162/2016 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

162
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 19 ods. 5 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 465/2009 Z. z.

opatrenie z 13. apríla 2016 č. MF/006899/2016-75, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. augusta 1998 č. 15648/1998-64, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Opatrenie zohľadňuje aktuálne požiadavky na služobnú rovnošatu moderného ozbrojeného zboru v kontexte služobných úloh plnených colníkmi v rôznych pracovných a klimatických podmienkach. Návrh opatrenia aktualizuje výpočet súčastí služobnej rovnošaty colníka a colníčky v základnej, letnej aj v zimnej úprave, spresňuje okolnosti nosenia služobnej rovnošaty a mení znak finančnej správy.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2016.

Opatrenie je uverejnené pod poradovým číslom 13/2016 Finančného spravodajcu, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky www.finance.gov.sk a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.