177/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

177
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
zo 4. mája 2016,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 13 odsek 2 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. b) sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.
2.
V § 3 ods. 1 znie:
„(1) Posudzovanie parametrov stavebných výrobkov, na ktoré sa vzťahujú určené normy alebo SK technické posúdenia, sa vykonáva jedným alebo kombináciou niekoľkých systémov posudzovania parametrov označených ako systém I+, systém I, systém II+, systém III a systém IV. Na základe posúdenia parametrov a súvisiacich činností podľa jednotlivých systémov výrobca vydá SK vyhlásenie o parametroch a určí typ výrobku. Činnosti výrobcu a autorizovanej osoby v jednotlivých systémoch sú tieto:
a)
v systéme I+:
1.
výrobca vykonáva
1a.
riadenie výroby,
1b.
ďalšie skúšky vzoriek odobratých vo výrobni podľa predpísaných plánov skúšok,
2.
autorizovaná osoba na certifikáciu výrobkov vydá SK certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku na základe
2a.
posúdenia parametrov výrobku na základe skúšky typu na vzorkách odobratých autorizovanou osobou, výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie výrobku,
2b.
počiatočnej inšpekcie výrobného závodu a systému riadenia výroby,
2c.
dohľadu nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby,
2d.
kontrolných skúšok vrátane odberu vzoriek,
b)
v systéme I:
1.
výrobca vykonáva
1a.
riadenie výroby,
1b.
ďalšie skúšky vzoriek odobratých vo výrobni podľa predpísaných plánov skúšok,
2.
autorizovaná osoba na certifikáciu výrobkov vydá SK certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku na základe
2a.
posúdenia parametrov výrobku na základe skúšky typu na vzorkách odobratých autorizovanou osobou, výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie výrobku,
2b.
počiatočnej inšpekcie výrobného závodu a systému riadenia výroby,
2c.
dohľadu nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby,
c)
v systéme II+:
1.
výrobca vykonáva
1a.
riadenie výroby,
1b.
posúdenie parametrov výrobku na základe skúšky typu na vzorkách odobratých výrobcom, výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie výrobku,
1c.
ďalšie skúšky vzoriek odobratých vo výrobni podľa predpísaných plánov skúšok,
2.
autorizovaná osoba na certifikáciu systému riadenia výroby vydá certifikát o zhode systému riadenia výroby u výrobcu (ďalej len „SK certifikát systému riadenia“) na základe
2a.
počiatočnej inšpekcie výrobného závodu a systému riadenia výroby,
2b.
dohľadu nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby,
d)
v systéme III:
1.
výrobca vykonáva riadenie výroby,
2.
autorizované skúšobné laboratórium vykoná posúdenie parametrov výrobku na základe skúšky typu vykonanej na vzorkách odobratých výrobcom, výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie výrobku,
e)
v systéme IV výrobca vykonáva:
1.
riadenie výroby,
2.
posúdenie parametrov výrobku na základe skúšky typu vykonanej na vzorkách odobratých výrobcom, výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie výrobku.“.
3.
V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Autorizované osoby vykonávajúce úlohy podľa systémov I+, I a III, ako aj výrobcovia vykonávajúci úlohy podľa systémov II+ a IV považujú SK technické posúdenie vypracované pre daný stavebný výrobok za posúdenie parametrov tohto výrobku. Autorizované osoby a výrobcovia preto nevykonávajú úlohy uvedené v odseku 1 písmene a) bode 2a, písmene b) bode 2a, písmene c) bode 1b, písmene d) bode 2 a písmene e) bode 2.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
4.
V § 5 ods. 2 sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.
5.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Informácie, ktoré sa uvádzajú spolu s SK vyhlásením o parametroch sú uvedené v osobitnom predpise.6a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
6a) Čl. 31 a 33 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 zo dňa 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 2006) v platnom znení.“.
6.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016
Posúdenie parametrov stavebných výrobkov, ktoré sa začalo a neukončilo do 30. júna 2016 sa vykoná podľa tejto vyhlášky najneskôr do 31. decembra 2016.“.
7.
V prílohe č. 1 skupina výrobkov č. 0101 znie:


0101 Geosyntetiká (membrány a textílie), geokompozity,
geomriežky, geomembrány a geosiete na separáciu,
ochranu, odvodňovanie, filtráciu alebo spevňovanie pôdy
Na základný účel5) 2+
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa charakteru TRO:
TRO náchylná na zmenu vo výrobe10) 1
TRO klasifikovaná bez skúšania12) 4
TRO iného charakteru ako vyššie11) 3
“.
8.
V prílohe č. 1 sa vypúšťajú skupiny výrobkov č. 0102 a č. 0103.
9.
V prílohe č. 1 sa slová „Výrobky na odpadovú a povrchovú (dažďovú) vodu“ nahrádzajú slovami „Výrobky pre techniku odpadových vôd“.
10.
V prílohe č. 1 skupiny výrobkov č. 0703 až 0715 znejú:


