky podľa predpisov platných do 21. decembra 2016 možno uvádzať na trh do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti.
§ 6
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
č. 43/2012 Z. z. o zahustenom mlieku, sušenom mlieku, kazeínoch a kazeinátoch.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 22. decembra 2016.
Gabriela Matečná v. r.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 179/2016 Z. z.
Požiadavky na výrobky a názvy výrobkov
1.
Druhy nesladeného zahusteného mlieka alebo nesladeného kondenzovaného mlieka
a)
zahustené vysokotučné mlieko alebo kondenzované vysokotučné mlieko – čiastočne dehydrované mlieko s obsahom tuku najmenej 15 % hmot. a s obsahom celkovej mliečnej sušiny najmenej 26,5 % hmot.,
b)
zahustené mlieko alebo kondenzované mlieko – čiastočne dehydrované mlieko s obsahom tuku najmenej 7,5 % hmot. a s obsahom celkovej mliečnej sušiny najmenej 25 % hmot.,
c)
zahustené čiastočne odtučnené mlieko alebo kondenzované čiastočne odtučnené mlieko – čiastočne dehydrované mlieko s obsahom tuku najmenej 1 % hmot. a menej ako 7,5 % hmot. a s obsahom celkovej mliečnej sušiny najmenej 20 % hmot.,
d)
zahustené odtučnené mlieko alebo kondenzované odtučnené mlieko – čiastočne dehydrované mlieko s obsahom tuku najviac 1 % hmot. a s obsahom celkovej mliečnej sušiny najmenej 20 % hmot.
2.
Druhy sladeného zahusteného mlieka alebo sladeného kondenzovaného mlieka
a)
sladené zahustené mlieko alebo sladené kondenzované mlieko – čiastočne dehydrované mlieko s prísadou sacharózy (polobiely cukor, biely cukor alebo extra biely cukor) a s obsahom tuku najmenej 8 % hmot. a s obsahom celkovej mliečnej sušiny najmenej 28 % hmot.,
b)
sladené zahustené čiastočne odtučnené mlieko alebo sladené kondenzované čiastočne odtučnené mlieko – čiastočne dehydrované mlieko s prísadou sacharózy (polobiely cukor, biely cukor alebo extra biely cukor) a s obsahom tuku najmenej 1 % hmot. a menej ako 8 % hmot. a s obsahom celkovej mliečnej sušiny najmenej 24 % hmot.,
c)
sladené zahustené odtučnené mlieko alebo sladené kondenzované odtučnené mlieko – čiastočne dehydrované mlieko s prísadou sacharózy (polobiely cukor, biely cukor alebo extra biely cukor) a s obsahom tuku menej ako 1 % hmot. a s obsahom celkovej mliečnej sušiny najmenej 24 % hmot.
3.
Druhy sušeného mlieka
a)
sušené vysokotučné mlieko alebo prášok z vysokotučného mlieka – dehydrované mlieko s obsahom tuku najmenej 42 % hmot.,
b)
sušené plnotučné mlieko alebo prášok z plnotučného mlieka – dehydrované mlieko s obsahom tuku najmenej 26 % hmot. a menej ako 42 % hmot.,
c)
sušené čiastočne odtučnené mlieko alebo prášok z čiastočne odtučneného mlieka – dehydrované mlieko s obsahom tuku viac ako 1,5 % hmot. a menej ako 26 % hmot.,
d)
sušené odtučnené mlieko alebo prášok z odtučneného mlieka – dehydrované mlieko s obsahom tuku najviac 1,5 % hmot.
4.
Spracovanie
a)
na výrobu výrobkov definovaných v druhom bode písm. a) až c) je povolené doplňujúce množstvo laktózy nepresahujúce 0,3 % hmot.,
b)
konzervovanie výrobkov uvedených bodoch 1 až 3 sa dosiahne
1.
tepelným ošetrením pri výrobkoch podľa prvého bodu,
2.
pridaním sacharózy pri výrobkoch podľa druhého bodu,
3.
dehydrovaním pri výrobkoch podľa tretieho bodu,
c)
obsah bielkovín v mlieku sa môže upraviť na minimálny obsah 34 % hmot., vyjadrený v beztukovej sušine, pridaním a/alebo odstránením zložiek mlieka, a to spôsobom, pri ktorom sa v upravovanom mlieku nezmení pomer srvátkových bielkovín ku kazeínu; týmto postupom nesmú byť dotknuté požiadavky na zloženie uvedené v bodoch 1 až 3.
5.
Povolené prísady a suroviny
a)
vitamíny a minerálne látky podľa osobitného predpisu,1)
b)
suroviny na účely úpravy obsahu bielkovín podľa štvrtého bodu písm. c)
1.
mliečny bielkovinový koncentrát (retentát) – výrobok získaný zahusťovaním mliečnych bielkovín ultrafiltráciou mlieka, čiastočne odtučneného mlieka alebo odtučneného mlieka,
2.
mliečny permeát – výrobok získaný odstraňovaním mliečnych bielkovín a mliečneho tuku z mlieka, čiastočne odtučneného mlieka alebo odtučneného mlieka ultrafiltráciou, a
3.
laktóza – prirodzená zložka mlieka zvyčajne získavaná zo srvátky s obsahom bezvodej laktózy v sušine najmenej 99,0 % hmot. Môže byť anhydridom, obsahovať jednu molekulu kryštalickej vody alebo môže byť zmesou oboch foriem.
Príloha č. 2
k vyhláške č. 176/2016 Z. z.
