175/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.05.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

175
Oznámenie
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 14. októbra 2015 v Mníchove prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 58/2004 Z. z., oznámenie č. 191/2005 Z. z., oznámenie č. 590/2007 Z. z., oznámenie č. 111/2008 Z. z., oznámenie č. 125/2009 Z. z., oznámenie č. 354/2009 Z. z., oznámenie č. 355/2009 Z. z., oznámenie č. 65/2010 Z. z., oznámenie č. 66/2010 Z. z., oznámenie č. 475/2010 Z. z., oznámenie č. 476/2010 Z. z., oznámenie č. 477/2010 Z. z., oznámenie č. 63/2013 Z. z., oznámenie č. 70/2014 Z. z., oznámenie č. 71/2014 Z. z., oznámenie č. 72/2014 Z. z., oznámenie č. 148/2014 Z. z., oznámenie č. 408/2014 Z. z. a oznámenie č. 165/2016 Z. z.).

Zmeny nadobudnú platnosť 1. novembra 2016. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. novembra 2016.
ZMENY
VYKONÁVACIEHO PREDPISU K DOHOVORU O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV

(EURÓPSKEMU PATENTOVÉMU DOHOVORU)
Článok 1
Pravidlo 147 Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) sa mení takto:
Odseky 1 až 3 sa nahrádzajú týmito odsekmi 1 až 3:
„1)
Európsky patentový úrad zakladá, uchováva a ochraňuje spisy týkajúce sa všetkých európskych patentových prihlášok a európskych patentov v elektronickej podobe.
2)
Prezident Európskeho patentového úradu určí všetky potrebné technické a správne opatrenia týkajúce sa správy elektronických spisov podľa odseku 1.
3)
Dokumenty začlenené do elektronického spisu sa považujú za originály. Pôvodné papierové verzie takýchto dokumentov sa môžu skartovať až po uplynutí najmenej piatich rokov. Toto ochranné obdobie sa začína skončením roka, v ktorom bol dokument začlenený do elektronického spisu.“.
Článok 2
1)
Toto rozhodnutie nadobúda platnosť 1. novembra 2016.
2)
Ustanovenia uvedené v článku 1 tohto rozhodnutia sa vzťahujú na všetky európske patentové prihlášky a európske patenty pod podmienkou, že doba uchovávania päť rokov stanovená v článku 147 ods. 3 EPD neuplynie pred 31. decembrom 2018 bez ohľadu na dátum, kedy bol dokument začlenený do elektronického spisu.
V Mníchove 14. októbra 2015
IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE EUROPEAN PATENT CONVENTION
of 5 October 1973
as amended by decision of the Administrative Council of the European Patent Organisation
of 14 October 2015
Article 1
Rule 147 of the Implementing Regulations to the EPC shall be amended as follows:
Paragraphs 1 to 3 shall be replaced by the following paragraphs 1 to 3:
„(1)
The European Patent Office shall constitute, maintain and preserve files relating to all European patent applications and patents in electronic form.
(2)
The President of the European Patent Office shall determine all necessary technical and administrative arrangements relating to the management of electronic files according to paragraph 1.
(3)
Documents incorporated in an electronic file shall be considered to be originals. The initial paper version of such documents shall only be destroyed after expiry of at least five years. This preservation period starts at the end of the year in which the document was incorporated in the electronic file.“.
Article 2
(1)
This decision shall enter into force on 1 November 2016.
(2)
The provisions mentioned in Article 1 of this decision shall apply to all European patent applications and patents, with the proviso that the 5-year preservation period stipulated in Rule 147(3) EPC does not expire before 31 December 2018, regardless of the date when the document was incorporated in the electronic file.
Done at Munich, 14 October 2015