173/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.05.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

173
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. februára 2016 bola v Kodani a 29. februára 2016 v Bratislave podpísaná Dvojročná dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu na roky 2016 – 2017.

Dohoda nadobudla platnosť 29. februára 2016.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.