Konkrétne označenia pre určité výrobky uvedené v prílohe č. 1
a)
Anglický výraz „evaporated milk“ znamená výrobok definovaný v prílohe č. 1 prvom bode písm. b) s obsahom tuku aspoň 9 % hmot. a s obsahom celkovej mliečnej sušiny 31 % hmot.
b)
Francúzske výrazy „lait demi-écrémé concentré“ a „lait demi-écrémé concentré non sucré“, španielsky výraz „leche evaporada semidesnatada“, holandský výraz „geëvaporeerde halfvolle melk“ alebo „halfvolle koffiemelk“ a anglický výraz „evaporated semi-skimmed milk“ znamená výrobky definované v prílohe č. 1 prvom bode písm. c) s obsahom tuku od 4 % hmot. do 4,5 % hmot. a s obsahom celkovej mliečnej sušiny najmenej 24 % hmot.
c)
Dánsky výraz „kondenseret kaffelfløde“ a nemecký výraz „kondensierte Kaffeesahne“ znamená výrobky definované v prílohe č. 1 prvom bode písm. a).
d)
Dánsky výraz „flødepulver“, nemecké výrazy „Rahmpulver“ a „Sahnepulver“, francúzsky výraz „crème en poudre“, holandský výraz „roompoeder“, švédsky výraz „gräddpulver“ a fínsky výraz „kermajauhe“ znamenajú výrobok definovaný v prílohe č. 1 treťom bode písm. a).
e)
Francúzsky výraz „lait demi-écrémé concentré sucré“, španielsky výraz „leche condensada semidesnatada“ a holandský výraz „gecondenseerde halfvolle melk met suiker“ znamenajú výrobok definovaný v prílohe č. 1 druhom bode písm. b) s obsahom tuku od 4 % hmot. do 4,5 % hmot. a s obsahom celkovej mliečnej sušiny najmenej 28 % hmot.
f)
Francúzsky výraz „lait demi-écrémé en poudre“, holandský výraz „halfvolle melkpoeder“ a anglické výrazy „semi-skimmed milk powder“ alebo „dried semi-skimmed milk“ znamenajú výrobok definovaný v prílohe č. 1 treťom bode písm. c) s obsahom tuku od 14 % hmot. do 16 % hmot.
g)
Portugalský výraz „leite em pó meio gordo“ znamená výrobky definované v prílohe č. 1 treťom bode písm. c) s obsahom tuku od 13 % hmot. do 26 % hmot.
h)
Holandský výraz „koffiemelk“ znamená výrobok definovaný v prílohe č. 1 prvom bode písm. b).
i)
Fínsky výraz „rasvaton maitojauhe“ znamená výrobok definovaný v prílohe č. 1 treťom bode písm. d).
j)
Španielsky výraz „leche en polvo semidesnatada“ znamená výrobky definované v prílohe č. 1 treťom bode písm. c) s obsahom tuku od 10 % hmot. do 16 % hmot.
k)
Maltské označenie „Ħalib evaporat“ znamená výrobok uvedený v prílohe č. 1 prvom bode písm. b).
l)
Maltské označenie „Ħalib evaporat b'kontenut baxx ta' xaħam“ znamená výrobok uvedený v prílohe č. 1 prvom bode písm. c).
m)
Estónske označenie „koorepulber“ znamená výrobok uvedený v prílohe č. 1 treťom bode písm. a).
n)
Estónske označenie „piimapulber“ znamená výrobok uvedený v prílohe č. 1 treťom bode písm. b).
o)
Estónske označenie „väherasvane kondenspiim“ znamená výrobok uvedený v prílohe č. 1 prvom bode písm. c).
p)
Estónske označenie „magustatud väherasvane kondenspiim“ znamená výrobok uvedený v prílohe č. 1 druhom bode písm. b).
q)
Estónske označenie „väherasvane piimapulber“ znamená výrobok uvedený v prílohe č. 1 treťom bode písm. c).
r)
České označenie „zahuštěná neslazená smetana“ znamená výrobok uvedený v prílohe č. 1 prvom bode písm. a).
s)
České označenie „zahuštěné neslazené plnotučné mléko“ znamená výrobok uvedený v prílohe
č. 1 prvom bode písm. b)
.
t)
České označenie „zahuštěné neslazené polotučné mléko“ znamená výrobok uvedený v prílohe
č. 1 prvom bode písm. c)
s obsahom tuku 4 % hmot. a 4,5 % hmot.
u)
České označenie „zahuštěné slazené plnotučné mléko“ znamená výrobok uvedený v prílohe č. 1 druhom bode písm. a).
v)
České označenie „zahuštěné slazené polotučné mléko“ znamená výrobok uvedený v prílohe č. 1 druhom bode písm. b) s obsahom tuku 4 % hmot. a 4,5 % hmot.
w)
České označenie „sušená smetana“ znamená výrobok uvedený v prílohe č. 1 treťom bode písm. a),
x)
České označenie „zahuštěné slazené polotučné mléko“ znamená výrobok uvedený v prílohe č. 1 treťom bode písm. c) s obsahom tuku medzi 14 % hmot. až 16 % hmot.
Príloha č. 3
k vyhláške č. 176/2016 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1.
Smernica Rady 2001/114/ES z 20. decembra 2001 o určitom čiastočne alebo úplne dehydrovanom konzervovanom mlieku na ľudskú spotrebu (Ú. v. EÚ L 15, 17. 1. 2002, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 35) v znení
– smernice Rady 2007/61/ES z 26. septembra 2007 (Ú. v. EÚ L 258, 4. 10. 2007),
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1021/2013 z 9. októbra 2013 (Ú. v. EÚ
L 287, 29. 10. 2013).
1)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 z 20. decembra 2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín (Ú. v. EÚ L 404, 30. 12. 2006) v platnom znení.