0703


0704070507060707
Rúry a tvarovky na odpadové potrubia budov


Vstupné šachty a revízne komory kanalizačných potrubí


Stupadlá, rebríky a držadlá vstupných šácht a revíznych komôr


Zavzdušňovacie ventily vetracích potrubí na odpadové potrubia budov


Lapače a odlučovače (separátory) odpadových vôd z budov a inžinierskych stavieb
Na základný účel5) 4
Na účel, na ktorý sa
vzťahujú PPB, s členením
podľa charakteru TRO:
TRO náchylná na
zmenu vo
výrobe10)
1
TRO
klasifikovaná bez
skúšania12)
4
TRO
iného charakteru ako
vyššie11)

3
070807090710


0711
Systémy čerpacích staníc odpadových vôd a zdvíhacích zariadení kvapalných odpadov


Systémy a prvky domových čistiarní odpadových vôd a staveniskových čistiacich zariadení


Nádrže septikov


Prefabrikované odvodňovacie kanály (žľaby) na pozemné komunikácie
Na základný účel5) 3
Na účel, na ktorý sa
vzťahujú PPB, s členením
podľa charakteru TRO:
TRO náchylná
na zmenu vo
výrobe10)
1
TRO klasifikovaná bez
skúšania12)
4
TRO iného charakteru ako vyššie11) 3
0712 Poklopy vstupných šácht a vtokové mreže dažďových vpustov na pozemné komunikácie Na základný účel5) I
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa charakteru TRO:
TRO náchylná na zmenu vo výrobe10) I
TRO klasifikovaná bez skúšania12) IV
TRO iného charakteru ako vyššie11) III
0713 Nádrže žúmp Na základný účel5) III
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa charakteru TRO:
TRO náchylná na zmenu vo výrobe10) I
TRO klasifikovaná bez skúšania12) IV
TRO iného charakteru ako vyššie11) III
0714 Podlahové vpusty Na základný účel5) IV
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa charakteru TRO:
TRO náchylná na zmenu vo výrobe10) I
TRO klasifikovaná bez skúšania12) IV
TRO iného charakteru ako vyššie11) III
0715 Skriňové priepusty z betónu3) Podľa účelu:
Konštrukčnéb) – veľké priepusty 2+
Nenosné – malé priepusty 4
“.
11.
V prílohe č. 1 skupina výrobkov č. 1104 znie:

1104 Priemyselne vyrábané malty na murovanie
a ostatné hmoty na murovanie
Podľa druhu:
navrhovaná malta h) 2+
malta s predpísaným zložením h) 4
ostatné hmoty III
“.
12.
V prílohe č. 1 názov skupiny výrobkov č. 1606 znie:
„Panely betónovéc) bez vystrojenia alebo s vystrojením pre železničné a električkové trate“.
13.
V prílohe č. 1 názov skupiny výrobkov č. 1901 znie:
„Tepelnoizolačné systémy na vonkajšiu tepelnú ochranu stien (ETICS) na báze mechanicky upevňovaných alebo lepených tepelnoizolačných dosák omietaných jednou alebo viacerými vrstvami malty“.
14.
V prílohe č. 1 názov skupiny výrobkov č. 1903 znie:
„Tepelnoizolačné výrobky vo forme dosák, rohoží, rolovaných pásov alebo v inej forme určené pre budovy“.
15.
V prílohe č. 1 názov skupiny výrobkov č. 1904 znie:
„Tepelnoizolačné výrobky formované alebo nanášané na mieste zo sypaných, fúkaných alebo penových materiálov určené pre budovy“.
16.
V prílohe č. 1 názov skupiny výrobkov č. 3308 znie:
„Plastové a iné kotvy do betónu a muriva na použitie v systémoch, ako sú fasádne systémy, vrátane tepelnoizolačných, a to na upevňovanie alebo na podopretie prvkov prispievajúcich k stabilite týchto systémov“.
17.
V prílohe č. 1 sa do oblasti použitia výrobkov „Zvláštne výrobky“ dopĺňajú nové skupiny výrobkov č. 4613 a 4614, ktoré znejú:

4613 Hydroizolačné a tepelnoizolačné systémy
určené na konštrukcie a obnovu balkónov,
lodžií a terás
Na základný účel5) III
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa charakteru TRO:
TRO náchylná na zmenu vo výrobe10) I
TRO klasifikovaná bez skúšania12) IV
TRO iného charakteru ako vyššie11) III
4614 Ventilačné potrubia a rúry určené na vetranie stavieb Na základný účel5) III
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa charakteru TRO:
TRO náchylná na zmenu vo výrobe10) I
TRO klasifikovaná bez skúšania12) IV
TRO iného charakteru ako vyššie11) III
“.
18.
V prílohe č. 1 vo vysvetlivke a) sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.
19.
V prílohe č. 1 sa vysvetlivka g) vypúšťa.
20.
V prílohe č. 1 vysvetlivka h) znie:
„Zloženie navrhovanej malty a spôsob výroby sa volí s cieľom dosiahnuť špecifikované vlastnosti (koncepcia kvality). Malta s predpísaným zložením sa vyrába podľa predpísanej receptúry (koncepcia receptúry) a technickej normy.18) “.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:
18) STN EN 998-2 Špecifikácia mált na murivo. Časť 2: Malta na murovanie (72 2430).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2016.
Roman Brecely v. r.