165/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.04.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

165
Oznámenie
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 14. októbra 2015 v Mníchove prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 58/2004 Z. z., oznámenie č. 191/2005 Z. z., oznámenie č. 590/2007 Z. z., oznámenie č. 111/2008 Z. z., oznámenie č. 125/2009 Z. z., oznámenie č. 354/2009 Z. z., oznámenie č. 355/2009 Z. z., oznámenie č. 65/2010 Z. z., oznámenie č. 66/2010 Z. z., oznámenie č. 475/2010 Z. z., oznámenie č. 476/2010 Z. z., oznámenie č. 477/2010 Z. z., oznámenie č. 63/2013 Z. z., oznámenie č. 70/2014 Z. z., oznámenie č. 71/2014 Z. z., oznámenie č. 72/2014 Z. z., oznámenie č. 148/2014 Z. z. a oznámenie č. 408/2014 Z. z.).

Zmeny nadobudnú platnosť 1. mája 2016. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. mája 2016.
ZMENY
VYKONÁVACIEHO PREDPISU K DOHOVORU O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV
(EURÓPSKEMU PATENTOVÉMU DOHOVORU)
Článok 1
Pravidlo 82 ods. 2 Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) sa mení takto:
„Ak účastník konania so znením, ktoré bolo oznámené námietkovým oddelením, nesúhlasí, môže prieskum námietok pokračovať. V opačnom prípade námietkové oddelenie po uplynutí lehoty podľa odseku 1 vyzve majiteľa patentu, aby do troch mesiacov zaplatil predpísaný poplatok a predložil preklad zmenených patentových nárokov v úradných jazykoch Európskeho patentového úradu iných, ako je jazyk konania. Ak pri ústnom konaní boli rozhodnutia podľa článku 106 ods. 2 alebo článku 111 ods. 2 založené na dokumentoch, ktoré nie sú v súlade s pravidlom 49 ods. 8, majiteľ patentu sa vyzve, aby v lehote troch mesiacov predložil zmenený text vo forme, ktorá vyhovuje pravidlu 49 ods. 8.“.
Článok 2
Ustanovenie uvedené v článku 1 tohto rozhodnutia sa vzťahuje na všetky európske patenty, ohľadom ktorých boli prijaté rozhodnutia podľa článku 106 ods. 2 alebo článku 111 ods. 2 EPD v ústnom konaní v deň alebo po dni nadobudnutia jeho platnosti.
Článok 3
Ustanovenie uvedené v článku 1 tohto rozhodnutia nadobúda platnosť 1. mája 2016.
V Mníchove 14. októbra 2015