166/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.04.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

166
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 13. apríla 2016 č. MF/010711/2016-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/18977/2015-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy.


Opatrenie nadobúda účinnosť 30. apríla 2016.

Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 4/2016, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle
www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.